Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Съобщения

Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 06 ноември 2016 г. предоставя телефони за връзка  с общината при необходимост от осигуряване транспорт за извозване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заявките за транспорт се приемат  всеки работен ден  включително и в изборния ден на адрес с.Аврен,  ул.”Тодор Ноев” № 8, както и на телефони:   05106/2730; 05106/7777 от 08.00 до 16.30 часа.


Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон 

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.На основание чл.91 във връзка с чл.92, 95, 96, § 1, т.10 от ДР от  Изборния кодекс (ИК),  чл.7, ал.4 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3524 – ПВР/НР от  16.09.2016 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК) на 28 септември  2016 год. от 13.00 часа в кабинета на кмета на община Аврен, област Варна ще се проведат консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии  в община Аврен, област Варна за произвеждане на изборите за  президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум, насрочени за 06 ноември 2016 г. 

В консултациите участват партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 5.10.2014 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към 8.08.2016 год.

Консултациите са публични.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Приложение:

       Покана за провеждане на консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии в община Аврен, област Варна, ведно с приложения към нея:

  1. решение № 3524 – ПВР/НР на Централна избирателна комисия от 16.09.2016 г. относно назначаване на съставите на СИК, ведно с методически указания;
  2. решение № 3525 – ПВР/НР на Централна избирателна комисия от 16.09.2016 г. относно жребий при попълване на съставите на СИК;
  3. решение № 011 на Районна избирателна комисия – Варна от 19.09.2016 год. за формиране и утвърждаване на единните номера на СИК;
  4. решение № 019 на Районна избирателна комисия - Варна от 19.09.2016 год. относно състава и разпределението на ръководните места на СИК на територията на община Аврен;
  5. копие на заповед № 1353 от 13.09.2016 год. на кмета на община Аврен за образуване на избириталните секции и утвърждаване на техните номера и адреси, заверена за вярност с оригинала;
  6. работен лист за разпределение на членовете на СИК на територията на община Аврен;
  7. примерен образец за предложение за съставите на СИК, ведно със списък на резервните членове;


Във връзка с насрочените на 06 ноември  2016 г. избори за президент и вицепрезидент на Република България  и национален референдум избирателите могат да подават заявления и декларации за корекции и вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/ и
Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/, както следва:

1. До 22.10.2016 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават в писмена форма чрез заявление по образец, саморъчно подписано чрез писмо, факс или от упълномощено лице, както и в електронна форма до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник по постоянен или настоящ адрес  /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/. Към заявлението /Приложение № 23 - ПВР/НР/  се прилага  копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК /чл. 37, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС /.  Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Аврен /www.avren.bg/ и изпратено на   e-mail: avren_kmet@abv.bg или факсове: 052 608 858, 05106 2208. За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 22.10.2016 г. /събота/ от 8.00 ч. до 17.00 часа.

До 31.10.2016 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 22.10.2016 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това   /Приложение № 23 - ПВР/НР/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е  назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл. 37, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/

2. До 22.10.2016г. до 17.00 часа само кандидатите за президент и вицепрезидент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление –декларация /Приложение № 18 - ПВР/НР/ за гласуване на друго място до кмета на общината по постоянния им адрес /чл.34, ал.1-3 от ИК , чл.114, ал.3 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/. За улеснение служба ЕСГРАОН при общината ще работи на 22.10.2016 г.  /събота/ от 8.00 ч. до 17.00 часа.

3. До 22.10.2016г. до 17.00 часа избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат  вписани в избирателния списък по настоящ адрес, като подадат  заявление  /Приложение № 14 -ПВР/НР/  кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. Същото може да бъде подавано  чрез електронно заявление през интернет страницата на Общинска администрация Аврен /чл. 36, ал. 1и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС /. За улеснение на избирателите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 22.10.2016 г. /събота/ от 8.00 ч. до 17.00 часа.

4. До 29.10.2016 г. включително всеки избирател на основание чл. 43, ал.1, изр.1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник  /Приложение № 10 - ПВР/НР/.  За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на  29.10.2016 г. /събота/ от 8.00 ч. до 16.30 часа.

5. До предаването на избирателните списъците на СИК /05.11.2016 г./ избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление /чл.27, ал.3 и 4 от ИК  и  § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник  /Приложение № 11 - ПВР/НР/. Избиратели, които са изтърпели наказание  лишаване от свобода или не са вече под запрещение се вписват в избирателните списък след представяне на съответен документ, приложен към заявлението.

6. До предаването на избирателните списъците на СИК /05.11.2016 г./ избирател, който е вписан в списък извън страната и е заличен от избирателния списък на секцията по постоянния адрес може да подаде заявление –декларация /Приложение № 12 - ПВР/НР/ за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник  лично или чрез електронно заявления през интернет – страницата на общината /чл.315, ал.2, във връзка с чл.39, ал.2 от ИК  и  § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/.

7. До предаването на избирателните списъците на СИК /05.11.2016 г./ лица, включени в списъка на заличените лица с изключение на лицата, вписани   в списъка за гласуване извън страната могат да подадат заявление /Приложение № 13 – ПВР/НР/ за изключване от списъка на заличените лица до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината  /чл.39, ал.2 от ИК  и  § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/.

8. В изборния ден /06.11.2016г./ – избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК по постоянния му адрес,  но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица, в предвидените случаи,  че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка /Приложение № 15 – ПВР/НР/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. След издаване на удостоверение от общината  /Приложение № 17 -ПВР/НР/ избирателят се вписва от Секционната избирателна комисия в изборния ден след представяне на удостоверението и попълване на декларация /Приложение № 16 -ПВР/НР/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място  /чл.40, във връзка с чл.38, ал.2, т.1 и 2 от ИК  и  § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/.
 
                                                      ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА АВРЕН

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове