Инвестиционни предложения

Дата на публикуване: 06.12.2022 16:30

Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че ДТ
 има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на пет вилни сгради“ в ПИ с идентификатор:30627.50.69, местност „Водаджия“, землище село Здравец, община Аврен, област Варна и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за същия имот........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 06.12.2022г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „БЕНИТА ОЙЛ“ ООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Преустройство и модернизация на съществуваща комплексна автоснабдителна станция“ в ПИ 58445.502.259, урбанизирана територия, с площ 1425 кв.м., НТП „ниско застрояване (до 10м)“, с. Приселци, община Аврен, област Варна.........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 02.12.2022г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Водоснабдяване от съществуващ сондаж с цел обезпечаване нуждите на щраусова ферма с капацитет до 100бр. животни” в ПИ 61128.17.50, земеделска територия, с площ  4826 кв. м, НТП „За друг вид застрояване“, с. Равна гора, община Аврен, област Варна , с възложител „ЛАРГУС” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.10.2022 г.........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 21.10.2022г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на шест бунгала за отдих и почивка“ в УПИ XIV-17кв.62, идентичен с ПИ 04426.100.276, урбанизирана територия, с площ 840 кв.м., НТП „Ниско застрояване-до 10кв.м.“, по
плана на КК „Камчия“, село Близнаци, община Аврен, област Варна, с възложител: С.Ш. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.10.2022 г..............ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 03.10.2022г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „Майстор Нескромний“ ЕООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение :„Гала парк ФПВ“ – „Полигон за дронове, къмпинг с 20 бр. бунгала, малък ресторант-бистро, басейн за спорт и отдих, соларни панели и водовземно за подземни води“ в поземлен имот с идентификатор 00084.61.70, с  площ 21 909 кв.м., стар номер 061070, вид собственост частна, вид територия земеделска, категория 5, НТП –пасище, №00084.131.1, площ 176 600кв.м., стар номер 134001, вид собственост частна, вид територия земеделска, категория 5, НТП пасище, №00084.63.29, площ 9 768кв.м., стар номер 063029, вид собственост частна, вид територия земеделска, категория 3, НТП изоставена нива, №00084.63.28, площ 6 599кв.м., стар номер 063028, вид собственост частна, вид територия земеделска, категория 3, НТП изоставена нива, №00084.63.26, площ 8 767 кв.м., стар номер 063026, вид собственост частна, вид територия земеделска, категория 3, НТП пасище, с обща площ 223 644 кв.м., землище на село Аврен, община Аврен, област Варна....................ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 14.09.2022 г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че С.Ш., град Варна има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на шест бунгала за отдих и почивка“ в поземлен имот с идентификатор: 04426.100.276 по плана на КК „Камчия“, село Близнаци, община Аврен, област Варна...........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 09.09.2022 г.


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на шест жилищни сгради, по една във всеки от новообразуваните УПИ, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/“ в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 58445.5.7 и 58445.5.8
(обединени с кадастрално изменение в имот с проектен идентификатор 58445.5.207), по КККР, находящ се в местност „Каваците“, землище на село Приселци, община Аврен, област Варна, с възложител: „БИОСЕРВИС“ ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.09.2022 г.................ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
публикувано на 05.09.2022 г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция на ВЛ 110kV „Галатея“ от п/ст „Лазур“ до п/ст „Старо Оряхово“, с възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД.
 Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.08.2022 г...........ВИЖРЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 25.08.2022 г.


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на осем вилни сгради с осем паркоместа за моторни превозни средства“ в поземлен имот с идентификатор 05311.28.519, с площ 8946кв.м., земеделска територия, с НТП „За друг вид застрояване“ по плана на село Болярци, община Аврен, област Варна, с възложител: В. И., град Варна.
Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.08.2022 г..........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 23.08.2022г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на спортен комплекс – тренировъчно футболно игрище със съпътстваща инфраструктура“ в УПИ XIX-209, кв. 28, с площ 2648 кв.м., по плана на село Бенковски, община Аврен, област Варна, с възложител: „БЕРЬОЗКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.
 Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.08.2022г...........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 23.08.2022г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „БИОСЕРВИС“ ЕООД  има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на шест жилищни сгради, по една във всеки от новообразуваните УПИ, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/“ в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 58445.5.7 и 58445.5.8 (обединени с кадастрално изменение в имот с проектен идентификатор 58445.5.207), по КККР, находящ се в местност „Каваците“, землище на село Приселци, община Аврен, област Варна...........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 09.08.2022г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че Ваня Иванова, град Варна има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на осем вилни сгради с осем паркоместа за моторни превозни средства“ в поземлен имот с идентификатор 05311.28.519, с площ 8946кв.м., земеделска територия, с НТП „За друг вид застрояване“ по плана на село Болярци, община Аврен, област Варна.................ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 18.07.2022 г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Реконструкция на ВЛ 110kV „Галатея“ от п/ст „Лазур“ до п/ст „Старо Оряхово“...........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 18.07.2022 г.


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Закупуване и оборудване на мобилна мандра за производство на млечни продукти към съществуващ животновъден обект овцеферма“, находящ се в с. Добри дол, община Аврен, УПИ I-92, кв. 101, с възложител: „АГРО ИВКОРА“ ЕООД . Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.07.2022г...............ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 07.07.2022г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, „БЕРЬОЗКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на спортен комплекс – тренировъчно футболно игрище със
съпътстваща инфраструктура“ в УПИ XIX-209, кв. 28, с площ 2648кв.м., по плана на село Бенковски, община Аврен, област Варна.........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 07.07.2022 г.


Заинтересованите лица могат да отправят мотивирани писмени становища, възражения и предложения, относно забраните или ограниченията посочени в т.8 от Проекта на Заповед на Министъра на околната среда и водите.
Същите могат да бъдат вохдирани в РИОСВ - Варна, на адрес: гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4 или  в Министерство на околната среда и водите на адрес: гр. София, бул "Мария Луиза" №22
режими....ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 20.06.2022 г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „ЛАРГУС” ЕООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Водоснабдяване от съществуващ сондаж с цел обезпечаване нуждите на щраусова ферма с капацитет до 100бр. животни” в ПИ 61128.17.50, земеделска територия, с площ  4826 кв. м, НТП „За друг вид застрояване“, с. Равна гора, община Аврен, област Варна........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 10.06.2022 г.

Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически
лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на 29бр. жилищни сгради в ПИ 04426.29.108 и изграждане на трафопост в ПИ 04426.29.109“, земеделска територия, с обща площ 26437 кв. м., НТП „Нива“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване
(ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.29.108, с цел обособяването на следните УПИ:

УПИ L 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 712кв.м.;

УПИ LI 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 712кв.м;

УПИ LII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 712кв.м;

УПИ LIII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 713кв.м;

УПИ LIV 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 713кв.м;

УПИ LV 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 787кв.м;

УПИ LVI 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 745кв.м;

УПИ LVII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 622кв.м;

УПИ LVIII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 556кв.м

УПИ LIX 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 556кв.м;

УПИ LX 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 556кв.м;

УПИ LXI 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 556кв.м;

УПИ LXII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 613кв.м;

УПИ LXIII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 583кв.м;

УПИ LXIV 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 583кв.м;

УПИ LXV 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 582кв.м;

УПИ LXVI 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 581кв.м;

УПИ LXVII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 581кв.м;

УПИ LXVIII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 580кв.м;

УПИ LXIX 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 640кв.м;

УПИ LXX 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 639кв.м;

УПИ LXXI 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 639кв.м;

УПИ LXXII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 762кв.м;

УПИ LXXIII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 946кв.м;

УПИ LXXIV 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 903кв.м;

УПИ LXXV 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 902кв.м;

УПИ LXXVI 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 985кв.м;

УПИ LXXVII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 1367кв.м;
УПИ LXXVIII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 1361 кв. м., местност „Корията“, кв.029,
с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „АДВА ЕС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.06.2022 г.....................ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 03.06.2022г.


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за сушене на плодове и зеленчуци и изграждане на фотоволтаична инсталация върху покриви на сгради за собствено потребление, с мощност до 1MW” в УПИ V-3,15, кв. 102, с площ 5753 кв.м по плана на с. Казашка река, община Аврен, област Варна, с възложител: „ЕКО ПЛОД“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.06.2022 г.......ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 02.06.2022г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „АДВА ЕС“ ООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изгдаждане на 29бр. жилищни сгради в ПИ 04426.29.108 и изграждане на трафопост в ПИ 04426.29.109“, земеделска територия, с обща площ 26437 кв.м., НТП „Нива“, сързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.29.108, с цел обособяването на следните УПИ:

УПИ L 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 712кв.м;

УПИ LI 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 712кв.м;

УПИ LII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 712кв.м;

УПИ LIII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 713кв.м;

УПИ LIV 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 713кв.м;

УПИ LV 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 787кв.м;

УПИ LVI 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 745кв.м;

УПИ LVII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 622кв.м;

УПИ LVIII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 556кв.м;

УПИ LIX 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 556кв.м;

УПИ LX 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 556кв.м;

УПИ LXI 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 556кв.м;

УПИ LXII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 613кв.м;

УПИ LXIII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 583кв.м;

УПИ LXIV 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 583кв.м;

УПИ LXV 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 582кв.м;

УПИ LXVI 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 581кв.м;

УПИ LXVII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 581кв.м;

УПИ LXVIII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 580кв.м;

УПИ LXIX 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 640кв.м;

УПИ LXX 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 639кв.м;

УПИ LXXI 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 639кв.м;

УПИ LXXII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ762кв.м;

УПИ  LXXIII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 946кв.м;

УПИ LXXIV 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 903кв.м;

УПИ LXXV 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 902кв.м;

УПИ LXXVI 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 985кв.м;

УПИ LXXVII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 1367кв.м;
УПИ LXXVIII 29.108 „за жилищно строителство“, с площ 1361кв.м., местност „Корията“, кв.029,с. Близнаци, общ.Аврен, обл. Варна............ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 16.05.2022 г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, „ЕКО ПЛОД“ ООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на предприятие за сушене на плодове и зеленчуци и изграждане на фотоволтаична инсталация върху покриви на сгради за собствено потребление, с мощност до 1MW” в УПИ V-3,15, кв. 102, с площ 5753 кв.м по плана на с. Казашка река, община Аврен, област Варна.........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 09.05.2022г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, ЕТ „ВИНИ-КИРИЛ БАКАЛОВ“ има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: с „Разширение на съществуващ цех за преработка на месо и месни продукти и изграждане на магазин с транжорна“ в ПИ 03811.95.30, урбанизирана територия, с площ 3270кв.м, НТП „За стопански двор“, местност „Колак баши“, с. Бенковски, община Аврен, област Варна..........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 09.05.2022г.


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, люспест лед и риболовен инвентар“ в поземлен имот с идентификатор 04426.502.335, с площ 2728 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Обществен селищен парк, градина“ по КККР на с. Близнаци, община Аврен, с възложител: община Аврен. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.05.2022 г....ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 05.05.2022г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „АГРО ИВКОРА“ ЕООД  има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Закупуване и оборудване на мобилна мандра за производство на млечни продукти към съществуващ животновъден обект овцеферма“, находящ се в с. Добри дол, община Аврен, УПИ I-92, кв. 101..............ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 20.04.2022г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че община Аврен има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, люспест лед и риболовен инвентар“ в поземлен имот с идентификатор 04426.502.335, с площ 2728 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Обществен селищен парк, градина“ по КККР на с. Близнаци, община Аврен............ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 14.04.2022г.
Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на осем броя еднофамилни жилищни сгради“ в УПИ I-087, II-087, III-087, VII-087, VIII-087, IX-087, X-087, XI-087, с обща площ 5090 кв.м., по плана на село Китка, община Аврен, област Варна, с възложител: Стамат Карагяуров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.04.2022 г..........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публкувано на 14.04.2022г.

Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, МОСВ, уведомява всички физически и юридически лица, че Агенция „Пътна инфраструктура“ има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Разширен идеен проект за Автомагистрала „Черно море“.....ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 05.04.2022 г.
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 „Камчия“.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими..............ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 01.04.2022г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически
лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на шест къщи и пътна връзка“, свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ 097003а и УПИ 097003б, кв.97, идентични ПИ№58445.97.4 и ПИ№58445.97.5, урбанизирана територия, с обща площ 5297 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10
м)“, с. Приселци, община Аврен, с цел установяване на застроителен режим и обособяване на следните УПИ:

УПИ XIV-4, кв.97, с площ 823 кв.м., устройствена зона „Жм“;

УПИ XV-4, кв.97, с площ 813 кв.м., устройствена зона „Жм“;

УПИ XVI-4,5, кв.97, с площ 868 кв.м., устройствена зона „Жм“;

УПИ XVII-5, кв.97, с площ 806 кв.м., устройствена зона „Жм“;

УПИ XVIII-5, кв.97, с площ 801 кв.м., устройствена зона „Жм“;

УПИ XIX-5, кв.97, с площ 85кв.м., устройствена зона „Жм“;
УПИ XX-5, кв.97, с площ 831 кв.м., устройствена зона „Жм“, с възложители: Екатерина Улянова и Сергей Улянов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано 
от 15.03.2022 г.................ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 15.03.2022г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че ЕТ „ПЕРОНИКА – 44 – СТАТИ СТАТЕВ“  има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Водовземане от съществуващ водоизточник ШК ЕТ „ПЕРОНИКА – 44 – САДОВО“ в ПИ № 65125.33.1, село Садово, община Аврен с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в ПИ № 65125.33.1, 65125.33.2, 65125.33.3, 65125.33.4, 65125.33.5 и 65125.33.6 село Садово, община Аврен, с обща площ 34,671 дка, от които ще се напояват капково общо 31 дка............ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 10.03.2022г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че Генади Събев има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на седем еднофамилни жилищни сгради“ в ПИ 04426.49.1, земеделска територия с площ 17030 кв.м., НТП „Нива“, село Близнаци, община Аврен, област Варна.......ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 08.03.2022г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че Стамат Карагяуров има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с:  „Изграждане на осем броя еднофамилни жилищни сгради“ в УПИ I-087, II-087, III-087, VII-087, VIII-087, IX-087, X-087, XI-087, с обща площ 5090 кв.м., по плана на село Китка, община Аврен, област Варна........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 08.03.2022г.


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Развиване на аквакултури и любителски риболов в акваторията на язовир Тръстиково” в част от поземлен имот 73393.30.355, с площ 625386 кв.м., вид територия „територия, заета от води и водни обекти”, НТП „язовир” по КККР на с. Тръстиково, община Аврен, област Варна , с възложител „АКВА ТРЪСТИКОВО” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.03.2022 г.........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 07.03.2022г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане на подземни води чрез  изграждане на две нови съоръжения – ТК-1 в ПИ № 37068.64.3, земеделска територия, НТП „Друг вид трайно насаждение“ за гравитачно напояване на съществуващи лешникови насаждения в ПИ № 37068.64.1, 37068.64.2 и 37068.64.3, с площ 54,924 дка и ТК-2 в ПИ №37068.54.4, земеделска територия, НТП „Друг вид трайно насаждение“ за гравитачно напояване на съществуващи лешникови насаждения ПИ№37068.54.4, 37068.52.32, 37068.54.2, 37068.54.7, 37068.54.6 и 37068.54.10 с площ 48,982 дка“, с. Китка, община Аврен, област Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.03.2022 г..........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 07.03.2022г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че Екатерина Улянова и Сергей Улянов имат следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на шест къщи и пътна връзка“, свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ 097003а и УПИ 097003б, кв.97, идентични ПИ№58445.97.4 и ПИ№58445.97.5, урбанизирана територия, с обща площ 5297 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 м)“, с. Приселци, община Аврен, с цел установяване на застроителен режим и обособяване
на следните УПИ: УПИ XIV-4, кв.97, с площ 823 кв.м., устройствена зона „Жм“; УПИ XV-4, кв.97, с площ 813 кв.м., устройствена зона „Жм“; УПИ XVI-4,5, кв.97, с площ 868 кв.м., устройствена зона „Жм“; УПИ XVII-5, кв.97, с площ 806 кв.м., устройствена зона „Жм“; УПИ XVIII-5, кв.97, с площ 801 кв.м., устройствена зона „Жм“; УПИ XIX-5, кв.97, с площ 85кв.м., устройствена зона „Жм“; УПИ XX-5, кв.97, с площ 831 кв.м., устройствена зона „Жм“..............ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 24.02.2022 г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че ЗП Пламен Паунов има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Водовземане на подземни води чрез  изграждане на две нови съоръжения – ТК-1 в ПИ № 37068.64.3, земеделска територия, НТП „Друг вид трайно насаждение“ за гравитачно напояване на съществуващи лешникови насаждения в ПИ № 37068.64.1, 37068.64.2 и 37068.64.3, с площ 54,924 дка и ТК-2 в ПИ №37068.54.4, земеделска територия, НТП „Друг вид трайно насаждение“ за гравитачно напояване на съществуващи лешникови насаждения ПИ№37068.54.4, 37068.52.32, 37068.54.2, 37068.54.7, 37068.54.6 и 37068.54.10 с площ 48,982 дка“, с. Китка, община Аврен, област Варна.........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 22.02.2022 г.


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на конна база и обслужващи сгради” в ПИ№04426.25.141, с площ 4960 кв.м., урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За животновъден комплекс” по КККР на село Близнаци, община Аврен, с възложител: Марияна Коркинова Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.01.2022 г.................ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 18.01.2022г.


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на пет жилищни сгради” в поземлени имоти с идентификатори: 58445.116.583, 58445.116.584, 58445.116.585, 58445.116.586 и 58445.116.587, с обща площ 3.092 дка, местност „Корията”, село Приселци, община Аврен, област Варна, с възложител Ивайло Иванов, град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.01.2022 г................ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 17.01.2022г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че Генади Събев има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на паркове за разходка, детски площадки и една сглобяема постройка с площ 50 кв.м.”, в ПИ 04426.49.1, земеделска територия, с площ 17 030 кв.м., НТП „Нива”, с. Близнаци,
община Аврен, област Варна...........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 12.01.2022 г.
СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно изискванията на чл.39, ал.2 от Наредба№3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба№3/2000г.;Обн. ДВ бр.88 от 27 октомври 2000г.), уведомяваме всички физически и юридически лица, че е представена  информация към Проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около тръбен кладенец C-1 "Романтика-КК Камчия",  с възложител "Булфорт" ЕООД.

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проекта и допълнителната информация към него. Същите ще бъдат на разположение на следните места:

Басейнова дирекция „Черноморски район”, ул. „Ал. Дякович” №33, град Варна, от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 часа.

Община Аврен, ул. „Тодор Ноев”№8, с. Аврен, от понеделник до петък, от 8:00 до 16:30 часа.  

Проектът за СОЗ и допълнителната информация към него ще бъдат на разположение в продължение на 1 месец, считано от 23.11.2021г.

Публикувано на 23.11.2021г.


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на комплекс от 30 броя еднофамилни жилищни сгради” в УПИ I-115586, идентичен с ПИ 58445.115.568, урбанизирана територия, с площ 19335 кв.м., НТП „Ниско застрояване (до 10м)”, местност „Корията”, с. Приселци, община Аврен, област Варна, с възложител
„ЗЕЛЕНИЯТ ДОМ” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.11.2021 г...........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 19.11.2021г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че Марияна Коркинова има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на конна база и обслужващи сгради” в ПИ№04426.25.141, с площ 4960кв.м., урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За животновъден комплекс” по КККР на село Близнаци, община Аврен, област Варна.....ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 16.11.2021 г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „АКВА ТРЪСТИКОВО” ООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Развиване на аквакултури и любителски риболов в акваторията на язовир Тръстиково” в част от поземлен имот 73393.30.355, с площ 625386 кв.м., вид територия „територия, заета от води и водни обекти”, НТП „язовир” по КККР на с. Тръстиково, община Аврен, област Варна......ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 12.11.2021 г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на обект за производство и реализация на пресни и замразени хлебни и сладкарски изделия, учебен център, шоурум, административни и жилищни сгради и изграждане на трафопост”, свързано с изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ 58445.3.307, земеделска територия, с площ 14 962кв.м., НТП „нива”, с. Приселци, община Аврен, област Варна, с възложител: „БАЙ БИСЕР” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.10.2021 г. ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ...............
Публикувано на 04.10.2021г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ТК-1 „Садово-Община Аврен”, в ПИ с идентификатор 65125.61.24, с площ 10.259 дка, местност „НОВИ МЕСТА”, землище  с. Садово, община Аврен, област Варна, за добив на подземна вода за осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Садово, община Аврен, област Варна”, с възложител: ОБЩИНА АВРЕН. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.09.2021 г.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ...............


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „ЗЕЛЕНИЯТ ДОМ” ООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на комплекс от 30 броя еднофамилни жилищни сгради” в УПИ I-115586, идентичен с ПИ 58445.115.568, урбанизирана територия, с площ 19335 кв.м., НТП „Ниско застрояване (до 10м)”, местност „Корията”, с. Приселци, община Аврен, област Варна. 23.09.2021 г.
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ.......................
Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 ЗП „Десислава Василева Герганова-Малеевска“със система за капково напояване за поливане на лешникови насаждения в поземлен имот 65125.61.33, площ 13 898 кв.м. (съгласно договор за доброволна делба 13 9000 кв.м.), вид собств. частна, вид територия – земеделска, категория 4, НТП – друг вид трайно насаждение, стар номер 061033, м-ст „Нови места“, с. Садово, община Аврен, област Варна, с възложител ЗП Десислава Герганова-Малеевска

Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища

от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.09.2021г.
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ.........Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че община Аврен има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на ТК-1 „Садово-Община Аврен”, в ПИ с идентификатор 65125.61.24, с площ 10.259 дка, местност „НОВИ
МЕСТА”, землище  с. Садово, община Аврен, област Варна, за добив на подземна вода за осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Садово, община Аврен, област Варна”, с
възложител: ОБЩИНА АВРЕН.... ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „БАЙ БИСЕР” ЕООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на обект за производство и реализация на пресни и замразени хлебни и сладкарски изделия, учебен център, шоурум, административни и жилищни сгради и изграждане на трафопост”, свързано с изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ 58445.3.307, земеделска територия, с площ 14 962кв.м., НТП „нива”, с. Приселци, община Аврен, област Варна.... ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че ЗП Десислава Василева Герганова-Малеевска има следното уведомление за реализацията на
инвестиционно предложение свързано с: „Водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 ЗП Десислава Василева Герганова-Малеевска” със система за капково напояване за поливане на лешникови насаждения в поземлен имот № 651.61.33, площ 13 898 кв.м /съгласно договор за доброволна делба 13 900 кв.м/, вид собственост частна, вид територия - земеделска, категория 4, НТП - друг вид трайно насаждение, стар номер 061033, м-ст „Нови места”, с. Садово, община Аврен, област Варна...... ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

 

от ОБЩИНА АВРЕН,

със седалище и адрес на управление:

с. Аврен, обл. Варна, ул. “Т. Ноев” №8

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава на засегнатото население, че има инвестиционнопредложение за: „Изграждане на сондаж(тръбен кладенец) в землището на с.Садово, вПИ с идентификатор 65125.61.24, местност „НОВИ МЕСТА“за добив на подземни води за осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с.Садово, общ.Аврен, обл.Варна“.....ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че Ивайло Иванов, гр.Варна има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на пет жилищни сгради” в поземлени имоти с идентификатор 58445.116.583, 58448.116.584, 58445.116.585, 58445.116.586 и 58445.116.587, с обща площ 3.092 дка,  урбанизирана територия, с НТП „Ниви”, местност „Корията”, с. Приселци, община Аврен, област Варна, с възложител Ивайло Иванов, гр.Варна.....ВИЖТЕ ПОВЕЧЕСъгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на 28бр. жилищни сгради и трафопост“ в поземлени имоти с идентификатор 04426.78.30, 04426.78.32 и 04426.78.33, урбанизирана територия, с обща площ 32654 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, местност „До селото“, с. Близнаци, община Аврен, област Варна, свързано с изработване на ПУП-ПРЗ с цел урегулиране на имотите и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложител „КАМЧИЯ ИНВЕСТ БГ“ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.05.2021г..........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „КАМЧИЯ ИНВЕСТ БГ” ООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на 28бр. жилищни сгради и трафопост” в поземлени имоти с идентификатор 04426.78.30, 04426.78.32 и 04426.78.33, урбанизирана територия, с обща площ 32 654 кв.м., НТП „За друг вид производствен, складов обект”,  местност „До селото”, с. Близнаци, община Аврен, област Варна, свързано с
изработване на ПУП-ПРЗ с цел урегулиране на имотите и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм”......ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 12.05.2021г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на шест жилищни сгради”, по една във всеки от новообразуваните УПИ, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58445.5.200, с площ
6894кв.м., находящ се в местност „Каваците”, землище на с. Приселци, община Аврен, с възложител „БИОСЕРВИС” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2021 г............. ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 09.03.2021 г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че "БИОСЕРВИС" ЕООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с Изграждане на шест жилищни сгради, по една във всеки от новообразуваните УПИ, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58445.5.200, с площ 6894кв.м., находящ се в местност „Каваците”, землище на с. Приселци, община Аврен........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕСъгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на къмпинг за каравани, бунгала, офис и санитарни възли” в поземлен имот  (ПИ) 04426.102.153, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя”, с площ 2060 кв.м., КК „Камчия”, с. Близнаци, община Аврен, област Варна, с възложител: Е. Димитрова, град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.02.2021 г.......ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 03.02.2021г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата  за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сондаж ТК-1„Садово-община Аврен” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65125.61.1, с площ 211.997 дка, земеделска територия, с НТП „Пасище”, местност „Край селото”, землище с. Садово, община Аврен, област Варна, за добив на подземна вода за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Садово, община Аврен, с възложител: община Аврен. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.01.2021 г....ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ 
Публикувано на 21.01.2021г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че община Аврен има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на сондаж ТК-1 „Садово-община Аврен” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65125.61.1, местност „Край селото”, землище с. Садово, община Аврен, област Варна, за добив на подземна вода за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Садово, община Аврен, с

възложител: община Аврен....ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 16.12.2020г.
Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически
и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на 5бр. еднофамилни жилищни сгради” в ПИ 58445.115.568, земеделска територия, с площ 19335 кв.м., НТП „Нива”, местност „Корията”, с. Приселци, община Аврен, област Варна, с възложител „ЛЪКИ ТУР” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.11.2020г...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 16.11.2020г.
Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „ЛЪКИ ТУР” ООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на 5 бр. еднофамилни жилищни сгради” в ПИ 58445.115.568, земеделска територия, с площ 19335 кв.м., НТП „Нива”, местност „Корията”, с. Приселци, община Аврен, област Варна, с възложител „ЛЪКИ ТУР” ООД....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

Публикувано на 11.11.2020г.

Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от подземни води чрез нов сондажен кладенец” в ПИ с идентификатор 58445.48.31 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, за напояване на тревни чимове в поземлени имоти с идентификатори 58445.48.29, 58445.48.30, 58445.48.31, 58445.48.32 и 58445.48.33 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: „ЮРОГРИЙН ТЪРФ” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.08.2020 г....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 

Публикувано на 26.08.2020г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „ЮРОГРИИН ТЪРФ“ ЕООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Водовземане от подземни води чрез нов сондажен кладенец”, в ПИ с
идентификатор 58445.48.31 по КККР на с. Приселци, община Аврен, за напояване на тревни чимове в поземлени имоти с идентификатори 58445.48.29, 58445.48.30,  58445.48.31, 58445.48.32 и 58445.48.33 по КККР на с. Приселци, община Аврен...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 18.08.2020г.


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец” в ПИ с идентификатор 58445.30.11, с площ 28.497 дка, местност „Пазарлията”, землище с. Приселци, община Аврен, с цел „Напояване на лозови масиви” в поземлен имот (ПИ) с идентификатори: 58445.32.12, 58445.30.1, 58445.30.11, 58445.28.1,
58445.28.2, 58445.28.3, 58445.28.4, 58445.28.5, 58445.29.6, 58445.29.7, 58445.29.8, 58445.29.9, 58445.29.14, 58445.29.15, 58445.29.16, 58445.29.17 и 58445.29.20, с обща площ 229дка, землище с. Приселци, община Аврен, с възложител” ЕТ „ИЙСТ АГРО - Григор Григоров”, град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.08.2020 г...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 06.08.2020г.


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и
юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на животновъдна ферма за 100бр. кози и производство на мляко”, свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на ПИ 58445.61.260, земеделска територия, с площ 2000кв.м., НТП „Пасище”, с. Приселци, община Аврен, област Варна, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Пп” (предимно производствена), с възложител: „ЕПОНА” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.06.2020 г....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 16.07.2020г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ЕТ „ИЙСТ АГРО - Григор Григоров”, град Варна има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на тръбен кладенец” в поземлен имот  (ПИ) с идентификатори: 58445.32.12, 58445.30.1, 58445.30.11, 58445.28.1, 58445.28.2, 58445.28.3, 58445.28.4, 58445.28.5, 58445.29.6, 58445.29.7, 58445.29.8, 58445.29.9, 58445.29.14, 58445.29.15, 58445.29.16, 58445.29.17 и 58445.29.20, с обща площ 229дка, землище с. Приселци, община Аврен...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 16.07.2020г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „АДВЕНТУС БГ” ЕООД, град Варна има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с:  „Изграждане на 10 броя вилни/жилищни сгради” с различна площ от 54кв.м. до 108 кв.м. на отделни парцели, в поземлен имот с идентификатор: 04426.22.126 (предходен идентификатор: 04426.22.35), с площ 8 496 кв.м., местност „Мерджемека”, с. Близнаци, община Аврен ...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
 
Публикувано на 16.07.2020г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „ЕПОНА” ЕООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на животновъдна ферма за 100бр. кози и производство на мляко”, свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на ПИ 58445.61.260, земеделска територия, с площ 2000кв.м., НТП „Пасище”, с. Приселци, община Аврен, област Варна, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Пп” (предимно производствена)....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

Публикувано на 23.06.2020 г.


Съгласно решението на член 4, ал. 2 от Наредбата за проверка и редакция за оценка на въздействието на този момент в понеделник, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че ЕТ „ВИНИ - КИРИЛ БАКАЛОВ” има следното съобщение за реализация на инвестиционно предложение отделено с: „Изграждане на магазин и цех за преработка на месо и месни продукти“,
в ПИ 03811.95,30, урбанизирана площ, с площ 3270 кв.м., НТП „За стопански двор“, местност „Колак баши“ , с. Бенковски, община Аврен, област Варна, отделено с изработка на проект за Подробен устройствен план - план за регулиране и застрояване (ПУП - ПРЗ) с тел отречен на имот за „магазин и цех за преработка на месо и месни продукти“....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

Публикувано на 29.05.2020г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на винарна с дегустационна и ресторант, пет етажни къщи, руска баня и параклис”, свързано с изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в обхват на ПИ 03811.84.150, с площ 5000кв.м., с НТП „Лозе”, по КККР на с. Бенковски, местност „Ени чешма”, община Аврен, област Варна, с възложител: „ВАРТ” ЕООД, с. Аврен, община Аврен, област Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.05.2020 г... НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 22.05.2020 г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство и смяна предназначение на съществуваща сграда – гараж в обект за винопроизводство” в УПИ XII, „за социални дейности и безвредни производствени дейности”, кв.71 по плана на с. Аврен, община Аврен, област Варна, с възложител: „ХОЛИДЕЙ БИО” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.04.2020 г.... НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

Публикувано на 09.04.2020 г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Е. Димитрова, гр. Варна има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: : „Изграждане на къмпинг за каравани, бунгала, офис и санитарни възли” в поземлен имот  (ПИ) с идентификатор 04426.102.153, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя”, с площ 2060 кв.м., КК „Камчия”, с. Близнаци, община Аврен, област Варна......НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

Публикувано на 13.03.2020 г.Съгласно изискванията начл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на  въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): с „Изграждане на кариера за добив на подземни богатства – пясъци от находище за строителни материали „Милкова мера””, землище на с. Садово, община Аврен, област Варна, с възложител: „Техком” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано  от 11.03.2020 г.....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕСъгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от нов сондажен кладенец „СК Холидей – Аврен”” в поземлен имот (ПИ) №00084.1.365, лозе, местност „Бялата пръст”, с. Аврен, община Аврен, област Варна, с цел напояване на лозови насаждения, в ПИ№ 00084.1.365, 00084.1.513 и 00084.1.515, местност „Бялата пръст”, по плана на с. Аврен, община Аврен, област Варна, с възложител: „ХОЛИДЕЙ БИО” ООД, с. Аврен, община Аврен, област Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2020г...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива“ (КПИИ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 05311.50.2 и 05311.50.3 по КККР на с. Болярци, общ. Аврен свързан с изработване на: проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и инвестиционен проект за промяна предназначение на сгради и изграждане на цех за преработка на месни и спиртни продукти, с възложител: Б. СТАТЕВА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.02.2020 г... НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 03.02.2020 г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че "ХОЛИДЕЙ БИО" ООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: "Водовземане от нов сондажен кладенец „СК Холидей – Аврен”” в поземлен имот (ПИ) №00084.1.365, лозе, местност „Бялата пръст”, с. Аврен, община Аврен, област Варна....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 13.12.2019 г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че "ХОЛИДЕЙ БИО" ООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: "Преустройство и смяна предназначение на съществуваща сграда - гараж в обект за вино производство" в УПИ №XII - "за социални дейности и безвредно производствени дейности", в кв. 71 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна ...научете повече

публикувано на 05.11.2019г.
 


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че "БОЛЯРСКИ ХАН" ЕООД има следното искане за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: "Реновиране на обект за производство на мляко и млечни продукти от собствена ферма", разположен в землището на село Болярци, община Аврен, област Варна ...научете повече

публикувано на 21.11.2019 г.

Наименование Брой тегления
ИП ДТ.pdf 0 Изтегли документ с име "ИП ДТ.pdf"
ИП БЕНИТА ОЙЛ ООД.pdf 0 Изтегли документ с име "ИП БЕНИТА ОЙЛ ООД.pdf"
Prilojenie 2 Largus 2.pdf 2 Изтегли документ с име "Prilojenie 2 Largus 2.pdf"
Приложение 2.pdf 2 Изтегли документ с име "Приложение 2.pdf"
ИП ОП-3395(1).pdf 3 Изтегли документ с име "ИП ОП-3395(1).pdf"
Уведомление.pdf 3 Изтегли документ с име "Уведомление.pdf"
INFORMATSIA.pdf 3 Изтегли документ с име "INFORMATSIA.pdf"
Informacia po Prilojenie 2 kym chl. 6 ot NURIOVOS_Sign.docx 3 Изтегли документ с име "Informacia po Prilojenie 2 kym chl. 6 ot NURIOVOS_Sign.docx"
26-00-5297-А10.pdf 39 Изтегли документ с име "26-00-5297-А10.pdf"
Iskane i Inform po PR 2.pdf 6 Изтегли документ с име "Iskane i Inform po PR 2.pdf"
26-00-6354.pdf 5 Изтегли документ с име "26-00-6354.pdf"
Parvo uvedom-1.pdf 4 Изтегли документ с име "Parvo uvedom-1.pdf"
26-00-5297.pdf 9 Изтегли документ с име "26-00-5297.pdf"
приложение 2.pdf 4 Изтегли документ с име "приложение 2.pdf"
Parvo uvedom-1.pdf 4 Изтегли документ с име "Parvo uvedom-1.pdf"
МОСВ Проект Защитени зони ново.zip 9 Изтегли документ с име "МОСВ Проект Защитени зони ново.zip"
uvedomleni .pdf 5 Изтегли документ с име "uvedomleni .pdf"
инфо искане 3683 чл.6.pdf 5 Изтегли документ с име "инфо искане 3683 чл.6.pdf"
инфо искане 2185.pdf 5 Изтегли документ с име "инфо искане 2185.pdf"
op-1701.pdf 5 Изтегли документ с име "op-1701.pdf"
УВЕДОМЛЕНИЕ 2185.pdf 5 Изтегли документ с име "УВЕДОМЛЕНИЕ 2185.pdf"
уведомление 92-00-3553.pdf 6 Изтегли документ с име "уведомление 92-00-3553.pdf"
ОП-537 5 приложение 2.pdf 5 Изтегли документ с име "ОП-537 5 приложение 2.pdf"
уведомление Агро Ивкора ЕООД.pdf 5 Изтегли документ с име "уведомление Агро Ивкора ЕООД.pdf"
IMG_0001.pdf 22 Изтегли документ с име "IMG_0001.pdf"
община Аврен.pdf 5 Изтегли документ с име "община Аврен.pdf"
AM CHERNO MORE.zip 5 Изтегли документ с име "AM CHERNO MORE.zip"
ЗЗ КАМЧИЯ BG0000116.zip 5 Изтегли документ с име "ЗЗ КАМЧИЯ BG0000116.zip"
Прил 2 към чл. 6 инфо за преценка ОВОС.pdf 24 Изтегли документ с име "Прил 2 към чл. 6 инфо за преценка ОВОС.pdf"
R uvedomlenye.pdf 18 Изтегли документ с име "R uvedomlenye.pdf"
уведомление ОП-92(5).pdf 5 Изтегли документ с име "уведомление ОП-92(5).pdf"
Parvo uvedom-1.pdf 5 Изтегли документ с име "Parvo uvedom-1.pdf"
ОП-4490(3).pdf 22 Изтегли документ с име "ОП-4490(3).pdf"
precenka-ovos-kitka-sondaji.docx 5 Изтегли документ с име "precenka-ovos-kitka-sondaji.docx"
уведомление.pdf 5 Изтегли документ с име "уведомление.pdf"
2 UVEDOMLENIE-ip-sondaj + gravitachno.pdf 5 Изтегли документ с име "2 UVEDOMLENIE-ip-sondaj + gravitachno.pdf"
IMG_0001 (9).pdf 10 Изтегли документ с име "IMG_0001 (9).pdf"
Овоз.rar 6 Изтегли документ с име "Овоз.rar"
уведомление.pdf 6 Изтегли документ с име "уведомление.pdf"
информация приложение№2.pdf 7 Изтегли документ с име "информация приложение№2.pdf"
уведомление.pdf 10 Изтегли документ с име "уведомление.pdf"
уведомление по чл.4.pdf 9 Изтегли документ с име "уведомление по чл.4.pdf"
информ за преценка ОВОС.pdf 19 Изтегли документ с име "информ за преценка ОВОС.pdf"
uvedomlenie IP_.docx 9 Изтегли документ с име "uvedomlenie IP_.docx"
IMG_0001.pdf 37 Изтегли документ с име "IMG_0001.pdf"
5954-A7-PRECENKA.pdf 9 Изтегли документ с име "5954-A7-PRECENKA.pdf"
ИП АВРЕН.pdf 10 Изтегли документ с име "ИП АВРЕН.pdf"
IMG_0001.pdf 10 Изтегли документ с име "IMG_0001.pdf"
IMG_0001.pdf 10 Изтегли документ с име "IMG_0001.pdf"
община Аврен.pdf 17 Изтегли документ с име "община Аврен.pdf"
ИП.pdf 17 Изтегли документ с име "ИП.pdf"
инфо за преценка ОВОС БлизнациОП-1855.doc 17 Изтегли документ с име "инфо за преценка ОВОС БлизнациОП-1855.doc"
IMG_0001.pdf 25 Изтегли документ с име "IMG_0001.pdf"
Приложение№2.pdf 86 Изтегли документ с име "Приложение№2.pdf"
IMG_0001.pdf 242 Изтегли документ с име "IMG_0001.pdf"
Dop inform-PR 2 ОВОС-7.docx 353 Изтегли документ с име "Dop inform-PR 2 ОВОС-7.docx"
 1. Инвестиционни предложения - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 6. Минерални води
 7. Мери, пасища и ливади
 8. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 9. Заседания на ОЕСУТ
 10. Свободна рубрика
 11. Концесии
 12. Свободна рубрика
 13. Туризъм
 14. Свободна подрубрика ДРУГИ
 15. Свободна рубрика
 16. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 17. Проекти и програми
 18. Свободна рубрика 2
 19. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 20. Oбявление на отдел
 21. Уведомления на РИОСВ – Варна
 22. Обявление на областен управител Варна
 23. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 24. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта