Достъп до обществена информация

Видове обществена информация са:

Официална: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

Служебна: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ.

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация,представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

 

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставявъв връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица илисе съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

За да получите достъп до обществена информация трябва да подадете заявление за достъп до обществена информация -писмено или устно:
- в Информационен център- Аврен, на ул. "Тодор Ноев" №8;
- с писмо с обратна разписка;
- на e-mail: avren_kmet@abv.bg


Достъпът, разбран като възможност за заявителя да сезапознае със съдържанието на исканата информация е безплатен. Ако желае копие от нея може да го получи на съответен технически носител, след заплащане на нормативно установените разходи за това съгласно ЗАПОВЕД № 10 на Министъра на финансите от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ,според вида на носителя.

Важно е да знаете, че ако не се явите в определения за достъп срок или ако не заплатите определените разходи, това се счита за отказ от предоставения Ви достъп до исканата обществена информация!!!


ИЗТЕГЛИ:
Заявление за достъп до обществена информацията;

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване


Заповед за определяне на длъжностно лицеКатегориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност

Заповед за утвърждаване на актуализиран списък

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Аврен, Област Варна за 2017 год.

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове