ОБЯВИ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.40, ал. 4 от Закона за общинската собственост, община Аврен, област Варна обявява, че ще се извърши замяна на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване – нива, с площ 6.405дка., категория на земята при неполивни условия – III, съставляващ имот № 034050, находящ се в местността „АБА БУНАР” в землището на с.Садово, община Аврен, област Варна, притежаван с АОС № 3071 от 19.10.2016г., собственост на Община Аврен с недвижим имот, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване – пасище с храсти, с площ 10.261 дка, категория на земята при неполивни условия – VI, съставляващ имот № 061024, находящ се в местността „НОВИ МЕСТА” в землището на с.Садово, община Аврен, област Варна,   притежаван с Н.А № 53, т. III, рег. № 3612, д. № 446 от 03.04.2006г., вписан в Служба по вписване-гр.Варна на 04.04.2006г., собственост на Ивелина Атанасова Славова.
Потърсете в сайта
Областни информационни центрове