Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се Георги Куртев Петров и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Георги Куртев Петров, чрез  подадено заявление с вх. № М-237/16.02.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 90 кв.м. /деветдесет квадратни метра/ идеални части от урегулиран поземлен имот, целият с площ 1232 кв.м /хиляда двеста и тридесет и два квадратни метра/, представляващ УПИ VIII-102 /осем римско-сто и две/ в кв. 32 /тридесет и две/ по сега действащия регулационен план на с. Равна гора, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 753 от 14.03.1930 г. – за дворищна регулация и Указ на Царя № 123 от 05.02.1930 г. – за улична регулация.      

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

публикувано на 22.02.2018 г.


          

 


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове