Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

 

    УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се А. Д. С., чрез упълномощеното лице  адв. Е. К. Е. и всички заинтересовани лица, че на 17.04.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на А. Д. С., чрез  подадено заявление с вх. № М-493/12.04.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1364 кв. м. съставляващ ПИ № 90.426 по  плана на новообразуваните имоти на местност „ТЕРАСИТЕ“,  землище на с. Бенковски, община Аврен, област Варна, одобрен със заповед № РД–04-7706-66/06.08.2004 г. на Областния управител на област Варна, находящ се в с. Бенковски, община Аврен, област Варна, вид на територията: селищно образувание, начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, при съседи на имота: 90.132, 90.134, 90.135, 90.137, 90.425, и път № 90.383.

В регистъра на имотите към плана на новообразуваните имоти на с.о. Терасите, землище на с. Бенковски, община Аврен, за ПИ № 90.426 в графа „собственик“ е записан на: н-ци на Цоню Стоянов Добрев

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и публикува на интернет страницата на Община Аврен на 17.04.2018 г.

 


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове