Концесии

Дата на публикуване: 03.10.2017 15:45

Съобщение относно открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обекти – публична общинска собственост

 

 

          До участниците и заинтересованите лица в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите върху обект – публична общинска собственост, представляващ: Язовир „Мумлеза”, съставляващ поземлен имот № 001247, ЕКАТТЕ 00084, с площ 17,112 дка., с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местност „Картала” в землището на с. Аврен, община Аврен, област  Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №71 от 23.10.2000г. и Акт за поправка №2952 от 05.08.2016г., при граници: имот № 001244, № 001246, № 000383, № 001215, № 001217, съгласно скица № К12101/01.06.2017 г.

 

Уважаеми дами и господа,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 06.10.2017 г. от 11:00 часа в заседателна зала на Община Аврен, втори етаж на „ТСУ”, ул. „Йордан Ноев” № 50 ще бъде проведено публично заседание на комисията, на което ще бъдат отворени Плик № 2 – „Предложение” и Плик № 3 – „Обвързващо предложение” на допуснатите до този етап от процедурата участници.

 

Заседанието ще се проведе при условията на чл. 47, ал. 3 и по реда, предвиден в чл. 55б от ППЗК.

 

 

Даниела Петрова,

Председател на комисията

 

публикувано на 03.10.2017 г.


Съобщение относно открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обекти – публична общинска собственост

 

           До участниците и заинтересованите лица в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите върху обект – публична общинска собственост, представляващ: Язовир „Здравец”, находящ се в землището на с. Аврен, община Аврен, област Варна, разположен в имоти: Поземлен имот № 001138, ЕКТТЕ 00084, с площ 56,482 дка, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местността „Над язовира”, в землището на с. Аврен, oбщина Аврен, oбласт Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №74 от 23.10.2000г. и Акт за поправка №2953 от 05.08.2016г., при граници: имот № 003287, № 003284, № 003494, № 003271, № 003602, № 003495, № 003268, № 003362, №001220, № 001201, № 001214, № 001213, № 001211, съгласно скица № К 12100/01.06.2017 г.;  Поземлен имот № 003494, ЕКТТЕ 00084, с площ 2.211 дка, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местността „Ков. извор”, в землището на с. Аврен, oбщина Аврен, oбласт Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №3014 от 26.09.2016г., при граници: имот № 003284, № 003280, № 003274, № 001138, съгласно скица № К12098/01.06.2017 г. и Поземлен имот № 003495, ЕКТТЕ 00084, с площ 2.631 дка, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местността „Над язовира”, в землището на с. Аврен, oбщина Аврен, oбласт Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №3013 от 26.09.2016г., при граници: имот № 003268, № 003602, № 001138, съгласно скица № К12099/01.06.2017 г.
 
 

Уважаеми дами и господа,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 06.10.2017 г. от 10:00 часа в заседателна зала на Община Аврен, втори етаж на „ТСУ”, ул. „Йордан Ноев” № 50 ще бъде проведено публично заседание на комисията, на което ще бъдат отворени Плик № 2 – „Предложение” и Плик № 3 – „Обвързващо предложение” на допуснатите до този етап от процедурата участници.

 

Заседанието ще се проведе при условията на чл. 47, ал. 3 и по реда, предвиден в чл. 55б от ППЗК.

 

Даниела Петрова,

Председател на комисията

 

публикувано на 03.10.2017 г.


СЪОБЩЕНИЕ

            На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 30, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Община Аврен съобщава, че с Решение № 612, по протокол от редовно заседание № 26 на Общински съвет – Аврен, проведено на 18.08.2017г. е открита процедура за предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите върху обект – публична общинска собственост, представляващ:  Язовир „Садово”, съставляващ поземлен имот № 000059, ЕКТТЕ 65125, с площ 8.638 дка, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местността „Старите лозя”, в землището на с. Садово, oбщина Аврен, oбласт Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №124 от 05.12.2000 г., при граници: имот № 000174, № 000054, № 029016, № 029023 и № 000062, съгласно скица № К03806/01.06.2017 г.
            Документацията за участие в процедурата за предоставяне на концесия се закупува при условията и в сроковете, посочени в обявлението и се получава от отдел „Общинска собственост земеделие и гори” в сградата на Община Аврен, на адрес: област Варна, община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, всеки работен ден до 16:00 часа срещу представен документ за закупена концесионна документация.
При получаване на документацията, заинтересуваното лице подава декларация, в която посочва едно или повече имена, адрес/и, телефон/и и електронна/и поща/и, на които да бъдат предоставяни разяснения, документи и информация по чл. 48, ал. 1, т. 8 от Закона за концесиите. Когато се посочват данни на упълномощено лице, към декларацията се прилага писмено пълномощно, подписано от физическото лице или от законен представител на юридическото лице, за което е получена документацията.
Обявлението за провеждане на процедурата е обнародвано в електронната страница на „Държавен вестник” (ДВ), раздел „Концесии“, вид на концесията: общинска концесия, под № 3 от 23.08.2017 г. и е вписано в Националния концесионен регистър (НКР) под пореден № A - 000902.
 
публикувано на 23.08.2017 г.
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

            На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 30, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Община Аврен съобщава, че с Решение № 613, по протокол от редовно заседание № 26 на Общински съвет – Аврен, проведено на 18.08.2017г. е открита процедура за предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите върху обект – публична общинска собственост, представляващ: Язовир „Мумлеза”, съставляващ поземлен имот № 001247, ЕКАТТЕ 00084, с площ 17,112 дка., с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местност „Картала” в землището на с. Аврен, община Аврен, област  Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №71 от 23.10.2000г. и Акт за поправка №2952 от 05.08.2016г., при граници: имот № 001244, № 001246, № 000383, № 001215, № 001217, съгласно скица № К12101/01.06.2017 г.
            Документацията за участие в процедурата за предоставяне на концесия се закупува при условията и в сроковете, посочени в обявлението и се получава от отдел „Общинска собственост земеделие и гори” в сградата на Община Аврен, на адрес: област Варна, община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, всеки работен ден до 16:00 часа срещу представен документ за закупена концесионна документация.
При получаване на документацията, заинтересуваното лице подава декларация, в която посочва едно или повече имена, адрес/и, телефон/и и електронна/и поща/и, на които да бъдат предоставяни разяснения, документи и информация по чл. 48, ал. 1, т. 8 от Закона за концесиите. Когато се посочват данни на упълномощено лице, към декларацията се прилага писмено пълномощно, подписано от физическото лице или от законен представител на юридическото лице, за което е получена документацията.
Обявлението за провеждане на процедурата е обнародвано в електронната страница на „Държавен вестник” (ДВ), раздел „Концесии“, вид на концесията: общинска концесия, под № 2 от 23.08.2017 г. и е вписано в Националния концесионен регистър (НКР) под пореден № A - 000901.
 
публикувано на 23.08.2017 г.
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

            На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 30, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Община Аврен съобщава, че с Решение № 611, по протокол от редовно заседание № 26 на Общински съвет – Аврен, проведено на 18.08.2017г. е открита процедура за предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите върху обект – публична общинска собственост, представляващ: Язовир „Здравец”, находящ се в землището на с. Аврен, община Аврен, област Варна, разположен в имоти:
 • Поземлен имот № 001138, ЕКТТЕ 00084, с площ 56,482 дка, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местността „Над язовира”, в землището на с. Аврен, oбщина Аврен, oбласт Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №74 от 23.10.2000г. и Акт за поправка №2953 от 05.08.2016г., при граници: имот № 003287, № 003284, № 003494, № 003271, № 003602, № 003495, № 003268, № 003362, №001220, № 001201, № 001214, № 001213, № 001211, съгласно скица № К 12100/01.06.2017 г.;
 • Поземлен имот № 003494, ЕКТТЕ 00084, с площ 2.211 дка, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местността „Ков. извор”, в землището на с. Аврен, oбщина Аврен, oбласт Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №3014 от 26.09.2016г., при граници: имот № 003284, № 003280, № 003274, № 001138, съгласно скица № К12098/01.06.2017 г.;
 • Поземлен имот № 003495, ЕКТТЕ 00084, с площ 2.631 дка, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в местността „Над язовира”, в землището на с. Аврен, oбщина Аврен, oбласт Варна, притежаван с Акт за публична общинска собственост №3013 от 26.09.2016г., при граници: имот № 003268, № 003602, № 001138, съгласно скица № К12099/01.06.2017 г.
            Документацията за участие в процедурата за предоставяне на концесия се закупува при условията и в сроковете, посочени в обявлението и се получава от отдел „Общинска собственост земеделие и гори” в сградата на Община Аврен, на адрес: област Варна, община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, всеки работен ден до 16:00 часа срещу представен документ за закупена концесионна документация.
При получаване на документацията, заинтересуваното лице подава декларация, в която посочва едно или повече имена, адрес/и, телефон/и и електронна/и поща/и, на които да бъдат предоставяни разяснения, документи и информация по чл. 48, ал. 1, т. 8 от Закона за концесиите. Когато се посочват данни на упълномощено лице, към декларацията се прилага писмено пълномощно, подписано от физическото лице или от законен представител на юридическото лице, за което е получена документацията.
Обявлението за провеждане на процедурата е обнародвано в електронната страница на „Държавен вестник” (ДВ), раздел „Концесии“, вид на концесията: общинска концесия, под № 1 от 23.08.2017 г. и е вписано в Националния концесионен регистър (НКР) под пореден № A - 000900.
 
публикувано на 23.08.2017 г.
 
 


Съобщения по чл. 43, ал. 1 от ЗК изтегли, публикувано на 23.08.2017 г.


 1. Концесии - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 6. Минерални води
 7. Мери, пасища и ливади
 8. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 9. Инвестиционни предложения
 10. Заседания на ОЕСУТ
 11. Свободна рубрика
 12. Свободна рубрика
 13. Туризъм
 14. Свободна подрубрика ДРУГИ
 15. Свободна рубрика
 16. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 17. Проекти и програми
 18. Свободна рубрика 2
 19. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 20. Oбявление на отдел
 21. Уведомления на РИОСВ – Варна
 22. Обявление на областен управител Варна
 23. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 24. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта