Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че с РЕШЕНИЕ: №800 по протокол от редовно заседание №35, точка 19 от дневния ред на Общински съвет - Аврен, проведено на 19.02.2018 г., Общински съвет - Аврен одобрява задание и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №028018 по картата за възстановена собственост (КВС) на село Равна гора, находящ се в местност ПОДА, землище на село Равна гора, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и установяване на застроителен режим за имота, с възложители Йорданка Спасова Атанасова, Димитър Атанасов Атанасов и Тодор Атанасов Атанасов.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решенията по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че с РЕШЕНИЕ: №799 по протокол от редовно заседание №35, точка 18 от дневния ред на Общински съвет - Аврен, проведено на 19.02.2018 г., Общински съвет - Аврен одобрява задание и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.64.547 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, землище на село Приселци, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, с възложител Марияна Дончева Иванова.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решенията по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че с РЕШЕНИЕ: №798 по протокол от редовно заседание №35, точка 17 от дневния ред на Общински съвет - Аврен, проведено на 19.02.2018 г., Общински съвет - Аврен одобрява задание и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №043053 по картата за възстановена собственост (КВС) на село Китка, находящ се в местност ДЕРЕ ДЕРМЕН, землището на село Китка, община Аврен, във връзка с установяване на застроителен режим за имота, с възложител Бисер Станиславов Начев в качеството си на управляващ и представляващ „НАЧЕВ ДВОР“ ЕООД.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решенията по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че с РЕШЕНИЕ: №797 по протокол от редовно заседание №35, точка 16 от дневния ред на Общински съвет - Аврен, проведено на 19.02.2018 г., Общински съвет - Аврен одобрява задание и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.64.548 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, землище на село Приселци, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, с възложител Атанас Валентинов Ковачганев.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решенията по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 150 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №015078 по картата за възстановена собственост (КВС) на село Тръстиково, находящ се в местност БОЗАЛЪКА, землище на село Тръстиково, община Аврен, във връзка с изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ)  при условията на НАРЕДБА №19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им и изработване на инвестиционен проект за изграждането на обект: Оранжерия, с възложител Добромир Маринов Димитров в качеството си на управляващ и представляващ „ВИЛИДЖ ФАРМС“ ЕООД.

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план (ПУП) до общинска администрация - Аврен, отдел „Устройство на територията”.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.61.252 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, землище на село Приселци, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим за УПИ I61.252 и УПИ II61.252 - „За трафопост“ в квартал: 061, землище на село Приселци, община Аврен, с възложител Милена Маринчева Костадинова.

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план (ПУП) до общинска администрация - Аврен, отдел „Устройство на територията”.

  

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.62.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, находящ се в местност КЪРТЕНИ КАМЪНИ, землище на село Приселци, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим за урегулиран поземлен имот (УПИ) I62.250 с отреждане „За стопански двор - ферма за животни“ в квартал: 062, находящ се в местност КЪРТЕНИ КАМЪНИ, землище на село Приселци, община Аврен, с възложител Милена Маринчева Костадинова.

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план (ПУП) до общинска администрация - Аврен, отдел „Устройство на територията”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 230 от 19.02.2018 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Бенковски, община Аврен, одобрен със Заповед №169 от 14.06.1991 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен в частта за УПИ II358 от квартал: 36, във връзка с изменение на част от уличната регулация и разделяне на имота, без промяна на устройствена зона, с възложител Борислав Георгиев Йорданов и Галина Симеонова Гунчева-Филева.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 229 от 19.02.2018 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Здравец, община Аврен, одобрен със Заповед №386 от 27.06.1990 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен, в частта за УПИ VIII335 и УПИ IX343  от квартал: 26, във връзка c обединяване на имотите и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложител Женя Василева Василева.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 221 от 15.02.2018 г. на Кмета на Община Аврен е наредено, служебно да се изработи проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, одобрен със Заповед №3972 от 20.07.1971 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет - Варна, в частта за УПИ II - за хлебопродавна и битови услуги от квартал: 17, във връзка с промяна предназначението на имота „За кметство“, без промяна на устройствена зона.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 220 от 15.02.2018 г. на Кмета на Община Аврен е наредено, служебно да се изработи проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Китка, община Аврен, одобрен с Указ на Царя №586 от 20.11.1931 г. - за улична регулация и Указ на Царя №1933 от 02.12.1931 г. - за дворищна регулация, в частта за УПИ I - за здравен дом от квартал: 29, във връзка с промяна предназначението на имота „За кметство“, без промяна на устройствена зона.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 219 от 15.02.2018 г. на Кмета на Община Аврен е наредено, служебно да се изработи проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Болярци, община Аврен, одобрен с Указ на Царя №605 от 05.12.1931 г. - за улична регулация и Указ на Царя №5190 от 25.12.1931 г. - за дворищна регулация, в частта за УПИ I160 - за училище от квартал: 29, във връзка с промяна предназначението на имота „За кметство“, без промяна на устройствена зона.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 218 от 15.02.2018 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) при условията по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ в частта за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04426.10.32, 04426.10.33 и 04426.10.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, находящи се в местност ДЪЛБОКИЯ ПЪТ, землище на село Близнаци, община Аврен, за изменение на действащия ПУП - ПЗ одобрен със Заповед №1214 от 09.08.2016 г. на Кмета на община Аврен за поземлен имот с идентификатор 4426.10.21 по КККР на село Близнаци, във връзка с урегулиране на имотите и установяване на застроителен режим, с възложител Свилен Георгиев Шишманов.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 217 от 15.02.2018 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ II22 от квартал: 4, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.503.548 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, община Аврен, във връзка c разделяне на имота и поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземления имот по кадастрална карта, без промяна на устройствена зона, с възложител Свилен Георгиев Шишманов.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 216 от 15.02.2018 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ II485 от квартал: 68, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.502.800 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, община Аврен, във връзка c разделяне на имота и поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземления имот по кадастрална карта, без промяна на устройствена зона, с възложител Свилен Георгиев Шишманов.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, община Аврен, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ XIV165 от квартал: 21, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.501.221 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци община Аврен, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастрална карта, разделяне на имота и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствената зона, с възложители Гергана Петрова Карчева, Янко Стефанов Карчев, Петър Стефанов Карчев, Калинка Стоянова Карчева, Мирослава Здравкова Карчева и Юлий Здравков Карчев.

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план (ПУП) до общинска администрация - Аврен, отдел „Устройство на територията”.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 206 от 14.02.2018 г. на Кмета на Община Аврен е наредено, служебно да се изработи проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Аврен, одобрен със Заповед №73 от 23.02.1989 г. в частта за урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за ученическо общежитие в квартал: 62, във връзка с разделяне на имота и урегулиране на ПИ №412 и част от ПИ №414, без промяна на устройствена зона.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 205 от 14.02.2018 г. на Кмета на Община Аврен е наредено, служебно да се изработи проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Болярци, одобрен с Указ на Царя №605 от 05.12.1931 г. - за улична регулация и Указ на Царя №5190 от 25.12.1931 г. - за дворищна регулация, в частта сключена между осови точки (ОТ) 49, 50, 51, 52, 53 и 54, като се обособи нов квартал и урегулиран поземлен имот по регулационния план на село Болярци, община Аврен.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 207 от 14.02.2018 г. на Кмета на Община Аврен е наредено, служебно да се изработи проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Царевци, община Аврен, одобрен с Указ на Царя №569 от 20.10.1929 г. - за улична регулация и Указ на Царя №2879 от 26.10.1929 г. - за дворищна регулация, в частта сключена между осови точки (ОТ) 44, 83, 45, 46, 79, 88, 81 и 82, като се обособи нов квартал и урегулиран поземлен имот по регулационния план на село Царевци, община Аврен.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същата се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, в частта за урегулирани поземлени имоти (УПИ) VIIобщ., XVIIIобщ. и XIXобщ. от квартал: 11, отговарящи съответно на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 58445.501.738, 58445.501.739 и 58445.501.740 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Приселци, община Аврен, във връзка с поставяне на вътрешни регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастрална карта, и обособяването на УПИ XXобщ., УПИ XXIобщ. и УПИ XXIIобщ. в квартал: 11 по регулационния план на село Приселци, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложител Община Аврен.

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план (ПУП) до общинска администрация - Аврен, отдел „Устройство на територията”.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 168 от 07.02.2018 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.140.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, находящ се в местност ПАЗАРЛИЯТА - ЧАСТ II, землище на село Приселци, община Аврен, област Варна, във връзка с установяване застроителен режим за имота, с възложител Ива Людмилова Панайотова.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №29 в кадастрален район 304 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) за местност ЗАЙКОВА ЧУКА И ГОРЧИВАТА ЧЕШМА, землище на село Здравец, община Аврен, област Варна, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и установяване режим на застрояване.

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план (ПУП) до общинска администрация - Аврен, отдел „Устройство на територията”.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, община Аврен, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г. на Кмета на община Аврен, в частта за УПИ XII183 от квартал: 28, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.502.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, във връзка с отреждане на имота „За сладкарска работилница“ и обособяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона.

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план (ПУП) до общинска администрация - Аврен, отдел „Устройство на територията”.

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ VI489 от квартал: 61, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.502.740 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастрална карта, разделяне на имота и установяване на застроителен режим за УПИ XXV740 и УПИ XXVI740 в квартал: 61 по регулационния план на село Близнаци, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложители Димитричка Ганева Михайлова, Янка Георгиева Димитрова, Янка Христова Константинова и Йорданка Георгиева Кирилова.

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план (ПУП) до общинска администрация - Аврен, отдел „Устройство на територията”.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №003028 по картата за възстановена собственост (КВС) на село Китка, находящ се в местност ЯЙЛЕ ДЕРЕ, землище на село Китка, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим за урегулиран поземлен имот (УПИ) I003028 в квартал: 003, находящ се в местност ЯЙЛЕ ДЕРЕ, землище на село Китка, община Аврен, с възложители Пепа Кирилова Димова и Диан Живков Димов.

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план (ПУП) до общинска администрация - Аврен, отдел „Устройство на територията”.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.20.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, находящ се в местност БАЙРЯМ БЕЙ, землище на село Близнаци, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим за урегулиран поземлен имот (УПИ) XI20.19 в квартал: 20-2, находящ се в местност БАЙРЯМ БЕЙ, землище на село Близнаци, община Аврен.

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план (ПУП) до общинска администрация - Аврен, отдел „Устройство на територията”.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №103094 по картата за възстановена собственост (КВС), находящ се в местност СТАРИТЕ ЛОЗЯ, землището на село Здравец, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим за урегулиран поземлен имот (УПИ) I103094 с отреждане „За жилищно строителство“ и УПИ II103094 с отреждане „За жилищно строителство“ в квартал: 103, находящ се в местност СТАРИТЕ ЛОЗЯ, землище на село Здравец, община Аврен, община Аврен, с възложител Вячеслав Танков Митов.

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план (ПУП) до общинска администрация - Аврен, отдел „Устройство на територията”.

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №90 от 23.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ XXII656 и УПИ XII656 от квартал: 71, отговарящи на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04426.502.383 и 04426.502.384 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, община Аврен, във връзка с обединяване на имотите, поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастрална карта и установяване на застроителен режим за УПИ XXV792 в квартал: 71 по регулационния план на село Близнаци, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложител Олга Станиславовна Зинченко, в качеството си на управляващ и представляващ „ГРОМИК“ ЕООД.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №89 от 23.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Здравец, община Аврен, одобрен със Заповед №386 от 27.06.1990 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен, в частта за УПИ III143 от квартал: 5, във връзка с разделяне на имота и установяване на застроителен режим за нови УПИ X143 и УПИ XI143 в квартал: 5 по регулационния план на село Здравец, без промяна на устройствена зона, с възложител Сашко Стоянов Александров.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №88 от 23.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ I364 от квартал: 55, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор №04426.502.132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, община Аврен, във връзка с изменение на улична регулация с цел закупуване на придаваеми части от улица и обособяване на урегулиран поземлен имот (УПИ) XX364 в квартал: 55 по плана за регулация на село Близнаци, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложител Янко Великов Янков.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №87 от 23.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия ПУП - ПРЗ одобрен със Заповед №820 от 24.07.2015 г. на Кмета на община Аврен, за УПИ VI017028 от квартал: 017, находящ се в местност ДО СЕЛО, землище на село Бенковски, община Аврен, във връзка с разделяна на имота и установяване на застроителен режим за УПИ VII017028 с отреждане „За автосервиз и складова база за промишлени стоки“ и УПИ VIII017028 с отреждане „За складова база за промишлени стоки“ в квартал: 017, находящ се в местност ДО СЕЛО, землище на село Бенковски, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложители Юлиян Илков Златев и Цонка Минкова Петрова.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №86 от 23.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Дъбравино, одобрен със Заповед №7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Варна, в частта за поземлен имот (ПИ) с планоснимачен №559 от квартал: 55, във връзка с урегулиране на имота и отреждане „За гробищен парк“, като се обособява УПИ I в квартал: 55 по регулационния план на село Дъбравино, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложител Община Аврен.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №85 от 23.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Царевци, одобрен с Указ на Царя №569 от 20.10.1929 г. - за улична регулация и Указ на Царя №2879 от 26.10.1929 г. - за дворищна регулация, в частта за      квартал: 111, сключен между осови точки 21,57,43 и 50, във връзка с урегулиране на имот граничещ с урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за трафопост и улици от всички страни, като се обособява УПИ IIобщ. в квартал; 111 по регулационния план на село Царевци, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложител Община Аврен.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна, съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Приселци, община Аврен, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ IX550 от квартал: 45, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.501.361 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастрална карта и обособяване на УПИ XXVIII550 в квартал: 45 по регулационния план на село Приселци, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложител Кирил Добринов Георгиев.

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план (ПУП) до общинска администрация - Аврен, отдел „Устройство на територията”.

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №59 от 17.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, одобрен със Заповед №73 от 23.02.1989 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен, в частта за УПИ VI - за културен дом, УПИ VII и УПИ IX от квартал: 71, във връзка с изменение на улична регулация и провеждане на задънена улица, с цел осигуряване на достъп до УПИ VII, преотреждане на имотите, закупуване на придаваеми части от УПИ IX и установяване на застроителен режим за УПИ Xобщ. - за културен дом, УПИ XIобщ. и УПИ XII - за социални дейности и безвредни производствени дейности, в квартал: 71 по регулационния план на село Аврен, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложител Олга Пламенова Гаврилова в качеството си на управляващ „БУЛ СТРОЙ КОНСУЛТ - ВАРНА“ ЕООД.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 58 от 17.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Равна гора, одобрен с Указ на Царя №123 от 05.02.1930 г. - за улична регулация и Указ на Царя №753 от 14.03.1930 г. - за дворищна регулация, в частта на УПИ V14 от квартал: 20, във връзка с разделяне на имота и обособяване на УПИ XIX14 и УПИ XX14 в квартал: 20 по регулационния план на село Равна гора, община Аврен, и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложител Бойчо Василев Янакиев.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 54 от 15.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, одобрен със Заповед №73 от 23.02.1989 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен, в частта за УПИ XXXII776 от квартал: 108, във връзка с изменение на дворищно-регулационна граница към съседен имот и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложител Владимир Юриевич Желтоног в качеството си на управител на „ВОДЯНОЙ” ЕООД с ЕИК: 202438832.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 55 от 15.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ в обхвата на поземлен имот (ПИ) №015078 по картата за възстановена собственост (КВС) на село Тръстиково, находящ се в местност БОЗАЛЪКА, землище на село Тръстиково, община Аврен, във връзка с изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ)  при условията на НАРЕДБА №19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им и изработване на инвестиционен проект за изграждането на обект: Оранжерия.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №56 от 15.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.3.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, отговарящ на поземлен имот №000178 по картата за възстановена собственост (КВС) на село Близнаци, находящ се в местност ДО СЕЛО, землище на село Близнаци, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим и отреждане на имота „За вилно строителство”, с възложител Сурай Хюсеинов Камишлиев.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №45 от 15.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ VIII157 - за младежки дом от квартал: 40, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.503.426 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, община Аврен, във връзка с изменение на част от уличната регулация, разделяне на имота, преотреждане и установяване на застроителен режим за УПИ XVIII503.563 с отреждане „За жилищно строителство“ и УПИ XIX503.564 с отреждане „За жилищно строителство“ в квартал: 40 по регулационния план на село Близнаци, без промяна на устройствена зона, с възложител Марийка Илиева Димова.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №46 от 15.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ), допуснат и изработен в условията по чл. 17, ал. 1 от ЗУТ, в обхвата на поземлен имот (ПИ) №147 в кадастрален район 304 по план на новообразуваните имоти (ПНИ) за местност ЗАЙКОВА ЧУКА И ГОРЧИВАТА ЧЕШМА, землище на село Здравец, община Аврен, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване режим на застрояване за УПИ I147 с отреждане „За жилищно строителство”, при устройствена зона „Жм” (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина), с възложител Николай Калчев Станев.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 36 от 11.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащите ПУП - ПРЗ, одобрени със Заповед №167 от 26.02.2004 г. и Заповед№439 от 12.05.2004 г. на Кмета на Община Аврен за УПИ XIII720, XIV721, XV722, XVI723 и XVII724 от квартал: 90, отговарящи на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04426.33.137, 04426.33.138, 04426.33.139, 04426.33.91 и 04426.33.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, находящи се в местност ЧАТАЛИЯТА, землище на село Близнаци, община Аврен, област Варна, във връзка с промяна на уличните регулационни линии и обособяването на нови квартали, делба на имотите, и установяване на застроителен режим, без промяна на устройствена зона, с възложител Георги Михалев Райчев, в качеството си на управляващ и представляващ „БИЛД ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС” АД с ЕИК: 203836604.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 35 от 11.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на община Аврен, в частта за УПИ I364 от квартал: 58, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.502.174 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, община Аврен, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии към съседен имот в съответствие с границите на поземления имот по кадастрална карта, без промяна на устройствена зона, с възложител Владимир Ефимович Шибанов в качеството си на управляващ „ВОСАИЛ“ ЕООД, с ЕИК: 203126668.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 В изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел „Устройство на територията“ при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед 3 от 05.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, одобрен със Заповед №73 от 23.02.1989 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен, в частта за УПИ VI - за културен дом, УПИ VII и УПИ IX от квартал: 71, във връзка с изменение на улична регулация и провеждане на задънена улица, с цел осигуряване на достъп до УПИ VII, преотреждане на имотите, закупуване на придаваеми части от УПИ IX и установяване на застроителен режим за УПИ Xобщ. - за културен дом, УПИ XIобщ. и УПИ XII - за социални дейности и безвредни производствени дейности, в квартал: 71 по регулационния план на село Аврен, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложител Олга Пламенова Гаврилова в качеството си на управляващ „БУЛ СТРОЙ КОНСУЛТ - ВАРНА“ ЕООД, с ЕИК: 202635363.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване. Същите се разгласяват по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определените за това места в община Аврен, съответното кметство, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), отдел „Устройство на територията” при Община Аврен, област Варна съобщава, че със Заповед №1958 от 28.12.2017 г. на Кмета на Община Аврен e одобрен проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за изменение на действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, одобрен със Заповед №204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, в частта за УПИ I494 от квартал: 61, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.502.197 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, във връзка с поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастрална карта и обособяване на УПИ XXVII197 в квартал: 61 по плана за регулация на село Близнаци, община Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложител Петинка Михайлова Христова.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, настоящия административен акт подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, жалбите се подават чрез Кмета на Община Аврен в 14-дневен срок, след получаване на съобщението от заинтересуваните лица.


Решение 197 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ за предоставяне на концесии

Обявления - архив 2017 г. 
Обявления - архив 2016 г. 


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове