Услуги " Устройство на територията"

 1. Издаване на разрешениe за поставяне на преместваем обекти.
  • Необходими документи:

 

 1. Искане от лицето, упражняващо строителен надзор или техническия ръководител за строежите от пета категория, за осигуряване на присъствието на служител за контрол по строителството, на основание чл. 157 от ЗУТ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на разрешение за строеж – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на ситуационния чертеж от проекта по част архитектура;
 • Копие на договор за изпълнение строежа със строител, който е вписан по реда на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите или декларация за строителство по стопански начин;
 • Копие на договор с технически ръководител – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на документ за правоспособност на строителния техник или на фирма, лицензирана за извършване на строителни дейности – заверено за вярно с оригинала;
 • Протокол за трасиране;
 • Съставен Протокол (Образец №2 или №2а) в четири екземпляра;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).

 

 1. Регистриране на технически паспорт на строежи - Наредба №5 от 28.12.2006 г.
  • Необходими документи:

 

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Актуална скица на имота;
 • Становище/Решение от Министерството на околната среда и водите/Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
 • Задание по чл. 125 от ЗУТ, изработено на основание на основание чл. 124, ал. 7 от ЗУТ, с което се определят обхвата, целите и задачите на проекта за изменение на подробен устройствен план – по правилата на чл. 135 от ЗУТ;
 • Скица с предложение за изменение на проект за подробен устройствен план;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).

 

 1. Издаване на разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Актуална скица на имота, включително съседните имоти и съществуващия режим на застрояване;
 • Становище/Решение от Министерството на околната среда и водите/Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
 • Данни за налична инфраструктура;
 • Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване или изменение на ПУП, изготвено на основание чл. 124, ал. 7 от ЗУТ, с което се определят обхватът, целите и задачите на проекта, видът подробен устройствен план, както и начина на урегулиране на поземлените имоти;
 • Скица с предложение за изработване на проект за подробен устройствен план;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).

 

 1. Предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие от издадено разрешение за строеж – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2);
 • Копие на Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (Образец 3);
 • Копие на Заверена заповедна книга (Образец 4);
 • Копие на Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция (Образец 7);
 • Копие на Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Образец 12);
 • Копие на Акт за приемане на конструкцията (Образец 14);
 • Пълен комплект чертежи за действително изпълнение на СМР (Екзекутивна документация);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).

 

 1. Издаване на скица за поземлен имот.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица на поземления имот от Общинска служба земеделие – Аврен (за имоти извън строителните граници на населените места и при липса на одобрена кадастрална карта);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение:
 • Обикновена услуга – до 15 дни;
 • Бърза услуга – до 7 дни;
 • Експресна услуга – до 3 дни.
 • Обикновена услуга – 20,00 лева;
 • Бърза услуга – 30,00 лева;
 • Експресна услуга – 40,00 лева.

 

 1. Учредяване право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Документи, удостоверяващи необходимостта от учредяване на конкретното сервитутно право и доказващи изпълнението на условията на чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ;
 • Актуална скица-извадка от действащ ПУП, кадастрален план, кадастрална карта, КВС с предложение за начина на преминаване (допустими са варианти). Данни за правоспособното лице, извършило измерването;
 • Оценка на правото на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – изготвена от лицензиран оценител;
 • Документи, доказващи заплащане на определеното обезщетение в полза на собственика;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).

 

 1. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти (чл. 142, чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица от действащия план за регулация и застрояване с издадена виза за проектиране;
 • Инвестиционни проекти в три екземпляра (части, съгласно Наредба №4 от 2001г. за ОСИП);
 • Решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС;
 • Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;
 • Предварителни договори/становища с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – заверени за вярно с оригинала;
 • Документ удостоверяващ законността на уличния водопровод, към когото ще се присъединят сградите;
 • Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (за  строежи от първа, втора и трета категория съгласно чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ);
 • Копия от графичната и текстова част на действащия подробен устройствен план (ПУП) и административния акт, с който е одобрен, в два екземляра (при наличие на такъв);
 • Заповед за придобиване на собственост по реда на чл. 16, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ (при наличие на такъв);
 • Решение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди (при наличие на такъв);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение:
 • За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ (с доклад) – 14 дни;
 • За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ (от ОЕСУТ) – 30 дни.

 

 1. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти (чл. 142, чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ) и издаване на разрешение за строеж на основание чл. 148 от ЗУТ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица от действащия план за регулация и застрояване с издадена виза за проектиране;
 • Документи за законност на съществуващите сгради и съоръжения в имота;
 • Инвестиционни проекти в три екземпляра (части, съгласно Наредба №4 от 2001г. за ОСИП);
 • Решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС;
 • Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;
 • Предварителни договори/становища с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – заверени за вярно с оригинала;
 • Документ удостоверяващ законността на уличния водопровод, към когото ще се присъединят сградите;
 • Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (за  строежи от първа, втора и трета категория съгласно чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ);
 • Копия от графичната и текстова част на действащия подробен устройствен план (ПУП) и административния акт, с който е одобрен, в два екземляра (при наличие на такъв);
 • Заповед за придобиване на собственост по реда на чл. 16, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ (при наличие на такъв);
 • Решение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди (при наличие на такъв);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение:
 • За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ (с доклад) – 14 дни;
 • За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ (от ОЕСУТ) – 30 дни.

 

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Актуална скица на имота;
 • Становище/Решение от Министерството на околната среда и водите/Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
 • Задание по чл. 125 от ЗУТ, изработено на основание на основание чл. 124, ал. 7 от ЗУТ, с което се определят обхватът, целите и задачите на проекта, видът подробен устройствен план, както и начина на урегулиране на поземлените имоти – по правилата на чл. 16 или на чл. 17 от ЗУТ;
 • Скица с предложение за изработване на проект за подробен устройствен план;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).

 

 1. Допускане на изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5,6,7 и 8 от ЗУТ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на скицата на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Копие на скица от действащия план за регулация и застрояване с издадена виза за проектиране;
 • Копие на издаденото разрешение за строеж;
 • Три екземпляра от инвестиционния проект с нанесени исканите изменения;
 • Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ;
 • Копие на влязло в сила решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС;
 • Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;
 • Копия от предварителни договори/становища с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – заверени за вярно с оригинала;
 • Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (за  строежи от първа, втора и трета категория съгласно чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ);
 • Копие от протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2 или 2а);
 • Копие от констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (Образец 3);
 • Копие от Акт за приемане на конструкцията, в случай че такъв е съставен (Образец 14);
 • Копия от графичната и текстова част на действащия подробен устройствен план (ПУП) и административния акт, с който е одобрен, в два екземляра (при наличие на такъв);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).

 

 1. Регистрация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта категория на основание чл. 177 от ЗУТ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Окончателен доклад на лицето упражняващо строителен надзор, придружено от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване дейността, към който се прилагат:
 • Разрешение за строеж (акт за узаконяване);
 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец2);
 • Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (Образец 3);
 • Заверена заповедна книга (Образец 4);
 • Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция (Образец 7);
 • Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Образец 12);
 • Акт за приемане на конструкцията (Образец 14);
 • Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно приложени единични изпитвания на машини и съоръжения (Образец 15);
 • Документи, удостоверяващи съответстието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
 • Удостоверение от Службата по геодезия картография и кадастър или отдел УТ при Община Аврен за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
 • Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура и становища за въвеждането им в експлоатация – заверени за вярно с оригинала;
 • Технически паспорт на строежа;
 • Сертификат за проектни енергийни характеристики;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа.

 

 1. Регистрация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от пета категория на основание чл. 177 от ЗУТ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Разрешение за строеж (акт за узаконяване);
 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2);
 • Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (Образец 3);
 • Заверена заповедна книга (Образец 4);
 • Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция (Образец 7);
 • Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Образец 12);
 • Акт за приемане на конструкцията (Образец 14);
 • Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно приложени единични изпитвания на машини и съоръжения (Образец 15);
 • Документи, удостоверяващи съответстието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
 • Удостоверение от Службата по геодезия картография и кадастър или отдел УТ при Община Аврен за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
 • Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура и становища за въвеждането им в експлоатация – заверени за вярно с оригинала;
 • Технически паспорт на строежа;
 • Сертификат за проектни енергийни характеристики;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа.

 

 1. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на разрешение за строеж – заверено за вярно с оригинала;
 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2);
 • Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (Образец 3);
 • Заверена заповедна книга (Образец 4);
 • Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция (Образец 7);
 • Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Образец 12);
 • Акт за приемане на конструкцията (Образец 14);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
 • За физически лица – 50,00 лева;
 • За юридически лица – 200,00 лева.

 

 1. Издаване на удостоверение за търпимост (§16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, §127, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица от действащия план за регулация и застрояване с издадена виза за търпимост;
 • Декларация от собственика за годината или периода на извършване на строежа (нотариално заверена);
 • Декларация от съседи за годината или периода на извършване на строежа (нотариално заверена);
 • Декларация от собствениците на съседен имот (при наличие на намалени отстояния или разполагане на постройки на регулационна линия);
 • Геодезическо заснемане (изготвено от правоспособно лице, с приложени удостоверения и застраховки);
 • Архитектурно заснемане (изготвено от правоспособно лице, с приложени удостоверения и застраховки);
 • Конструктивно становище (изготвено от правоспособно лице, с приложени удостоверения и застраховки);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).

 

 1. Издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР и § 4, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗКИР.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Копие на разрешение за строеж – заверено за вярно с оригинала;
 • Геодезическо заснемане (един комплект с данни от извършено заснемане);
 • Удостоверения и застраховки на правоспособното лице, извършило заснемането;
 • Копие на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2);
 • Копие на Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (Образец 3);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).

 

 1. Издаване на разрешение за строеж на основание чл. 148 от ЗУТ.
  • Необходими документи:

 

 1. Издаване на заповед за смяна на титуляря в издадено разрешение за строеж по чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ.
  • Необходими документи:

 

 1. Презаверяване на издадено разрешение за строеж.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Издадено Разрешение за строеж (оригинал);
 • Копие на Протокол (Образец 2) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (при необходимост);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 7 дни
  • Срок на валидност:
  • Техническа такса: 50 на сто от предвидената такса по общия ред (съгласно чл. 153, ал. 4 от ЗУТ).
  • Формуляр: Искане

 

 1. Попълване на геодезическо заснемане/поправка на кадастрален и дворищно-регулационен план.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Копие на разрешение за строеж – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Копие на удостоверение за въвеждане в експлоатация/удостоверение за търпимост/акт за узаконяване – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Геодезическо заснемане/проект (един комплект с данни от извършено заснемане);
 • Удостоверения и застраховки на правоспособното лице, извършило заснемането;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).

 

 1. Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП).
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Проект за ПУП, изработен съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (три екземпляра в оригинал – два на милинекс и един на хартия);
 • Актуални удостоверения и застраховки на проектантите;
 • Актуална скица на имота;
 • Влязло в сила становище/решение относно екологична оценка/оценка за съвместимост с предмета и целите за опазване на защитени зони, издадено от МОСВ/РИОСВ – Варна;
 • Становище на МОСВ/РИОСВ – Варна съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО по обобщена справка за съответствието на проекта на ПУП с условията в решението по екологична оценка;
 • Решение на Общински съвет – Аврен или Заповед на Кмета на Община Аврен за разрешение изработване на проект за подробен устройствен план;
 • Електро и ВиК схеми приложени към проекта за ПУП;
 • Решение на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ/Решение за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия от съответната комисия почл. 74, ал. 2 от ЗГ;
 • Акт за категоризация на земята/Удостоверение за харектеристики на поземлен имот;
 • Удостоверение за поливност;
 • Становища от експлоатационните дружества („ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД и „В и К - Варна“ ООД);
 • Здравно заключение от РЗИ – Варна;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
 • За имоти до 5 дка. – 500,00 лева;
 • За имоти над 5 дка. – по 100,00 лева/дка.;
 • За линейни обекти – по 1,00 лев/м, но не по-малко от 100,00 лева.

 

 1. Приемане на оценки с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ.
  • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Актуална скица на имота (три екземляра в оригинал);
 • Оценки на поземления имот преди и след урегулирането му, изготвени от лицензиран оценител (в оригинал);
 • Решение на Общински съвет - Аврен или Запод на Кмета на Община Аврен за разрешение изработване на проект за подробен устройствен план;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 60 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 
  • Формуляр: Заявление

 

24. Издаване на заповед за придобиване на собственост по реда на чл. 16, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ.

 • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Актуална скица на имота (три екземляра в оригинал);
 • Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ;
 • Копие на решение на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за смяна предназначението на земеделска земя – заверено за вярно с оригинала;
 • Копия от одобрен проект за ПУП (графична и текстова част в два екземпляра заверени за вярно с оригинала);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение: 60 дни
  • Срок на валидност: няма
  • Техническа такса: 100 лева
  • Формюляр: Заявление

 

25. Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП).
 • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Проект за ПУП, изработен съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (три екземпляра в оригинал – два на милинекс и един на хартия);
 • Актуални удостоверения и застраховки на проектантите;
 • Актуална скица на имота;
 • Влязло в сила становище/решение относно екологична оценка/оценка за съвместимост с предмета и целите за опазване на защитени зони, издадено от МОСВ/РИОСВ – Варна;
 • Становище на МОСВ/РИОСВ – Варна съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО по обобщена справка за съответствието на проекта на ПУП с условията в решението по екологична оценка;
 • Решение на Общински съвет – Аврен или Заповед на Кмета на Община Аврен за разрешение изработване на проект за подробен устройствен план;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
 • Без обособяване на нов имот – 50,00 лева;
 • При обособяване на нови имоти – по 300,00 лева/на новообразуван имот.

 

 26. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ).

 • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Решение/Заповед за разрешение изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива;
 • Проект за ПУП, включително РУП (ако такъв се изисква), изработен съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (три екземпляра в оригинал - два на милинекс и един на хартия);
 • Три копия от инвестиционния проект;
 • Документи за проектантска правоспособност на лицата, изработили проекта на ПУП и инвестиционните проекти, и актуални застраховки;
 • Актуална скица на имота;
 • Влезлите в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове – например решение по ОВОС;
 • Оценка за съответствието, изготвена от консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ или решение на експертен съвет по устройство на територията в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ;
 • Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (ако строежът е първа, втора или трета категория);
 • Предварителен договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (ако е необходимо);
 • Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите (ако е необходимо);
 • Електро и ВиК схеми приложени към проекта за ПУП (ако е необходимо);
 • Решение на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ/Решение за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия от съответната комисия почл. 74, ал. 2 от ЗГ(ако е необходимо) ;
 • Акт за категоризация на земята/Удостоверение за харектеристики на поземлен имот (ако е необходимо);
 • Удостоверение за поливност (ако е необходимо);
 • Здравно заключение от РЗИ – Варна (ако е необходимо);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).

 

27. Издаване на разрешение за строеж по чл. 147 от ЗУТ.

 • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Документи за законност на съществуващите сгради и съоръжения в имота;
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица от действащия план за регулация и застрояване с издадена виза за проектиране;
 • Становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението и ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния, височини и застроена площ, съгласно чл. 147 и чл. 153 от ЗУТ (в три екземпляра);
 • Декларация от собствениците на съседен имот (при наличие на намалени отстояния или разполагане на постройки на регулационна линия и при огради с плътна част над 0,6 м, разположени с равни части в двата имота);
 • Протокол за трасиране на имота по действащия регулационен план (за огради);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
 • За физически лица – 5,00 лева/кв.м;
 • За юридически лица – 6,00 лева/кв.м;
 • Огради – 1,00 лев/м, но не по-малко от 50,00 лева.

 

28. Попълване/вписване в имотните регистри.

 • Необходими документи:

 

29. Искане от лицето, упражняващо строителен надзор или техническия ръководител за строежите от пета категория, за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (съгласно чл. 159 от ЗУТ).

 • Необходими документи:

 

30. Издаване на заповед за одобряване на оценка, във връзка със закупуване на разлика над 600 кв.м от ползвател към стар собственик, за земи по §4 от ЗСПЗЗ.

 • Необходими документи:

 

31. Издаване на заповед за придобиване/възстановяване правото на собственост за земи по §4 от ЗСПЗЗ.

 • Необходими документи:

 

32. Издаване на скица за поземлен имот с указан начин на застрояване.

 • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица на поземления имот от Общинска служба земеделие – Аврен (за имоти извън строителните граници на населените места и при липса на одобрена кадастрална карта);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).
  • Срок на изпълнение:
 • Обикновена услуга – до 15 дни;
 • Бърза услуга – до 7 дни;
 • Експресна услуга – до 3 дни.
 • Обикновена услуга – 40,00 лева;
 • Бърза услуга – 60,00 лева;
 • Експресна услуга – 80,00 лева.

 

33. Презаверяване на скица за поземлен имот, от издаването на която са изтекли 6 месеца.

 • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица на поземления имот от Общинска служба земеделие – Аврен (за имоти извън строителните граници на населените места и при липса на одобрена кадастрална карта);
 • Оригинална скица за презаверка;
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).

 

34. Издаване удостоверение за идентичност на имот.

 • Необходими документи:
 • Копие от документ за собственост – заверено за вярно с оригинала;
 • Копие на пълномощно – заверено за вярно с оригинала (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Копие на Удостоверение за наследници – заверено за вярно с оригинала (при необходимост);
 • Актуална скица на поземления имот от СГКК – Варна (при влязла в сила кадастрална карта);
 • Актуална скица на поземления имот от Общинска служба земеделие – Аврен (за имоти извън строителните граници на населените места и при липса на одобрена кадастрална карта);
 • Документ за внесена техническа такса;
 • Други документи (при необходимост).

 

35. Изготвяне на копие от цифров модел на кадастрален или регулационен план (при наличие).

 • Необходими документи:

 

36. Издаване удостоверение за факти и обстоятелства.

 • Необходими документи:

 

37. Издаване на препис от протокол на ЕСУТ.


Потърсете в сайта