Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”

 

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА  МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 


Изх.№ У000006 /12.09.2017г.                               

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

                                                                                                                                                        

 

До СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ

 (име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП                                                                        

         5704118320

ЕИК по БУЛСТАТ

 

Адрес за кореспонденция

с. БЕНКОВСКИ, общ.АВРЕН,    

Адрес по чл.8 от ДОПК

с. БЕНКОВСКИ, общ.АВРЕН

Представлявано от

   

(трите имена на представителя/пълномощника)

     

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение,  в ОБЩИНА АВРЕН отдел Отдел „Местни данъци и такси” при ЮЛИЯ ИЛИЕВА

/име- собствено и фамилно на данъчния служител/

на длъжност Началник отдел "МДТ", в гише № 6 в Информационен център Аврен

за връчване на Акт  № АЖ000377 / 10.04.2017 г. ,  Акт  № АС000375 / 10.04.2017 г. и

Акт  № АП000163 / 10.04.2017 г.

 

 

 

                                               

Длъжностно лице:

 

ЮЛИЯ ИЛИЕВА

(име,подпис, печат)

 


Изх.№ У000005 / 03.08.2017 г.                               

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

                                                                                                                                                        

 

До „ДЖЕФ ЕНД ДЖЕФ” ООД

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

 

ЕИК по БУЛСТАТ

148037269

Адрес за кореспонденция

с. ЦАРЕВЦИ, общ.АВРЕН,   С.ЦАРЕВЦИ 

Адрес по чл.8 от ДОПК

с. ЦАРЕВЦИ, общ.АВРЕН,   С.ЦАРЕВЦИ 

Представлявано от

   

(трите имена на представителя/пълномощника)

     

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение в ОБЩИНА АВРЕН отдел Отдел „Местни данъци и такси” при АННА ГАНЧЕВА

/име- собствено и фамилно на данъчния служител/

на длъжност Главен специалист "МДТ", в гише № 8 в Информационен център Аврен за връчване на Акт  № АУ000021 / 20.07.2017 г.  

                                             

Длъжностно лице:

 

АННА ГАНЧЕВА

(име,подпис, печат)

 

 


Изх.№ У000003 / 01.08.2017 г.                               

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК                                                                                                                                                    

 

До " КЕЙ И ЕМ ПРОПЪРТИ " ООД

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

 

ЕИК по БУЛСТАТ

103897499

Адрес за кореспонденция

гр. ВАРНА, общ.ВАРНА,  УЛ.ПЕТЬР ПАРЧЕВИЧ,  №2,  ет.1

Адрес по чл.8 от ДОПК

с.Аврен , обл.ВАРНА

Представлявано от

   

Хенри Джеймс Макдоналд и Сюзън Ан Кларман

(трите имена на представителя/пълномощника)

     

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение в ОБЩИНА АВРЕН отдел Отдел „Местни данъци и такси” при ЮЛИЯ ИЛИЕВА

/име- собствено и фамилно на данъчния служител/

на длъжност Началник отдел, в гише № 6 в Иформационен Център

за връчване на Акт  № АУ000028 / 20.07.2017 г.  

 

                                              

Длъжностно ЛИЦЕ :

 

ЮЛИЯ ИЛИЕВА

(име,подпис, печат)

 


УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

 

     Във  връзка с лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, НАПОМНЯМЕ че следва да  подават данъчна декларация по образец, в която се декларира  до 31 януари на текущата година обстоятелства, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

     Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация  и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

 

 

    Лицата, които подлежат на облагане с туристически данък подават декларация по образец  до 30 януари  на  всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

 

    Срокове за плащане на данъци и такси!

 

 Данък върху недвижимите имоти , такса смет , данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски както следва :

  От 1 март до 30 юни

  От 1 юли  до 30 октомври на годината, за която е дължим

 На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

  Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие - до 31 януари;

2. за второто тримесечие - до 30 април;

3. за третото тримесечие - до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

Телефон за повече информация 05106 2774


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове