Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се Станка Иванова Костадинова и всички заинтересовани лица, че на 10.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Станка Иванова Костадинова, чрез  подадено заявление с вх. № М-1128/03.08.2017 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ имот №015014, с начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия – четвърта, находящ се в местност „Бозалъка” в землището на с. Тръстиково, община Аврен, област Варна.

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

    На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

публикувано на 10.08.2017 г.

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

 

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
    Уведомява се Катрин Тодорова Ангелова и всички заинтересовани лица, че на 10.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Катрин Тодорова Ангелова, чрез  подадено заявление с вх. № М-1091/27.07.2017 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за част от недвижим имот, представляващ ½ ид.ч. от :
  • ПИ № 58445.121.41, целият с площ 600 кв.м., находящ се в с.о. „Ветите лозя”, с. Приселци, община Аврен, област Варна ;
  • Еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 58445.121.41.1 със ЗП- 38 кв.м., разположена в ПИ № 58445.121.41, находящ се в с.о. „Ветите лозя”, с. Приселци, община Аврен, област Варна;
  • Сграда с идентификатор 58445.121.41.2 със ЗП- 14 кв.м., с предназначение: хангар, депо, гараж, разположена в ПИ № 58445.121.41, находящ се в с.о. „Ветите лозя”, с. Приселци, община Аврен, област Варна.
  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.
  На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
 
 
публикувано  на 10.08.2017 г.
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
    Уведомява се Петко Георгиев Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 09.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Петко Георгиев Георгиев, чрез  подадено заявление с вх. № М-1072/24.07.2017 г.  за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот № 075026 с площ 37.451 дка., начин на трайно ползване - овощни насаждение /нетерасирани/, категория на земята при неполивни условия – седма, находящ се в местност ,,ЮРТА’’ в землището на с. Бенковски, Община Аврен, Област Варна.
     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.
    На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
 
публикувано на 09.08.2017 г.
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
    Уведомява се Господинка Иванова Неделчева и всички заинтересовани лица, че на 09.08.2017 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Господинка Иванова Неделчева, чрез  подадено заявление с вх. № М-1101/31.07.2017 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 940 кв.м., ведно с двуетажна жилищна сграда със ЗП-50 кв.м., лятна кухня със ЗП-30 кв.м. и стопански постройки със ЗП-40 кв.м. и ЗП-20 кв.м. от урегулиран поземлен имот съставляващо УПИ XI-34 в кв. 7 по сега действащия регулационен план на с. Аврен, одобрен със Заповед № 73/23.02.1989 г., на Председателя на ИК на Общински народен съвет – Аврен, отговаря на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № 34, попадащ извън строителните граници на село Аврен по предходен план на селото, одобрен със Заповед № 2871/09.05.1967 г. на Председателя на Окръжен народен съвет-Варна. Съгласно Удостоверение с изх. № ГП-431/26.07.2017 г., издадено от Кмета на Община Аврен.      
     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.
    На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
 
 публикувано на 09.08.2017 г.
 

 

 Уведомление на основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК21.09.2016г.
Съобщениe по чл.61, ал.3 от АПК до "Дъга 2007" ЕООД, чрез управителя Даринка Хаджиева, относно издадена Заповед № 1411 /21.09.2016г.  на кмета на Община Аврен. Същата подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 - дневен срок от публикуването и. 


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове