Oбявление на отдел Устройство на територията

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №512 от 03.04.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.55.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, находящ се в местност СТАРИТЕ ЛОЗЯ, землище на село Близнаци, община Аврен, област Варна, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, обособяване на УПИ I055036, УПИ II055036, УПИ III055036, УПИ IV055036 и УПИ V055036 в квартал: 123, находящ се в местност СТАРИТЕ ЛОЗЯ, землище на село Близнаци, община Аврен и установяване режим на застрояване, с възложители „ДЕЛТА КОНСТРУКШЪНС” ООД, с ЕИК: 103905921 и управител Христо Георгиев Салабашев, действащо чрез пълномощник Ивайло Иванов Събев.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

 СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №513 от 03.04.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия ПУП - ПРЗ, одобрен със Заповед №1023 от 12.07.2007 г. на Кмета на Община Аврен, за УПИ V00136 от квартал: 64, находящ се в местност КУРИЯТА, землище на село Здравец, община Аврен, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти, делба на имота, преотреждане, обособява на УПИ VII000137 - за мандра, VIII015094 - за жилищно строителство и УПИ IX000137 - за животновъдна ферма в квартал: 64, находящ се в местност КУРИЯТА, землище на село Здравец и установяване режим на застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител „САММИ РАМЬОН” ЕАД с ЕИК: 131428982.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №514 от 03.04.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ XX452, УПИ XXI452, УПИ XXII616 и УПИ XXIII616 от квартал: 69, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастралната карта на село Близнаци, община Аврен, обособяване на УПИ XXVI701, XXVII328, XXV736, XXIV735 в квартал: 69 по регулационния план на село Близнаци, община Аврен и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложител „КСАВО БГ” ООД с ЕИК: 202035518 и управител Александр Викторович Кукушкин, действащ чрез пълномощник Красимир Янчев Боев.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №475 от 28.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ VIII - за магазин от квартал: 6, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.503.494 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, във връзка с изменение на улична регулация, преотреждане, делба на имота, обособяване на УПИ XVII559 - за жилищно строителство и УПИ XVIII560 - за жилищно строителство в квартал: 6 по плана за регулация на село Близнаци и установяване на режим на застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител Община Аврен.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №476 от 28.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №028012, находящ се в местност СТАРИТЕ ЛОЗЯ, землище на село Садово, община Аврен, във връзка с условията на НАРЕДБА №19 ОТ 25-ти ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ, с възложители „ЗП СКОРПИТ” ЕООД с ЕИК: 201862792 действащо чрез управител Жельо Лъчезаров Балевски.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №477 от 28.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №14 в кадастрален район 121 по план на новообразувани имоти (ПНИ) за местност ВЕТИТЕ ЛОЗЯ, землище на село Приселци, община Аврен, във връзка с установяване режим на застрояване за имота, с възложител Димитър Тодоров Димитров.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №478 от 28.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Здравец, община Аврен, одобрен със Заповед №386 от 27.06.1990 г., в частта за УПИ IX420 от квартал: 42, във връзка с разделяне на имота, обособяване на УПИ XXVIII420 и УПИ XXIX420 в квартал: 42 по плана за регулация на село Здравец, община Аврен и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложители Диана Тодорова Добрева, Красимир Колев Панев и Пенка Савова Панева действаща лично, и като пълномощник на Росен Колев Панев.
Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №393 от 17.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия ПУП - ПРЗ одобрен със Заповед №855 от 08.06.2007 г. на Кмета на Община Аврен, за УПИ 59013 от квартал: 59, находящ се в местност СРЕЩУ СТОПАНСКИ ДВОР, землище на село Близнаци, община Аврен, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор №04426.59.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, във връзка с изменение на регулационни граници и поставянето им в съответствие с одобрената кадастралната карта за землището на село Близнаци, обособяване на УПИ V22 в квартал: 59, находящ се в местност СРЕЩУ СТОПАНСКИ ДВОР, землище на село Близнаци, община Аврен, и установяване на режим за застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител Бисер Димитров Узунов в качеството си на Едноличен собственик на капитала на „БИ МАРК” ЕООД с ЕИК: 200822275 - Едноличен собственик на капитала на „РЕ МАРК 2014” ЕООД с ЕИК: 203258207, действащ чрез пълномощник Димитър Кирчев Димитров.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №392 от 17.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор №04426.8.85 по кадастрална карта и кадастрални регистри село Близнаци, находящ се в местност СТАРО СЕЛО, землище на село Близнаци, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за вилно строителство и установяване режим на застрояване, с възложители Цветослав Яниев Георгиев, действащ чрез пълномощник Георги Димитров Михайлов.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №353 от 09.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия ПУП - ПРЗ, одобрен със Заповед №396 от 18.03.2016 г. на Кмета на Община Аврен за УПИ I020112 от квартал: 020-1, находящ се в местност КУМЛУКА, землище на село Равна гора, община Аврен, област Варна, във връзка с разделяне на имота и обособяване на УПИ II020112, УПИ III020112, УПИ IV020112, УПИ V020112, УПИ VI020112, УПИ VII020112,       УПИ VIII020112 и УПИ IX020112, за жилищни сгради в квартал: 020-1 по плана за регулация на село Равна гора и установяване на режим на застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител Драгомир Иванов Вълков, действащ чрез пълномощник Величка Банкова Паликова.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №354 от 09.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г., в частта за УПИ XV340 от квартал: 23, отговарящ на имоти с идентификатор №58445.501.754 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, във връзка с изменение на регулационните граници на имота, поставянето им в съответствие с кадастралната карта на село Приселци, обособяване на УПИ XVII754 в квартал: 23 по плана за регулация на село Приселци, и установяване на режим за застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител „АЛГОРИТМ - В” ЕООД, с ЕИК: 202962906 действащо чрез пълномощник Тина Ангелова Христова.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.


СЪОБЩЕНИЕ

 В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №355 от 09.03.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Равна гора, община Аврен, одобрен със Указ на Царя №123 от 05.02.1930 година - за улична регулация и Указ на Царя №753 от 14.03.1930 година - за дворищна регулация, в частта за поземлен имот (ПИ) находящ се в квартал: 14 и граничещ с УПИ VIII296, с улици от две страни, и ПИ №010037 по Картата за възстановена собственост (КВС), землището на село Равна гора, община Аврен, във връзка с обособяване на УПИ IX312 в квартал: 14 по плана за регулация ма село Равна гора и установяване на режим на застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител Община Аврен.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 304 от 28.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащите ПУП за група урегулирани поземлени имоти (УПИ), находящи се в масив: 60 и масив: 64, местност КРУШКИТЕ, землище на село Аврен, община Аврен, във връзка с обединяването на имотите и установяване режим на застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител „АВРЕН ХОЛДИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с ЕИК: 200133807.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 305 от 28.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ VIII157 - за младежки дом от квартал: 40, във връзка с изменение на част от уличната регулация, делба на имота, преотреждане за жилищно строителство и установяване режим на застрояване, без промяна на устройствена зона, с възложител Марийка Илиева Димова, действаща чрез пълномощник Станислав Иванов Пейчев.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник

О Б Я В Л Е Н И Е  

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №291 от 24.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, одобрен със Заповед №73 от 23.02.1989 г., в частта за УПИ III675, УПИ IV675 и УПИ XIX680 от квартал: 94, във връзка с изменение на улична и дворищна регулация и обособяване на УПИ XX675, 680 в квартал: 94 по плана за регулация на село Аврен, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложител Вилхелм Якоб Кроиш, действащ чрез пълномощник Христо Димитров Костуров.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

   СЪОБЩЕНИЕ 

Съгласно разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №292 от 24.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащият подробен устройствен план (ПУП) за УПИ XIII055017 от квартал: 124, отговарящ на поземлен имот с идентификатор 04426.55.180 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, находящ се в местност СТАРИТЕ ЛОЗЯ, землище на село Близнаци, община Аврен, във връзка с разделяне на имота, обособяване на УПИ XVIII189 и УПИ XIX190 в квартал: 124, и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложители Никола Иванов Кулев и „КЪС - 2014” ЕООД с управител Любов Владимировна Короткая, действащи чрез пълномощник Росен Николов Кулев.

Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 О Б Я В Л Е Н И Е 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 293 от 24.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ XIX512, УПИ XXобщ. за ТП. и УПИ XXIобщ. за КОО от квартал: 81, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастралната карта на село Близнаци, изменение на част от уличната регулация, преотреждане и обединяване на имоти, и обособяване на УПИ XXII456, XXIII785 и XXIV457 в квартал: 81 по регулационния план на село Близнаци, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложители Александър Мандс и Евелин Мария Мандс, действащи чрез пълномощник Росен Добрев Великов.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

О Б Я В Л Е Н И Е 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 294 от 24.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване(ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Здравец, община Аврен, одобрен със Заповед №386 от 27.06.1990 година, в частта за УПИ IX420 от квартал: 42, във връзка с разделяне на имота, обособяване на УПИ XXVIII420 и УПИ XXIX420 в квартал: 42 по плана за регулация на село Здравец, община Аврен и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложители Диана Тодорова Добрева, Красимир Колев Панев и Пенка Савова Панева, действаща лично за себе си, и като пълномощник на Росен Колев Панев.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 268 от 22.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №102012, находящ се в землището на село Казашка река, община Аврен, област Варна, във връзка с установяване режим на застрояване за имота, с възложител „ЕКО ПЛОД” ООД с ЕИК: 103591143, действащо чрез пълномощник Живко Георгиев Динев.
Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.


О Б Я В Л Е Н И Е 


Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №214 от 10.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №1005 в кадастрален район 140 по план на новообразувани имоти (ПНИ) за местност ПАЗАРЛИЯТА - II ЧАСТ, землище на село Приселци, община Аврен, във връзка с установяване режим на застрояване за имота, с възложител „СИТХАКОЛ СИТИ” ЕООД с ЕИК: 204123326, действащо чрез пълномощник Георги Желязков Георгиев.
Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.


                                                     ОБЯВЛЕНИЕ
 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №215 от 10.02.2017 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, община Аврен, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г., в частта за УПИ XX834, УПИ VIIобщ., УПИ XVII580 и УПИ VI105 от квартал: 11, във връзка с изменение на улична регулация, поставяне на вътрешните регулационни линии между имотите в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастралната карта на село Приселци, община Аврен и обособяване на УПИ XXII834, УПИ XXIII738., УПИ XXIV580 и УПИ XXV105 в квартал: 11 без промяна на устройствена зона, с възложител Община Аврен.
Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

                                                      ОБЯВЛЕНИЕ

"ЗП
Скорпит"ЕООД, със седалище и адрес на управление село Садово, община Аврен, Уведомяваме Ви, че фирма "ЗП Скорпит"ЕООД има следното инвестиционно намерение:

„Изграждане на предприятие-за преработка и хладилно съхранение на биологични и конвенционални плодове”, находящо в поземлен № 028012, м-ст ,,Старите лозя” в землището на село Садово, община Аврен, област Варна, собственост на "ЗП Скорпит"ЕООД.
Бъдещото предприятие няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природните местообитания,популации и местообитания на видове, предмет на опазване в Защитени територии.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Аврен на основание чл. 28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 2 от 11.11.2016 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със заповед № РД-16-7706-196 от 16.09.2016 г. на Областния управител на област с административен център Варна, са разгледани преписки за изменение и в изпълнение на съдебни решения са приети проекти за изменение на плана на новообразуваните имоти на местност „Зайкова чука и Горчивата чешма”, землище на с. Здравец, община Аврен, област Варна, относно в частта за поземлени имоти с номера: 304.70, 301.10 и 301.15. Проектите за изменение са предоставени за разглеждане с осигурен достъп за граждани в Община Аврен, отдел „Устройство на територията”, дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика”.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на общината.
Обявлението е публикувано в „Държавен вестник“, бр. 10 от 27.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №35 от 13.01.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №129 в кадастрален район 90 по план на новообразувани имоти (ПНИ) за местност ТЕРАСИТЕ, землище на село Бенковски, община Аврен, във връзка с установяване режим на застрояване за имота, с възложител Тихомир Йорданов Донев и Мая Емилова Донева.
Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс, отдел Устройство на територията при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №33 от 12.01.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия ПУП - ПРЗ, одобрен със Заповед № 951 от 29.09.2010 г. от Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ I25093 от квартал: 025, находящ се в местност БАТАКЛАРА, землището на село Близнаци, община Аврен, във връзка с разделяне на имота и обособяване на три нови УПИ X134, УПИ XI136 и УПИ XII135 в квартал: 025, находящ се в местност БАТАКЛАРА, землището на село Близнаци, община Аврен, с възложители Стефан Петров Георгиев, Дияна Божидарова Среброва - Раданова и Методи Захариев Абаджиев.
Настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. (4) от ЗУТ

Решение 197 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ за предоставяне на концесии
Обявления - архив 2016 г. 
Обявления - архив


Потърсете в сайта
Какво смятате за новата визия на сайта
Не мога да преценя
Харесва ми
Не ми харесва
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН