Съобщения на Общинска администрация Аврен

СЪОБЩЕНИЕ 

 

Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землището на с. Аврен , че на 20.04.2018 г., 21.04.2018 г. и 22.04.2018 г. от 06.00 ч. до 10.00 ч. в местностите ”Ибрямова нива”, ”Ветриол”, ”Кара асан”, ”Костова нива”, „АЛВАС ГРЕЙН” ЕООД ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в землището на с. Аврен, за третиране на пшеница с фунгицид, инсектицид и хербицид – ОПУС ТОП, БИАТЛОН 4D, ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ 3В.

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

За повече информация: тел. 05106/2260

публикувано на 16.04.2018 г.


З А П О В Е Д 

№ 434

Аврен, 10.04.2018 год.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със заповед от г-н Нено Димов – Министър на околната среда и водите № РД – 119 от 08.03.2018 год. относно  осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии /научете повече/

 


ИНФОРМАЦИЯ за обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците , публикувано на 28.03.2018 г. 

 


 

Процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година, публикувано на 05.10.2017 г.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В деловодството на Общинска администрация – Аврен е постъпило писмо от инж. Христина Генова - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите  (РИОСВ) – гр. Варна относно Решение № ВА – 39/ВО/2017 г. за прененяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Програма за управление на отпадъците на Община Аврен за периода 2014 год. – 2020 год.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението на РИОСВ – Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ – Варна, пред Министъра на ОСВ и Административен съд – Варна в 14 – дневен срок от съобщаването му.

 Решение на ВА 39/ЕО/2017г. - Публикувано на 27.09.2017г.

 


Списък на землищата на територията на ОБЩИНА АВРЕН с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018г., съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от ДР на ЗСПЗЗ на база предходната стопанска 2016/2017 г., публикувано на 05.09.2017 г.

 

Обява на общинска служба по земеделие - Аврен, публикувано на 31.08.2017 г.

 

Информация и график на комисиите за сключване на споразумения по чл.37 в от ЗСПЗЗ на територията на община Аврен.

публикувано на 11.08.2017 г.


Заповед № 17-17-1 от 01.08.2017 г. на Областна дирекция "Земеделие" Варна относно откриване на процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползателите за ползване на земеделски земи в землищата на Община Аврен, област Варна, за стопанската 2017/2018 г.


Съобщение

 

Община Аврен, уведомява своите граждани,  че на 13.07.2017 г. от 10.00 – 12.00 часа в Общината, заседателна зала „Просвета”  ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията.

 

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.

 

Орлин Кисьов

/Регионален представител на КЗД- Варна/

 


 Заповед 1044 от 29.06.2017 г. на кмета на Община Аврен за обявяване на фф "восъчна зрялост", засети с житни култури, счита но от 20.06.2017 г. : изтегли

 


СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Аврен уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с авиационна техника, както следва:

от 03.07.2017 г. до 05.07.2017 г.  от 05:00 до 8:00 часа  „Агро Стил 09” ООД ще извърши третиране на 214.100 дка.  слънчоглед в масиви №№ 39 и 41 в  землище на с.Синдел, община Аврен, с  Лебозол бор и Молибден.

Собствениците на пчелни семейства на територията на с.Синдел, както и съседните села – с. Юнак и с. Царевци, следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

За повече информация: тел. 05106/2260

публикувано на 29.06.2017 г.


Областна администрация Варна, на основание §4к, ал.6 от ППРЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, съобщава заповед №РД-17-7706-190 от 26.05.2017 г. на Областния управител на област с административен център Варна:

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

ЗАПОВЕД №РД-17-7706-190/ 26.05.2017 г.

 

На основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията

 

Н А Р Е Ж Д А М

І. ОДОБРЯВАМ плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани на основание §4 на местност „Зайкова чука и Горчивата чешма“, КР 301 и КР 304, землище с.Здравец, община Аврен, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

1. В изпълнение на решение № 65/ 14.01.2010 г. по адм. дело №1270/2009 г. на Административен съд Варна и решение №15884/ 12.22.2010 г. по адм. дело №4178/2010 г. на Върховния административен съд на Република България.

В ПНИ на м. „Зайкова чука и Горчивата чешма“, землище с.Здравец, община Аврен, област Варна се извършват следните промени:

Заличава се НИ 304.70 с площ 4909 кв.м, в регистъра на който са  записани като собственици: Мира Мирева Гочева, с решение на ПК на ОСЗГ-Аврен за 4447/ 4909 кв.м.ид.ч; н-ци на Добри Павлов Николов с решение на ПК на ОСЗГ-Аврен за 380/ 4909 кв.м ид.ч и „неидентифициран собственик“ за 82/ 4909 кв.м ид.ч. и се новообразуват следните имоти:

Новообразува се имот 304.145 с площ от 4446.94 кв.м и в регистъра като собственик се вписва Мира Мирева Гочева, с решение на Общинска служба по земеделие и гори – Аврен.

Новообразува се имот 304.139 с площ 380.32 кв. м и в регистъра като собственик се вписват наследниците на Добри Павлов Николов, с решение на Общинска служба земеделие и гори-Аврен.

Новообразува се имот 304.96 с площ 81.59 кв.м и в регистъра като собственик се вписва „неидентифициран собственик“.

2. В изпълнение на влязло в законна сила на 10.05.2011 г., решение №602/ 18.03.2010 г. по адм. дело №1272/ 2009 г. на Варненския административен съд.

В ПНИ на м. „Зайкова чука и Горчивата чешма“, землище с.Здравец, община Аврен, област Варна се извършват следните промени:

Заличават се: НИ 301.4 с площ 600 кв.м, в регистъра на който е записан като собственник Костадин Йорданов Костадинов с документ протокол  и НИ 301.14 с площ 1797 кв.м, в регистъра на който е записан като собственник Недю Кателиев Стойчев с документ решение на ПК.

НИ 301.15 става с площ от 6810.59 кв.м и в регистъра не се променя вписания като собственник Недю Кателиев Стойчев, с решение  на Общинска служба по земеделие и гори - Аврен.

НИ 301.10 става с площ от 1961.26 кв.м и в регистъра не се променя вписания като собственик „Община Аврен“, с НТП-за селскостопански, горски, ведомствен път.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

Заповедта подлежи на обжалване пред Районен съд Варна в 14-дневен срок от обнародването й в Държавен вестник.

Областен управител: Стоян Пасев

 

Обявата е публикувана в Д.В., бр.49/20.06.2017 г.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти се подават от заинтересуваните лица чрез деловодството на Областна администрация Варна до Районен съд –Варна.

 

публикувано на 26.06.2017 г.

 

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ КОМАРИ – ИМАГО

Общинска администрация Аврен, уведомява населението и всички собственици на пчелини, разположени на територията на с. Аврен, че от 22.05.2017г. до 04.06.2017г. в периода от залез слънце до 10.00ч. ще се проведе третиране с препарат ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ в следните населени места:

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

РЕЗЕРВЕН ДЕН

СОК „КАМЧИЯ”

22.05.2017г.

23.05.2017г.

С.БЛИЗНАЦИ

03.06.2017г.

04.06.2017г.

С.ПРИСЕЛЦИ

26.05.2017г.

27.05.2017г.

С.ЗДРАВЕЦ

28.05.2017г.

29.05.2017г.

С.АВРЕН

30.05.2017г.

31.05.2017г.

С.ЦАРЕВЦИ

01.06.2017г.

02.06.2017г.

С.ТРЪСТИКОВО

24.05.2017г.

25.05.2017г.

Отговорно лице за организиране и провеждане на третирането - Огнян Димитров

Тел.0887/306 883


                             

        

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищаето на с.Аврен,  че на  от 05.05.2017г. от 19.00ч. до 23.00ч.  „ЮДИСАГРО” ООД ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на рапица с  инсектициден препарат – ПРОТЕУС 110 ОД .

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

 За повече информация: тел. 05106/2260

              


         
   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с.Аврен, с.Казашка река, с.Юнак, с.Синдел и с. Венелин , че  от 19.04.2017г. до 20.04.2017г. от 06.00ч. до 10.00ч.  и от 20.00ч. до 23.00ч. ЕТ„ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ“ ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с препарат – ЦИПЕРФОР 100 ЕК .

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

За повече информация: тел. 05106/2260

 


ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 г.

 

На основание Методически указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за изготвяне на Общински програми за управление на отпадъците, Община Аврен осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Аврен за периода 2014-2020 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране.

Проект на програмата за управление на отпадъците на община Аврен 2014-2020 г. е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа в сградата на Община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ № 8 и на интернет страницата на Общината, http://www.avren.bg.

Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 30 дни /20.03.17г./ на turizam_avren@abv.bg . или в деловодството на Община Аврен.

 ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

 Резюме на Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Аврен за периода 2014-2020 г.

Лице за контакти: Галина Георгиева – гл. специалист ИП
Тел.: 0893 559214

e-mail: avren_kmet@abv.bg

 Заповед 479 от 15.03.2017 г. за пожароопасен сезон в горските територии на Община Аврен времето от 15.03.2017 г. до 31.10.2017 г, включително  
ОБЯВА

ОТ 13.03.2017г.

 Община Аврен, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за проект на „Програма за управление на отпадъците на Община Аврен“

Лице за контакти: Галина Георгиева

тел.: 0893 559214


Община Аврен

набира членове за доброволни формирования

 

Община Аврен набира доброволци за сформиране на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Кандидатстване в доброволното формирование:

Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

 

Необходими документи за кандидатстване:

Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на Общината за членство в доброволното формирование /приложение № 1 към чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях/.

Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. формуляр за кандидатстване по образец /приложение № 2 към Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях/;
  2. медицинско удостоверение доказващо, че лицето е клинично здраво;
  3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
  4. свидетелство за съдимост;
  5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
  6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
  7. декларация за съгласие за обработка на лични данни;
  8. автобиография.

Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Място и срок за подаване на документите: деловодство на Община Аврен на адрес: с. Аврен, ул. „Йордан Ноев“ № 50, Община Аврен, Област Варна всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа.

Лице за допълнителна информация
: Георги Великов, изпълняващ длъжността гл. инспектор „Гражданска защита“ – тел. 0893 33 18 41.

 

Заявление - Приложение № 1.

Формуляр за кандидатстване в доброволно формирование - Приложение № 2.

Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия.

 


 Заповеди на основание 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповеди на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за стопанската 2015-21016 година
 
05.08.2016г.  
                                                          О Б Я В А

Общинска служба по земеделие - Аврен, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява предварителния регистър на имотите за землищата на Община Аврен за стопанската 2016-2017 година /изтегли/02.08.2016г.

Съобщение за инициативата на Община Аврен касаеща ползване на река Камчия, за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект: „Канализационна система на КК „Камчия““, разположен в землището на село Близнаци, община Аврен, област Варна.                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е

28.07.2016г.

Предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Чаирите", участък "Северен 2008", разпорожено в землището на с. Китка, община Аврен, област Варна, на "Лонгоз 04" ООД, гр. Варна, с  Решение № 545 от 4 юли 2016 г. на Министерски съвет С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Областна администрация Варна, на основание §4к, ал.6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, съобщава заповед №РД-16-7706-68 от 5 април 2016 г. на Областния управител на област с административен център Варна:

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

ЗАПОВЕД № РД-16-7706-68 от 5 април 2016 г.

На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:

І. ОДОБРЯВАМ плана на новообразуваните имоти на селищнообразувание местност „Емешенлията”, землище с.Близнаци, община Аврен, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В изпълнение на следните съдебни решения:

- Решение №337/ 17.02.2010 г. по адм.дело №2937/ 2009 г. на Административен съд Варна, оставено в сила с решение №12073/ 18.10.2010 г. по адм.дело №6084/ 2010 г. на Върховния административен съд, и влязло в законна сила на 18.10.2010 г.

- Решение №1116/ 02.06.2010 г. по адм.дело №3270/ 2009 г. на Административен съд Варна, оставено в сила с решение №13643/ 25.10.2011 г. по адм.дело №11137/ 2010 г. на Върховния административен съд, и влязло в законна сила на 25.10.2011 г.

- Решение №900/ 27.04.2010 г. по адм.дело №2978/ 2009 г. на Административен съд Варна, оставено в сила с решение №11506/ 16.09.2011 г. по адм.дело №9147/ 2010 г. на Върховния административен съд, и влязло в законна сила на 16.09.2011 г.

- Решение №1468/ 16.06.2011 г. по адм.дело №2964/ 2009 г. на Административен съд Варна, влязло в законна сила на 02.08.2011 г.

- Решение №277/ 11.02.2010 г. по адм.дело №2957/ 2009 г. на Административен съд Варна, оставено в сила с решение №13624/ 15.11.2010 г. по адм.дело №5312/ 2010 г. на Върховния административен съд, и влязло в законна сила на 15.11.2011 г.

- Решение №1903/ 30.06.2010 г. по адм.дело №2872/ 2009 г. на Административен съд Варна, влязло в законна сила на 26.02.2011 г.

В ПНИ се извършват следните промени:

Новообразуван имот №64 става с площ от 376 кв.м, собственик – неидентифициран собственик.

Новообразува се имот №112 с площ от 84 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен, като достъп до имот №63.

Новообразуван имот №61 става с площ от 1067 кв.м, собственик – неидентифициран собственик.

Новообразуван имот №60 става с площ от 1534 кв.м, собственик – неидентифициран собственик.

Новообразуван имот №100 става с площ от 457 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.

Новообразуван имот №101 става с площ от 1109 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.

Новообразуван имот №102 става с площ от 540 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен, във връзка с проектиране на път с широчина 5 м съгласно изискванията на чл.28, ал.5 от ППЗСПЗЗ.

Новообразуван имот №12 става с площ от 740 кв.м, без да се променят вписаните като собственици: 1. Татяна Стефанова Лефтерова-Стойчева с н.а.№80 от 14.04.2003 г., том 16, регистър 5844, за 600 кв.м ид.части; 2. Теодор Божидаров Стойчев с н.а.№80 от 14.04.2003 г., том 16, регистър 5844.

Новообразуван имот №13 става с площ от 600 кв.м, без да се променя вписания като собственик Антон Петров Парушев с н.а.№ 132 от 31.03.1998 г., том 4, регистър 2082, дело 1921, за 600 кв.м ид.части.

Новообразува се имот №17 с площ от 600 кв.м и в регистъра като собственик се вписва Елиана Христова Петрова с н.а.№192 от 17.10.1995 г., том ХVI, дело 10883 за 600 кв.м.

Новообразува се имот №19 с площ от 600 кв.м и в регистъра като собственик се вписва Марин Михнев Колев с н.а.№52 от 01.09.1994 г., том ХХIХ, дело 13334, за 600 кв.м ид.части.

Новообразуван имот №68 става с площ от 1881 кв.м и в регистъра като единствен собственик се вписват наследниците на Марин Митков Казаков с решение № БЛ-1/ 24.05.1998 г. на ОСЗГ с.Аврен.

Новообразуван имот №105 става с площ от 312 кв.м и в регистъра като единствен собственик се вписват наследниците на Атанас Петков Жилков с решение № БЛ-1/ 24.05.1998 г. на ОСЗГ с.Аврен.

Новообразуван имот №106, който става с площ от 715 кв.м, с начин на трайно ползване дерета, собственик – Община Аврен.

Новообразува се имот №111 с площ от 273 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.

Новообразува се имот №110 с площ от 531 кв.м, вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: полски пътища, вид собственост: общинска публична, собственик – Община Аврен.

Новообразуван имот №26 става с площ от 684 кв.м, собственик Елена Димитрова Банова с н.а.№ 41 от 04.09.1995 г., том 14, дело 8933, за 600 кв.м ид.части.

Новообразуван имот №107 става с площ от 248 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.

Новообразуван имот №23 става с площ от 1076 кв.м, без да се променя вписаният като собственик Мимо Игнатов Цветков с н.а.№ 54 от 14.07.1995 г., том 23, дело 7073, за 600 кв.м ид.ч.; н.а.№ 100 от 30.10.1995 г., том 17, дело 11365, за 600 кв.м ид.ч.

Новообразуван имот №24 става с площ от 765 кв.м, без да се променя вписаният като собственик Ангел Костадинов Ангелов с документ други № 550 от 16.09.1994 г.

Новообразува се имот №109 с площ от 538 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.

Новообразува се имот №113 с площ от 175 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик Община Аврен.

Новообразуван имот №25 става с площ от765 кв.м, собственици: 1. Веса Ганева Велева с н.а.№ 66 от 12.04.2001 г., том 12, регистър 4533, дело 2762 на Служба по вписванията Варна, за 600 кв.м ид.ч; 2. Иван Цветанов Велев с н.а.№ 66 от 12.04.2001 г., том 12, регистър 4533, дело 2762 на Служба по вписванията Варна за 600 кв.м ид.ч.

Новообразуван имот №71 става с площ от 261 кв.м, собственик наследниците на Тодор Иванов Славов с решение № БЛ-1 от 24.05.1998 г. на ОСЗГ с.Аврен.

Променя се конфигурацията без да се променят границите и площта на новообразуван имот №27 с площ от 600 кв.м и собственик Татяна Христова Маргаритова с документ други №1769 от 18.10.2006 г. на Община Аврен.

Новообразуван имот№72 става с площ от 273 кв.м, собственик наследниците на Тодор Иванов Славов с решение № БЛ-1 от 24.05.1998 г. на ОСЗГ с.Аврен.

Променя се конфигурацията без да се променят границите, площта и собствеността на новообразуван имот №28 с площ от 600 кв.м и собственик Митко Панайотов Савов с документ други №161 от 01.02.2007 г. на Община Аврен.

Новообразуван имот №73 става с площ от 792 кв.м, собственик – неидентифициран собственик.

Новообразуван имот №108 става с площ от 206 кв.м, начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.

За новообразуван имот №48 с площ от 586 кв.м се заличават наследниците на Атанас Петков Жилков и като единствен собственик се вписва Ганчо Илиев Ганчев с н.а.№141, том 7, рег.№21695, дело №1220, от 23.12.2008 г., вписан в Служба по вписванията Варна с акт №117, том СХХIХ, дело 31564, вх.рег.№39646/ 29.12.2008 г. Отразява се съществуващата в имота сграда, собственост на Ганчо Илиев Ганчев с н.а.№141, том 7, рег.№21695, дело №1220, от 23.12.2008 г., вписан в Служба по вписванията Варна с акт №117, том СХХIХ, дело 31564, вх.рег.№39646/ 29.12.2008 г.

До имот №52 с площ от 494 кв.м, собственици Росица Дончева Митева и Слав Панайотов Христова и двамата с нотариален акт №4, том 4, рег.№11708, дело №529, от 16.07.2008 г., вписан в Служба по вписванията Варна с акт №149, том LХIII, дело 16014, вх.рег.№20577/ 17.07.2008 г. е осигурен достъп до път от републиканската пътна мрежа Варна-Бургас (имот с идентификатор 04426.89.1 по Кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с.Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрена със заповед №РД-18-18/ 06.03.2015 г.), както следва:

- Чрез имоти от ПНИ с номера: 104, 110, 111, 102, 101, 108;

- Чрез имоти от КККР на с.Близнаци, община Аврен, одобрена със заповед №РД-18-18/ 06.03.2015 г. с идентификатори: 04426.21.85, 04426.72.8, 04426.72.9, 04426.89.1 (път от републиканската пътна мрежа Варна-Бургас).

До цялата територия на ПНИ на м.Емешенлията са осигурени два самостоятелни достъпа до път от републиканската пътна мрежа Варна-Бургас чрез имоти с идентификатори 04426.21.85, 04426.72.8, 04426.72.9, 04426.89.1 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на  (КККР) на с.Близнаци, община Аврен, одобрена със заповед №РД-18-18/ 06.03.2015 г.

Промените са отразени в Таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

Проектът за ПНИ е изложен в сградата на Община Аврен – Информационен център Аврен, дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика“, отдел „Устройство на територията“, стая № 4.

Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд-Варна, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник” на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и §19, ал.1 от ЗИД на АПК.

Областен управител: Ст. Пасев                                                                                                  

Обявата е публикувана в Д.В., бр.35/ 10.05.2016 г.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти се подават от заинтересуваните лица чрез деловодството на Областна администрация Варна до Районен съд-Варна.Протокол за резултатите от извършена проверка
за спазване на изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

На основание §16 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация /обн. в ДВ, бр.55 от 2015 год., в сила от 21.07.2015 год./ кмета на Община Аврен със заповед № 818/23.07.2015 год. определи комисия, която извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 и чл.99а за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода от 01.07.2014 год. до 30.04.2015 год.

Протокол

Oбявления на график за споразумения и за изготвяне на предварителен регистър на имоти в землището на община Аврен


 

                                     ДО ВСИЧКИ ХОТЕЛИЕРИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

    Информираме Ви, че Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма, а именно на:

·                Регистъра за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните оттях нощувки, по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма изтегли

·                 Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма изтегли

      Справката - декларация за броя на реализираните нощувки следва да се подава в актуализирания й вариант при отчитане на м. септември 2014 г. и занапред.


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Аврен уведомява всички хотелиерии ресторантьори, които извършват дейност на територията на Общината, че наоснование чл. 133, ал. 2 от Закона за туризма / обн. в ДВ бр. 30 от26.03.2013г./ срокът на издадените удостоверения за определена категория натуристически обекти е 5 /пет/ години.

В изпълнение на § 5 от Предходните и заключителни разпоредби от Закона за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на Закона туристически обекти, в изпълнение на чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.

5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.

6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

          За допълнителна информация  - тел. 0895-77-04-66 – Тони Драгнев

                                                                


 

 

                                                          С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

 

            С решение № 761 от заседание № 29 на  Общински съвет-Аврен, проведено на 17.03.2014г. е приета Наредба за устройството и управлението на  гробищните паркове в  община Аврен. Гробищните паркове (гробищата) могат да се посещават:

            1.за времето от 01.04 до 30.09 от 07.00 до 20.00 часа;

            2.за времето от 01.10 до 31.03 от 07.00 до 17.30 часа.

            На територията на гробищните паркове се забранява: посещението на деца под  14 години без пълнолетен придружител; въвеждането на кучета, домашни и други животни.

            Забранява се отсичането на дървета, намиращи се в гробните места без разрешение от общината.

         Забранява се влизането на територията на гробищния парк с моторни превозни средства,освен в случаите когато са получили разрешение от кмета/кметския наместник.

            Не се разрешава извън определените за целта места:

            1.Изхвърлянето на цветя, треви и други отпадъци.

            2.Разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и други подобни.

            3.Засаждането на високостеблена растителност в парцелите,алеите и на гробните места.

            Забранява се паленето на огън и изгарянето на отпадъци.

            Забранява се предварително запазване на индивидуални гробни места.

            Благоустрояването на гробните места може да включва и поставянето на монументално-декоративни елементи по смисъла на чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, като последните не следва да превишават параметрите, зададени в чл.147, ал.1, т.7от Закона за устройство на територията, както и извън установените размери на гробните места, съгласно Наредба № 2 от 21.04.2011г. Това  може да се реализира единствено след  уведомяване на  кмета/кметския наместник.

        Лицата,които са извършвали работи по оформянето, благоустрояването и поддръжката на гробни места, са длъжни незабавно, за своя сметка, да възстановят терените,засегнати от дейността и да изчистят работните площадки, като извозят материалите и изхвърлят отпадъците на определените за целта места.

           Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

           Безвъзмездно преотстъпване на това право се допуска само между правоимащите лица. То се извършва с писмено заявление до кмета/кметския наместник с нотариална заверка на подписите на заявителите.

            Предоставянето на нови гробни места става само с писмено разрешение на кмета/кметския наместник.

            Предоставянето на нови гробни места в обособените парцели за различни религиозни общности в гробищните паркове, където съществуват такива се извършва след писмено съгласуване с ръководствата на съответната религиозна общност.

            В гробищните паркове се погребват покойници с последен постоянен  или настоящадрес  през последните 2 години  в Община Аврен.

            Покойници с постоянен адрес приживе в друго населено място, извън територията на общината могат да бъдат погребани на територията на Община Аврен, ако е налице някой от следните случаи:

            1.Единствените им близките са с постоянен адрес в Община Аврен;

            2.Имат право на гробоползване в Община Аврен (имат наследствен гроб);

           На територията на Община Аврен се погребват също и покойници с неустановена самоличност, както и покойници, които не са потърсени от близките им или нямат близки.

            Покойници– чужди граждани се погребват в гробищните паркове на територията на Община Аврен, освен случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.

          Други лица, които поради форсмажорни обстоятелства не могат да бъдат транспортирани и погребани в друг гробищен парк, различен от находящите се на територията на Община Аврен. В такива случаи се извършва погребение след  писмено разрешение на кмета/кметския наместник.

            При неизпълнение  на виновните лица се налагат санкции, съгласно Наредбата за обществения ред на Община Аврен.

                                                                                                            


 П О К А Н А

ЗА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ

НА „НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН“

             На основание чл.22, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, всички заинтересовани лица могат да заповядат на обществено обсъждане на проект на „Наредба за управление на отпадъците на територията на община Аврен“.

            Общественото обсъждане ще се проведена 05.06.2014г.от 10:00 часа в заседателна зала „Просвета“ на Общинска администрация - Аврен.

            Материалите по общественото обсъждане на проект на „Наредба за управление на отпадъците на територията на община Аврен“ ще бъдат публикувани в сайта на община Аврен в раздел „Общински съвет“, подраздел: „Проекто документи“. 

 

                                                          СЪОБЩЕНИЕ

            Във връзка с получено съобщение от Областната дирекция на МВР по електронна поща, уведомяваме жителите от Община Аврен, Област Варна, че от 18 март(вторник) до 21 март (петък) предстоят дейности по техническа профилактика на автоматизираните системи на Областната дирекция на МВР.

            Възможни са нарушения или временни и спирания в работата на гишетата на Сектор Български документи за самоличност, гишетата за връчване на СУМПС и гишетата за връчване на наказателни постановления и електронни фишове.

График на извършване на профилактичните дейности:

Вторник:      1) III РУП – Варна и Сектор Пътна полиция;

                                 2) I РУП;

 Сряда:        1) ОДМВР, Сектор Български документи за самоличност и Сектор Миграция;

                                 2) II РУП – Варна;

            Четвъртък: 1) РУП – Аксаково;

                                2) РУП – Девня;

                                3) РУП – Провадия;

            Петък:        1) IV РУП– Варна;

                                2) РУП– Долни чифлик.


 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

              Във връзка с именуване на улици в населените места на територията на Община Аврен, Област Варна информираме жителите на Общината, че личните карти на гражданите, издадени отОД на МВР – Варна са валидни за срока на валидност, отбелязан на документа.

               Именуване на улици в населени места не прави  личните карти невалидни, същите не подлежат на подмяна по тази причина и гражданите не се санкционират.

            На основание решение № 567 от заседание № 22 на Общински съвет – Аврен, проведено на 31.07.2013 г.,Общинският съвет  даде съгласие лицата,които имат настоящ или постоянен адрес към момента на именуване на улици при подаване на заявление за промяна на адрес да бъдат освободени от съответната административна такса.

          Препоръчително е лицата само с настоящ адрес или с постоянен и настоящ адрес в населеното място да подадат адресна карта за настоящ адрес в кметството/кметското наместничество, с цел актуализиране на Национална база данни и избирателните списъци, като представят копие от изискващите се документи, съгласно чл.92 от Закона за гражданската регистрация.

              При заявяване на нов постоянен адрес от дадено лице на територията на населеното място, съгласно чл.9, ал.1 от Закона за българските лични документи, същото е длъжно в 30-дневен срок да смени личната си карта, след който период подлежи на санкция, съгласно чл.81, ал.1, т.1 от упоменатия по-горе закон.

              За лицата с безсрочни лични карти промяната в постоянния им адрес не води до подмяна на същите.

              За допълнителна информация:тел.05106/2726, служба „ЕСГРАОН”

 


   

ИЗПЛАЩАНЕТО НА РЕНТАТА СТАВА

В КАСАТА НА ОБЩИНАТА

ВТОРНИК  И ЧЕТВЪРТЪК

В  РАБОТНО ВРЕМЕ

 

ПРЕДИ ОБЯД     от 8.30   до  11.30 ЧАСА

 

 СЛЕД ОБЯД       от 13.00  до  16.00 ЧАСАОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН 

на основание  чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.3, чл.13, ал.1 ичл.14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и във връзка със заповед № 959/15.08.2013 год. на кмета на Община Аврен

обявява конкурс
 

за длъжност “Главен юристконсулт” - ПОВЕЧЕ

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността                                                         Съобщение

            Във връзка с обслужването от Филиала за спешна медицинска помощ Девня към ЦСМП Варна, Община Аврен, област Варна, уведомява населението от селата Тръстиково, Синдел, Царевци и Казашка река, че в резултат на намаляване екипите за спешна помощ и процедурата по именуване на улиците в общината и свързаното с това изработване на обозначителни табели би могло да се получи затруднено и забавено медицинско обслужване при спешни случаи на упоменатите по-горе населени места от общината.


             Съгласно Закона за гражданската регистрация, обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.,изм. и доп.......посл.., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011г. чл.85, ал.3.,  „Приключените регистри от формуляри на актове се подвързват и се предават за ползване и съхраняване в административния център на общината до 130 години от съставянето им, след което се предават в Държавния архив.

     На основание § 77. (1) от същия закон регистрите на актовете за гражданско състояние, съставени преди 1999 г. в кметствата, се предават за съхранение в административния център на общината в едногодишен срок от влизането в сила на този закон т.е. този срок изтече  на 20.05.2012г. В изпълнение на тези текстове от Закона за гражданската регистрация всички регистри за събития, станали на територията на населените места от общината  се  предават, подвързват и съхраняват по съответния ред  в Общинска администрация Аврен, област Варна.

 


 

 


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове