Услуги “Общинска собственост земеделие и гори”

Услуги “Общинска собственост земеделие и гори”

 

1.Заверени копия от досиета на отчуждени имоти

Необходими документи:

- Заявление свободен текст с идентифициран имот;

- Удостоверение за наследници при необходимост;

- документ за самоличност или пълномощно от молителя;

- платена такса;

Срок на изпълнение и цена на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни, цена – 3,00лв.

бърза услуга – до 3 дни, цена – 5,00лв.

експресна – до 1 ден, цена – 8,00лв.

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ” 

 

2.Издаване на удостоверения по документация на отчуждени имоти

 Необходими документи:

- Заявление свободен текст с идентифициран имот;

- Удостоверение за наследници при необходимост;

- документ за самоличност или пълномощно от молителя;

- платена такса;

Срок на изпълнение и цена на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни, цена – 5,00лв.;

бърза услуга – до 7 дни, цена – 7,00лв.;

експресна – до 3 дни, цена – 10,00лв.

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ”

 

 3.Издаване на копия от документи за придобито вещно право

Необходими документи:

- Заявление свободен текст с идентифициран имот;

- Договор за ОПС или удостоверение за признато право на собственост на сградите;

- Удостоверение за наследници при необходимост;

- документ за самоличност или пълномощно от молителя;

- платена такса;

Срок на изпълнение и цена на услугата:

обикновена услуга – до 7 дни, цена – 2,00лв.;

бърза услуга – до 3 дни, цена – 3,00лв.;

експресна – до 1 ден, цена – 5,00лв.

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ”

 

 4.Издаване на удостоверения за реституционни претенции по молба на физически и юридически лица 

Необходими документи:

- Заявление свободен текст с идентифициран имот;

- Удостоверение за наследници при необходимост;

- актуална скица на имота;

- документ за собственост

- документ за самоличност или пълномощно от молителя;

- платена такса;

Срок на изпълнение и цена на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни, цена – 5,00лв.;

бърза услуга – до 7 дни, цена – 8,00лв.;

експресна – до 3 дни, цена – 10,00лв.

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ”

 

5.Изготвяне на справки на частни лица, фирми и адвокати, касаещи един имот

Необходими документи:

Заявление свободен текст;

Платена такса;

Срок на изпълнение и цена на услугата:

-обикновена услуга – до 30 дни, цена – 5,00лв.;

-бърза услуга – до 14 дни, цена – 10,00лв.;

-експресна – до 3 дни, цена – 16,00лв

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ”

 

6.Заверяване на молби - декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка за имот

Необходими документи:

Заявление свободен текст с идентифициран имот;

3 бр.молби-декларации с попълнени всички реквизити;

- удостоверение за наследници при необходимост;

- скица на имота;

- удостоверение за идентификация на имота;

- декларация за идентичност на имената при необходимост;

- пълномощно при необходимост;

- платена такса.

Срок на изпълнение и цена на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни, цена – 250,00лв.;

Място за изпълнение:отдел “ОСЗГ”

 

7. Издаване на копие на документи от архива на отдел “ОСЗГ”

Необходими документи:

-заявление – свободен текст;

- пълномощно при необходимост

платена такса.

Срок на изпълнение и цена на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни, цена – 2,00лв.;

бърза услуга – до 3 дни, цена – 3,00лв.;

експресна – до 1 ден, цена – 5,00лв.

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ”

 

8.Издаване на удостоверения за ветеринарно медицинска практика

Необходими документи:

Заявление свободен текст;

копие на диплом за степен на завършено образование;

договор с ОБДХ -Варна;

лиценз /разрешително/ от ОДБХ;

платена такса.

Срок на изпълнение и цена на услугата :

обикновена услуга –14 дни, цена – 10,00лв.;;

бърза услуга –7 дни, цена – 20,00лв.;

експресна услуга – 1 ден, цена – 30,00лв.

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ”

 

9.Издаване на удостоверения по искане на ВРС и ВОС

Необходими документи:

Заявление свободен текст;

съдебно удостоверение;

платена такса

Срок на изпълнение и цена на услугата:

обикновена услуга –14 дни, цена – 10,00лв.;

бърза услуга –3 дни, цена – 20,00лв.;

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ”

 

10.Издаване на разрешително за изсичане на  дървета и лози в регулация или земеделски земи

Необходими документи:

Заявление свободен текст;

документ за собственост на имота;

актуална скица на имота;

удостоверение за наследници;

- протокол за трасиране на имот; 

платена такса.

Срок на изпълнение и цена на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни, както следва:

- до 5 броя  - 50,00лв.

- над 5 броя - 200,00лв. 

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ”

 

11.Разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез търг или конкурс

Необходими документи:

-заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни документи;

-документ за самоличност;

удостоверение, че фирмата не е в процедура по ликвидация и несъстоятелност , издадено от съответния окръжен съд;

удостоверение за актуална съдебна регистрация, съгласно изискванията на ТЗ или декларация  за единен идентификационен код , съгласно чл.23  от ЗТР по образец, приложен към тръжните документи;

удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК от ТД на НАП;

декларация, приложена към тръжната документация за получаване и запознаване с тръжните условия;

декларация за не разгласяване на информация, получавана във връзка с търга или конкурса;

служебни бележки от отдел МДТ при община Аврен, че лицето няма задължения към общината;

платежен документ за внесен депозит;

платежен документ за закупена тръжна документация.

Срок за изпълнение и цена на услугата :

обикновена услуга – до предходен ден на провеждане на търга или конкурса, цена – 50,00лв., без вкл ДДС;

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ”

 

12.Издаване на удостоверения и служебни бележки 

Необходими документи:

Заявление по образец;

 

платена такса;

Срок на изпълнение :

обикновена услуга – 30 дни, цена – 2,00лв.;

- бърза услуга –14 дни, цена – 3,00лв.;

- експресна услуга – 3 дни, цена – 5,00лв.;

Място за изпълнение:отдел “ОСЗГ”

 

13. Издаване на заповед по чл.34 от ЗСПЗЗ, за изземване на имот

Необходими документи:

-заявление свободен текст;

документ за собственост;

удостоверение за наследници, при необходимост;

актуална скица на имота;

Срок на изпълнение :

обикновена услуга – 30 дни;

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ”

 

14. Издаване на регистрационна карта по Закон за управление на етажната собственост

Необходими документи:

- заявление по образец /по приложение № 2 към чл.3 от Наредба № РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост/, подадено от председателя на управителния съвет или управителя на етажната собственост;

-  протокол от общото събрание;

Срок за изпълнение – 14 дни.

Място за изпълнение – отдел “ОСЗГ”

 

15. Вписване на промени в регистъра по Закона за управление на етажната собственост

Необходими документи:

 • заявление по образец /по приложение № 2 към чл.3 от Наредба № РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост/
 • протокол от общото събрание;

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ”

 

16.Регистрация на пчелни семейства

Необходими документи:

- заявление

- удостоверение за регистрационен номер на пчелина, издадено от ОДБХ-гр. Варна

- декларация

- копие на ветеринарно медицинския дневник на пчелина

 

Срок на изпълнение : 

- обикновена услуга – 30 дни;

Място за изпълнение – отдел “ОСЗГ”

Регистър пчелни семейства

17.Процедура по ликвидиране на съсобственост между общината и физически/юридически лица и изготвяне на лицензирана оценка.

Необходими документи:

- заявление по образец;

- нотариален акт или друг документ удостоверяващ собственост-копие;

- скица за закупуване на идеални части- общинска собственост;

- копие от документ за самоличност /на всички съсобственици/ или удостоверение за актуално състояние за ЮЛ + копие на документ за самоличност на представителя на ЮЛ;

- протокол от общо събрание на ЮЛ завзето решение за закупуване на недвижим имот според изискванията на търговския Търговския закон.

- удостоверение за наследници ако собственика / по документа за собственост/ е починал ;

- пълномощно /при необходимост/;

- удостоверениe за  идентичност на имената  /при необходимост/;

- платена такса.

Срок на изпълнение и цена на услугата :

обикновена услуга – след влизане в сила на решението на ОбС-Аврен

- цена - 30,00лв. + 80,00лв.

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ”

 

 18.Издаване на удостоверение за отписан имот от актовите книги за общинска собственост

Необходими документи:

-заявление свободен текст;

- документи доказващи правото на собственост на имота;

-платена такса;

 Срок на изпълнение и цена на услугата :

обикновена услуга – 14 дни, цена - 15,00лв;

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ”

 

19. Издаване на препис от АОС

Необходими документи:

- заявление;

- платена такса;

Срок на изпълнение и цена на услугата :

обикновена услуга – 1 ден, цена - 7,00лв;

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ”

 

20.Разпореждане с имот – общинска собственост, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС/на собственика на законно построена сграда/

Необходими документи:

 1. Нотариален акт за собственост на изградената сграда или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността, или Договор за отстъпено право на строеж;
 2. Скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта - скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизирани територии;
 3. Удостоверение за наследници, ако молбата се подава от такива лица;
 4. Удостоверение за липса на задължения към общината.
 5. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, ако молбата се подава от такова лице;
 6. Нотариално заверена декларация за гражданство и гражданско състояние (по образец), съгласно чл.25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
 7. Нотариално заверено пълномощно, ако молбата се подава от лице с представителни функции.
 8. В случаите когато заинтересуваните лица към молбата прилагат договор за отстъпено право на строеж, освен документите посочени в чл.107, ал.1, т.2-7, те задължително представят и разрешение за строеж, ведно с удостоверение от общинската администрация за степен на завършеност на строежа, или удостоверение /разрешение/ за въвеждане в експлоатация на сградата, или констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, или удостоверение от общинска администрация, че сградата е законно изградена, или акт за узаконяване на сградата.
 9. При необходимост може да се изискват и допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата.

Срок на изпълнение и цена на услугата :

обикновена услуга – след влизане в сила на решението на ОбС-Аврен

- цена - 50,00лв. + 80,00лв.

Място за изпълнение: отдел “ОСЗГ”


Потърсете в сайта