Инвестиционни предложения

 

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, Д. Ж. Д. , уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждането на: „Център за дневни грижи за деца“, разположен в урегулиран поземлен имот (УПИ) с номер №V- 737, в кв. 106, по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна /научете повече/


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, "АВРЕНСКА ПАНОРАМА" ЕООД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно намерение за "Изграждане на рибностопанска база в язовир "Мумлеза", в землището на село Аврен, местност "Картала", община Аврен, област Варна“ /научете повече/


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Настоящото съобщение се изготвя на основание чл. 62а от Закона за водите (ЗВ), във връзка с постъпило заявление от „ВАРНА ФИШИНГ” АД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Здравец” разположен в поземлен имот №001138 в землището на с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, с цел - аквакултури и свързаните с тях дейности.

С настоящото съобщение, ви уведомявам за започната процедура по издаване на разрешително за водовземане и водоползване за воден обект язовир „Здравец”, разположен на територията на с. Здравец, общ. Аврен с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

 В 14-дневен срок от датата на поставяне на интернет страницата на Общинска администрация – Аврен и поставяне на таблото за съобщения, ви се предоставя възможност за изразяване на становища, предложения и възражения, които следва да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Аврен на адрес : с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8.

публикувано на 09.11.2018 г.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове