Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

 

      Във връзка със заплащане на местни данъци и такси за 2019 г. предоставяме  график  за  посещения  на служител от  отдел  „Местни данъци и такси“. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

месец март

месец април

час на посещение

ЦАРЕВЦИ

15.Март,29.Март

12.Април

от 09.00 до 15.00

ПРИСЕЛЦИ

07.Март, 25.Март

10.Април, 22.Април

от 08.30 до 12.30

СИНДЕЛ

08.Март

05.Април

от 09.00 до 15.00

 БЛИЗНАЦИ /ДОЛЕН/

11.Март

 15.Април

от 13.00 до 15.30

ДЪБРАВИНО

06.Март, 18.Март

17.Април

от 09.00 до 12.00

БЛИЗНАЦИ /ГОРЕН/

11.Март, 27.Март

15.Април, 24.Април

от 08.30 до 12.30

ТРЪСТИКОВО

22.Март

19.Април

от 09.00 до 15.00

КИТКА

13.Март

04.Април

от 09.00 до 12.00

КРУША

13.Март

04.Април

от 13.00 до 15.00

ЮНАК

18.Март

17.Април

от 13.00 до 14.30

КАЗАШКА РЕКА

18.Март

17.Април

от 15.00 до 16.30

РАВНА ГОРА

20.Март

08.Април

от 13.00 до 16.00

БОЛЯРЦИ

20.Март

08.Април

от 09.00 до 12.00

САДОВО

25.Март

22.Април

от 13.30 до 16.00

ЗДРАВЕЦ

06.Март

24.Април

от 13.30 до 16.00

БЕНКОВСКИ

07.Март,27.Март

10.Април,

от 13.30 до 16.00

 

 

 

 

        Срокове за плащане на данъци и такси!

        Данък върху недвижимите имоти , такса смет , данък върху превозните средства  се  плащат на две равни вноски както следва :

        От 1 март до 30 юни

        От 1 юли  до 31 октомври на годината, за която е дължим

        Патентният данък се заплаща на четири равни вноски , както следва:

        за първото тримесечие - до 31 януари;  за второто тримесечие - до 30 април;

        за третото тримесечие - до 31 юли;  за четвъртото тримесечие - до 31 октомври

         Туристическият данък трябва да се внесе до 15-то число на следващия месец, през който са предоставени нощувките.

         Задълженията се плащат както следва:

  • В брой на касите на отдел „Местни данъци и такси“ в Информационен център – Аврен и в кметствата на всички населени места в Община Аврен в дните на определения  график
  • с пощенски запис за превод към бюджет и  във всяка каса на EasyPay
  • по банков път: IBAN:BG81CECB97908494451200 в ЦКБ АД, BIC:CECBBGSF

      кодове за вид плащане:

442100 – Данък в/у недвижим имот

442400 – Такса битови отпадъци

442300- Данък в/у превозните средства

442800 -  Туристически данък

441400 – Патентен д-к


 

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

 

     Във  връзка с лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, НАПОМНЯМЕ че следва да  подават данъчна декларация по образец, в която се декларира  до 31 януари на текущата година обстоятелства, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
     Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация  и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
  
    Лицата, които подлежат на облагане с туристически данък подават декларация по образец  до 30 януари  на  всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

 

    Срокове за плащане на данъци и такси!

 

 Данък върху недвижимите имоти , такса смет , данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски както следва :

  От 1 март до 30 юни

  От 1 юли  до 30 октомври на годината, за която е дължим

 На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

  Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие - до 31 януари;

2. за второто тримесечие - до 30 април;

3. за третото тримесечие - до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

Телефон за повече информация 05106 2774


Потърсете в сайта