Мери, пасища и ливади


 
 

            ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АВРЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37”И” ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ  МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА В СРОК ДО 10.03.2016Г., ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА  ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД , СЪОБРАЗНО БРОЯ И ВИДА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЖИВОТНИ, ПО ЦЕНА, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ.

           ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЛИЦА, КОИТО НЯМАТ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КАКТО И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ", ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И ЗА ЗЕМИ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗСПЗЗ.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, ТЕЛ: 05106/2260

 

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове