Инвестиционни предложения

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, К.Й.К., уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: "Провеждане на процедура по промяна предназначението на имот 304.14 по плана на новообразуваните имоти на с. Здравец, местност "Зайкова чука и горчивата чешма" с цел изграждане на еднофамилна къща." /научете повече/


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, Община Аврен, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на трупна яма, която да бъде използвана в извънредни случаи, свързани с ликвидиране на заразна болест по животните“ /научете повече/

 


 На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, „НАЧЕВ ДВОР“ ЕООД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение „Разширение и модернизация на съществуваща овцеферма, включваща изграждане на сграда за отглеждане на 200 бр. кози, промяна предназначението на съществуваща сграда за изграждане на млекопреработвателно предприятие и изграждане на водоизточник – тръбен кладенец, в имот № 043053 с площ 11,872 дка с. Китка, общ. Аврен, област Варна“ /научете повече/


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, Община Аврен, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на нов гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 00084.68.1 по КК на с. Аврен, община Аврен, област Варна“/научете повече/


 

  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, “Хидрострой“ АД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен“.  С настоящото, дружеството предвижда разширение на дейността си, свързана с извършване на дейности по оползотворяване в обратни насипи с код R 10 на третирани строителни отпадъци с инертен характер на площадки на територията на РИОСВ-Варна /научете повече/

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС, Община Аврен, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на нов гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 00084.65.84 по КК на с. Аврен, община Аврен, област Варна“ /научете повече/

 
 
 
 
  
 

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове