СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Инвестиционни предложения

 Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), РИОСВ - Варна, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че М. И. има следното искане за преценяване на необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение свързано с Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ), с поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 58445.64.521 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), земеделска територия с начин на трайно ползване "Друг вид земеделска земя" с площ 4000 кв. м., с цел разделяне на имота на пет броя парцели, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим и отреждането му за "Жилищно строителство" -  изграждане на пет жилищни сгради (по една жилищна сграда във всеки парцел), в землището на  село Приселци, община Аврен, област Варна /научете повече/

публекувано на 15.03.2019 г.


Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че "ХОУМЛЕНД БГ" ЕООД има следното инвестиционно намерение свързано с Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ), в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 58445.38.7 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), земеделска територия с начин на трайно ползване "нива" с площ 4921 кв. м., с цел разделяне на имота на осен броя парцели, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим и отреждането му за "Жилищно строителство" -  изграждане на осем броя жилищни сгради (по една жилищна сграда във всеки парцел), в землището на  село Приселци, община Аврен, област Варна /научете повече/

публикувано на 13.03.2019 г.


Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че "ЕЛЕКРТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД има следното инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на линеен обект“ - външно ел. захранване на жилищна сграда, разположена в урегулирани поземлени имоти (УПИ)  №XXVІІІ-101071, в кв. 0101, местност "Маджурови пясъци", село Здравец, община Аврен, област Варна /научете повече/

публикувано на 07.03.2019 г. 


 Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ - Варна , уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че "НИКСВИВЕГ" ООД има следното инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на общо 25 броя еднофамилни къщи“, разположени в урегулирани поземлени имоти (УПИ)  №V-362, №VІ-363,№VІІ-364,№VІІІ-365, №XІ-366, в кв. 36, по плана на село Бенковски, община Аврен, област Варна /научете повече/

публикувано но 06.03.2019 г.


Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че М. Д. И. има следното инвестиционно намерение свързано с Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ), с поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 58445.64.56247 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), земеделска територия с начин на трайно ползване "Друг вид земеделска земя" с площ 4000 кв. м., с цел разделяне на имота на пет броя парцели, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим и отреждането му за "Жилищно строителство" -  изграждане на пет жилищни сгради (по една жилищна сграда във всеки парцел),  в землището на  село Приселци, община Аврен, област Варна /научете повече/

 публикувано на 05.03.2019 г.


 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда и съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ - Варна , уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че А. В. К. има следното инвестиционно предложение свързано с „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ), с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим за изграждане на шест жилищни сгради и трафопост “, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 58445.64.562 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) в землището на  село Приселци, община Аврен, област Варна /научете повече/

публикувано на 01.03.2019г.


 Съобщение за инициативата на община Аврен касаещо издаване на разрешително за ползване на воден обект: река Камчия, за заустване на отпадъчни води за експлоатацията на канализационната система на КК „Камчия”, разположен в землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна /научете повече/

публикувано на 22.02.2019 г.

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове