Инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение за: ,,Предприятие за преработка и хладилно съхраняване на биологични и конвенционални плодове” в поземлен имот /ПИ/ 028012, местност ,,Старите лозя”, представляващ земеделска земя, по картата на възстановената собственост на землището на с. Садово, община Аврен, област Варна 

 

Инвестиционно  предложение: “Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе - Варна”

 

Инвестиционно предложение " Изработване и одобряване на ПУП-ПЗ с устройствена зона (Оо) и конкретно отреждане " за конна база и обществено обслужващи сгради" за ПИ с идентификатор 04426.25.141 и изграждане на водовземно съоръжение в ПИ с идентификатор 04426.25.142 местност "Батаклара", с.Близнаци, община Аврен, област Варна"

 

Инвестиционно предложение „Оранжерия за хидропонно отглеждане на домати и краставици” в землището на с. Тръстиково, общ. Аврен

 

Инвестиционно предложение: „Въздушно кабелно електрозахранване от съществуваща въздушна мрежа НН от БКТП №4 Здравец до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-134, кв. 6, по плана на с. Здравец, Община Аврен и монтаж на СБС пред УПИ IV-134, кв. 6“. 

 

 Инвестиционно предложение за " Изграждане на конна база и водовземно съоръжение" 

 

                                                         


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове