Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

      На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се Недялко Драгнев Колев, Костадинка Радева Колева и всички заинтересовани лица, че на 13.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Недялко Драгнев Колев и Костадинка Радева Колева, чрез  подадено заявление с вх. № М-1509/03.10.2017 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ парцел ІV-210 в квартал 18 по предходен план на с. Здравец, община Аврен, област Варна с площ 780 кв. м., а по сега действащ регулационен план на същото село УПИ № V-75 в квартал 16 е с площ от 1120 кв. м., ведно с построената в имота двуетажна жилищна сграда, гараж с площ 28 кв.м., постройка над гаража с площ 42 кв. м.,  две селскостопански постройки и хамбар.

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

    На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

публикувано на 13.10.2017 г.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се Йорданка Асенова Илиева и всички заинтересовани лица, че на 10.10.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йорданка Асенова Илиева, чрез  подадено заявление с вх. № М-1524/05.10.2017 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 55 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра/ идеални части от урегулиран поземлен имот, целият с площ 505 кв.м /петстотин и пет квадратни метра/, представляващ УПИ I-136 /едно римско-сто тридесет и шест/ в кв. 31 /тридесет и едно/ по сега действащия регулационен план на с. Китка, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 586 от 20.11.1931 г. – за дворищна регулация и Указ на Царя № 1933 от 02.12.1931 г. – за улична регулация, съгласно Удостоверение с изх. № ГП-574/02.10.2017 г., издадено от Кмета на Община Аврен.      

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

    На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

публикувано на 10.10.2017 г. 
 

 


21.09.2016г.
Съобщениe по чл.61, ал.3 от АПК до "Дъга 2007" ЕООД, чрез управителя Даринка Хаджиева, относно издадена Заповед № 1411 /21.09.2016г.  на кмета на Община Аврен. Същата подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 - дневен срок от публикуването и. 


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове