Програми
ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АВРЕН ЗА 2017 г.
 
 
 
 
 


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА АВРЕН 2014 г. - 2020 г.


МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ,  КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА
ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА АВРЕН


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА АВРЕН 2014 г. – 2018 г.


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА АВРЕН 2014 г. – 2017 г.


МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ,  КОНТРОЛ И  ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА АВРЕН


ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА АВРЕН  2014г.–2015г. МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ,  КОНТРОЛ И  ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА АВРЕН


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА АВРЕН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ДРУГИ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНИ НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 2015-1017
Потърсете в сайта
Какво смятате за новата визия на сайта
Не мога да преценя
Харесва ми
Не ми харесва
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН