Общинска администрация

Официален адрес за кореспонденция:

с.Аврен 9135, област Варна,ул."Тодор Ноев" № 8,

Булстат 000093378, ИН по ЗДДС BG000093378

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯТА АВРЕН

Понеделник -Петък

От 08:00 до 12:00 часа
От 12:30 до 16:30 часа

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ

Понеделник -Петък

От 08:00 до16:30 часа

Кмет на Община Аврен

 

 

Гл. специалист “Канцелария на кмета”

 

 

Емануил Манолов

 

Ивелина Йорданова

 

 

 

 

05106 2226

 

факс:

 

05106 2208

052 608 858

avren_kmet@abv.bg


Секретар на Община

Даниела

Петрова

05106

7777 

sekretar_avren@abv.bg 

Заместник кмет на Община

с ресор "Инвестиционна политика, устройство на територията, общинска собственост, транспорт"

Боян Георгиев

05108 2320

 

Заместник кмет на Община

с ресор "Образование, култура, туризъм, здравеопазване, спорт, социални и младежки дейности"

Живка Димитрова    

Общински съвет Аврен-Председател


Гл. специалист „Обслужване канцелария на ОбС”


Светлана
Тодорова


Мелек
Таир

 
05106 2292obsavet_avren@abv.bg

Главен юрисконсулт

Петя Иванова

05106
2739

jurist_avren@abv.bg

Старши юрисконсулт

Киркор
Нишанян

05106 2739

jurist_avren@abv.bg

Финансов контрольор

Ивелина Илиева

05106 2360

 

Секретар МКБППМН

 

 

sekretar_mkbppmn.

avren@abv.bg

Директор Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и счетоводство"

 

 

avren@abv.bg

Началник отдел “Административно-правно обслужване”

Кичка Събева

05106 2495

apo_avren@abv.bg

Гл. специалист “ЕСГРАОН”

Александра Йорданова

05106 2726

esgraon_avren@b-trust.org

Гл.специалист “Гражданско състояние”

Светла Кателиева

05106 2726

avren_grao@ssi.bg

Гл. специалист “Деловодител”

Веска Великова

05106 2258

delovodstvo_avren@abv.bg

Началник отдел "Финанси и счетоводство”

Теодора Георгиева

05106 2360

 

05106 2360

avren@abv.bg

Гл. експерт„Финанси и бюджет”

Мария Русанова

05106 2323

avren@abv.bg

Главни специалисти “Счетоводители”

Катя Желева

Иванка Стойкова

Иванка Янакиева

Гергана Димитрова

05106 2323

avren@abv.bg

Гл. специалист - касиер

Гина Дончева

05106 2311

 

Гл. експерт “Човешки ресурси“

Светла Василева

05106 2728

chr_avren@abv.bg

Директор Дирекция “Инфраструктура и инвестиционна политика”

Пламена Стефанова

05106 2766

avren.eu@gmail.com

Началник отдел „Европрограми и инвестиционна политика”

Галина Янева

05106 2739

avren.eu@gmail.com

Гл. специалист “Проекти и програми”

Елена Иванова

05106
2739

avren.eu@gmail.com

Гл. специалист “Обществени поръчки”

Светла
Димитрова

05106 2739

avren.eu@gmail.com

Гл. специалист
"Инвестиционна политика”

Галина
Георгиева

 

avren.eu@gmail.com

Началник отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”

Галина Янева

05106 2260

oszg_avren@abv.bg

Главни специалисти “Общинска собственост, земеделие и гори”

Галя Колева- Александрова


Румяна 
Йоргакиева

Садие 
Хюсеин

05106 2260

oszg_avren@abv.bg

Инспектор, гражданска защита

Георги 
Великов

 0893 33 18 41

gr_zashtita_avren@abv.bg

Архитект на Община

Александър Тричков

05106 2711

avren_ut@abv.bg

Началник отдел "Устройство на територията

Петър Петров

05106 2710

avren_ut@abv.bg

Главни специалисти “Устройство на територията”
Атанаска Добрева

05106 2711

avren_ut@abv.bg

Мартин Зафиров

 

05106 2710

Албена Иванова

05106
2790

Соня
Борисова

05106
2710

Стефка
Иванова

 

Милица

Сърбова

 

Гл. специалист “Незаконно строителство”

Марин Булашиков

05106 2710

avren_ut@abv.bg


Главен специалист "Устройство на територията" в Информационен център - Аврен

 

Миглена

Димитрова 

05106 2393

avren_ut@abv.bg

Началник отдел “Местни данъци и такси”

Юлия Илиева

05106 2774

avren_mdt@abv.bg

Гл. специалисти “Местни данъци и такси”

Анна Ганчева

Десислава Пеева

Розалина Костадинова

05106 2774

avren_mdt@abv.bg

Гл. специалист “Транспорт”

Живко Димов

Миглена Нури

05106 2730

 

Директор дирекция „Образование, култура, туризъм и социални  дейности”

Живка Костадинова

05106
  2395

zh.kostadinova_avren@abv.bg

Гл. специалист „Образование”

Димитрина Димитрова

05106 2377

okmds_avren@dir.bg

Гл. специалист „Счетоводител – култура”

Иринка Грошева

05106 2377

okmds_avren@dir.bg

Специалист „Култура”

Невена 
Михайлова
05106 2377

okmds_avren@dir.bg

Гл. специалист
“Здравеопазване и социални дейности”

Христина 
Кондова

05106 2397

zsd_avren@abv.bg

Гл. специалист "Програми и заетост"

Божанка Йовчева

05106 2227

bobi_avren@abv.bg

Гл. специалист „Сигурност на информацията”

Павел Стоянов

05106 2223

si_avren@abv.bg

Оперативни дежурни

Иван Георгиев

Цветан Москович

Джанино Даскалов

Иван
Добрев

Георги Георгиев

05106 2250

Факс:

05105 9930

 

 

 

 


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове