Защитено жилище за възрастни с умствена изостаналост

Защитено жилище за възрастни с умствена изостаналост


Адрес на социалната услуга:

с.Близнаци, община Аврен, област Варна

Ул.“Тунджа“ № 13

Контакти:

 Жулиана Кисимова координатор : 05105 21 99, 0877 891 987

 

Характеристика и специфика на услугата:

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост е социална услуга в общността – резидентен тип, която предлага защитено пространство за независим и самостоятелен живот на  жени, изведени от специализирани институции. То се базира на модела „живот в малка група”, социални услуги предоставяни в общността. 

Социалната услуга е разкрита през 2010 г. Към настоящия момент капацитета на жилището е запълнен и всички потребители настанени в него ползват дългосрочно услугата.

 

Управление:

Социалната услуга „Защитено жилище за възрастни с умствена изостаналост“ е делегирана от държавата дейност. С договор услугата е възложена за управление на Сдружение „Взаимопомощ и социална подкрепа“ - град Долни чифлик.

 

Персонал:

-  координатор

-  социален работник

-  двама трудотерапевти

-  трудотерапевт по арт терапия

 

Обхват на социалната услуга:

           Капацитетът на заведението е 8 места.

 

Целева група:

            Пълнолетни жени с умствена изостаналост.

 

Основни дейности:

  • предоставяне на подслон и ежедневни грижи;
  • изграждане на умения за самостоятелен живот;
  • социални, образователни, здравни, информационно-консултантски и други услуги, в зависимост от нуждите на всеки отделен потребител.

 

Ред за включване в социалната услуга:

Заявления по образец и приложени документи се подават в дирекция „Социално подпомагане”- гр. Долни чифлик в отдел „Хора с увреждания и социални услуги“. Директорът на дирекцията издава заповед за настаняване.

 

За контакт с дирекция „Социално подпомагане“:

гр. Долни чифлик, ул.  „Армейска“ № 15

 н-к отдел ХУСУ, тел:  05142 26 63

Отдел „ Хора с увреждания и социални услуги“ с изнесено работно място в с. Аврен:

с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ № 6

социален работник, тел: 05106 24 78


Потърсете в сайта