Инвестиционни предложения

 
 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда "ХОЛИДЕЙ БИО" ООД,  уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че  има  следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Предприятие за преработка на плодове до сайдер и грозде до винен оцет“ /научете повече/

 


 На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, "ХАЙНЦ-ЗОМЕР ИНВЕСТМЪНТ" АД, уведомява, че е възложено изработване на задание за обхват и съдържание на Оценка въздействието върху околната среда за ИП "Изграждане на жилищно строителство, състоящо се от 140 къщи" /научете повече/


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, И. Ковачев, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификационен номер 58445.97.835 по КККР на с. Приселци /научете повече/


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, Община Аврен, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на административна сграда – кметство в УПИ VIII, идентичен по КК с ПИ №58445.502.268 по плана на с. Приселци, община Аврен“ /научете повече/

 

 
 
 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), уведомяване засегнатото население, че Земеделски производител  В.Г. П., със следното инвестиционно предложение за : "Изграждане на полиетиленова оранжерия ат 1,2 дка за отглеждане на оранжерийни домати, в с. Приселци, община Аврен, област Варна /научете повече/
 
 

 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, Община Аврен, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на нов гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 00084.65.84 по КК на с. Аврен, община Аврен, област Варна“/научете повече/
 
 
 
 
 
  
 

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове