Услуги "Местни данъци и такси"ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ

Съобщение 

Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че преустановява предоставянето на услугата -онлайн заплащане на местни данъци и такси в клоновете на Български пощи, считано от 31.10.2018 г.

 


 

Услуги "Местни данъци и такси"

Отдел “Местни данъци и такси” - тел.:05106 2774e-mail: mdt@avren.bg

                                                                        

1. Издаване на  удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Необходими документи:                                                     

- документ за самоличност или пълномощно                  

- документ за собственост /нот. акт/ и                     

- други документи за недвижимия  имот                  

- Удостоверение за характеристики на имота от ПК”Аврен” 

/АГКК”Варна” – за имоти в земл. на с.Приселци/ за зем. земи.

- Декларация по чл.14 от ЗМДТ за незавършено строителство

- Удостоверение за степен на завършеност почл.181, ал.2 от ЗУТ от отдел”УТ”-Аврен.

 • Срок на валидност: до края на шестмесечие на календарната год.
 • Място: Информационен център Аврен
 • Формуляр: изтегли

Срок за изпълнение и цена:                                                                      

- 7  дни - обикновена в регулация и за зем.земя  - 10лв

- 7  дни - обикновена за незав.строителство - 20лв

- 7  дни - обикновена за право на строеж - 20лв

- 3  дни - бърза в регулация и за зем.земя - 20лв

- 3  дни - бърза за незав.строителство - 40лв

- 3  дни - бърза за право на строеж - 30лв

- 1  ден – експресна  в регулация и за зем.земя - 30лв

- 1  ден – експресна за незав.строителство - 60лв

- 1  ден – ексресна за право на строеж - 40лв


2. Издаване на удостоверение за декларирани данни по ЗМДТ

Необходими документи:                                               

- искане по образец                                                  

- документ за самоличност или пълномощно             

 • Срок на валидност: няма
 • Място: Информационен център Аврен
 • Формуляр: изтегли
Срок за изпълнение: 7 дни, 3 дни, 1 ден                      

Цена: 5 лв., 5 лв., 7 лв.

 

3. Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство

Необходими документи:                                               

- искане по образец                                             

- документ за самоличност или пълномощно            

- Удосотоверение за наследници /копие/

- Смъртен акт /копие/

 • Срок на валидност: няма
 • Място: Информационен център Аврен
 • Формуляр: изтегли

Срок за изпълнение: 1 ден                                              

Цена: безплатно


4. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства

Необходими документи:                                         

- искане по образец                                                

- документза самоличност или пълномощно                                                                                                           

 • Срок на валидност: няма
 • Място: Информационен център Аврен
 • Формуляр: изтегли

Срок за изпълнение: 7 дни, 3 дни, 1 ден                               

Цена: 5 лв., 5 лв., 7 лв.

5. Приемане  на  декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, за физически лица съгласночл.14 от ЗМДТ.

Необходими документи:                                            

- декларация  по образец                                    

- документза самоличност или пълномощно           

- документза собственост за недв. имот и други документи за имота

 • Срок на валидност: до промяна на данни
 • Място: Информационен център Аврен
 • Формуляр: изтегли

Срок за изпълнение: 1 ден                                               

Цена: Безплатно

 

6. Приемане  на  декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, за предприятия  съгласно чл.14 от ЗМДТ.

Необходими документи:                                            

- декларация по образец                                    

- документ за самоличност или пълномощно                     

- документ за собственост за недв. имот

- отчетна стойност за нежилищните имоти собственост на предприятие и копие от баланса на предприятието.

 • Срок на валидност: До промяна на данни
 • Място: Информационен център Аврен
 • Формуляр: изтегли

Цена: Безплатно

 

7. Приемане  на декларации за облагане с данък върху наследствата

Необходими документи:                                       

- декларация по образец                                

- документ за самоличност или пълномощно              

- удостоверение за наследници

- смъртен акт / копие /

- данъчни оценки за недвижими имоти на наследодателя и копие от документи  за собственост за тях

- копие от документ за наличие на парични средства на наследодателя и за други ценности

- копие от документи за друг вид собственост

 • Срок на валидност: няма
 • Място: Информационен център Аврен
 • Формуляр: изтегли

Цена: безплатно

 

8.  Приемане на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил

Необходими документи:                                             

- копие на талон                                                

- копие на платен данък за предходна година                     

- копие от платен данък за придобиване, ако е удържан при подписването на договора от нотариуса

- документ за самоличност или пълномощно

- документ за покупко-продажба

 • Срок на валидност: няма
 • Място: Информационен център Аврен
 • Формуляр: изтегли

Цена: безплатно

 

9. Приемане  на декларации за облагане с годишен данък върху пътно превозно средство без лек автомобил

Необходими документи:                                                 

- копие на талон                                                    

- копие на платен данък за предходна година                         

- копие от платен данък за придобиване, ако е удържан при подписването на договора от нотариуса

- документ за самоличност или пълномощно

- документ за покупко-продажба

 • Срок на валидност: няма
 • Място: Информационен център Аврен
 • Формуляр: изтегли

Цена: безплатно

 

10. Приемане  на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано плавателно средство

Необходими документи:                                          

- копие на талон                                                     

- копие на платен данък за предходна година                          

 - копие от платен данък за придобиване, ако е удържанпри подписването на договора от нотариуса

- документ за самоличност или пълномощно

- документ за покупко-продажба

 • Срок на валидност: няма
 • Място: Информационен център Аврен
 • Формуляр: изтегли

Цена: безплатно

11. Приемане  на декларации за облагане с годишен патентен данък

Необходими документи:                                         

- декларация по образец                                         

- документ за самоличност или пълномощно                            

- копие от ТЕЛК решение за физически лица и собственици на ЕТ с намалена трудоспособност 50 и над 50%

- копие от регистрация в Камара, ако има такова членство

 • Срок на валидност: няма
 • Информационен център Аврен
 • Формуляр:изтегли

 Цена: безплатно

 

12. Информация и справки по заявки на предприятие

Необходими документи:                                    

-искане по образец                                            

-документ за самоличност или пълномощно

 • Срок на валидност:няма
 • Място: Информационен център Аврен
 • Срок за изпълнение: 1 ден
 • Цена: 6 лв.        

 

13. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Необходими документи:                                      

-искане по образец                                             

-документ за самоличност или пълномощно            

 • Срок на изпълнение: няма
 • Място: Информационен център Аврен
 • Формуляр: изтегли                                                                                           
Срок за изпълнение: 7 дни, 3 дни, 1 ден
Цена: 5 лв., 5 лв., 7 лв.


14. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

Необходими документи:                                                 

- исканепо образец                                                

- документ за самоличност или пълномощно                         

 • Срок на валидност: няма
 • Място: Информационен център Аврен
 • Формуляр: изтегли

Срок за изпълнение:  7 дни, 3 дни, 1 ден             

Цена: 5 лв., 10лв., 15 лв.

 

15. Издаване на удостоверения за  наличие или липса на задължение по Закона за местните данъци и такси / вътрешна електронна административна услуга/:

Ред за изискване и предоставяне на информацията по чл. 87, ал. 11 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс 

Необходими документи:                                                  

- искане по образец: изгегли                                                              

 Срок за изпълнение: до 7 дни     


16.  Приемане на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции

Необходими документи:                                                 

- искане по образец                                              

- документ за самоличност или пълномощно                            

 • Срок на валидност: няма
 • Място: Информационен център Аврен
 • Формуляр: изтегли

Срок за изпълнение: 30  дни

Цена: безплатно

17. Приемане  на декларации за облагане с туристически данък

Необходими документи:                                     

- декларация по образец                                     
- документ за самоличност или пълномощно        
  
-
декларация за капацитета на категоризиран
туристически обект с информация, необходима
за облагане с туристически данък

- копие то Удостоверение за категоризация
 • Срок на валидност: няма
 • Място: Информационен център Аврен
 • Формуляр:изтегли  
 • Цена: безплатно

18. Категоризиране на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“

 • Необходими документи за категоризиране на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“, без стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости: изтегли

Срок на валидност: 5 години

Място: Информационен център – Аврен

Формуляри: изтегли

Срок на изпълнение: 60 дни


Такса на административната услуга: Съгласно чл.2, ал.1 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма за категоризиране на туристическите обекти, таксите са следните:

 1. За категоризиране на места за настаняване клас „А” – хотели и мотели:

-  до 30 стаи – 500 лв.;

-  от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;

-  от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;

-  от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;

-  над 500 стаи – 5000 лв.;

 1. За категоризиране на места за настаняване клас „Б” – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала, къмпинги:

-  до 20 стаи – 200 лв.;

-  от 21 до 40 стаи – 400 лв.;

-  от 41 до 60 стаи – 940 лв.;

-  от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;

-  над 100 стаи – 4000 лв.

 

 1. За категоризиране на апартаменти и стаи за гости се дължат следните такси:
 •  За едно легло в стая за гости – 10 лв.
 • За паркомясто за автомобил/караван/кемпер в къмпинг - 10 лв. на брой.
 • За място на палатка в къмпинг - 10 лв. на брой.

      За издаване на дубликат на удостоверение за категоризиране на туристически обекти се заплаща такса от 100 лв.

      За изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената се заплаща такса от  50 лв.

 

19.Категоризиране на заведения за хранене и развлечения

Срок на валидност: 5 години

Място: Информационен център – Аврен

Формуляри: изтегли

Срок на изпълнение: 60 дни

Такса на административната услуга: Съгласно чл.2, ал.1 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма за категоризиране на туристическите обекти таксите са следните:

За категоризиране на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

- до 20 места за сядане – 150 лв.;

- от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

- от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;

- от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;

- над 300 места за сядане – 2000 лв.

            За издаване на дубликат на удостоверение за категоризиране на туристически обекти се заплаща такса от 100 лв.

            За изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената се заплаща такса от  50 лв.


20. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места
за настаняване и заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверения

Срок на валидност: 5 години

Място: Информационен център – Аврен

Формуляри: изтегли

Срок на изпълнение: 60 дни

Такса на административната услуга: Съгласно чл.3, ал.1 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, таксата за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, включва издаване на удостоверение, отразяващо променените обстоятелства и е в размер на 150 лева.


21. Други

 • Заявление за прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обект: изтегли
 • Заявление за прекратяване на категорията на туристически обект: изтегли
 • Декларация по чл.133, ал.3, чл.134 или чл.136 от Закона за туризма: изтегли
 • Заявление за издаване на дубликат: изтегли


Искане за прихващане или възстановяване

Декларация за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване

Декларация по чл.117 от Закона за местните данъци и такси

Заявление - превозно средство

Заявление - недвижим имот


Потърсете в сайта