Обществен съвет за социално подпомагане

Дата на публикуване: 25.04.2013 13:39

 

Обществен съвет
за съдействие и помощ при извършване на дейности по социално подпомагане и обществен контрол върху тяхното осъществяване

Общински съвет –Аврен с Решение № 122 на заседание № 6, проведено на 23.03.2016 г. променя  състава на Обществен съвет, който контролира системата  в областта на социалните помощи и социалните услуги.
 
Функции на Обществения съвет, съгласно чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:
 1. Съдейства за провеждане на политиката по социално подпомагане в общината.
 2. Обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалното подпомагане.
 3. Съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица.
 4. Осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти.
 5. Дава становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.
Състав:
Председател: Светла Стойкова – Директор дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“, към Община Аврен.
Членове:
 1. Ивелина Томова – общински съветник в Общински съвет Аврен;
 2. Нина Витанова - социален работник от Д СП- гр.Долни чифлик;
 3. Стойчо Лефтеров – Председател на общинското ръководство на пенсионерите в община Аврен;
 4. Айше Османова – Директор на СПОХ  към Община Аврен;
 5. Жулияна Кисимова – Управител на Защитено жилище с. Близнаци;
 6. Христина Кондова – Зам.-председател на БЧК, за община Аврен.Адрес за кореспонденция:

с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ № 8, Община Аврен, Област Варна.

Тел. за връзка:  0894 497 077

е- mail: zdraveopazvane@avren.bg

 

Закон за социално подпомагане

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

Методика на процедурата по осъществяване на обществен контрол на системата за социално подпомагане от обществените съвети  


Потърсете в сайта