Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

                  

 

        УВЕДОМЛЕНИЕ

 

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 30.11.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2063/26.11.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ 1 270 кв.м., съставляващ УПИ XV – 277, кв. 38 по регулационния план на с. Здравец, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 386/27.06.1990 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Аврен, при граници: улица, парцел ХVІ-276, VІ-285, VІІ-284, VІІІ-283, ХІІІ-278, ведно с построените в мястото жилищна сграда, стопански постройки, подобренията и насажденията.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-277 от квартал 38 по сега действащия регулационен план на с. Здравец, община Аврен, отговаря на част от УПИ ІІ-115 от квартал 44 по предходен план на с. Здравец, одобрен със Заповед № 411/08.08.1931 г. за улична регулация и Заповед № 2738/13.08.1931 г. за дворищна регулация.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Здравец, за планоснимачен № 277, включен в УПИ XV от квартал 38, като собственик е вписано трето лице.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 30.11.2018 г.

 

       


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове