Първи кръг от информационни събития се проведоха на територията на общините Аврен и Белослав

Община Аврен, съвместно с община Белослав проведоха 3 информационни кампании на териториите на двете общини за информиране на местното население за целите и дейностите в изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, финансиран по сключен тристранен Договор № РД50-181 от 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с Бенефициент Община Аврен.

Присъстващите на кампаниите бяха информирани за предстоящите информационни дейности, в които могат да вземат участие – работни срещи, семинари, обучения, конференции. Представен бе подходът Водено от общностите местно развитие: начин на прилагане, особености на многофондовото финансиране, както и основните цели на подготвителната мярка – придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ в програмен период 2014-2020 г.; информиране на местната общност и включване на местните хора в разработването и бъдещото прилагане на стратегията по подхода ВОМР; подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или с многофондово финансиране /ОПИК, ОС, РЧР, НОИР/.

Идентифицираните по време на срещите потенциални бенефициенти и заинтересовани участници са поканени за участие в подходящи за тях информационни събития и обучения, които предстоят през следващите месеци.

                  

 

Потърсете в сайта