Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

 

 УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се Калинка Велчева Великова и всички заинтересовани лица, че на 08.02.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Калинка Велчева Великова, чрез  подадено заявление с вх. № М-147/03.02.2017 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 120 кв.м. ид.ч. от УПИ I-101, в кв. 7, целият с площ 1185 кв.м., по регулационния план на с. Здравец, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 386/27.06.1990 г. на Председателя на ИК на Общински народен съвет – Аврен, за улична и дворищна регулация. По предходен план на селото, одобрен със Указ на Царя № 411/08.08.1931г. - за улична регулация и № 2738/13.08.1931г. – за дворищна регулация, УПИ V – 221, в квартал 20, отговаря на УПИ I-101, от кв. 7, съгласно Удостоверение с изх. № ГП-760/01.12.2016 г., издадено от отдел ,,УТ” при Община Аврен.      

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.
 На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.


21.09.2016г.

Съобщениe по чл.61, ал.3 от АПК до "Дъга 2007" ЕООД, чрез управителя Даринка Хаджиева, относно издадена Заповед № 1411 /21.09.2016г.  на кмета на Община Аврен. Същата подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 - дневен срок от публикуването и. 


Потърсете в сайта
Какво смятате за новата визия на сайта
Не мога да преценя
Харесва ми
Не ми харесва
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН