Oбявление на отдел Устройство на територията

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 268 от 22.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №102012, находящ се в землището на село Казашка река, община Аврен, област Варна, във връзка с установяване режим на застрояване за имота, с възложител „ЕКО ПЛОД” ООД с ЕИК: 103591143, действащо чрез пълномощник Живко Георгиев Динев.
Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.


ОБЯВЛЕНИЕ

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №214 от 10.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №1005 в кадастрален район 140 по план на новообразувани имоти (ПНИ) за местност ПАЗАРЛИЯТА - II ЧАСТ, землище на село Приселци, община Аврен, във връзка с установяване режим на застрояване за имота, с възложител „СИТХАКОЛ СИТИ” ЕООД с ЕИК: 204123326, действащо чрез пълномощник Георги Желязков Георгиев.
Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

                                                     ОБЯВЛЕНИЕ
 
Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №215 от 10.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, община Аврен, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г., в частта за УПИ XX834, УПИ VIIобщ., УПИ XVII580 и УПИ VI105 от квартал: 11, във връзка с изменение на улична регулация, поставяне на вътрешните регулационни линии между имотите в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастралната карта на село Приселци, община Аврен и обособяване на УПИ XXII834, УПИ XXIII738., УПИ XXIV580 и УПИ XXV105 в квартал: 11 без промяна на устройствена зона, с възложител Община Аврен.
Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

                                                      ОБЯВЛЕНИЕ

"ЗП
Скорпит"ЕООД, със седалище и адрес на управление село Садово, община Аврен, Уведомяваме Ви, че фирма "ЗП Скорпит"ЕООД има следното инвестиционно намерение:
„Изграждане на предприятие-за преработка и хладилно съхранение на биологични и конвенционални плодове”, находящо в поземлен № 028012, м-ст ,,Старите лозя” в землището на село Садово, община Аврен, област Варна, собственост на "ЗП Скорпит"ЕООД.
Бъдещото предприятие няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природните местообитания,популации и местообитания на видове, предмет на опазване в Защитени територии.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Аврен на основание чл. 28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 2 от 11.11.2016 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със заповед № РД-16-7706-196 от 16.09.2016 г. на Областния управител на област с административен център Варна, са разгледани преписки за изменение и в изпълнение на съдебни решения са приети проекти за изменение на плана на новообразуваните имоти на местност „Зайкова чука и Горчивата чешма”, землище на с. Здравец, община Аврен, област Варна, относно в частта за поземлени имоти с номера: 304.70, 301.10 и 301.15. Проектите за изменение са предоставени за разглеждане с осигурен достъп за граждани в Община Аврен, отдел „Устройство на територията”, дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика”.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на общината.
Обявлението е публикувано в „Държавен вестник“, бр. 10 от 27.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №35 от 13.01.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №129 в кадастрален район 90 по план на новообразувани имоти (ПНИ) за местност ТЕРАСИТЕ, землище на село Бенковски, община Аврен, във връзка с установяване режим на застрояване за имота, с възложител Тихомир Йорданов Донев и Мая Емилова Донева.
Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №33 от 12.01.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия ПУП - ПРЗ, одобрен със Заповед № 951 от 29.09.2010 г. от Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ I25093 от квартал: 025, находящ се в местност БАТАКЛАРА, землището на село Близнаци, община Аврен, във връзка с разделяне на имота и обособяване на три нови УПИ X134, УПИ XI136 и УПИ XII135 в квартал: 025, находящ се в местност БАТАКЛАРА, землището на село Близнаци, община Аврен, с възложители Стефан Петров Георгиев, Дияна Божидарова Среброва - Раданова и Методи Захариев Абаджиев.
Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. (4) от ЗУТ

Решение 197 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ за предоставяне на концесии
Обявления - архив 2016 г. 
Обявления - архив


Потърсете в сайта
Какво смятате за новата визия на сайта
Не мога да преценя
Харесва ми
Не ми харесва
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН