Защита на личните данни

Дата на публикуване: 23.05.2018 00:00

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 

Община Аврен е администратор/обработващ лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

 

  1. Какви лични данни събираме?
Община Аврен обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте или получаваме от други източници. Ние обработваме следните категории лични данни, които се отнасят до Вас:
1.1. Идентификационни данни;
1.2. Специални финансови данни;
1.3. Личностни характеристики;
1.4. Състав на семейството;
1.5. Категории правни данни;
1.6. Данни за пребиваването;
1.7. Образованието и обучение;
1.8. Видеозаписи.
 
 
  1. Защо са ни необходими?
Община Аврен обработва Вашите лични данни за следните цели:
2.1. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне;
2.2. Административни услуги „Местни данъци и такси“;
2.3. Административно-технически услуги „Общинска собственост“;
2.4. Административно-технически услуги „Устройство на територията“;
2.5. Административни услуги „Кадастър“;
2.6. Административни услуги „Контрол по строителството";
2.7. Административни услуги „Нотариална дейност“;
2.8.  Административни услуги „Социални дейности“;
2.9.  Административни услуги „Транспорт“;
2.10. Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“;
2.11. Правни и административно-технически услуги;
2.12. Регионално развитие и териториално устройство.
2.13. Административни услуги „Зелена система“;
2.14. Административни услуги „Земеползване“;
2.15. Административни услуги „Реклама“;
2.16. Административни услуги „Селско стопанство и екология“;
2.17. Вътрешни услуги;
2.18. Други предвидени в нормативната уредба на Република България и вътрешните административни актове на Община Аврен.
 
 
  1. На какво основание обработваме личните Ви данни?
За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите ние обработваме личните Ви данни на следните основания:
3.1. Субектът на данните е дал съгласие;
3.2. Обработването е необходимо за изпълнението на договор;
3.3. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение;
3.4. Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
3.5. Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия;
3.6. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на  субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.
 
           Когато обработваме личните Ви данни на основание легитимни интереси на общината, тези интереси са свързани с:
  • гарантиране на сигурността на персонала и активите на Община Аврен;
  • спазване на нормативни изисквания, приложими спрямо Община Аврен;
  • необходимост от предоставяне на лични данни на други институции за вътрешни административни цели.
 
  1. Какво правим със събраните лични данни?
Вашите лични данни се обработват в Община Аврен намираща се в Република България.
Община Аврен обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични средства, както следва:
4.1. Автоматичен начин на обработване – чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация;
4.2. Неавтоматичен начин на обработване – чрез поддържане на хартиен носител.
 
Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
 
Община Аврен предоставя Ваши лични данни на държавни институции като НАП, НОИ, ГРАО, СЪД, ПРОКУРАТУРА, МВР и други държавни или публични органи/ агенции. Трети лица няма да имат достъп до Вашите данни, освен ако това не е предвидено в приложимото законодателство на Република България.
  
  1. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?
Община Аврен съхранява Вашите лични данни само докато това е необходимо. В много от случаите за нас като администратор на лични данни са налице законови основания за съхранение и обработка на лични данни за определен период от време.
В случай, че желаете да се информирате конкретно за какъв период от време съхраняваме Ваша лична информация можете да кликнете върху следната връзка, за да получите повече подробности: Номенклатура на делата със срокове за съхраняване в Община Аврен, Област Варна.
 
 Какви са Вашите права?
6.1. Право на достъп на субекта на данните;
6.2. Право на коригиране;
6.3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
6.4. Право на ограничаване на обработването;
6.5. Право на преносимост на данните;
6.6. Право на възражение.
Можете да попълните съответната „Заявка за достъп до данни“, за да Ви предоставим детайлна информация за всички данни, които обработваме.
Длъжностното лице по защита на данни ще разгледа Вашето запитване и в рамките на 30 дни ще получите отговор.
В случай, че искате да получите допълнителна информация и/или да подадете оплакване/жалба относно: обработването на личните Ви данни; механизма за управление на заявките за достъп до данните; начина на разглеждане на подадена заявка/жалба или взетото решение можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на данни при Община Аврен.
Данните за контакт с длъжностното лице са публикувани на официалната интернет страница на Общината. Вашето запитване/оплакване ще бъде разгледано и ще получите отговор в срок до 30 дни.
Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба до тях https://www.cpdp.bg/index.php
 
Контакти на длъжностно лице за защита на лични данни при Община Аврен: Кичка Събева - длъжностно лице за защита на лични данни при Община Аврен
 
 
адрес за кореспонденция: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ № 8, Община Аврен, Област Варна, п. к. 9135
 
тел. за връзка: 0895 771 274
 

факс: 05106/ 22 08, 052 608 858

 
ел. поща: gdpr@avren.bg
 
 
 

 

 

 

Потърсете в сайта