Географско разположение

Община Аврен се намира в централната част на Варненскаобласт и заема площ от 380 кв.км. Създадена е с Указ № 2932 от 27.09.1983г. наМС на РБ. В състава на общината влизат 17 населени места и курортен комплекс„Камчия”, с обща площ от 1 500 дка. На север община Аврен граничи собщините Варна, Белослав и Девня, на запад с община Провадия, а на юг с общинаДолни Чифлик. Източната граница на община Аврен се определя от 20 километроватабрегова ивица на Черно море. Територията на общината е с подчертано равниненрелеф, с надморска височина от 0 до 380 метра и общ наклон към юг, формиран отдолините на реките „Камчия” и „Провадийска”, и Авренското плато, което е снай-висока надморска височина в област Варна. Като цяло климатът имаумерено-континентален характер с микроклиматични разновидности, провокиран отвлиянието на релефа, и на Черноморския басейн.

виж карта


Потърсете в сайта