Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

                                                            УВЕДОМЛЕНИЕ

 

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се Йовчо Георгиев Николов и всички заинтересовани лица, че на 13.11.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йовчо Георгиев Николов, чрез  подадено заявление с вх. № М-1735/08.11.2017 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ дворно място цялото с площ 2500 кв.м., ведно с жилищна сграда и стопанска постройка, съставляващо УПИ I-180 от кв. 84 по регулационния план на с. Царевци, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 569 от 20.10.1929 г. – за улична регулация и Указ на Царя № 2879 от 26.10.1929 г. – за дворищна регулация, съгласно Удостоверение с изх. № ГП-630/01.11.2017 г., издадено от Кмета на Община Аврен.      

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

     публикувано на 13.11.2017 г.

  


 

21.09.2016г.
Съобщениe по чл.61, ал.3 от АПК до "Дъга 2007" ЕООД, чрез управителя Даринка Хаджиева, относно издадена Заповед № 1411 /21.09.2016г.  на кмета на Община Аврен. Същата подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 - дневен срок от публикуването и. 


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове