Обяви за търгове и конкурси на Община Аврен

                                                                   ОБЯВА

І.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 38, т. 3 и чл. 47, ал. 2 от НРПУРОИ, чл. 40, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Аврен, Решение №402/28.11.2016г. на Общински съвет - Аврен,  във връзка с Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016г., приета с Решение  №40/18.12.2015г., допълнена и изменена с решение №402/28.11.2016г. на Общински съвет – Аврен и Заповед № 20/10.01.2017 г. на Кмета на Община Аврен, обявява повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с площ 3.995 дка., начин на трайно ползване – изоставени трайни насаждения, категория при неполивни условия - девета, съставляващ  имот № 000099, находящ се в местност „Горен Караборун”, в землището на с. Круша, община Аврен, област Варна, притежаван с АчОС № 3042/05.10.2016 г., за срок от 5 /пет/ години.

Повторния публичния търг ще се проведе на 26.01.2017 г. от  09.00 часа в заседателната зала на Община Аврен.

Право на участие в търга имат физически и юридически лица.

Начална тръжна годишна наемна цена 39,95 лв. /тридесет и девет лева и деветдесет и пет стотинки/;

Депозит за участие в размер на 8,00 лв. /осем лева/ - 20% от началната тръжна цена.  

II. На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, т. 1, чл. 47 ал. 2 и чл. 85 от НРПУРОИ на Община Аврен, Решение № 403/28.11.2016 г. на Общински съвет - Аврен, във връзка с Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 40/18.12.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 403/28.11.2016 г. на Общински съвет – Аврен, Протокол от непроведен търг на 28.12.2016 г. и Заповед № 21/10.01.2017 г. на Кмета на Община Аврен, обявява повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот с площ 820 кв.м., съставляващ УПИ IV, кв. 33 по регулационния план на с. Царевци, община Аврен, област Варна, притежаван с АОС № 2889/21.07.2016 г.

Повторния публичния търг ще се проведе на 26.01.2017 г от 09.20 часа в заседателната зала на Община Аврен.

Право на участие в търга имат физически и юридически лица.

Начална тръжна цена 6000,00 лв. /шест хиляди лева/, без включен ДДС.    

Депозит за участие
в размер на –1200,00 лв. /хиляда и двеста лева/ - 20% от началната тръжна цена.

III. На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, т. 1, чл. 47 ал. 2 и чл. 85 от НРПУРОИ на Община Аврен, Решение № 404/28.11.2016 г. на Общински съвет - Аврен,  във връзка с Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 40/18.12.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 404/28.11.2016 г. на Общински съвет – Аврен, Протокол от непроведен търг на 28.12.2016 г. и Заповед № 22/10.01.2017 г. на Кмета на Община Аврен, обявява повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот с площ 1540 кв.м., отреден за баня и пералня, съставляващ УПИ I, кв. 33 по регулационния план на с. Царевци, община Аврен, област Варна, притежаван с АОС № 2890/21.07.2016 г.

Повторния публичния търг ще се проведе на 26.01.2017 г от 09.40 часа в заседателната зала на Община Аврен.

Право на участие в търга имат физически и юридически лица.

Начална тръжна цена 11 300,00 лв. /единадесет хиляди и триста лева/, без включен ДДС.

Депозит за участие в размер на –2260,00 лв. /две хиляди двеста и шестдесет лева/ - 20% от началната тръжна цена.

IV. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 38, т. 3, чл. 47, ал. 2 от НРПУРОИ, чл. 40, ал. 1 от НУРПСПУРЗЗОПФОА, Решение № 342/26.08.2016 г. на Общински съвет - Аврен, във връзка с Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 г., приета с Решение  № 40/18.12.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 342/26.08.2016 г. на Общински съвет –Аврен, Протокол от непроведен търг на 28.12.2016 г. и Заповед № 23/10.01.2017 г. на Кмета на Община Аврен, обявява повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, притежаван с АОС № 2574/04.02.2016 г., представляващ земеделска земя с площ от 4076 кв.м., с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, съставляващ поземлен имот № 213.506, находящ се в местност ,,Харамията’’, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, община Аврен, област Варна, ведно със следните сгради:

1. Промишлена сграда със ЗП-220 кв.м. с идентификатор 58445.213.506.1;
2. Промишлена сграда със ЗП-78 кв.м. с идентификатор 58445.213.506.2;
3. Промишлена сграда със ЗП-14 кв.м. с идентификатор 58445.213.506.3;
4. Промишлена сграда със ЗП-188 кв.м. с идентификатор 58445.213.506.4;
5. Промишлена сграда със ЗП-48 кв.м. с идентификатор 58445.213.506.5;
6. Промишлена сграда със ЗП-32 кв.м. с идентификатор 58445.213.506.7;
7. Промишлена сграда със ЗП-11 кв.м. с идентификатор 58445.213.506.8;
8. Промишлена сграда със ЗП-14 кв.м. с идентификатор 58445.213.506.9;

за срок от 5/пет/ години.

Повторния публичния търг ще се проведе на 26.01.2017 г. от  10.00 часа в заседателната зала на Община Аврен.

Право на участие в търга имат физически и юридически лица.

Начална тръжна месечна наемна цена 210,00 лв. /двеста и десет лева /, без вкл. ДДС.

Депозит за участие
в размер на42,00  лв. /четиридесет и два лева / - 20% от началната тръжна цена.

Цената на тръжната документация – 60,00 лв., с вкл. ДДС.

Срока за подаване на документи – до 15.00 ч. на  25.01.2017 г.

Тел. за връзка : 05106/2260

  

ЗАПОВЕД-655/19.06.2012г. И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗАПОВЕД-707/03.07.2012г.
ЗАПОВЕД - 770/04.07.2013г. - ПУБЛИКУВАНО НА 05.07.2013г.
ЗАПОВЕД 877/30.07.2013г.
ЗАПОВЕД 558/04.06.2014Г. И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗАПОВЕД 659/27.06.2014Г.
ЗАПОВЕД 216/16.03.2015г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗАПОВЕД 217/16.03.2015г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗАПОВЕД 685/17.05.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗАПОВЕД 686/17.05.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Потърсете в сайта
Какво смятате за новата визия на сайта
Не мога да преценя
Харесва ми
Не ми харесва
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН