Програма \"Старт на кариерата"

Във връзка с реализиране на Програма „Старт на кариерата“ – процедура  2017 год. за кандидатстване за работни места в областните и общински администрации,  съгласно квота 3 – Приложение № 6 към Заповед № РД01-737 от 21.10.2016 год. на Министъра на труда и социалната политика за Община Аврен са утвърдени 2 работни места със следните професионални направления:

1.Архитектура, строителство и геодезия – специалност „Архитектура“

2. Архитектура, строителство и геодезия – специалност „Строителство на сгради и съоръжения“


В срок до 18.11.2016 год. включително, кандидатите могат да подадат в дирекция „Бюро по труда” по регистрация комплект документи със заявление за кандидатстване по програмата, в което посочват ведомствата за които кандидатстват и съответните работни места.

Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по програмата.

Документите се подават лично.


Пълният комплект документи е публикуван на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/).

Програма "Старт на кариерата"

Процедура за кандидатстване на работните места в областните и общинските администрации по Програма „Старт на кариерата“ за заетост 2017 г.

Критерии за подбор на кандидатите по Програма „Старт на кариерата“ за заетост 2017 г.

Квота 3 за работните места в общинските администрации

Образец на заявление за кандидатстване по Програма „Старт на кариерата“


Потърсете в сайта
Какво смятате за новата визия на сайта
Не мога да преценя
Харесва ми
Не ми харесва
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН