Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, публикувано на 16.06.2017г.


21.09.2016г.
Съобщениe по чл.61, ал.3 от АПК до "Дъга 2007" ЕООД, чрез управителя Даринка Хаджиева, относно издадена Заповед № 1411 /21.09.2016г.  на кмета на Община Аврен. Същата подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 - дневен срок от публикуването и. 


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове