Инвестиционни предложения

 Съобщение относно искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за изграждане на "Ветеринарна клиника", от "Дианавет - Приселци" ЕООД в съответствие с чл.6, ал.9, т.2 Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС/научете повече/, публикувано на 11.04.2018 г.
 

 
Инвестиционно предложение за изграждане на Разширение и модернизация на съществуваща овцеферма, включваща изграждане на сграда за отглеждане на 200 броя кози, промяна предназначението на съществуваща сграда за изграждане на млекопреработвателно предприятие и изграждане на водоизточник-тръбен кладене, в имот № 043053, с площ 11.872 дка с Китка, Община Аврен, област Варна /научете повече/
 

 

Инвестиционно предложение за изграждане на  ветеринарна клиника, в землището на с. Приселци, Община Аврен в ПИ №58445.200.35, с площ 1,841 дка./научете повече/

 
 

 
 
  
 О Б Я В А

 

В съответствие с чл.95 , ал. 1 от ЗООС и чл. 4 , ал. 1 от “Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии”(обн.ДВ.бр.25/2003) "АВРЕНСКА ПАНОРАМА " ЕООД област Варна, , община Аврен,с.Аврен, ул.“Йордан Ноев“№59,  ЕИК 204768024, уведомява за инвестиционното си намерение „Изграждане на рибностопанска база в язовир „Мумлеза“, в землището на с.Аврен, местност „Картала“община Аврен. По-подробна информация за инвестиционното предложение се намира в кметствата на община Аврен и РИОСВ-Варна. /научете повече/

 
 

 


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове