Съобщения на Общинска администрация Аврен

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До ДАРИНА ПЕЙЧЕВА ПАНАЙОТОВА и до ПЛАМЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ, относно издадена Заповед №1683 от 07.11.2017 г. на Кмета на Община Аврен, публикувано на 30.11.2017 г.

 


Процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година, публикувано на 05.10.2017 г.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В деловодството на Общинска администрация – Аврен е постъпило писмо от инж. Христина Генова - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите  (РИОСВ) – гр. Варна относно Решение № ВА – 39/ВО/2017 г. за прененяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Програма за управление на отпадъците на Община Аврен за периода 2014 год. – 2020 год.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението на РИОСВ – Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ – Варна, пред Министъра на ОСВ и Административен съд – Варна в 14 – дневен срок от съобщаването му.

 Решение на ВА 39/ЕО/2017г. - Публикувано на 27.09.2017г.

 


Списък на землищата на територията на ОБЩИНА АВРЕН с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018г., съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от ДР на ЗСПЗЗ на база предходната стопанска 2016/2017 г., публикувано на 05.09.2017 г.

 

Обява на общинска служба по земеделие - Аврен, публикувано на 31.08.2017 г.

 

Информация и график на комисиите за сключване на споразумения по чл.37 в от ЗСПЗЗ на територията на община Аврен.

публикувано на 11.08.2017 г.


Заповед № 17-17-1 от 01.08.2017 г. на Областна дирекция "Земеделие" Варна относно откриване на процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползателите за ползване на земеделски земи в землищата на Община Аврен, област Варна, за стопанската 2017/2018 г.


Съобщение

 

Община Аврен, уведомява своите граждани,  че на 13.07.2017 г. от 10.00 – 12.00 часа в Общината, заседателна зала „Просвета”  ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията.

 

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.

 

Орлин Кисьов

/Регионален представител на КЗД- Варна/

Тел. 052/600764, GSM: 0876264473


 Заповед 1044 от 29.06.2017 г. на кмета на Община Аврен за обявяване на фф "восъчна зрялост", засети с житни култури, счита но от 20.06.2017 г. : изтегли

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Аврен уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с авиационна техника, както следва:

от 03.07.2017 г. до 05.07.2017 г.  от 05:00 до 8:00 часа  „Агро Стил 09” ООД ще извърши третиране на 214.100 дка.  слънчоглед в масиви №№ 39 и 41 в  землище на с.Синдел, община Аврен, с  Лебозол бор и Молибден.

Собствениците на пчелни семейства на територията на с.Синдел, както и съседните села – с. Юнак и с. Царевци, следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

За повече информация: тел. 05106/2260

публикувано на 29.06.2017 г.


Областна администрация Варна, на основание §4к, ал.6 от ППРЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, съобщава заповед №РД-17-7706-190 от 26.05.2017 г. на Областния управител на област с административен център Варна:

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

ЗАПОВЕД №РД-17-7706-190/ 26.05.2017 г.

 

На основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията

 

Н А Р Е Ж Д А М

І. ОДОБРЯВАМ плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани на основание §4 на местност „Зайкова чука и Горчивата чешма“, КР 301 и КР 304, землище с.Здравец, община Аврен, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

1. В изпълнение на решение № 65/ 14.01.2010 г. по адм. дело №1270/2009 г. на Административен съд Варна и решение №15884/ 12.22.2010 г. по адм. дело №4178/2010 г. на Върховния административен съд на Република България.

В ПНИ на м. „Зайкова чука и Горчивата чешма“, землище с.Здравец, община Аврен, област Варна се извършват следните промени:

Заличава се НИ 304.70 с площ 4909 кв.м, в регистъра на който са  записани като собственици: Мира Мирева Гочева, с решение на ПК на ОСЗГ-Аврен за 4447/ 4909 кв.м.ид.ч; н-ци на Добри Павлов Николов с решение на ПК на ОСЗГ-Аврен за 380/ 4909 кв.м ид.ч и „неидентифициран собственик“ за 82/ 4909 кв.м ид.ч. и се новообразуват следните имоти:

Новообразува се имот 304.145 с площ от 4446.94 кв.м и в регистъра като собственик се вписва Мира Мирева Гочева, с решение на Общинска служба по земеделие и гори – Аврен.

Новообразува се имот 304.139 с площ 380.32 кв. м и в регистъра като собственик се вписват наследниците на Добри Павлов Николов, с решение на Общинска служба земеделие и гори-Аврен.

Новообразува се имот 304.96 с площ 81.59 кв.м и в регистъра като собственик се вписва „неидентифициран собственик“.

2. В изпълнение на влязло в законна сила на 10.05.2011 г., решение №602/ 18.03.2010 г. по адм. дело №1272/ 2009 г. на Варненския административен съд.

В ПНИ на м. „Зайкова чука и Горчивата чешма“, землище с.Здравец, община Аврен, област Варна се извършват следните промени:

Заличават се: НИ 301.4 с площ 600 кв.м, в регистъра на който е записан като собственник Костадин Йорданов Костадинов с документ протокол  и НИ 301.14 с площ 1797 кв.м, в регистъра на който е записан като собственник Недю Кателиев Стойчев с документ решение на ПК.

НИ 301.15 става с площ от 6810.59 кв.м и в регистъра не се променя вписания като собственник Недю Кателиев Стойчев, с решение  на Общинска служба по земеделие и гори - Аврен.

НИ 301.10 става с площ от 1961.26 кв.м и в регистъра не се променя вписания като собственик „Община Аврен“, с НТП-за селскостопански, горски, ведомствен път.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

Заповедта подлежи на обжалване пред Районен съд Варна в 14-дневен срок от обнародването й в Държавен вестник.

Областен управител: Стоян Пасев

 

Обявата е публикувана в Д.В., бр.49/20.06.2017 г.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти се подават от заинтересуваните лица чрез деловодството на Областна администрация Варна до Районен съд –Варна.

 

публикувано на 26.06.2017 г.


 УВЕДОМЛЕНИЕ

До Гатьо Стойков Гатев: изтегли      

публикувано на 19.06.2017 г. 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с. Аврен, с. Садово и с. Венелин, че на  26.05.2017г от. от 08.00ч. до 20.00ч. ЕТ „ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ” ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на слънчоглед с  препарат ЕКСПРЕС 50 СГ, в местността ,,Овчарски босилек’’ в землището на с. Венелин.

За организиране и провеждане на третираното отговаря лицето

Пламен Максимов Панделиев тел: 0899993556.

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с. Аврен, с. Казашка река, с. Юнак и с. Венелин, че на  30.05.2017г от. от 06.00ч. до 10.00ч. и от 20.00ч. до 23.00ч. ЕТ „ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ” ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с  препарат ФЮРИ 10 ЕК и РИЗА 25 ЕВ , в местностите ,,Овчарски босилек’’ и ,,Коренежите’’ в землището на с. Венелин.

За организиране и провеждане на третираното отговаря лицето

Янко Димитров Димитров тел: 0899993556.

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с. Аврен и с. Казашка река, че на  30.05.2017г от. от 06.00ч. до 10.00ч. и от 20.00ч. до 23.00ч. ЕТ „ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ” ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с препарат ФЮРИ 10 ЕК и РИЗА 25 ЕВ , в местността ,,Черкезки път’’ в землището на с. Аврен.

За организиране и провеждане на третираното отговаря лицето

Янко Димитров Димитров тел: 0899993556.

 Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с. Аврен, с. Казашка река, с. Синдел и с. Юнак, че на  30.05.2017г от. от 06.00ч. до 10.00ч. и от 20.00ч. до 23.00ч. ЕТ „ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ” ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с препарат ФЮРИ 10 ЕК и РИЗА 25 ЕВ , в местностите ,,Ангелова чешма’’, ,,Шейтан орман’’ и ,,Парцелите’’ в землището на с. Казашка река.

 За организиране и провеждане на третираното отговаря лицето

Янко Димитров Димитров тел: 0899993556.

 Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

  


СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ КОМАРИ – ИМАГО

Общинска администрация Аврен, уведомява населението и всички собственици на пчелини, разположени на територията на с. Аврен, че от 22.05.2017г. до 04.06.2017г. в периода от залез слънце до 10.00ч. ще се проведе третиране с препарат ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ в следните населени места:

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

РЕЗЕРВЕН ДЕН

СОК „КАМЧИЯ”

22.05.2017г.

23.05.2017г.

С.БЛИЗНАЦИ

03.06.2017г.

04.06.2017г.

С.ПРИСЕЛЦИ

26.05.2017г.

27.05.2017г.

С.ЗДРАВЕЦ

28.05.2017г.

29.05.2017г.

С.АВРЕН

30.05.2017г.

31.05.2017г.

С.ЦАРЕВЦИ

01.06.2017г.

02.06.2017г.

С.ТРЪСТИКОВО

24.05.2017г.

25.05.2017г.

Отговорно лице за организиране и провеждане на третирането - Огнян Димитров

Тел.0887/306 883


                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с. Аврен, с. Казашка река, с. Юнак и с. Венелин, че на  16.05.2017г. до 16.05.2017г от. от 08.00ч. до 20.00ч. ЕТ „ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ” ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с  фунгицид – КАПАЛО и хербицид „ПАЛАС 75 ВГ” .

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

 

За повече информация: тел. 05106/2260


                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с. Аврен, с. Казашка река, с. Юнак , с .Венелин и с. Синдел, че на  15.05.2017г. до 16.05.2017г от. от 08.00ч. до 20.00ч. ЕТ „ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ” ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с  фунгицид – ДУЕТ УЛТРА .

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

 

За повече информация: тел. 05106/2260


   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с.Аврен, с.Казашка река, че на  16.05.2017г от. от 08.00ч. до 20.00ч. ЕТ „ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ” ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с  фунгицид – ДУЕТ УЛТРА .

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

 

За повече информация: тел. 05106/2260

        

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищаето на с.Аврен,  че на  от 05.05.2017г. от 19.00ч. до 23.00ч.  „ЮДИСАГРО” ООД ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на рапица с  инсектициден препарат – ПРОТЕУС 110 ОД .

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

 За повече информация: тел. 05106/2260

              


         
   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с.Аврен, с.Казашка река, с.Юнак, с.Синдел и с. Венелин , че  от 19.04.2017г. до 20.04.2017г. от 06.00ч. до 10.00ч.  и от 20.00ч. до 23.00ч. ЕТ„ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ“ ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с препарат – ЦИПЕРФОР 100 ЕК .

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

За повече информация: тел. 05106/2260ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 г.

 

На основание Методически указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за изготвяне на Общински програми за управление на отпадъците, Община Аврен осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Аврен за периода 2014-2020 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране.

Проект на програмата за управление на отпадъците на община Аврен 2014-2020 г. е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа в сградата на Община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ № 8 и на интернет страницата на Общината, http://www.avren.bg.

Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 30 дни /20.03.17г./ на turizam_avren@abv.bg . или в деловодството на Община Аврен.

 ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

 Резюме на Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Аврен за периода 2014-2020 г.

Лице за контакти: Галина Георгиева – гл. специалист ИП
Тел.: 0893 559214

e-mail: avren_kmet@abv.bg

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с.Аврен, с.Казашка река, с.Юнак, с.Синдел и с. Венелин , че  от 04.04.2017г. до 05.04.2017г. от 08.00ч. до 20.00ч. ЕТ„ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ“ ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с препарат – Дерби супер едно, фокстрот 69 ЕВ и ОПУС ТОП в следните землища и на следните дати:

1.с.Казашка река – масив 82,83,87,88,96,97, 98, 99, 100, 101, 35, 36, 37, 42, 43 – 04.04.2017г. и 05.04.2017г.;

2.с.Аврен – масив 103, 104 – 05.04.2017г.;

3.с.Венелин – масив 19, 24, 33, 29, 30, 45 – 04.04.2017г. и 05.04.2017г.

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

За повече информация: тел. 05106/2260

Заповед 479 от 15.03.2017 г. за пожароопасен сезон в горските територии на Община Аврен времето от 15.03.2017 г. до 31.10.2017 г, включително  
ОБЯВА

ОТ 13.03.2017г.

 Община Аврен, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за проект на „Програма за управление на отпадъците на Община Аврен“

Лице за контакти: Галина Георгиева

тел.: 0893 559214


Община Аврен

набира членове за доброволни формирования

 

Община Аврен набира доброволци за сформиране на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Кандидатстване в доброволното формирование:

Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

 

Необходими документи за кандидатстване:

Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на Общината за членство в доброволното формирование /приложение № 1 към чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях/.

Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. формуляр за кандидатстване по образец /приложение № 2 към Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях/;
  2. медицинско удостоверение доказващо, че лицето е клинично здраво;
  3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
  4. свидетелство за съдимост;
  5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
  6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
  7. декларация за съгласие за обработка на лични данни;
  8. автобиография.

Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Място и срок за подаване на документите: деловодство на Община Аврен на адрес: с. Аврен, ул. „Йордан Ноев“ № 50, Община Аврен, Област Варна всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа.

Лице за допълнителна информация
: Георги Великов, изпълняващ длъжността гл. инспектор „Гражданска защита“ – тел. 0893 33 18 41.

 

Заявление - Приложение № 1.

Формуляр за кандидатстване в доброволно формирование - Приложение № 2.

Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Аврен, уведомява своите граждани,  че на 31 януари 2017 г.  от 10.00 – 12.00 часа в Заседателна зала „Просвета” на  община Аврен ще се проведе открита приемна за граждани с регионални представител на Комисията за защита от дискриминацията.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на    какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да   било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.

                                               
                                                         Орлин Кисьов

                                               /Регионален представител на КЗД- Варна/

                                               Тел. 052/600764

                                               GSM: 0876264473Заповеди на основание 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповеди на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за стопанската 2015-21016 година
 
05.08.2016г.  
                                                          О Б Я В А

Общинска служба по земеделие - Аврен, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява предварителния регистър на имотите за землищата на Община Аврен за стопанската 2016-2017 година /изтегли/02.08.2016г.

Съобщение за инициативата на Община Аврен касаеща ползване на река Камчия, за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект: „Канализационна система на КК „Камчия““, разположен в землището на село Близнаци, община Аврен, област Варна.


01.08.2016г.  
 
Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК до Ради Димитров Димитров29.07.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

от Втора Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Варна

В Общинска администрация – Аврен е заведено писмо от Втора Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Варна  към Министерството на вътрешните работи, относно безопасното провеждане на жътвената кампания,  високите дневни температури, както и заостряне на вниманието на гражданите към използване на открит огън.                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е

28.07.2016г.

Предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Чаирите", участък "Северен 2008", разпорожено в землището на с. Китка, община Аврен, област Варна, на "Лонгоз 04" ООД, гр. Варна, с  Решение № 545 от 4 юли 2016 г. на Министерски съвет10.06.2016г.

С  Ъ  О Б  Щ  Е  Н  И  Е

          ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АВРЕН СЪОБЩАВА НА ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО АВРЕН, ЧЕ НА 20 ЮНИ 2016г. ОТ 8.00 ДО 20.00 ЧАСА В МЕСТНОСТИТЕ „СМАИЛЧОВА ЧЕШМА”  И „ПОД ПРЪДЛА” ФИРМА  ЕТ „ОНИКС” – ДАНАИЛ ДИМИТРОВ” ЩЕ ПРОВЕДЕ РАСТИТЕЛНО ЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ.

         ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ ДА ПРЕДПРИЕМАТ НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА.ПОЖАРНА ОПАСНОСТ ПРЕЗ ПРОЛЕТНО – ЛЕТНИЯ СЕЗОН

          След всяка зима стопилият се сняг разкрива натрупаните отпадъци, амбалаж и сухи треви. Тези отпадъци се събират и най-често се изгарят в непосредствена близост до жилищни домове, селскостопански и производствени сгради, горски насаждения и пътищата на републиканската пътна мрежа. Това довежда в не малко от случаите до възникване на пожари, а  при  задимяване на  пътищата създава опасност от възникване на катастрофи. Често в селскостопанската работа или в гората работници, ловци и туристи ползват огън за различни нужди. Когато се пали огън извън оборудваните за целта места, оставя се без наблюдение или не са взети мерки за неговото загасяване, той се превръща в пожар.

          Оставени без контрол, децата прибягват до най-различни игри с огън и в много от случаите стават причина за възникването на пожари.

          Тревожен е факта на непрекъснатото увеличаване на пожарите при всяко засушаване. Само бързата намеса на органите на ПБЗН е предотвратило разрастването им в пожари със значителни материални щети. На установените нарушители се съставят актове за административни нарушения. Наред със засушаванията основен фактор за растящия брой на пожарите е грубата небрежност и подценяването на елементарни противопожарни правила и изисквания от страна на гражданите и длъжностните лица към въпросите на пожарната безопасност през пролетно-летния сезон.

          Навременното почистване на горимите отпадъци и суха трева от ръководителите на обекти и гражданите около производствени предприятия, амбалажни полета, складове, стопански и жилищни постройки не търпи отлагане. Необходимо е събраните отпадъци да се транспортират на съответните сметища и обезопасени места.

          Горските стопанства и кметовете на населените места през този сезон е необходимо да засилят контрола върху посетителите на горите и ползвателите на земи в близост до тях. Ръководителите и отговорниците на обектите и кметовете на населени места трябва да вземат своевременни мерки за осигурявне изправността на противопожарните уреди и съоръжения и противопожарните водоизточници.

          Единствено със съзнателното отношение от всички нас към мерките за безопасност през пролетно-летния сезон ще можем да опазим държавната и частна собственост от огнената стихия.

                                                                                                         

              При първите признаци на пожар в дома, в двора, в полето или в гората, подайте незабавно съобщение на телефон 112.

              Когато се намирате в хотел, ресторант, бар, нощен клуб, дискотека или на друго обществено място с масово събиране на хора:

            За да се избегнат трагични случаи, настъпили вследствие на пожари и запалвания, служителите на ПБЗН отново НАПОМНЯТ:

            1.Обърнете внимание на евакуационните пътища и изходите, евакуационното осветление, пожарогасителите. Това може да се окаже от огромна полза за Вас и околните в случай на задимяване и пожар, тъй като подготвените хора не изпадат в паника и по този начин спестяват много ценно време при евакуацията.

            2.В обществените сгради с масово събиране на хора контролът от страна на противопожарните инспектори се извършва няколко пъти в годината, като един от тях е преди настъпване на туристическия сезон. При констатиране на нарушения на противопожарните изисквания, незабавно се предприемат съответните административно – наказателни и принудително – административни мерки към управите на обектите с цел недопускане нарушаване на условията, осигуряващи пожарната безопасност.

            3.Не забравяйте, че Вашата безопасност е на първо място, така че и сами съблюдавайте дали на обществените места тя е гарантирана. Ако евакуационните пътища и изходи са свободни и проходими, ако има евакуационни осветление и маркировка със зелени знаци и табели, ако обектът е оборудван с пожарогасители, които са на видни и леснодостъпни места, ако има червени бутонни известители за пожар, Вие нямате основания за притеснения и можете спокойно да пребивавате в съответния обект. Ако имате основания за притеснение, обърнете се към районната служба за пожарна безопасност и защита на населението и съобщете опасенията си, като я посетите на място, изпратите писмо чрез ел. поща или телефонирате.

            В случай на задимяване и пожар на обществено място:

            1.Не изпадайте в паника, а се насочете към най-близкия евакуационен изход!

            2.Слушайте указанията от оповестителните уредби и/или от персонала на обекта!

            3.Не се блъскайте с хората около Вас, не викайте, помогнете на деца, на възрастни хора, на инвалиди и на други нуждаещи се!

            4.При силно задимяване по възможност сложете намокрен с вода текстилен материал пред носа и устата си и дишайте през него, опитайте се да се движите приведен по-близо до пода, защото въздуха там не е толкова замърсен тъй като дима се издига нагоре!

            5.Докато се придвижвате по пътя за евакуация, натиснете червен бутон за пожар, с което ще известите компетентните лица за ситуацията.

            6.При първа възможност съобщете на телефон 112, ако станете свидетел на запалване, задимяване, пожар и не прекъсвайте връзката. Дежурният оператор може да Ви зададе уточняващи въпроси, както и ценни указания!


Общинска администрация Аврен обявява на собствениците:

 1.    СТОЯН ГЕНОВ НИКОЛОВ, вписан като собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор №58445.501.83 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, отговарящ на урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-93 от квартал: 10 по регулационния план на село Приселци, община Аврен, съгласно Нотариален акт №160, том №II от 1979 г. и Нотариален акт №89, том №VII от 01.01.1979 г., издаден от РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА;

2.    МАРИН ИЛИЕВ СТЕФАНОВ, вписан като собственик на урегулиран поземлен имот (УПИ) X-95 от квартал: 10 по регулационния план на село Приселци, община Аврен, отговарящ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор №58445.501.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, без вписан документ за собственост;

3.    МАРИН ВЛАДИСЛАВОВ ТОДОРОВ, вписан като собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор №58445.501.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, отговарящ на урегулиран поземлен имот (УПИ) X-95 от квартал: 10 по регулационния план на село Приселци, община Аврен, съгласно Нотариален акт №187, том №VII, рег. №2259, дело №1636 от 10.02.2006 г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА - ВАРНА, и Нотариален акт №86, том №XXXII, рег. №8326, дело №7933 от 29.07.1993 г., издаден от РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА;

4.    НЕДА ЖЕЛЕВА СТЕФАНОВА, вписан като собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор №58445.501.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, отговарящ на урегулиран поземлен имот (УПИ) X-95 от квартал: 10 по регулационния план на село Приселци, община Аврен, съгласно Нотариален акт №86, том №XXXII, рег. №8326, дело №7933 от 29.07.1993 г., издаден от РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА,

            че служители на общинска администрация Аврен, назначени със Заповед №7 от 07.01.2016 г. на Кмета на Община Аврен, извършиха проверка на място в село Приселци, община Аврен във връзка с предстояща рехабилитация на част от уличната мрежа на село Приселци и констатираха, че част от улица между осови точки: 24; 23; 25 и 26, проведена между квартали: 10 и 11 по регулационния план на селото е заградена с леки огради, изпълнени от бетонни ивични основи, метални и бетонни колове с телена мрежа и се ползва като полезен терен към дворните места, описани по-горе.

В едномесечен срок от датата на поставяне на настоящето обявление върху оградите на урегулираните поземлени имоти, заинтересованите лица могат доброволно да освободят заградената улица между осови точки 24; 23; 25 и 26, проведена между квартали: 10 и 11 по регулационния план на село Приселци, и да представят в общинска администрация Аврен документите си за собственост.

При необходимост и липса на съдействие, ще бъде образувано административно производство по смисъла на чл. 195, ал. (5) от Закона за устройство на територията, за премахване на неподходящо разположените огради и провеждане на одобрената регулация, съгласно регулационния план на село Приселци, община Аврен.


Общинска администрация Аврен обявява на собствениците:

 1.    ГЕОРГИ ПАНТАЛЕЕВ КОВАЧЕВ, вписан като собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор №58445.501.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, отговарящ на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-91 от квартал: 10 по регулационния план на село Приселци, община Аврен, съгласно Нотариален акт №174, дело №4350 от 31.03.1997 г., издаден от РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА;

2.    СТОЯН ПЕТКОВ МИХАЛЕВ, вписан като собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор №58445.501.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Приселци, община Аврен, отговарящ на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-91 от квартал: 10 по регулационния план на село Приселци, община Аврен, съгласно Нотариален акт №176, том №CII, рег. №32540, дело №25299 от 31.10.2007 г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА - ВАРНА,

            че служители на общинска администрация Аврен, назначени със Заповед №7 от 07.01.2016 г. на Кмета на Община Аврен, извършиха проверка на място в село Приселци, община Аврен във връзка с предстояща рехабилитация на част от уличната мрежа на село Приселци и констатираха, че част от улица между осови точки: 24; 23; 25 и 26, проведена между квартали: 10 и 11 по регулационния план на селото е заградена с леки огради, изпълнени от бетонни ивични основи, метални и бетонни колове с телена мрежа и се ползва като полезен терен към дворните места, описани по-горе.

В едномесечен срок от датата на поставяне на настоящето обявление върху оградата на урегулирания поземлен имот, заинтересованите лица могат доброволно да освободят заградената улица между осови точки 24; 23; 25 и 26, проведена между квартали: 10 и 11 по регулационния план на село Приселци, и да представят в общинска администрация Аврен документите си за собственост.

При необходимост и липса на съдействие, ще бъде образувано административно производство по смисъла на чл. 195, ал. (5) от Закона за устройство на територията, за премахване на неподходящо разположените огради и провеждане на одобрената регулация, съгласно регулационния план на село Приселци, община Аврен.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Областна администрация Варна, на основание §4к, ал.6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, съобщава заповед №РД-16-7706-68 от 5 април 2016 г. на Областния управител на област с административен център Варна:

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

ЗАПОВЕД № РД-16-7706-68 от 5 април 2016 г.

На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:

І. ОДОБРЯВАМ плана на новообразуваните имоти на селищнообразувание местност „Емешенлията”, землище с.Близнаци, община Аврен, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В изпълнение на следните съдебни решения:

- Решение №337/ 17.02.2010 г. по адм.дело №2937/ 2009 г. на Административен съд Варна, оставено в сила с решение №12073/ 18.10.2010 г. по адм.дело №6084/ 2010 г. на Върховния административен съд, и влязло в законна сила на 18.10.2010 г.

- Решение №1116/ 02.06.2010 г. по адм.дело №3270/ 2009 г. на Административен съд Варна, оставено в сила с решение №13643/ 25.10.2011 г. по адм.дело №11137/ 2010 г. на Върховния административен съд, и влязло в законна сила на 25.10.2011 г.

- Решение №900/ 27.04.2010 г. по адм.дело №2978/ 2009 г. на Административен съд Варна, оставено в сила с решение №11506/ 16.09.2011 г. по адм.дело №9147/ 2010 г. на Върховния административен съд, и влязло в законна сила на 16.09.2011 г.

- Решение №1468/ 16.06.2011 г. по адм.дело №2964/ 2009 г. на Административен съд Варна, влязло в законна сила на 02.08.2011 г.

- Решение №277/ 11.02.2010 г. по адм.дело №2957/ 2009 г. на Административен съд Варна, оставено в сила с решение №13624/ 15.11.2010 г. по адм.дело №5312/ 2010 г. на Върховния административен съд, и влязло в законна сила на 15.11.2011 г.

- Решение №1903/ 30.06.2010 г. по адм.дело №2872/ 2009 г. на Административен съд Варна, влязло в законна сила на 26.02.2011 г.

В ПНИ се извършват следните промени:

Новообразуван имот №64 става с площ от 376 кв.м, собственик – неидентифициран собственик.

Новообразува се имот №112 с площ от 84 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен, като достъп до имот №63.

Новообразуван имот №61 става с площ от 1067 кв.м, собственик – неидентифициран собственик.

Новообразуван имот №60 става с площ от 1534 кв.м, собственик – неидентифициран собственик.

Новообразуван имот №100 става с площ от 457 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.

Новообразуван имот №101 става с площ от 1109 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.

Новообразуван имот №102 става с площ от 540 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен, във връзка с проектиране на път с широчина 5 м съгласно изискванията на чл.28, ал.5 от ППЗСПЗЗ.

Новообразуван имот №12 става с площ от 740 кв.м, без да се променят вписаните като собственици: 1. Татяна Стефанова Лефтерова-Стойчева с н.а.№80 от 14.04.2003 г., том 16, регистър 5844, за 600 кв.м ид.части; 2. Теодор Божидаров Стойчев с н.а.№80 от 14.04.2003 г., том 16, регистър 5844.

Новообразуван имот №13 става с площ от 600 кв.м, без да се променя вписания като собственик Антон Петров Парушев с н.а.№ 132 от 31.03.1998 г., том 4, регистър 2082, дело 1921, за 600 кв.м ид.части.

Новообразува се имот №17 с площ от 600 кв.м и в регистъра като собственик се вписва Елиана Христова Петрова с н.а.№192 от 17.10.1995 г., том ХVI, дело 10883 за 600 кв.м.

Новообразува се имот №19 с площ от 600 кв.м и в регистъра като собственик се вписва Марин Михнев Колев с н.а.№52 от 01.09.1994 г., том ХХIХ, дело 13334, за 600 кв.м ид.части.

Новообразуван имот №68 става с площ от 1881 кв.м и в регистъра като единствен собственик се вписват наследниците на Марин Митков Казаков с решение № БЛ-1/ 24.05.1998 г. на ОСЗГ с.Аврен.

Новообразуван имот №105 става с площ от 312 кв.м и в регистъра като единствен собственик се вписват наследниците на Атанас Петков Жилков с решение № БЛ-1/ 24.05.1998 г. на ОСЗГ с.Аврен.

Новообразуван имот №106, който става с площ от 715 кв.м, с начин на трайно ползване дерета, собственик – Община Аврен.

Новообразува се имот №111 с площ от 273 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.

Новообразува се имот №110 с площ от 531 кв.м, вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: полски пътища, вид собственост: общинска публична, собственик – Община Аврен.

Новообразуван имот №26 става с площ от 684 кв.м, собственик Елена Димитрова Банова с н.а.№ 41 от 04.09.1995 г., том 14, дело 8933, за 600 кв.м ид.части.

Новообразуван имот №107 става с площ от 248 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.

Новообразуван имот №23 става с площ от 1076 кв.м, без да се променя вписаният като собственик Мимо Игнатов Цветков с н.а.№ 54 от 14.07.1995 г., том 23, дело 7073, за 600 кв.м ид.ч.; н.а.№ 100 от 30.10.1995 г., том 17, дело 11365, за 600 кв.м ид.ч.

Новообразуван имот №24 става с площ от 765 кв.м, без да се променя вписаният като собственик Ангел Костадинов Ангелов с документ други № 550 от 16.09.1994 г.

Новообразува се имот №109 с площ от 538 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.

Новообразува се имот №113 с площ от 175 кв.м, с начин на трайно ползване улици, собственик Община Аврен.

Новообразуван имот №25 става с площ от765 кв.м, собственици: 1. Веса Ганева Велева с н.а.№ 66 от 12.04.2001 г., том 12, регистър 4533, дело 2762 на Служба по вписванията Варна, за 600 кв.м ид.ч; 2. Иван Цветанов Велев с н.а.№ 66 от 12.04.2001 г., том 12, регистър 4533, дело 2762 на Служба по вписванията Варна за 600 кв.м ид.ч.

Новообразуван имот №71 става с площ от 261 кв.м, собственик наследниците на Тодор Иванов Славов с решение № БЛ-1 от 24.05.1998 г. на ОСЗГ с.Аврен.

Променя се конфигурацията без да се променят границите и площта на новообразуван имот №27 с площ от 600 кв.м и собственик Татяна Христова Маргаритова с документ други №1769 от 18.10.2006 г. на Община Аврен.

Новообразуван имот№72 става с площ от 273 кв.м, собственик наследниците на Тодор Иванов Славов с решение № БЛ-1 от 24.05.1998 г. на ОСЗГ с.Аврен.

Променя се конфигурацията без да се променят границите, площта и собствеността на новообразуван имот №28 с площ от 600 кв.м и собственик Митко Панайотов Савов с документ други №161 от 01.02.2007 г. на Община Аврен.

Новообразуван имот №73 става с площ от 792 кв.м, собственик – неидентифициран собственик.

Новообразуван имот №108 става с площ от 206 кв.м, начин на трайно ползване улици, собственик – Община Аврен.

За новообразуван имот №48 с площ от 586 кв.м се заличават наследниците на Атанас Петков Жилков и като единствен собственик се вписва Ганчо Илиев Ганчев с н.а.№141, том 7, рег.№21695, дело №1220, от 23.12.2008 г., вписан в Служба по вписванията Варна с акт №117, том СХХIХ, дело 31564, вх.рег.№39646/ 29.12.2008 г. Отразява се съществуващата в имота сграда, собственост на Ганчо Илиев Ганчев с н.а.№141, том 7, рег.№21695, дело №1220, от 23.12.2008 г., вписан в Служба по вписванията Варна с акт №117, том СХХIХ, дело 31564, вх.рег.№39646/ 29.12.2008 г.

До имот №52 с площ от 494 кв.м, собственици Росица Дончева Митева и Слав Панайотов Христова и двамата с нотариален акт №4, том 4, рег.№11708, дело №529, от 16.07.2008 г., вписан в Служба по вписванията Варна с акт №149, том LХIII, дело 16014, вх.рег.№20577/ 17.07.2008 г. е осигурен достъп до път от републиканската пътна мрежа Варна-Бургас (имот с идентификатор 04426.89.1 по Кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с.Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрена със заповед №РД-18-18/ 06.03.2015 г.), както следва:

- Чрез имоти от ПНИ с номера: 104, 110, 111, 102, 101, 108;

- Чрез имоти от КККР на с.Близнаци, община Аврен, одобрена със заповед №РД-18-18/ 06.03.2015 г. с идентификатори: 04426.21.85, 04426.72.8, 04426.72.9, 04426.89.1 (път от републиканската пътна мрежа Варна-Бургас).

До цялата територия на ПНИ на м.Емешенлията са осигурени два самостоятелни достъпа до път от републиканската пътна мрежа Варна-Бургас чрез имоти с идентификатори 04426.21.85, 04426.72.8, 04426.72.9, 04426.89.1 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на  (КККР) на с.Близнаци, община Аврен, одобрена със заповед №РД-18-18/ 06.03.2015 г.

Промените са отразени в Таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

Проектът за ПНИ е изложен в сградата на Община Аврен – Информационен център Аврен, дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика“, отдел „Устройство на територията“, стая № 4.

Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд-Варна, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник” на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и §19, ал.1 от ЗИД на АПК.

Областен управител: Ст. Пасев                                                                                                  

Обявата е публикувана в Д.В., бр.35/ 10.05.2016 г.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти се подават от заинтересуваните лица чрез деловодството на Областна администрация Варна до Районен съд-Варна.Протокол за резултатите от извършена проверка
за спазване на изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

На основание §16 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация /обн. в ДВ, бр.55 от 2015 год., в сила от 21.07.2015 год./ кмета на Община Аврен със заповед № 818/23.07.2015 год. определи комисия, която извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 и чл.99а за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода от 01.07.2014 год. до 30.04.2015 год.

Протокол

Oбявления на график за споразумения и за изготвяне на предварителен регистър на имоти в землището на община Аврен


СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация с.Аврен, уведомява населението и собствениците на пчелни кошери, че на 04.08.2015г. в с. Тръстиково, на 05.08.2015г. в с. Горен и Долен Близнак, с. Приселци и на 06.08.2015г. в с. Аврен от 19.30 до 07.00 часа ще се проведе третиране на открити площи срещу комари с препарат Цитрол 10/4 УЛВ.

          Необходимо е спешно да се уведомят всички собственици на пчелни кошери срещу подпис, както и чрез обяви поставени на видни места.СЪОБЩЕНИЕ

Проект 2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”, схема „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020
и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна.

      Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две направления:
     Стажуване - работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
     Обучение - по време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност. За целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.
    И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.
     На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:
     възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;
     здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.
    Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.
    На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:
     възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
     разходите за здравни и социални осигуровки за срок от 6 месеца.
    Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

    Подробна информация за работодателите е публикувана на официалната страница на Агенцията по заетостта и на информационното табло в  Дирекция „Бюропо труда” гр. Долни чифлик.
    Може да вземете участие в организираната кампания по информиране за популяризиране на Проекта, както следва:
    на 27.05.2015 г. от 10.00 в гр. Долни чифлик, ул. „Тича” 1, Център „Работа”;
    на 28.05.2015 г. от 10.00 в с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” 6, заседателна зала „Просвета”;
    на 29.05.2015 г. от 10.00 в гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов” 14. 


                                                          Съобщение

         Община Аврен обявява на всички ползватели  на земеделска земя /арендатори/  във връзка с чл.37”в”, ал.16 от ЗСПЗЗ и Решение №1088/20.03.2015г. на ОбС-Аврен е необходимо  в срок до 24.04.2015г. да заплатят наем  в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище за ползваните от тях общински имоти- с начин на трайно ползване „полски пътища“. След извършване на плащането ще сключат договор за наем с община Аврен .В случай, че не извършат плащанията и не сключат договор за наем  няма да бъдат включени в споразуменията за стопанската 2014-2015г., съгласно  чл.37в от ЗСПЗЗ.
Преди извършване на плащанията информация за площите на ползваните  полски пътища и размера на наема ще получите в отдел „Общинска собственост, земеделие и гори“ при община Аврен.

           За информация тел:05106/2260


Съобщение

          На основание чл.26, ал. 2 от ЗНА и чл.77 от АПК, община Аврен  съобщава че  са  подготвени  проекти на  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аврен.
На електронната поща на община Аврен и в деловодството заинтересованите лица могат да дават своите становища и предложения.

ДО ВСИЧКИ ХОТЕЛИЕРИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

    Информираме Ви, че Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма, а именно на:

·                Регистъра за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните оттях нощувки, по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма изтегли

·                 Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма изтегли

      Справката - декларация за броя на реализираните нощувки следва да се подава в актуализирания й вариант при отчитане на м. септември 2014 г. и занапред.


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Аврен уведомява всички хотелиерии ресторантьори, които извършват дейност на територията на Общината, че наоснование чл. 133, ал. 2 от Закона за туризма / обн. в ДВ бр. 30 от26.03.2013г./ срокът на издадените удостоверения за определена категория натуристически обекти е 5 /пет/ години.

В изпълнение на § 5 от Предходните и заключителни разпоредби от Закона за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на Закона туристически обекти, в изпълнение на чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.

5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.

6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

          За допълнителна информация  - тел. 0895-77-04-66 – Тони Драгнев

                                                                


 

 

                                                          С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

 

            С решение № 761 от заседание № 29 на  Общински съвет-Аврен, проведено на 17.03.2014г. е приета Наредба за устройството и управлението на  гробищните паркове в  община Аврен. Гробищните паркове (гробищата) могат да се посещават:

            1.за времето от 01.04 до 30.09 от 07.00 до 20.00 часа;

            2.за времето от 01.10 до 31.03 от 07.00 до 17.30 часа.

            На територията на гробищните паркове се забранява: посещението на деца под  14 години без пълнолетен придружител; въвеждането на кучета, домашни и други животни.

            Забранява се отсичането на дървета, намиращи се в гробните места без разрешение от общината.

         Забранява се влизането на територията на гробищния парк с моторни превозни средства,освен в случаите когато са получили разрешение от кмета/кметския наместник.

            Не се разрешава извън определените за целта места:

            1.Изхвърлянето на цветя, треви и други отпадъци.

            2.Разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и други подобни.

            3.Засаждането на високостеблена растителност в парцелите,алеите и на гробните места.

            Забранява се паленето на огън и изгарянето на отпадъци.

            Забранява се предварително запазване на индивидуални гробни места.

            Благоустрояването на гробните места може да включва и поставянето на монументално-декоративни елементи по смисъла на чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, като последните не следва да превишават параметрите, зададени в чл.147, ал.1, т.7от Закона за устройство на територията, както и извън установените размери на гробните места, съгласно Наредба № 2 от 21.04.2011г. Това  може да се реализира единствено след  уведомяване на  кмета/кметския наместник.

        Лицата,които са извършвали работи по оформянето, благоустрояването и поддръжката на гробни места, са длъжни незабавно, за своя сметка, да възстановят терените,засегнати от дейността и да изчистят работните площадки, като извозят материалите и изхвърлят отпадъците на определените за целта места.

           Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

           Безвъзмездно преотстъпване на това право се допуска само между правоимащите лица. То се извършва с писмено заявление до кмета/кметския наместник с нотариална заверка на подписите на заявителите.

            Предоставянето на нови гробни места става само с писмено разрешение на кмета/кметския наместник.

            Предоставянето на нови гробни места в обособените парцели за различни религиозни общности в гробищните паркове, където съществуват такива се извършва след писмено съгласуване с ръководствата на съответната религиозна общност.

            В гробищните паркове се погребват покойници с последен постоянен  или настоящадрес  през последните 2 години  в Община Аврен.

            Покойници с постоянен адрес приживе в друго населено място, извън територията на общината могат да бъдат погребани на територията на Община Аврен, ако е налице някой от следните случаи:

            1.Единствените им близките са с постоянен адрес в Община Аврен;

            2.Имат право на гробоползване в Община Аврен (имат наследствен гроб);

           На територията на Община Аврен се погребват също и покойници с неустановена самоличност, както и покойници, които не са потърсени от близките им или нямат близки.

            Покойници– чужди граждани се погребват в гробищните паркове на територията на Община Аврен, освен случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.

          Други лица, които поради форсмажорни обстоятелства не могат да бъдат транспортирани и погребани в друг гробищен парк, различен от находящите се на територията на Община Аврен. В такива случаи се извършва погребение след  писмено разрешение на кмета/кметския наместник.

            При неизпълнение  на виновните лица се налагат санкции, съгласно Наредбата за обществения ред на Община Аврен.

                                                                                                            


 П О К А Н А

ЗА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ

НА „НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН“

             На основание чл.22, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, всички заинтересовани лица могат да заповядат на обществено обсъждане на проект на „Наредба за управление на отпадъците на територията на община Аврен“.

            Общественото обсъждане ще се проведена 05.06.2014г.от 10:00 часа в заседателна зала „Просвета“ на Общинска администрация - Аврен.

            Материалите по общественото обсъждане на проект на „Наредба за управление на отпадъците на територията на община Аврен“ ще бъдат публикувани в сайта на община Аврен в раздел „Общински съвет“, подраздел: „Проекто документи“.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

              НА 10-ТИ АПРИЛ (ЧЕТВЪРТЪК)ОТ 10.30 ЧАСА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЧК ПРИ ОБЩИНА АВРЕН СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА  БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ОРГАНИЗИРА ИЗНЕСЕНА СОЦИАЛНА ПРИЕМНА ЗА ИЗСЛУШВАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ В ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ. 

             Мероприятието ще се проведе в заседателна зала “Просвета” към Общинска администрация – Аврен,на което индивидуално ще се изслушат и консултират хора в затруднено положение.

        За допълнителна информация: г-жа Марина Тодорова – Зам.–председател на БЧК – Община Аврен, тел. за връзка:05106/23 20, GSM: 0895770 448.

 

                                       От Общински съвет на БЧК – Община Аврен.

 


                                                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е

              ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИОННО ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 25.05.2014 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА УВЕДОМЯВА ПРЕБИВАВАЩИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧЕ В СРОК ДО 14.04.2014г. ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ГЛАСУВАТ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДАДАТ В ОБЩИНАТА ИЛИ СЪОТВЕТНОТО КМЕТСТВО СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
ДЕКЛАРАЦИЯ /ПРИЛОЖЕНИЕ №13 ОТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА/ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК- по чл.359, ал.1 и чл.408 от ИЗБОРНИЯ КОДЕКС
ГРАЖДАНИТЕ ТРЯБВА ДА НОСЯТ СЪС СЕБЕ СИ ПАСПОРТ НА ЧУЖД ГРАЖДАНИН И КАРТА ЗА РАЗРЕШЕНО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ДА БЪДАТ ПРИДРУЖЕНИ ОТ ПРЕВОДАЧ.
              ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ЧУЖДИТЕ ГРАЖДАНИ СЛУЖБА ЕСГРАОН ПРИ ОБЩИНАТА И КМЕТСТВАТА/КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЧЕСТВА/ ЩЕ РАБОТЯТ И В ПОЧИВНИТЕ ДНИ - 12 И 13 АПРИЛ 2014г. ОТ 08.00 ДО 16.30ч.

 

 СЪОБЩЕНИЕ

            Във връзка с получено съобщение от Областната дирекция на МВР по електронна поща, уведомяваме жителите от Община Аврен, Област Варна, че от 18 март(вторник) до 21 март (петък) предстоят дейности по техническа профилактика на автоматизираните системи на Областната дирекция на МВР.

            Възможни са нарушения или временни и спирания в работата на гишетата на Сектор Български документи за самоличност, гишетата за връчване на СУМПС и гишетата за връчване на наказателни постановления и електронни фишове.

График на извършване на профилактичните дейности:

Вторник:      1) III РУП – Варна и Сектор Пътна полиция;

                                 2) I РУП;

 Сряда:        1) ОДМВР, Сектор Български документи за самоличност и Сектор Миграция;

                                 2) II РУП – Варна;

            Четвъртък: 1) РУП – Аксаково;

                                2) РУП – Девня;

                                3) РУП – Провадия;

            Петък:        1) IV РУП– Варна;

                                2) РУП– Долни чифлик.


 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

              Във връзка с именуване на улици в населените места на територията на Община Аврен, Област Варна информираме жителите на Общината, че личните карти на гражданите, издадени отОД на МВР – Варна са валидни за срока на валидност, отбелязан на документа.

               Именуване на улици в населени места не прави  личните карти невалидни, същите не подлежат на подмяна по тази причина и гражданите не се санкционират.

            На основание решение № 567 от заседание № 22 на Общински съвет – Аврен, проведено на 31.07.2013 г.,Общинският съвет  даде съгласие лицата,които имат настоящ или постоянен адрес към момента на именуване на улици при подаване на заявление за промяна на адрес да бъдат освободени от съответната административна такса.

          Препоръчително е лицата само с настоящ адрес или с постоянен и настоящ адрес в населеното място да подадат адресна карта за настоящ адрес в кметството/кметското наместничество, с цел актуализиране на Национална база данни и избирателните списъци, като представят копие от изискващите се документи, съгласно чл.92 от Закона за гражданската регистрация.

              При заявяване на нов постоянен адрес от дадено лице на територията на населеното място, съгласно чл.9, ал.1 от Закона за българските лични документи, същото е длъжно в 30-дневен срок да смени личната си карта, след който период подлежи на санкция, съгласно чл.81, ал.1, т.1 от упоменатия по-горе закон.

              За лицата с безсрочни лични карти промяната в постоянния им адрес не води до подмяна на същите.

              За допълнителна информация:тел.05106/2726, служба „ЕСГРАОН”

 


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Във връзка с кампанията за събиране на данъци в община Аврен   бе закупена  по инициатива на кмета на общината  нова  софтуерна програма, даваща възможност жителите на общината да  заплащат данъчните задължения на място в съответното кметство / кметско наместничество.

 

                                             Ръководство на община  Аврен

 

ИЗПЛАЩАНЕТО НА РЕНТАТА СТАВА

В КАСАТА НА ОБЩИНАТА

ВТОРНИК  И ЧЕТВЪРТЪК

В  РАБОТНО ВРЕМЕ

 

ПРЕДИ ОБЯД     от 8.30   до  11.30 ЧАСА

 

 СЛЕД ОБЯД       от 13.00  до  16.00 ЧАСАОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН 

на основание  чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.3, чл.13, ал.1 ичл.14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и във връзка със заповед № 959/15.08.2013 год. на кмета на Община Аврен

обявява конкурс
 

за длъжност “Главен юристконсулт” - ПОВЕЧЕ

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността                                                         Съобщение

            Във връзка с обслужването от Филиала за спешна медицинска помощ Девня към ЦСМП Варна, Община Аврен, област Варна, уведомява населението от селата Тръстиково, Синдел, Царевци и Казашка река, че в резултат на намаляване екипите за спешна помощ и процедурата по именуване на улиците в общината и свързаното с това изработване на обозначителни табели би могло да се получи затруднено и забавено медицинско обслужване при спешни случаи на упоменатите по-горе населени места от общината.


             Съгласно Закона за гражданската регистрация, обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.,изм. и доп.......посл.., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011г. чл.85, ал.3.,  „Приключените регистри от формуляри на актове се подвързват и се предават за ползване и съхраняване в административния център на общината до 130 години от съставянето им, след което се предават в Държавния архив.

     На основание § 77. (1) от същия закон регистрите на актовете за гражданско състояние, съставени преди 1999 г. в кметствата, се предават за съхранение в административния център на общината в едногодишен срок от влизането в сила на този закон т.е. този срок изтече  на 20.05.2012г. В изпълнение на тези текстове от Закона за гражданската регистрация всички регистри за събития, станали на територията на населените места от общината  се  предават, подвързват и съхраняват по съответния ред  в Общинска администрация Аврен, област Варна.

 


 

 


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове