Oбявление на отдел Устройство на територията

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 1794 от 23.11.2017 г. на Кмета на Община Аврен е наредено, служебно да се изработи проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Царевци, одобрен с Указ на Царя №569 от 20.10.1929 г. - за улична регулация и Указ на Царя №2879 от 26.10.1929 г. - за дворищна регулация, в частта за квартал: 111, сключен между осови точки 21,57,43 и 50, във връзка с урегулиране на имот находящ се в квартал: 111, граничещ с урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за трафопост и улици от всички страни, без промяна на устройствена зона.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 1793 от 23.11.2017 г. на Кмета на Община Аврен е наредено, служебно да се изработи проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Дъбравино, одобрен със Заповед №7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Варна, в частта за поземлен имот (ПИ) с планоснимачен №559 от квартал: 55, във връзка с урегулиране на имота и отреждане „За гробищен парк“, без промяна на устройствена зона.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 1792 от 23.11.2017 г. на Кмета на Община Аврен е наредено, служебно да се изработи проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за урегулирани поземлени имоти (УПИ) VIIобщ., XVIIIобщ. и XIXобщ. от квартал: 11, отговарящи съответно на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 58445.501.738, 58445.501.739 и 58445.501.740 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Приселци, община Аврен, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастрална карта, без промяна на устройствена зона.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №1730 от 14.11.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Равна гора, община Аврен, одобрен с Указ на Царя №123 от 05.02.1930 г. - за улична регулация и Указ на Царя №753 от 14.03.1930 г. - за дворищна регулация, в частта за УПИ VI221 и УПИ VII221 от квартал: 11, във връзка с обединяване на имотите и обособяване на нов УПИ VIII221 в квартал: 11 по регулационния план на село Равна гора, без промяна на устройствена зона, с възложител Петър Димитров Петров.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №13 от 09.01.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ IX659 и УПИ XXV660 от квартал: 45, отговарящи на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04426.502.640 и 04426.502.641 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, община Аврен, във връзка с обединяване на имотите, поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастрална карта и установяване режим на застрояване за УПИ XXVIII779 в квартал: 45 по регулационния план на село Близнаци, без промяна на устройствена зона, с възложители Оксана Федоровна Кожевникова и Александр Анатолевич Кожевников в качеството си на управляващи „КОЖЕВНИКОВИ” ООД с ЕИК: 203631923.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 1699 от 09.11.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, община Аврен, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ IV217 от квартал: 33, отговарящ на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 58445.502.706 и 58445.502.707 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастрална карта, разделяне на имота и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложители Айлин Юсеинова Вейсалова, Испар Якубов Вейсалов и Михаил Димитров Николов.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 1698 от 09.11.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Здравец, община Аврен, одобрен със Заповед №386 от 27.06.1990 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен, в частта за УПИ III143 от квартал: 5, във връзка с разделяне на имота и установяване на застроителен режим за нови УПИ X143 и УПИ XI143 в квартал: 5 по регулационния план на село Здравец, без промяна на устройствена зона, с възложител Сашко Стоянов Александров.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 1697 от 09.11.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, община Аврен, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ XIV165 от квартал: 21, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.501.221 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастрална карта, разделяне на имота и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложители Гергана Петрова Карчева, Янко Стефанов Карчева, Петър Стефанов Карчев, Калинка Стоянова Карчева, Мирослава Здравкова Карчева и Юлий Здравков Карчев.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №1641 от 30.10.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ), изработен в условията по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ,  в обхвата на поземлен имот (ПИ) №12 в кадастрален район 304 по план на новообразувани имоти (ПНИ) за местност ЗАЙКОВА ЧУКА И ГОРЧИВАТА ЧЕШМА, землище на село Здравец, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване режим на застрояване за УПИ VI12 в квартал: 005, при устройствена зона „Жм” (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина), с възложители Марияна Благоева Тошева - Клюска и Женя Благоева Тошева.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 1639 от 30.10.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.25.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, находящ се в местност БАТАКЛАРА, землище на село Близнаци, община Аврен, включващ проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ)  при условията на НАРЕДБА №19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им и изработване на инвестиционен проект за изграждането на обект: Селскостопанска сграда за отглеждане на животни.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 1638 от 30.10.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, община Аврен, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ XII183 от квартал: 28, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.502.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастрална карта, отреждане на имота за сладкарска работилница и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложител Георги Станчев Даков.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №1637 от 30.10.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Здравец, община Аврен, одобрен със Заповед №386 от 27.06.1990 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен, в частта за УПИ VIII51 от квартал: 14, във връзка с разделяне на имота и обособяване на нови УПИ X51, УПИ XI51 и УПИ XII51 в квартал: 14 по регулационния план на село Здравец, без промяна на устройствена зона, с възложител Калчо Велчев Ангелов.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

 

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №147 в кадастрален район 304 по план на новообразуваните имоти (ПНИ) за местност ЗАЙКОВА ЧУКА И ГОРЧИВАТА ЧЕШМА, землище на село Здравец, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване режим на застрояване за УПИ I147 с отреждане „За жилищно строителство”, при устройствена зона „Жм” (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина), с възложител Николай Калчев Станев. Проекта за ПУП - ПРЗ е допуснат и изработен в условията по чл. 17, ал. 1 от ЗУТ.

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план (ПУП) до общинска администрация - Аврен, отдел „Устройство на територията”.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №1609 от 25.10.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ), изработен в условията по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ,  в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.35.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, находящ се в местност КУР ТЕСЕ, землище на село Близнаци, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване режим на застрояване за УПИ III35.3 в квартал 35-1, при устройствена зона „Жм” (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина), с възложител Анастас Илиев Димитров и Милена Вълчева Димитрова.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №1378 от 05.09.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №000659, находящ се в местност КОРИЯТА, землище на село Здравец, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване режим на застрояване за УПИ I659 с отреждане „За производствени, складови, административни, търговски, обслужващи дейности и пътна връзка” в квартал 01-А, при устройствена зона „Пп” (предимно производствена), с възложител Атанаска Стоянова Михалева в качеството си на управител на „ПОДЕМ ЖМ” ООД.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

  

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №1377 от 05.09.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия ПУП - ПРЗ, одобрен със Заповед №1612 от 03.11.2016 г. на Кмета на Община Аврен за УПИ IX015009 от квартал: 54, отговарящ на поземлен имот (ПИ) №015028 по картата за възстановена собственост (КВС) ма село Здравец, находящ се в местност АМАЗЛАР КАЙРЯК, землище на село Здравец, община Аврен, във връзка с разделяне на имота и установяване режим на застрояване за УПИ X015009, УПИ XI015009, УПИ XII015009, УПИ XIII015009, УПИ XIV015009, УПИ XV015009, УПИ XVI015009, УПИ XVII015009, УПИ XVIII015009 и УПИ XIX015009 в квартал: 54, без промяна на устройствена зона, с възложител Илияна Иванова Маринова.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №1281 от 18.08.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, община Аврен, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ IX550 от квартал: 45, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.501.361 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастрална карта, без промяна на устройствена зона, с възложител Кирил Добринов Георгиев.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №1282 от 18.08.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, община Аврен, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ VII88 от квартал: 8, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.501.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, във връзка с разделяне на имота и изменение на част от улична регулация като се постави в съответствие с границите на поземления имот по кадастрална карта, без промяна на устройствена зона, с възложители Красимира Николова Шапева, действаща лично за себе си и като пълномощник на Лиляна Николова Грудева.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №1283 от 18.08.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Здравец, община Аврен, одобрен със Заповед №386 от 27.06.1990 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен, в частта за УПИ VIII51 от квартал: 14, във връзка с делба на имота, без промяна на устройствена зона, с възложител Калчо Велчев Ангелов.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №1181 от 27.07.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ XIX512, УПИ XXобщ. - за ТП и УПИ XXIобщ. - за КОО от квартал: 81, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастралната карта на село Близнаци, изменение на част от уличната регулация, преотреждане и обединяване на имоти, и обособяване на УПИ XXII785 в квартал: 81 по регулационния план на село Близнаци, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложители Александър Мандс и Евелин Мария Мандс, действащи чрез пълномощник Росен Добрев Великов.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №1182 от 27.07.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №017027 по картата за възстановена собственост (КВС) на село Круша, находящ се в местност ГОРЕН КАРАБОРУН, землище на село Круша, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим и отреждане на имота „За вилно строителство”, с възложител Велин Марков Жеков.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Отдел „Устройство на територията’’ при Община Аврен, област Варна съобщава,че със Заповед № РД-390/05.06.2017 г. на Mинистъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителните зони (СОЗ) на сондаж №Р-70 „Близнаци” от район „Североизточна България”–подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура по–висока от 200C–област Варна, област Добрич, област Шумен–изключителна държавна собственост.

Настоящото обявление се издава на основание чл. 72, чл. 66 във връзка с чл. 39, ал. 2 от Наредба  №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръренията за питеино–битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №1084 от 06.07.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №16 от кадастрален район 110 по план на новообразувани имоти (ПНИ) за местност ЕМЕШЕНЛИЯТА, землище на село Близнаци, община Аврен, във връзка с установяване режим на застрояване за имота, с възложител Мирослав Александров Миров.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 989 от 21.06.2017 г. на Кмета на Община Аврен е наредено, служебно да се изработи проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Царевци, община Аврен, одобрен с Указ на Царя №569 от 20.10.1929 г. - за улична регулация и Указ на Царя №2879 от 26.10.1929 г. - за дворищна регулация, в частта за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X и УПИ XI от квартал: 109, във връзка с обединяване на имотите и обособяване на УПИ XIIобщ. в квартал: 109 по регулационния план на село Царевци, община Аврен, без промяна на устройствена зона.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 972 от 20.06.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ I494 квартал: 61, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.502.197 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, община Аврен, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастрална карта, без промяна на устройствена зона, с възложител Петинка Михайлова Христова.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 973 от 20.06.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ XXII656 и УПИ XII656 от квартал: 71, отговарящи на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04426.502.383 и 04426.502.384 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, община Аврен, във връзка с обединяване на имотите, поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастрална карта и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложител „ГРОМИК” ЕООД, с ЕИК: 202561781 и управител Олга Станиславовна Зинченко.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 974 от 20.06.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия ПУП - ПРЗ, одобрен със Заповед №1612 от 03.11.2016 г. на Кмета на Община Аврен за УПИ IX015009 от квартал:54, находящ се в местност АМАЗЛАР КАЙРЯК, землище на село Здравец, община Аврен, във връзка с разделяне на имота и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложител Илияна Иванова Маринова, действаща чрез пълномощник Величка Банкова Паликова.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 975 от 20.06.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ I364 от квартал: 55, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор №04426.502.132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, община Аврен, във връзка с изменение на улична регулация с цел закупуване на придаваеми части от улица и обособяване на урегулиран поземлен имот (УПИ) XX364 в квартал: 55 по плана за регулация на село Близнаци, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложител Янко Великов Янков, действащ чрез пълномощник Найден Костадинов Иванов.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №812 от 30.05.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, одобрен със Заповед №3972 от 20.07.1971 г., в частта за УПИ IX - за парк от квартал: 21, във връзка преотреждане на имота, обособяване на УПИ IX127 - за жилищно строителство в квартал: 21 по плана за регулация на село Тръстиково и установяване на режим на застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител Община Аврен.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

 

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №728 от 12.05.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, одобрен със Заповед №73 от 23.02.1989 г., в частта за УПИ III675, УПИ IV675 и УПИ XIX680 от квартал: 94, във връзка с изменение на улична регулация, обединяване на имотите и обособяване на УПИ XX675, 680 в  квартал: 94 по плана за регулация на село Аврен, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложител Вилхелм Якоб Хуберт Кроиш, действащ чрез пълномощник Христо Димитров Костуров.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

СЪОБЩЕНИЕ

 В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №674 от 05.05.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI452 от квартал: 2, във връзка с поставяне на регулационните линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастралната карта на село Приселци, обособяване на УПИ IX19 в квартал: 2 по плана за регулация на село Приселци и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложители Нейчо Николов Костов и Невянка Станчева Костова.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.


СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №512 от 03.04.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.55.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, находящ се в местност СТАРИТЕ ЛОЗЯ, землище на село Близнаци, община Аврен, област Варна, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, обособяване на УПИ I055036, УПИ II055036, УПИ III055036, УПИ IV055036 и УПИ V055036 в квартал: 123, находящ се в местност СТАРИТЕ ЛОЗЯ, землище на село Близнаци, община Аврен и установяване режим на застрояване, с възложители „ДЕЛТА КОНСТРУКШЪНС” ООД, с ЕИК: 103905921 и управител Христо Георгиев Салабашев, действащо чрез пълномощник Ивайло Иванов Събев.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

  СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №513 от 03.04.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия ПУП - ПРЗ, одобрен със Заповед №1023 от 12.07.2007 г. на Кмета на Община Аврен, за УПИ V00136 от квартал: 64, находящ се в местност КУРИЯТА, землище на село Здравец, община Аврен, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти, делба на имота, преотреждане, обособява на УПИ VII000137 - за мандра, VIII015094 - за жилищно строителство и УПИ IX000137 - за животновъдна ферма в квартал: 64, находящ се в местност КУРИЯТА, землище на село Здравец и установяване режим на застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител „САММИ РАМЬОН” ЕАД с ЕИК: 131428982.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №514 от 03.04.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ XX452, УПИ XXI452, УПИ XXII616 и УПИ XXIII616 от квартал: 69, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастралната карта на село Близнаци, община Аврен, обособяване на УПИ XXVI701, XXVII328, XXV736, XXIV735 в квартал: 69 по регулационния план на село Близнаци, община Аврен и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложител „КСАВО БГ” ООД с ЕИК: 202035518 и управител Александр Викторович Кукушкин, действащ чрез пълномощник Красимир Янчев Боев.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №475 от 28.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ VIII - за магазин от квартал: 6, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.503.494 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, във връзка с изменение на улична регулация, преотреждане, делба на имота, обособяване на УПИ XVII559 - за жилищно строителство и УПИ XVIII560 - за жилищно строителство в квартал: 6 по плана за регулация на село Близнаци и установяване на режим на застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител Община Аврен.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №476 от 28.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №028012, находящ се в местност СТАРИТЕ ЛОЗЯ, землище на село Садово, община Аврен, във връзка с условията на НАРЕДБА №19 ОТ 25-ти ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ, с възложители „ЗП СКОРПИТ” ЕООД с ЕИК: 201862792 действащо чрез управител Жельо Лъчезаров Балевски.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №477 от 28.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №14 в кадастрален район 121 по план на новообразувани имоти (ПНИ) за местност ВЕТИТЕ ЛОЗЯ, землище на село Приселци, община Аврен, във връзка с установяване режим на застрояване за имота, с възложител Димитър Тодоров Димитров.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №478 от 28.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Здравец, община Аврен, одобрен със Заповед №386 от 27.06.1990 г., в частта за УПИ IX420 от квартал: 42, във връзка с разделяне на имота, обособяване на УПИ XXVIII420 и УПИ XXIX420 в квартал: 42 по плана за регулация на село Здравец, община Аврен и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложители Диана Тодорова Добрева, Красимир Колев Панев и Пенка Савова Панева действаща лично, и като пълномощник на Росен Колев Панев.
Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №393 от 17.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия ПУП - ПРЗ одобрен със Заповед №855 от 08.06.2007 г. на Кмета на Община Аврен, за УПИ 59013 от квартал: 59, находящ се в местност СРЕЩУ СТОПАНСКИ ДВОР, землище на село Близнаци, община Аврен, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор №04426.59.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, във връзка с изменение на регулационни граници и поставянето им в съответствие с одобрената кадастралната карта за землището на село Близнаци, обособяване на УПИ V22 в квартал: 59, находящ се в местност СРЕЩУ СТОПАНСКИ ДВОР, землище на село Близнаци, община Аврен, и установяване на режим за застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител Бисер Димитров Узунов в качеството си на Едноличен собственик на капитала на „БИ МАРК” ЕООД с ЕИК: 200822275 - Едноличен собственик на капитала на „РЕ МАРК 2014” ЕООД с ЕИК: 203258207, действащ чрез пълномощник Димитър Кирчев Димитров.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №392 от 17.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор №04426.8.85 по кадастрална карта и кадастрални регистри село Близнаци, находящ се в местност СТАРО СЕЛО, землище на село Близнаци, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за вилно строителство и установяване режим на застрояване, с възложители Цветослав Яниев Георгиев, действащ чрез пълномощник Георги Димитров Михайлов.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №353 от 09.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия ПУП - ПРЗ, одобрен със Заповед №396 от 18.03.2016 г. на Кмета на Община Аврен за УПИ I020112 от квартал: 020-1, находящ се в местност КУМЛУКА, землище на село Равна гора, община Аврен, област Варна, във връзка с разделяне на имота и обособяване на УПИ II020112, УПИ III020112, УПИ IV020112, УПИ V020112, УПИ VI020112, УПИ VII020112,       УПИ VIII020112 и УПИ IX020112, за жилищни сгради в квартал: 020-1 по плана за регулация на село Равна гора и установяване на режим на застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител Драгомир Иванов Вълков, действащ чрез пълномощник Величка Банкова Паликова.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №354 от 09.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г., в частта за УПИ XV340 от квартал: 23, отговарящ на имоти с идентификатор №58445.501.754 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, във връзка с изменение на регулационните граници на имота, поставянето им в съответствие с кадастралната карта на село Приселци, обособяване на УПИ XVII754 в квартал: 23 по плана за регулация на село Приселци, и установяване на режим за застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител „АЛГОРИТМ - В” ЕООД, с ЕИК: 202962906 действащо чрез пълномощник Тина Ангелова Христова.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.


СЪОБЩЕНИЕ

 В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №355 от 09.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Равна гора, община Аврен, одобрен със Указ на Царя №123 от 05.02.1930 година - за улична регулация и Указ на Царя №753 от 14.03.1930 година - за дворищна регулация, в частта за поземлен имот (ПИ) находящ се в квартал: 14 и граничещ с УПИ VIII296, с улици от две страни, и ПИ №010037 по Картата за възстановена собственост (КВС), землището на село Равна гора, община Аврен, във връзка с обособяване на УПИ IX312 в квартал: 14 по плана за регулация ма село Равна гора и установяване на режим на застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител Община Аврен.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 304 от 28.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащите ПУП за група урегулирани поземлени имоти (УПИ), находящи се в масив: 60 и масив: 64, местност КРУШКИТЕ, землище на село Аврен, община Аврен, във връзка с обединяването на имотите и установяване режим на застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител „АВРЕН ХОЛДИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с ЕИК: 200133807.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 305 от 28.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ VIII157 - за младежки дом от квартал: 40, във връзка с изменение на част от уличната регулация, делба на имота, преотреждане за жилищно строителство и установяване режим на застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител Марийка Илиева Димова, действаща чрез пълномощник Станислав Иванов Пейчев.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник

О Б Я В Л Е Н И Е  

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №291 от 24.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, одобрен със Заповед №73 от 23.02.1989 г., в частта за УПИ III675, УПИ IV675 и УПИ XIX680 от квартал: 94, във връзка с изменение на улична и дворищна регулация и обособяване на УПИ XX675, 680 в квартал: 94 по плана за регулация на село Аврен, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложител Вилхелм Якоб Кроиш, действащ чрез пълномощник Христо Димитров Костуров.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

   СЪОБЩЕНИЕ 

Съгласно разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №292 от 24.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащият подробен устройствен план (ПУП) за УПИ XIII055017 от квартал: 124, отговарящ на поземлен имот с идентификатор 04426.55.180 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, находящ се в местност СТАРИТЕ ЛОЗЯ, землище на село Близнаци, община Аврен, във връзка с разделяне на имота, обособяване на УПИ XVIII189 и УПИ XIX190 в квартал: 124, и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложители Никола Иванов Кулев и „КЪС - 2014” ЕООД с управител Любов Владимировна Короткая, действащи чрез пълномощник Росен Николов Кулев.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 О Б Я В Л Е Н И Е 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 293 от 24.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ XIX512, УПИ XXобщ. за ТП. и УПИ XXIобщ. за КОО от квартал: 81, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастралната карта на село Близнаци, изменение на част от уличната регулация, преотреждане и обединяване на имоти, и обособяване на УПИ XXII456, XXIII785 и XXIV457 в квартал: 81 по регулационния план на село Близнаци, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложители Александър Мандс и Евелин Мария Мандс, действащи чрез пълномощник Росен Добрев Великов.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

О Б Я В Л Е Н И Е 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 294 от 24.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване(ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Здравец, община Аврен, одобрен със Заповед №386 от 27.06.1990 година, в частта за УПИ IX420 от квартал: 42, във връзка с разделяне на имота, обособяване на УПИ XXVIII420 и УПИ XXIX420 в квартал: 42 по плана за регулация на село Здравец, община Аврен и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложители Диана Тодорова Добрева, Красимир Колев Панев и Пенка Савова Панева, действаща лично за себе си, и като пълномощник на Росен Колев Панев.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 268 от 22.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №102012, находящ се в землището на село Казашка река, община Аврен, област Варна, във връзка с установяване режим на застрояване за имота, с възложител „ЕКО ПЛОД” ООД с ЕИК: 103591143, действащо чрез пълномощник Живко Георгиев Динев.
Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.


О Б Я В Л Е Н И Е 


Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №214 от 10.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №1005 в кадастрален район 140 по план на новообразувани имоти (ПНИ) за местност ПАЗАРЛИЯТА - II ЧАСТ, землище на село Приселци, община Аврен, във връзка с установяване режим на застрояване за имота, с възложител „СИТХАКОЛ СИТИ” ЕООД с ЕИК: 204123326, действащо чрез пълномощник Георги Желязков Георгиев.
Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.


                                                     ОБЯВЛЕНИЕ
 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №215 от 10.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, община Аврен, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г., в частта за УПИ XX834, УПИ VIIобщ., УПИ XVII580 и УПИ VI105 от квартал: 11, във връзка с изменение на улична регулация, поставяне на вътрешните регулационни линии между имотите в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастралната карта на село Приселци, община Аврен и обособяване на УПИ XXII834, УПИ XXIII738., УПИ XXIV580 и УПИ XXV105 в квартал: 11 без промяна на устройствена зона, с възложител Община Аврен.
Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

                                                      ОБЯВЛЕНИЕ

"ЗП
Скорпит"ЕООД, със седалище и адрес на управление село Садово, община Аврен, Уведомяваме Ви, че фирма "ЗП Скорпит"ЕООД има следното инвестиционно намерение:

„Изграждане на предприятие-за преработка и хладилно съхранение на биологични и конвенционални плодове”, находящо в поземлен № 028012, м-ст ,,Старите лозя” в землището на село Садово, община Аврен, област Варна, собственост на "ЗП Скорпит"ЕООД.
Бъдещото предприятие няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природните местообитания,популации и местообитания на видове, предмет на опазване в Защитени територии.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Аврен на основание чл. 28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 2 от 11.11.2016 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със заповед № РД-16-7706-196 от 16.09.2016 г. на Областния управител на област с административен център Варна, са разгледани преписки за изменение и в изпълнение на съдебни решения са приети проекти за изменение на плана на новообразуваните имоти на местност „Зайкова чука и Горчивата чешма”, землище на с. Здравец, община Аврен, област Варна, относно в частта за поземлени имоти с номера: 304.70, 301.10 и 301.15. Проектите за изменение са предоставени за разглеждане с осигурен достъп за граждани в Община Аврен, отдел „Устройство на територията”, дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика”.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на общината.
Обявлението е публикувано в „Държавен вестник“, бр. 10 от 27.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №35 от 13.01.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №129 в кадастрален район 90 по план на новообразувани имоти (ПНИ) за местност ТЕРАСИТЕ, землище на село Бенковски, община Аврен, във връзка с установяване режим на застрояване за имота, с възложител Тихомир Йорданов Донев и Мая Емилова Донева.
Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №33 от 12.01.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия ПУП - ПРЗ, одобрен със Заповед № 951 от 29.09.2010 г. от Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ I25093 от квартал: 025, находящ се в местност БАТАКЛАРА, землището на село Близнаци, община Аврен, във връзка с разделяне на имота и обособяване на три нови УПИ X134, УПИ XI136 и УПИ XII135 в квартал: 025, находящ се в местност БАТАКЛАРА, землището на село Близнаци, община Аврен, с възложители Стефан Петров Георгиев, Дияна Божидарова Среброва - Раданова и Методи Захариев Абаджиев.
Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. (4) от ЗУТ

Решение 197 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ за предоставяне на концесии
Обявления - архив 2016 г. 
Обявления - архив


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове