Услуги \" Устройство на територията"

 1. Издаване на разрешениe за поставяне на преместваем обекти.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица от действащия план за регулация и застрояване с указан начин на поставяне;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 30 дни
  • Срок на валидност: 1 година
  • Техническа такса: Приложение 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Искане от лицето, упражняващо строителен надзор или техническия ръководител за строежите от пета категория, за осигуряване на присъствието на служител за контрол по строителството, на основание чл. 157 от ЗУТ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на разрешение за строеж – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на ситуационния чертеж от проекта по част архитектура;
 • Копие на договор за изпълнение строежа със строител, който е вписан по реда на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите или декларация за строителство по стопански начин;
 • Копие на договор с технически ръководител – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на документ за правоспособност на строителния техник или на фирма, лицензирана за извършване на строителни дейности – заверено за вярно с оригинала;
 • Протокол за трасиране;
 • Съставен Протокол (Образец №2 или №2а) в четири екземпляра;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 14 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 10 лева Съгласно Приложение 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Искане

 

 1. Регистриране на технически паспорт на строежи - Наредба №5 от 28.12.2006 г.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на разрешение за строеж – заверено за вярно с оригинала;
 • Технически паспорт на строежа (два екземпляра в оригинал и на магнитен носител);
 • Доклад от обследване (при необходимост);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 7 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 20 лева Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Актуална скица на имота;
 • Становище/Решение от Министерството на околната среда и водите/Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
 • Задание по чл. 125 от ЗУТ, изработено на основание на основание чл. 124, ал. 7 от ЗУТ, с което се определят обхвата, целите и задачите на проекта за изменение на подробен устройствен план – по правилата на чл. 135 от ЗУТ;
 • Скица с предложение за изменение на проект за подробен устройствен план;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 30 дни
  • Срок на валидност: 1 година
  • Техническа такса: 50 лева Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Издаване на разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Актуална скица на имота, включително съседните имоти и съществуващия режим на застрояване;
 • Становище/Решение от Министерството на околната среда и водите/Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
 • Данни за налична инфраструктура;
 • Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване или изменение на ПУП, изготвено на основание чл. 124, ал. 7 от ЗУТ, с което се определят обхватът, целите и задачите на проекта, видът подробен устройствен план, както и начина на урегулиране на поземлените имоти;
 • Скица с предложение за изработване на проект за подробен устройствен план;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 30 дни
  • Срок на валидност: 1 година
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: искане

 

 1. Предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие от издадено разрешение за строеж – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2);
 • Копие на Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (Образец 3);
 • Копие на Заверена заповедна книга (Образец 4);
 • Копие на Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция (Образец 7);
 • Копие на Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Образец 12);
 • Копие на Акт за приемане на конструкцията (Образец 14);
 • Пълен комплект чертежи за действително изпълнение на СМР (Екзекутивна документация);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 14 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 30% от таксата за одобряване на проекта (но не по-малко от 100 лева) Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Издаване на скица за поземлен имот.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица на поземления имот от Общинска служба земеделие – Аврен (за имоти извън строителните граници на населените места и при липса на одобрена кадастрална карта);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение:
 • Обикновена услуга – до 15 дни;
 • Бърза услуга – до 7 дни;
 • Експресна услуга – до 3 дни.
  • Срок на валидност: 6 месеца
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
 • Обикновена услуга – 20,00 лева;
 • Бърза услуга – 30,00 лева;
 • Експресна услуга – 40,00 лева.

 

 1. Учредяване право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Документи, удостоверяващи необходимостта от учредяване на конкретното сервитутно право и доказващи изпълнението на условията на чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ;
 • Актуална скица-извадка от действащ ПУП, кадастрален план, кадастрална карта, КВС с предложение за начина на преминаване (допустими са варианти). Данни за правоспособното лице, извършило измерването;
 • Оценка на правото на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – изготвена от лицензиран оценител;
 • Документи, доказващи заплащане на определеното обезщетение в полза на собственика;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 30 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 50 лева Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти (чл. 142, чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица от действащия план за регулация и застрояване с издадена виза за проектиране;
 • Инвестиционни проекти в три екземпляра (части, съгласно Наредба №4 от 2001г. за ОСИП);
 • Решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС;
 • Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;
 • Предварителни договори/становища с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – заверени за вярно с оригинала;
 • Документ удостоверяващ законността на уличния водопровод, към когото ще се присъединят сградите;
 • Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (за  строежи от първа, втора и трета категория съгласно чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ);
 • Копия от графичната и текстова част на действащия подробен устройствен план (ПУП) и административния акт, с който е одобрен, в два екземляра (при наличие на такъв);
 • Заповед за придобиване на собственост по реда на чл. 16, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ (при наличие на такъв);
 • Решение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди (при наличие на такъв);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение:
 • За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ (с доклад) – 14 дни;
 • За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ (от ОЕСУТ) – 30 дни.
  • Срок на валидност: 1 година
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти (чл. 142, чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ) и издаване на разрешение за строеж на основание чл. 148 от ЗУТ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица от действащия план за регулация и застрояване с издадена виза за проектиране;
 • Документи за законност на съществуващите сгради и съоръжения в имота;
 • Инвестиционни проекти в три екземпляра (части, съгласно Наредба №4 от 2001г. за ОСИП);
 • Решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС;
 • Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;
 • Предварителни договори/становища с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – заверени за вярно с оригинала;
 • Документ удостоверяващ законността на уличния водопровод, към когото ще се присъединят сградите;
 • Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (за  строежи от първа, втора и трета категория съгласно чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ);
 • Копия от графичната и текстова част на действащия подробен устройствен план (ПУП) и административния акт, с който е одобрен, в два екземляра (при наличие на такъв);
 • Заповед за придобиване на собственост по реда на чл. 16, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ (при наличие на такъв);
 • Решение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди (при наличие на такъв);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение:
 • За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ (с доклад) – 14 дни;
 • За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ (от ОЕСУТ) – 30 дни.
  • Срок на валидност:
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 1 и Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Актуална скица на имота;
 • Становище/Решение от Министерството на околната среда и водите/Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
 • Задание по чл. 125 от ЗУТ, изработено на основание на основание чл. 124, ал. 7 от ЗУТ, с което се определят обхватът, целите и задачите на проекта, видът подробен устройствен план, както и начина на урегулиране на поземлените имоти – по правилата на чл. 16 или на чл. 17 от ЗУТ;
 • Скица с предложение за изработване на проект за подробен устройствен план;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 30 дни
  • Срок на валидност: 1 година
  • Техническа такса: 100 лева Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Допускане на изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5,6,7 и 8 от ЗУТ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на скицата на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Копие на скица от действащия план за регулация и застрояване с издадена виза за проектиране;
 • Копие на издаденото разрешение за строеж;
 • Три екземпляра от инвестиционния проект с нанесени исканите изменения;
 • Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ;
 • Копие на влязло в сила решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС;
 • Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;
 • Копия от предварителни договори/становища с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – заверени за вярно с оригинала;
 • Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (за  строежи от първа, втора и трета категория съгласно чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ);
 • Копие от протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2 или 2а);
 • Копие от констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (Образец 3);
 • Копие от Акт за приемане на конструкцията, в случай че такъв е съставен (Образец 14);
 • Копия от графичната и текстова част на действащия подробен устройствен план (ПУП) и административния акт, с който е одобрен, в два екземляра (при наличие на такъв);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 30 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Регистрация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта категория на основание чл. 177 от ЗУТ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Окончателен доклад на лицето упражняващо строителен надзор, придружено от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване дейността, към който се прилагат:
 • Разрешение за строеж (акт за узаконяване);
 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец2);
 • Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (Образец 3);
 • Заверена заповедна книга (Образец 4);
 • Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция (Образец 7);
 • Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Образец 12);
 • Акт за приемане на конструкцията (Образец 14);
 • Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно приложени единични изпитвания на машини и съоръжения (Образец 15);
 • Документи, удостоверяващи съответстието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
 • Удостоверение от Службата по геодезия картография и кадастър или отдел УТ при Община Аврен за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
 • Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура и становища за въвеждането им в експлоатация – заверени за вярно с оригинала;
 • Технически паспорт на строежа;
 • Сертификат за проектни енергийни характеристики;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа.
  • Срок на изпълнение: 7 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Искане

 

 1. Регистрация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от пета категория на основание чл. 177 от ЗУТ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Разрешение за строеж (акт за узаконяване);
 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2);
 • Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (Образец 3);
 • Заверена заповедна книга (Образец 4);
 • Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция (Образец 7);
 • Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Образец 12);
 • Акт за приемане на конструкцията (Образец 14);
 • Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно приложени единични изпитвания на машини и съоръжения (Образец 15);
 • Документи, удостоверяващи съответстието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
 • Удостоверение от Службата по геодезия картография и кадастър или отдел УТ при Община Аврен за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
 • Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура и становища за въвеждането им в експлоатация – заверени за вярно с оригинала;
 • Технически паспорт на строежа;
 • Сертификат за проектни енергийни характеристики;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа.
  • Срок на изпълнение: 7 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Искане

 

 1. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на разрешение за строеж – заверено за вярно с оригинала;
 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2);
 • Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (Образец 3);
 • Заверена заповедна книга (Образец 4);
 • Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция (Образец 7);
 • Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Образец 12);
 • Акт за приемане на конструкцията (Образец 14);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 10 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
 • За физически лица – 50,00 лева;
 • За юридически лица – 200,00 лева.

 

 1. Издаване на удостоверение за търпимост (§16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, §127, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица от действащия план за регулация и застрояване с издадена виза за търпимост;
 • Декларация от собственика за годината или периода на извършване на строежа (нотариално заверена);
 • Декларация от съседи за годината или периода на извършване на строежа (нотариално заверена);
 • Декларация от собствениците на съседен имот (при наличие на намалени отстояния или разполагане на постройки на регулационна линия);
 • Геодезическо заснемане (изготвено от правоспособно лице, с приложени удостоверения и застраховки);
 • Архитектурно заснемане (изготвено от правоспособно лице, с приложени удостоверения и застраховки);
 • Конструктивно становище (изготвено от правоспособно лице, с приложени удостоверения и застраховки);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 14 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 400 лева Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР и § 4, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗКИР.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Копие на разрешение за строеж – заверено за вярно с оригинала;
 • Геодезическо заснемане (един комплект с данни от извършено заснемане);
 • Удостоверения и застраховки на правоспособното лице, извършило заснемането;
 • Копие на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2);
 • Копие на Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (Образец 3);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 10 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 40 лева Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Издаване на разрешение за строеж на основание чл. 148 от ЗУТ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Документи за законност на съществуващите сгради и съоръжения в имота;
 • Съгласувани и одобрени инвестиционни проекти;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 7 дни
  • Срок на валидност:
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Издаване на заповед за смяна на титуляря в издадено разрешение за строеж по чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост, удостоверяващ качеството „възложител“ на заявителя – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Удостоверение за актуално състояние (представя се при нужда);
 • Копие на издаденото разрешение за строеж – заверено за вярно с оригинала;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 14 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Презаверяване на издадено разрешение за строеж.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Издадено Разрешение за строеж (оригинал);
 • Копие на Протокол (Образец 2) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (при необходимост);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 7 дни
  • Срок на валидност:
  • Техническа такса: 50 на сто от предвидената такса по общия ред (съгласно чл. 153, ал. 4 от ЗУТ).
  • Формуляр: Искане

 

 1. Попълване на геодезическо заснемане/поправка на кадастрален и дворищно-регулационен план.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Копие на разрешение за строеж – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Копие на удостоверение за въвеждане в експлоатация/удостоверение за търпимост/акт за узаконяване – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Геодезическо заснемане/проект (един комплект с данни от извършено заснемане);
 • Удостоверения и застраховки на правоспособното лице, извършило заснемането;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 14 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 50 лева Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Проект за ПУП, изработен съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (три екземпляра в оригинал – два на милинекс и един на хартия);
 • Актуални удостоверения и застраховки на проектантите;
 • Актуална скица на имота;
 • Влязло в сила становище/решение относно екологична оценка/оценка за съвместимост с предмета и целите за опазване на защитени зони, издадено от МОСВ/РИОСВ – Варна;
 • Становище на МОСВ/РИОСВ – Варна съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО по обобщена справка за съответствието на проекта на ПУП с условията в решението по екологична оценка;
 • Решение на Общински съвет – Аврен или Заповед на Кмета на Община Аврен за разрешение изработване на проект за подробен устройствен план;
 • Електро и ВиК схеми приложени към проекта за ПУП;
 • Решение на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ/Решение за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия от съответната комисия почл. 74, ал. 2 от ЗГ;
 • Акт за категоризация на земята/Удостоверение за харектеристики на поземлен имот;
 • Удостоверение за поливност;
 • Становища от експлоатационните дружества („ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД и „В и К - Варна“ ООД);
 • Здравно заключение от РЗИ – Варна;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 30 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
 • За имоти до 5 дка. – 500,00 лева;
 • За имоти над 5 дка. – по 100,00 лева/дка.;
 • За линейни обекти – по 1,00 лев/м, но не по-малко от 100,00 лева.

 

 1. Приемане на оценки с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ и издаване на заповед за придобиване на собственост по реда на чл. 16, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Актуална скица на имота (три екземляра в оригинал);
 • Оценки на поземления имот преди и след урегулирането му, изготвени от лицензиран оценител (в оригинал);
 • Копие на решение на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за смяна предназначението на земеделска земя – заверено за вярно с оригинала;
 • Копия от одобрен проект за ПУП (графична и текстова част в два екземпляра заверени за вярно с оригинала);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 60 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 100 лева Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Проект за ПУП, изработен съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (три екземпляра в оригинал – два на милинекс и един на хартия);
 • Актуални удостоверения и застраховки на проектантите;
 • Актуална скица на имота;
 • Влязло в сила становище/решение относно екологична оценка/оценка за съвместимост с предмета и целите за опазване на защитени зони, издадено от МОСВ/РИОСВ – Варна;
 • Становище на МОСВ/РИОСВ – Варна съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО по обобщена справка за съответствието на проекта на ПУП с условията в решението по екологична оценка;
 • Решение на Общински съвет – Аврен или Заповед на Кмета на Община Аврен за разрешение изработване на проект за подробен устройствен план;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 30 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
 • Без обособяване на нов имот – 50,00 лева;
 • При обособяване на нови имоти – по 300,00 лева/на новообразуван имот.

 

 1. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Решение/Заповед за разрешение изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива;
 • Проект за ПУП, включително РУП (ако такъв се изисква), изработен съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (три екземпляра в оригинал - два на милинекс и един на хартия);
 • Три копия от инвестиционния проект;
 • Документи за проектантска правоспособност на лицата, изработили проекта на ПУП и инвестиционните проекти, и актуални застраховки;
 • Актуална скица на имота;
 • Влезлите в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове – например решение по ОВОС;
 • Оценка за съответствието, изготвена от консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ или решение на експертен съвет по устройство на територията в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ;
 • Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (ако строежът е първа, втора или трета категория);
 • Предварителен договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (ако е необходимо);
 • Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите (ако е необходимо);
 • Електро и ВиК схеми приложени към проекта за ПУП (ако е необходимо);
 • Решение на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ/Решение за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия от съответната комисия почл. 74, ал. 2 от ЗГ(ако е необходимо) ;
 • Акт за категоризация на земята/Удостоверение за харектеристики на поземлен имот (ако е необходимо);
 • Удостоверение за поливност (ако е необходимо);
 • Здравно заключение от РЗИ – Варна (ако е необходимо);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 30 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Издаване на разрешение за строеж по чл. 147 от ЗУТ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Документи за законност на съществуващите сгради и съоръжения в имота;
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица от действащия план за регулация и застрояване с издадена виза за проектиране;
 • Становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението и ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния, височини и застроена площ, съгласно чл. 147 и чл. 153 от ЗУТ (в три екземпляра);
 • Декларация от собствениците на съседен имот (при наличие на намалени отстояния или разполагане на постройки на регулационна линия и при огради с плътна част над 0,6 м, разположени с равни части в двата имота);
 • Протокол за трасиране на имота по действащия регулационен план (за огради);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 7 дни
  • Срок на валидност:
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
 • За физически лица – 5,00 лева/кв.м;
 • За юридически лица – 6,00 лева/кв.м;
 • Огради – 1,00 лев/м, но не по-малко от 50,00 лева.

 

 1. Попълване/вписване в имотните регистри.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Въвод във владение (за земи по §4 от ЗСПЗЗ);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 14 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
 • За имоти попадащи под разпоредбите на §4 от ЗСПЗЗ – 10,00 лева;
 • За други имоти – 5,00 лева.

 

 1. Искане от лицето, упражняващо строителен надзор или техническия ръководител за строежите от пета категория, за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (съгласно чл. 159 от ЗУТ).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на съставен и заверен от служител на общинската администрация Протокол (Образец №2) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;
 • Изготвен Констативен акт (Образец №3) в четири екземпляра;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 14 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 20 лева Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Искане

 

 1. Издаване на заповед за одобряване на оценка, във връзка със закупуване на разлика над 600 кв.м от ползвател към стар собственик, за земи по §4 от ЗСПЗЗ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Актуална скица на имота (два екземляра в оригинал);
 • Оценки на поземления имот, изготвени от лицензиран оценител (в оригинал);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 30 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 50 лева Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Издаване на заповед за придобиване/възстановяване правото на собственост за земи по §4 от ЗСПЗЗ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Актуална скица на имота (два екземляра в оригинал);
 • Протокол за трасиране, издаден от правоспособно лице (в оригинал);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 30 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 50 лева Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Издаване на скица за поземлен имот с указан начин на застрояване.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица на поземления имот от Общинска служба земеделие – Аврен (за имоти извън строителните граници на населените места и при липса на одобрена кадастрална карта);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение:
 • Обикновена услуга – до 15 дни;
 • Бърза услуга – до 7 дни;
 • Експресна услуга – до 3 дни.
  • Срок на валидност: 6 месеца
  • Техническа такса: Съгласно Приложение 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
 • Обикновена услуга – 40,00 лева;
 • Бърза услуга – 60,00 лева;
 • Експресна услуга – 80,00 лева.

 

 1. Презаверяване на скица за поземлен имот, от издаването на която са изтекли 6 месеца.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица на поземления имот от Общинска служба земеделие – Аврен (за имоти извън строителните граници на населените места и при липса на одобрена кадастрална карта);
 • Оригинална скица за презаверка;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 3 дни
  • Срок на валидност: 6 месеца
  • Техническа такса: 10 лева Съгласно Приложение 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Издаване удостоверение за идентичност на имот.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица на поземления имот от Общинска служба земеделие – Аврен (за имоти извън строителните граници на населените места и при липса на одобрена кадастрална карта);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 14 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 20 лева Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Изготвяне на копие от цифров модел на кадастрален или регулационен план (при наличие).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 14 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 100 лева Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Издаване удостоверение за факти и обстоятелства.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 7 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 20 лева Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

 

 1. Издаване на препис от протокол на ЕСУТ.
  • Необходими документи:
  • Срок на изпълнение: 7 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 10 лева Съгласно Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен, област Варна.
  • Формуляр: Заявление

Потърсете в сайта
Какво смятате за новата визия на сайта
Не мога да преценя
Харесва ми
Не ми харесва
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН