Финанси и бюджет

БЮДЖЕТ 2017 - Публикувано  на 06.02.2017г.
Обяснителна записка
Приложение 1 - Приходи
Приложение 2 - Разходи
Приложение 3 - Справки и бюджет
Приложение 4 - СПРАВКА За преходния остатък към 31.12.2016 г. и разпределението му по дейности и параграфи в бюджета за 2017 г., съгласно Решение на Общински съвет Аврен
Приложение 5 - Капиталова програма 2015 г.
Приложение 6 - Численост на персонала и средства за работна заплата по дейности при Община Аврен за 2016 г.
Приложение 7 - СПИСЪК на пътуващите служителите в Община Аврен и на служителите в звената, обслужващи жителите на територията на общината
Приложение 8 - Разчет за СЕС
Приложение 10 - СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.12.2016 г.

Отчети за 2017г.
Отчет за месец януари 2017 г.
 - Публикувано на 28.01.2017 г.
Отчет за месец февруари 2017 г. - Публикувано  на 21.03.2017 г.
Отчет за месец март 2017 г. - Публикувано на 20.04.2017 г.
Публикувано на 21.06.2017 г.

Тримесечни отчети за 2017 г.
Първо тримесечие за 2017 г. - Публикувано на 02.05.2017 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Аврен към 31.03.2017 г.
Тримесечен отчет за други средства от ЕС към 31.03.2017 г.
Тримесечен отчет по други международни програми към 31.03.2017 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.
Тримесечен отчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към Националния фонд към 31.03.2017 г.
Тримесечен отчет за средства от ЕС на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2017 г.


БЮДЖЕТ 2016
 
Потърсете в сайта
Областни информационни центрове