Нова социална услуга "Асистентска подкрепа"

 

От 15.01.2021 год. в Община Аврен се разкрива нова социална услуга – “Асистентска подкрепа”, като държавна делегирана дейност. Тя ще се предоставя на 31 лица от 10 асистента.
Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.
Асистентската подкрепа ще се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които нямат намалена работоспособност или на деца и пълнолетни с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Осигуреният финансов ресурс предоставен на Община Аврен с държавния бюджет за 2021 г. е в размер на 123 535,00 лв., което ще даде възможност на 31 потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 10 социални асистента.
 
Необходими документи при кандидатстване за длъжност „социален асистент“:
  1. Заявление – декларация ( по образец).
  2. Документ за самоличност – за справка.
  3. Автобиография.
  4. Копие от документ за завършено образование.
  5. Трудова книжка / при назначаване/.
  6. Медицинско удостоверение /при назначаване/.
 
Необходими документи при кандидатстване за получаване на почасови социални услуги:
  1. Заявление декларация.
  2. Документ за самоличност на лицето /и законния му представител при необходимост/ - за справка.
    3.Медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на кандидат-потребителя /ТЕЛК или др.медицински документи.
  1. Пълномощно ( в случай , че кандидатът за потребител не заявява лично).
Отговорен служител от общинска администрация Аврен - Иванка Семова специалист „Здравеопазване и социални дейности”, тел. за връзка – 0885 925 847, e-mail: zdraveopazvane@avren.bg.
  Асистентската подкрепа през 2021 г. ще се предоставя почасово в съотвествие с индивидуалните потребности на потребителите.
     Лицата, които ще ползват асистентската подкрепа през 2021 г. не заплащат такса.
 
Документите се подават в деловодството на Община Аврен лично или чрез упълномощено лице, на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 от 08.00 часа до 16.00 ч. всеки работен ден или по електронна поща:office@avren.bg.
 
 

Наименование Брой тегления
З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я.docx 120 Изтегли

Потърсете в сайта