Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 09.12.2022 11:25

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *****, чрез упълномощеното лице адв. *****, че на 09.12.2022г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *****, чрез подадено заявление с вх. № М-2425 от 01.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 04426.7.17 по КК и КР на село Близнаци, община Аврен, област Варна, местност „МЕРЛЪКА ПОД СЕЛО“, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ нива с площ 1395 кв. м., при граници: ПИ 04426.7.22, ПИ 04426.7.18, ПИ 04426.7.12, ПИ 04426.7.16.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 09.12.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

  На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

 Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице адвокат *** и всички заинтересовани лица, че на 29.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2233 от 08.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ сграда с разгъната застроена площ 75 кв. м. и второстепенна сграда със застроена площ 10 кв. м., находящи се в УПИ III-27 в квартал 38 по регулационния план на село Царевци, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя569 от 20.10.1929г. за улична регулация и Указ на Царя № 2879 от 26.10.1929 г., последната изменена със Заповед № 81 от 26.06.1974 г. за дворищна регулация, ведно с построената в това дворно място жилищна сграда.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Царевци, община Аврен за УПИ III-27 в квартал 38, като собственик е вписан ***.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

  На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

  Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 29.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез упълномощеното лице адвокат ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2310 от 17.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за масивна жилищна сграда със ЗП 55 кв. м., находяща се в УПИ IХ-465 в квартал 70 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна.

Урегулиран поземлен имот УПИ IХ-465 в квартал 70 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна, отговаря на част от УПИ IX-530 и на част от УПИ X-529 в квартал 95 по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна за УПИ IХ-465 в квартал 70, като собственик е вписана ***.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

 

 

 

с. Аврен

29.11.2022 г.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 22.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1505 от 01.08.2022 год. и за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII-492 от квартал 57 с площ 1 030 кв. м. по регулационния план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.02.1989 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация.

УПИ XXVII-492 от квартал 57 по сега действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.02.1989 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация, отговаря на парцелXXVII-492 част от парцелVIII-491част от парцел IX-491 от квартал 48 по предходен план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 2871 от 09.05.1967 год. за улична регулация и дворищна регулация.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за уведомления в сградата и на Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 22.11.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

  Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице *** и всички заинтересовани лица, че на 04.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2149 от 25.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ полумасивна сграда – къща с площ 63 кв. м., мазе с площ 12 кв. м. и второстепенна сграда с паянтова конструкция с площ 12 кв. м., находящи се в УПИ IV-486 в квартал 69 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Варна за улична и дворищна регулация.

УПИ IV-486 в квартал 69 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Варна, отговаря на УПИ IV-474 в квартал 99 по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на царя № 151 от 21.03.1930 г.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен за  УПИ IV-486 в квартал 69, като собственик е вписан ***.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 
Публикувано на 09.11.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

  На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

 Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице *** и всички заинтересовани лица, че на 04.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2149 от 25.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ полумасивна сграда – къща с площ 63 кв. м., мазе с площ 12 кв. м. и второстепенна сграда с паянтова конструкция с площ 12 кв. м., находящи се в УПИ IV-486 в квартал 69 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Варна за улична и дворищна регулация.

УПИ IV-486 в квартал 69 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Варна, отговаря на УПИ IV-474 в квартал 99 по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на царя № 151 от 21.03.1930 г.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен за  УПИ IV-486 в квартал 69, като собственик е вписан ***.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 Публикувано на 04.11.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

  Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице адвокат *** и всички заинтересовани лица, че на 03.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2123 от 20.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ ½ ид. части от дворно място, цялото с площ 2 025 кв. м., съставляващо УПИ IV в квартал 94 по регулационния план на село Царевци, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 569 от 20.10.1929 г. за улична регулация и Указ на Царя № 2879 от 26.10.1929 г. за дворищна регулация, ведно с построената в това дворно място жилищна сграда.

Съгласно Н. А. № 52, том IV, рег. № 3545, дело № 560 от 09.08.2007 г., *** е собственик на ½ ид. част от УПИ IV в квартал 94 по регулационния план на село Царевци, община Аврен, област Варна.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Царевци, община Аврен за УПИ IV в квартал 94, като собственик е вписан ***.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 Публикувано на 03.11.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***** и всички заинтересовани лица, че на 03.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *****, чрез подадено заявление с вх. № М-2120 от 20.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за незастроено място с площ 1750 кв. м., представлявощо поземлен имот с проектен № 391 от квартал 29 по плана на село Бенковски, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 169 от 14.06.1991 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Аврен за улична и дворищна регулация.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 03.11.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 20.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2098 от 18.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор ПИ № 21419.501.92 с площ 864 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Добри дол, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед РД – 18 -1/10.01.2012 г. на ИД на АГКК гр. Варна, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи: 21419.501.93, 21419.501.173, 21419.14.115, 21419.501.91.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

 На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 20.10.2022г.


 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска  собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, чрез *** и всички заинтересовани лица, че на 13.10.2022 год. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2037 от 10.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за следните недвижими имоти:

Урегулиран поземлен имот (УПИ) III от квартал 94 по регулационния план на село Царевци, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 569/20.10.1929 год. за улична регулация и Указ на Царя № 2879/26.10.1929 год. за дворищна регулация, последната изменена със Заповед № 259 от 01.07.1999 год. на Кмета на община Аврен.

Със Заповед № 259 от 01.07.1999 год. на Кмета на община Аврен е одобрено разделянето на парцел III от квартал 94 по плана на  село Царевци, община Аврен, област Варна, като се образуват парцел III и парцел VII от квартал 94 по плана на същото село.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII от квартал 94 по регулационния план на село Царевци, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 569/20.10.1929 год. за улична регулация и Указ на Царя № 2879/26.10.1929 год. за дворищна регулация, последната изменена със Заповед № 259 от 01.07.1999 год. на Кмета на община Аврен.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 13.10.2022 г.


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***“, ЕИК ***, представлявано от ***, чрез адвокат ***, че на 10.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, ЕИК ***, представлявано от ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1807 от 05.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

- 69,50 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 04426.78.15 по КК и КК на село Близнаци, община Аврен, област Варна, целият с площ 639 кв. м., заедно с ½ ид. част от построената в този имот масивна сграда – трафопост, цялата с площ 59 кв. м. с идентификатор 04426.78.15.1, заедно с 1/2 ид. част от съоръженията в нея, ведно с ½ ид. част от всички приращения, насаждения и други подобрения  в имота.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 11.10.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

   Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 03.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1568 от 08.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за жилищна сграда със ЗП 72 кв. м., гараж със ЗП 35 кв. м., търговски обект със ЗП 72 кв. м. и магазин със ЗП 55 кв. м., находящи се в УПИ Х-506 в квартал 72 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна.

Урегулиран поземлен имот X-506 в квартал 72 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна, отговаря на УПИ XVI-547 в квартал 95б по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г.

            По разписен лист към действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна за УПИ X-506 в квартал 72, като собственик е вписан ***.

  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 03.10.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

  Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице *** и всички заинтересовани лица, че на 23.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

            Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1793 от 02.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            - Урегулиран поземлен имот (УПИ) с площ 1 010 кв. м., съставляващ УПИ VIII-83 в квартал 1 по регулационния план на село Болярци, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 605 от 05.12.1931 г. за улична и с Указ на Царя № 5190 от 22.12.1931 г. за дворищна регулация, ведно с построените масивна жилищна сграда, стопанска постройка и навес.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 23.09.2022 г.


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

  Уведомява се ***, чрез ***, че на 23.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

            Производството е по инициатива на ***, чрез ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1814 от 07.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за 1/5 ид. части  урегулиран поземлен имот (УПИ) III- 184 в квартал 33 с площ 880 кв. м. по регулационния план на село Китка, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 586 от 20.11.1931 г. за улична и с Указ на Царя № 1933 от 02.12.1931 г. за дворищна регулация и 1/5 ид. част от жилище с площ 32 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 23.09.2022 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска  собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, чрез адв. *** и всички заинтересовани лица, че на 12.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1696 от 22.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка на дворно място с площ 560 кв. м., съставляващ УПИ XIII-468 в квартал 70 по сега действащия регулационния план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Варна за улична и дворищна регулация, ведно с построената в него жилищна сграда, подобрения и приращения.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-468 в квартал 70 по сега действащия регулационния план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Варна, отговаря на част от УПИ XIV-527 и на част от УПИ XIII-527 от квартал 95 по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 151/21.03.1930 год.

Към УПИ XIII-468 в квартал 70 по плана на село Дъбравино, община Аврен, област Варна има придаваема част от улица с площ 20 кв. м.

Съгласно § 7, ал.1, т. 4 от ЗМСМА общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване с общинска собственост, а съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост за тях не се съставят Актове за общинска собственост.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

Публикувано на 12.09.2022 г.

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

  Уведомява се ***, че на 12.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

            Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1736 от 26.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за застроено дворно място, съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) V-45 в квартал 1 с площ 1 000 кв. м. по регулационния план на село Китка, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 586 от 20.11.1931 г. за улична и с Указ на Царя № 1933 от 02.12.1931 г. за дворищна регулация.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 12.09.2022 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

  Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 09.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1673 от 18.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ имот с пл. № 135 с площ 3070 кв. м.,  включен в УПИ II-135 в квартал 101 по сега действащия регулационен план на село Царевци, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 569 от 20.10.1929 г. за улична регулация и Указ на Царя № 2879 от 26.10.1929 г. за дворищна регулация, ведно с построените в мястото жилищна сграда и навес с оградни стени, както и всички подобрения и трайни насаждения в имота.

Към УПИ II-135 в кв. 27 по плана на село Царевци, община Аврен, област Варна има придаваема част от улица с площ 300 кв. м.

Съгласно § 7, ал.1, т. 4 от ЗМСМА общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване с общинска собственост, а съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост за тях не се съставят Актове за общинска собственост.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Царевци, община Аврен за УПИ II-135 в квартал 101, като собственик е вписан ***

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 09.09.2022 г.

 

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска  собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, чрез *** и всички заинтересовани лица, че на 25.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1477 от 27.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за жилище на един етаж с изба с РЗП – 100 кв. м., изградени в урегулиран поземлен имот с площ 660 кв. м., съставляващ УПИ VI-671 в квартал 75 по сега действащия регулационния план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Варна за улична и дворищна регулация, последната изменена със Заповед № 4933/20.07.1972 г. на Председателя на Окръжен народен съвет – Варна.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-671 в квартал 75 по сега действащия регулационния план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Варна, отговаря на УПИ VI-558 от квартал 104 по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 151/21.03.1930 г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 25.08.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

  Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице *** и всички заинтересовани лица, че на 23.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1552 от 05.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) с площ 4330 кв. м.,  съставляващ УПИ VI-89 в квартал 55 по плана на село Царевци, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 569 от 20.10.1929 г. за улична регулация и Указ на Царя № 2879 от 26.10.1929 г. за дворищна регулация.

Към УПИ VI-89 в квартал 55 по плана на село Царевци, община Аврен, област Варна има придаваема част от улица с площ 42 кв. м.

Съгласно § 7, ал.1, т. 4 от ЗМСМА общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване с общинска собственост, а съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост за тях не се съставят Актове за общинска собственост.

В разписния лист към действащия регулационен план на село Царевци, община Аврен, област Варна, за собственик на 3560 кв. м. идеални части от УПИ VI-89 в квартал 55 е вписан ***, за останалите 770 кв. м. няма вписан собственик.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 Публикувано на 23.08.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, че на 11.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1534 от 03.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 220 кв. м. идеални части от УПИ II-274 в квартал 41, целият с площ 1 000 кв. м. по плана на село Здравец, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 386 от 27.06.1990 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация.

УПИ II-274 в квартал 41 по сега действащия регулационен план на село Здравец, община Аврен, област Варна, отговаря на парцел XII-120 в квартал 43 по предходен план на село Здравец, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 411 от 08.08.1931 г. за улична регулация и Заповед № 2738 от 13.08.1931 г. за дворищна регулация.

Съгласно Н.А. № 178, том III, рег. № 7509, дело 504 от 2022 г., *** е собственик на УПИ II-274 в квартал 41 по плана на село Здравец, община Аврен, област Варна с площ от 780 кв. м., а мерено графически по регулационния план на същото село е с площ от 1 000 кв. м.

За УПИ II-274 в квартал 41 по плана на село Здравец, община Аврен, област Варна, няма данни за уредени регулационни сметки.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 11.08.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, че на 11.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1452 от 26.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 100 кв. м. идеални части от УПИ XI-214 в квартал 20, целият с площ 870 кв. м. по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.02.1989 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация.

Съгласно Н.А. № 13, том III, рег. № 5309, дело 364 от 2021 г., *** е собственик на УПИ XI-214 в квартал 20 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна с площ от 770 кв. м., а мерено графически по регулационния план на същото село е с площ от 870 кв.м.

За УПИ XI-214 в квартал 20 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна, няма данни за уредени регулационни сметки.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 11.08.2022г.


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

  Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 10.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1434 от 25.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ имот с пл. № 303 с площ 925 кв. м.,  включен в УПИ III-303 в квартал 27 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Варна за улична и дворищна регулация.

Към УПИ III-303 в кв. 27 по плана на село Дъбравино, община Аврен, област Варна има придаваема част от улица с площ 25 кв. м.

Съгласно § 7, ал.1, т. 4 от ЗМСМА общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване с общинска собственост, а съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост за тях не се съставят Актове за общинска собственост.

УПИ III-303 в квартал 27 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Варна, отговаря на част от УПИ III-456 и на част от УПИ IV-47,456 в квартал 46 по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на царя № 151 от 21.03.1930 г.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен за  УПИ III-303 в квартал 27, като собственици са вписани наследници на ***.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 10.08.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

  Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице адв. *** и всички заинтересовани лица, че на 10.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

            Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-510(1) от 03.08.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            - Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-83 в квартал 1 с площ 1 010 кв. м. по регулационния план на село Болярци, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 605 от 05.12.1931 г. за улична и с Указ на Царя № 5190 от 22.12.1931 г. за дворищна регулация, ведно с построените масивна жилищна сграда, стопанска постройка и навес.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 10.08.2022г.


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска  собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, чрез *** и всички заинтересовани лица, че на 10.08.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1407 от 21.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за урегулиран поземлен имот с площ 1 020 кв. м., съставляващ УПИ XV в квартал 11 по регулационния план на село Круша, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 72 от 12.08.1929 г. за улична регулация и Указ на Царя № 512 от 21.03.1929 г. за дворищна регулация, последната изменена със Заповед № 11 от 05.02.1979 г. на Варненски окръжен народен съвет.  

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 10.08.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска  собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, чрез адв. ***  и всички заинтересовани лица, че на 28.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1122 от 16.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за жилищна сграда на един етаж, състояща се от две стаи с ЗП 20 кв. м. и стопански постройки с обща ЗП 35 кв. м., изградени в урегулиран поземлен имот с площ 1 160 кв. м., съставляващ УПИ II-409 в квартал 64 по сега действащия регулационния план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Варна за улична и дворищна регулация, последната изменена със Заповед № 4933/20.07.1972 г. на Председателя на Окръжен народен съвет – Варна.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-409 в квартал 64 по сега действащия регулационния план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Варна, отговаря на УПИ II-512 от квартал 96 по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 151/21.03.1930 г., като същия е образуван от делбата на УПИ I от квартал 96, одобрен със Заповед № 4933/20.07.1972 г. на Председателя на Окръжен народен съвет – Варна.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 28.07.2022г.УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

      Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 27.07.2022г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

           Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1327 от 12.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:    

           - 300 кв. м. идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI-11 в квартал 3, целият с площ 1230 кв. м. по регулационния план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.04.1989 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общинския народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация, ведно със жилищна сграда и второстепенни постройки.

Съгласно нотариален акт № 22, том  VI , рег. № 5216, дело № 1042, от 16.06.2005 г., *** е собственик на УПИ XVI-11 в квартал 3 с  площ 930 кв. м.

УПИ XVI-11 в квартал 3 по сега действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.04.1989 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общинския народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация, отговаря на имот с планоснимачен № 11 и на част от имот с планоснимачен № 12 по предходен план на село Аврен, одобрен със Заповед № 2871 от 09.05.1967 г. за улична и дворищна регулация.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 27.07.2022 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, че на 26.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1208 от 27.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 196 кв. м. идеални части от УПИ IV-58 в квартал 15, целият с площ 1 250 кв. м. по плана на село Здравец, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 386 от 27.06.1990 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация, ведно със жилищна сграда, стопански постройки, подобрения и насаждения.

Съгласно Н.А. № 171, том I, рег. № 9956, дело 148 от 2013 г., *** е собственик на УПИ IV-58 в квартал 15 по плана на село Здравец, община Аврен, област Варна с площ от 1054 кв. м., а мерено графически по регулационния план на същото село е с площ от 1 250 кв. м.

За УПИ IV-58 в квартал 15 по плана на село Здравец, община Аврен, област Варна, няма данни за уредени регулационни сметки.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 26.07.2022г.


           УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 15.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1223/29.06.2022 год. и допълващо заявление с вх. № М – 1223(1)/11.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) II-212 от квартал 43 с площ 1 740 кв. м. по регулационния план на село Здравец, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 386 от 27.06.1990 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен за улична и дворищна регулация, ведно с построените в него жилищна сграда със ЗП-100 кв. м. и второстепенна сграда със ЗП – 75 кв. м.

УПИ II-212 от квартал 43 по сега действащия регулационен план на село Здравец, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 386 от 27.06.1990 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен за улична и дворищна регулация, отговаря на част от УПИ III-62 от квартал 49 по предходен план на село Здравец, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 411 от 08.08.1931 год. за улична регулация и със Заповед № 2738 от 13.08.1931 год. за дворищна регулация.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

         На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 15.07.2022г.

 


           УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 15.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1224/29.06.2022 год. и допълващо заявление с вх. № М – 1224(1)/11.07.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) III-212 от квартал 43 с площ 1 100 кв. м. по регулационния план на село Здравец, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 386 от 27.06.1990 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен за улична и дворищна регулация.

УПИ III-212 от квартал 43 по сега действащия регулационен план на село Здравец, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 386 от 27.06.1990 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен за улична и дворищна регулация, отговаря на част от УПИ III-62 от квартал 49 по предходен план на село Здравец, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 411 от 08.08.1931 год. за улична регулация и със Заповед № 2738 от 13.08.1931 год. за дворищна регулация.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

         На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 15.07.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *****, чрез упълномощеното лице адв. *****, че на 08.07.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *****, чрез подадено заявление с вх. № М-1122 от 16.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за жилищна сграда, построена в дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) II-409 в квартал 64 по плана на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Варна,

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 08.07.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *****, че на 16.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *****, чрез подадено заявление с вх. № М-1002 от 02.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1040 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-203 в квартал 45, по плана на село Садово, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя 490/10.10.1930 год. за улична регулация и Указ на Царя № 3332 от 21.10.1930 год. за дворищна регулация, ведно с жилищна сграда с площ 30 кв. м. и навес с площ 10 кв. м. На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 16.06.2022 г.


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *****, че на 15.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *****, чрез подадено заявление с вх. № М-1043 от 06.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ жилищна сграда, с площ 60 кв. м., състояща се от три стаи и коридор, изградена в дворно място с площ 1640 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) III-общ. в квартал 71, по плана на село Царевци, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя 569/20.10.1929 год. за улична регулация и Указ на Царя № 2879 от 26.10.1929 год. за дворищна регулация.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 15.06.2022 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице ***  и всички заинтересовани лица, че на 15.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

            Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1064 от 15.06.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:    

            - 776 кв. м. идеални части от урегулиран поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.502.720, целият с площ 1216 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-18 от 06.03.2015 г., предишен идентификатор – няма, номер по предходен план – 390, квартал 58, парцел – VII, съседи – ПИ № 04426.502.373, ПИ № 04426.502.375, ПИ № 04426.502.721, ПИ № 04426.502.162, ПИ № 04426.502.743, ПИ № 04426.502.371.

Съгласно нотариален акт № 107, том  ХII, дело № 3856, от 07.06.1991 г., *** е собственик на УПИ VII-391 в квартал 58 с  площ 440 кв. м.

Поземлен имот  с идентификатор 04426.502.720 по кадастралната карта на село Близнаци, община Аврен, отговаря на част от урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-393 и на част от УПИ V-391 от квартал 71 по действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен и на УПИ VII-391 от квартал 58 по предходен регулационен план на село Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед №8105 от 13.11.1972 г. на Кмета на Община Аврен.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 15.06.2022 г.


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *****, чрез пълномощник *****, че на 06.06.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *****, чрез подадено заявление с вх. № М-880 от 17.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ жилищна сграда с площ 43 кв. м., изградена в дворно място с площ 960 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) Х в квартал 13, по плана на село Круша, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 72 от 12.08.1929 г. за улична регулация и с Указ на Царя №512 от 21.03.1929 г. за дворищна регулация.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

Публикувано на 09.06.2022 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 10.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-792 от 05.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ жилищна сграда със ЗП 50 кв. м., мазе със ЗП 20 кв. м. и стопанска постройка със ЗП 4 кв. м., находящи се в УПИ III-473 в квартал 70 по плана на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общинския народен съвет – Аврен за улична и дворищна регулация, отговарящ на УПИ III-536 в квартал 95 по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна.

Съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 25.03.1970 г. на *** се отстъпва право на строеж върху урегулиран поземлен имот ІІІ-536 в квартал 95 по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна.

Видно от Удостоверение за идентичност на лице с различни имена № Д-ГП-126 от 18.10.2021 г. *** и *** са имена на едно и също лице.

За УПИ III-473 в квартал 70 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна, няма данни за уредени регулационни сметки.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 10.05.2022г.


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 10.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ****, чрез подадено заявление с вх. № М-753 от 28.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-510 от квартал 72 с площ 700 кв. м. по сега действащия регулационния план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Варна за улична и дворищна регулация, ведно с построената в него жилищна сграда, заедно с всички подобрения и приращения в имота.

Парцел XI-549 от квартал 95Б по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г., отговаря на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-510 в квартал 72 по действащия регулационен план на същото село.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

Н а основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за уведомления в сградата и на Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 10.05.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, че на 09.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-760 от 28.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 550 кв. м. идеални части от урегулиран поземлен имот, целият с площ 1 400 кв. м., съставляващ УПИ VI-592 в квартал 97 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.02.1989 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация.

Съгласно Н.А. за дарение на недвижим имот № 173, том VII, дело 2198 от 1991 г., *** е собственик на имот с планоснимачен № 592 в квартал 97 включен в УПИ VI-592 в квартал 97 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна с площ от 850 кв. м., а мерено графически по действащия регулационен план на същото село УПИ VI-592 в квартал 97 е с площ от 1 400 кв. м.

За УПИ VI-592 в квартал 97 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна, няма данни за уредени регулационни сметки.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

Публикувано на 09.05.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 05.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-706 от 19.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 353 кв. м. идеални части от  урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-592 от квартал 97 с площ 1 268 кв. м. по сега действащия регулационния план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.04.1989 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен за улична и дворищна регулация.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-592 от квартал 97 с площ 1 268 кв. м. по сега действащия регулационния план на село Аврен, община Аврен, област Варна, отговаря  на част от улица, част от парцел V-590, част от парцел IV-589, част от парцел III-592 и на част от парцел II-592 от квартал 64 по предходен план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 2871 от 09.05.1967 год.  за улична и дворищна регулация.

Съгласно Нотариален акт № 175, том VI,, дело № 1829 от 27.05.1987 год. ***  е собственик на 915 кв. м., включени в парцел III-592 от квартал 64 по предходен план на село Аврен, община Аврен, област Варна, а съгласно комбинирана скица изготвена от правоспособно лице урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-592 от квартал 97 по сега действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, област Варна е с площ 1 268 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *****, чрез упълномощеното лице *****, че на 14.04.2022г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *****, чрез подадено заявление с вх. № М-661 от 12.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за:

Поземлен имот (ПИ) 58445.501.485 с площ 222 кв. м. по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Приселци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед РД-18-6 от 06.02.2006 г. на изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 404, кв. 0, съседи: 58445.501.487, 58445.501.876, 58445.501.748, 58445.501.495, 58445.501.564.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 14.04.2022г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***** и *****, чрез упълномощеното лице *****, че на 04.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***** и *****, чрез подадено заявление с вх. № М-494 от 21.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, дворно място, представляващ имот с площ 925 кв. м., съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-203 в квартал 25 по сега действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 972 от 20.07.1971 г. за улична и Заповед № 3972 от 20.07.1971 г. за дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна в едно с построените в него стопански постройки.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

Публикувано на 04.04.2022г. 


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *****, чрез упълномощеното лице *****, че на 31.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *****, чрез подадено заявление с вх. № М-537 от 25.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за следните недвижими имоти:

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-189 в квартал 24, представляващ дворно място с площ 785 кв. м. по плана на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Варна,

- УПИ IХ-189 в квартал 24, представляващ дворно място с площ 780 кв. м. по плана на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Варна,

- УПИ VIII-189 в квартал 24, представляващ дворно място с площ 825 кв. м. по плана на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Варна,

- УПИ VII-189 в квартал 24, представляващ дворно място с площ 1265 кв. м. по плана на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Варна.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

Публикувано на 31.03.2022 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *****, ***** и *****, че на 29.03.2022г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *****, ***** и *****, чрез подадено заявление с вх. № М-462 от 17.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 300 кв. м. идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) III-368 от кв. 40, целият с площ 880 кв. м. по плана на село Здравец, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед № 386 от 27.06.1990 г. на Председателя на изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

Публикувано на 29.03.2022 г.


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, че на 29.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-432 от 14.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ имот с планоснимачен № 157, включен в УПИ XXIII-157 в квартал 47 с площ 1865 кв. м., а УПИ XXIII-157 в квартал 29 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна е с площ 2030 кв. м.

УПИ XXIII-157 в квартал 47 по сега действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.04.1989 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общинския народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация, отговаря на част от парцел IV-157, част от парцел V-общ., част от парцел XVI-158 и част от парцел XV-158 в квартал 31 по предходен план на село Аврен, одобрен със Заповед № 2871 от 09.05.1967 г. за улична и дворищна регулация.

Със Заповед № 970 от 06.07.2007 г. на Кмета на Община Аврен е одобрена промяната на вътрешните регулационни линии между УПИ-451, VIII-452, VII-160, XVII-906, VI-160, XIV-152 и XVI-158, изменението на уличната регулация от ОК-160 до ОК-185 между квартали 47 и 54 по плана на село Аврен, сливането им в квартал 47 и произтичащите от това промени в дворищната регулация с образуването на следните нови УПИ XX-452, XIX-160, XVIII-160, V-160, XXI-159, XXII-159, XXIII-157, XXIV-156, XXV-156, XXVI-156, XXVII-153, XXVIII-154, XXIX-155, XXX-876, XXXI-875, XXXII-158, XXXIII-158, XXXIV-158 и XXXV-159 в квартал 47 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна.

Към УПИ XXIII-157 в квартал 47 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна има придаваема част от улица с площ от 165 кв. м.

За УПИ XXIII-157 в квартал 47 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна, няма данни за уредени регулационни сметки.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

Публикувано на 29.03.2022 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

  Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице адв. **** и всички заинтересовани лица, че на 22.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

  Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-510 от 22.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:    

  - Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-83 в квартал 1 с площ 1010 кв. м. по регулационния план на село Болярци, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 605 от 05.12.1931 г. за улична и с Указ на Царя № 5190 от 22.12.1931 г. за дворищна регулация.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

Публикувано на 28.03.2022 г.


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице адв. ***, че на 16.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива ***, чрез подадено заявление с вх. № М-412 от 10.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за поземлен имот с площ 529 кв. м., съставляващ (ПИ) с идентификатор № 04426.503.255 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК, находящ се в село Близнаци, община Аврен, област Варна, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 202, кв. 25, парцел: VIII, адрес на ПИ: село Близнаци, улица „Филип Тотю“ № 8, община Аврен, област Варна при съседи: ПИ № 04426.503.257, ПИ № 04426.503.256, ПИ № 04426.503.251 и ПИ № 04426.503.254.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

Публикувано на 16.03.2022г. 

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *****, чрез упълномощеното лице адв. *****, че на 11.03.2022г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *****, чрез подадено заявление с вх. № М-378 от 07.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 297 кв. м. идеални части от поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 04426.502.112, целият с площ 1297 кв. м.по КК и КР на село Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на изпълнителния директор на АК, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 357, кв. 54, парцел: VI, адрес на ПИ: село Близнаци, улица „Камчия“ № 80, община Аврен.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

Публикувано на 11.03.2022г.


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

            Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-272 от 16.02.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:    

            - 120 кв. м. идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) III-191 в квартал 18, целият с площ 1370 кв. м., по регулационния план на село Болярци, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 605 от 05.12.1931 г. за улична и с Указ на Царя № 5190 от 22.12.1931 г. за дворищна регулация. Със Заповед № 484 от 11.04.2006 г. е одобрено преотреждането на УПИ III-общ. И УПИ IV-общ. в квартал 18 по регулационния план на село Болярци, община Аврен и попълването на планоснимачен номер, съответно УПИ III-191 и УПИ IV-190 в квартал 18 по плана на същото село.

Съгласно нотариален акт № 37, том II, рег. №  6025, дело № 250, от 07.06.2006 г., *** е собственик на УПИ III-191 в квартал 18 с  площ 1250 кв. м., а мерено графически по регулационния план на същото село УПИ III-191 в квартал 18 е с площ 1 370 кв. м.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Болярци, община Аврен за  УПИ III-191 в квартал 18, като собственик е вписан *** с документ за собственост № 176, том I, дело № 519 от 1977 г.

            - 60 кв. м. идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-190 в квартал 18, целият с площ 1110 кв. м., по регулационния план на село Болярци, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 605 от 05.12.1931 г. за улична и с Указ на Царя № 5190 от 22.12.1931 г. за дворищна регулация. Със Заповед № 484 от 11.04.2006 г. е одобрено преотреждането на УПИ III-общ. И УПИ IV-общ. в квартал 18 по регулационния план на село Болярци, община Аврен и попълването на планоснимачен номер, съответно УПИ III-191 и УПИ IV-190 в квартал 18 по плана на същото село.

Съгласно нотариален акт № 46, том XV, дело № 4902 от 1988 г., *** е собственик на УПИ IV-190 в квартал 18 с  площ 1050 кв. м., а мерено графически по регулационния план на същото село УПИ III-191 в квартал 18 е с площ 1 110 кв. м.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Болярци, община Аврен за  УПИ IV-190, като собственик е вписана *** с документ за собственост № 46, том XV, дело № 4902 от 1988 г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

Публикувано на 22.02.2022 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *****, че на 14.02.2022г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *****, чрез подадено заявление с вх. № М-243 от 11.02.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот:

Имот с пл. № 226 с площ 720 кв. м., включено в УПИ ХV-226 в квартал 11  по регулационния план на село Синдел, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 6240 от 09.07.1957 г. на Заместник министъра на Министерство на комуналното стопанство и благоустройството за улична и дворищна регулация, ведно с изградените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП 50 кв. м.

Към УПИ ХV-226 в квартал 11  по регулационния план на село Синдел, община Аврен, област Варна, има придаваеми части от улица с площ от 180 кв. м.

За УПИ ХV-226 в квартал 11  по регулационния план на село Синдел, община Аврен, област Варна, няма данни за уредени регулационни сметки.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

 Публикувано на 14.02.2022 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *****, чрез упълномощеното лице *****, че на 03.02.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *****, чрез подадено заявление с вх. № М-142 от 25.01.2022 г. и допълващо заявление с вх. № М-142(1) от 02.02.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ идеални части от УПИ II-282 в квартал 24 по плана на село Бенковски, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 169 от 14.06.1991 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Аврен за улична и дворищна регулация.

Съгласно нотариален акт № 127, том IX, дело № 6376 от 24.09.1991 г., нотариален акт № 69, том  VI, дело № 1462 от 26.02.1993 г., удостоверение за наследници № АУ110122МЛ, № АУ110121МЛ и № АУ110124МЛ от дата 27.10.2021 г., наследници на *****, ***** и ***** са собственици на поземлен имот с площ 1000 кв. м., представляващ УПИ II-282 в квартал 24.

По документ за собственост УПИ II-282 в квартал 24 по плана на село Бенковски, община Аврен, област Варна е с площ 1000 кв. м., а мерено графически по действащия регулационен план на същото село е с площ 1100 кв. м.

УПИ II-282 в квартал 24 по действащия регулационен плана на село Бенковски, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 169 от 14.06.1991 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Аврен - за улична и дворищна регулация, отговаря на част от поземлен имот № 178, попадащ извън строителните граници на населеното място по предходен план на село Бенковски, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 100 от 18.01.1935 г. за улична и дворищна регулация.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 Публикувано на 03.02.2022 г.УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *****, чрез упълномощеното лице *****, че на 01.02.2022г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *****, чрез подадено заявление с вх. № М-159 от 28.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот:

ДВОРНО МЯСТО с площ 720 кв. м., а мерено графически – 900 кв. м., съставляващ УПИ ХV-226 в квартал 11  по регулационния план на село Синдел, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 6240 от 09.07.1957 г. на Заместник министъра на Министерство на комуналното стопанство и благоустройството за улична и дворищна регулация, ведно с изградените в имота постройки:

- ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от три стаи, салон и две мази; 

- СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ – навес с оградни стени.

Към УПИ ХV-226 в квартал 11  по регулационния план на село Синдел, община Аврен, област Варна, има придаваеми части от улица с площ от 180 кв. м.

За УПИ ХV-226 в квартал 11  по регулационния план на село Синдел, община Аврен, област Варна, няма данни за уредени регулационни сметки.На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

Публикувано на 01.02.2022 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 1 от АПК, Община Аврен, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

  Уведомява се ***, че на 22.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2476 от 21.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за следните имоти, представляващи:

- урегулиран поземлен имот с площ 1 650 кв. м., съставляващ УПИ XVII-600 в квартал 96 по сега действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.04.1989 год. на Председателя на ИК на Общинския народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация, отговаря на част от парцел IX-600, част от парцел X-190 от квартал 59 по предходен план и част попадаща извън строителната граница на село Аврен, одобрен със Заповед № 2871 от 09.05.1967 год. на Председателя на Окръжен народен съвет-Варна.

- урегулиран поземлен имот с площ 1475 кв. м., съставляващ УПИ IX-600 в квартал 96 по сега действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.04.1989 год. на Председателя на ИК на Общинския народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация, отговаря на част от парцел IX-600, част от парцел X-190 от квартал 59 по предходен план, одобрен със Заповед № 2871 от 09.05.1967 год. на Председателя на Окръжен народен съвет-Варна, ведно със жилищна сграда със ЗП-60 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

  

Публикувано на 22.12.2021 г.

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

  Уведомява се ***, че на 22.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2476 от 21.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за следните имоти, представляващи:

- урегулиран поземлен имот с площ 1 650 кв. м., съставляващ УПИ XVII-600 в квартал 96 по сега действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.04.1989 год. на Председателя на ИК на Общинския народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация, отговаря на част от парцел IX-600, част от парцел X-190 от квартал 59 по предходен план и част попадаща извън строителната граница на село Аврен, одобрен със Заповед № 2871 от 09.05.1967 год. на Председателя на Окръжен народен съвет-Варна.

- урегулиран поземлен имот с площ 1475 кв. м., съставляващ УПИ IX-600 в квартал 96 по сега действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.04.1989 год. на Председателя на ИК на Общинския народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация, отговаря на част от парцел IX-600, част от парцел X-190 от квартал 59 по предходен план, одобрен със Заповед № 2871 от 09.05.1967 год. на Председателя на Окръжен народен съвет-Варна, ведно със жилищна сграда със ЗП-60 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

Публикувано на 22.12.2021 г.

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, че на 20.12.2021г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2455 от 16.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

- Поземлен имот (ПИ) с площ 2 002 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), съставляващ ПИ № 04426.502.22  по КК и КР на село Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 317, квартал: 48, парцел: I, IX, съседи: 04426.502.27, 04426.502.21, 04426.502.23.

ПИ № 04426.502.22  по КК и КР на село Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015г. на ИД на АГКК , отговаря на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-317 и УПИ IX-317 в квартал 48 по действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен, обособени при разделянето на парцел I-317 в квартал 48, съгласно Заповед № 270 от 14.09.1995 г. на Кмета на Община Аврен.

- ПИ с площ 1 837 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана,начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), съставляващ ПИ № 04426.502.28  по КК и КР на село Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 324, квартал: 47, парцел IV, съседи 04426.502.27, 04426.502.29, 04426.502.37, 04426.502.14.

ПИ № 04426.502.28  по КК и КР на село Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г. на ИД на АГКК, отговаря на УПИ VI-324 в квартал 47 по действащия регулационен план на село Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 204 от 12.07.1994 г. на Кмета на Община Аврен.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
Публикувано на 20.12.2021г.

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *****, че на 20.12.2021г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *****, чрез подадено заявление с вх. № М-2428 от 15.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за:

-1/6 идеални части от поземлен имот (ПИ) 58445.501.514, целият с площ 2427 кв. м. по КК и КР на село Приселци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед РД-18-6 от 06.02.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение на КК и КР, засягащо поземления имот е със Заповед РД-18-11020 от 22.04.2021 г. на началник на СГКК - Варна, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 559, съседи: 58445.501.578, 58445.501.517, 58445.501.516, 58445.501.515, 58445.501.406, 58445.501.513;

-1/6 идеални части от жилищна сграда с идентификатор № 58445.501.514.2 със ЗП 78 кв. м. по КК и КР на село Приселци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед РД-18-6 от 06.02.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение на КК и КР, засягащо сградата е от 16.12.2019 г.;

-1/2 идеални части от жилищна сграда с идентификатор № 58445.501.514.1 със ЗП 41 кв. м. по КК и КР на село Приселци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед РД-18-6 от 06.02.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение на КК и КР, засягащо сградата е от 16.12.2019 г.

ПИ с идентификатор 58445.501.514 по КК и КР на село Приселци, община Аврен, област Варна, отговаря на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХV-559 и УПИ XXVIII-559 от квартал 55 по сега действащия регулационен план село Приселци, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед №216 от 16.06.1992 г. на Кмета на Община Аврен, а по предходния план на село Приселци, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 2753 от 16.05.1968 г., отговаря на парцел V-284 от квартал 30 и на част от парцел отреден за озеленяване.

Съгласно Н.А. № 23, том I, рег. № 715, дело № 23 от 23.07.2010 г. ***** е собственик на 4/6 от 2398 кв.м., находящи се в ПИ 58445.501.514 по КК и КР на село Приселци, община Аврен, област Варна и 4/6от построената в имота еднофамилна жилищна сграда със ЗП от 78 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

 

Публикувано на 20.12.2021 г.

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

  Уведомява се ***** и всички заинтересовани лица, че на 08.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на *****, чрез подадено заявление с вх. № М-2227 от 03.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ 455 кв. м. идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-215 в квартал 20 , целият с площ 1235 кв. м. по действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.02.1989 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общинския народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация.

УПИ VIII-215 в квартал 20 по действащия регулационен план на село Аврен, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 73 от 23.02.1989 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общинския народен съвет-Аврен за улична и дворищна регулация, отговаря на УПИ VIII-215 от квартал 3 по предходен план на село Аврен, одобрен със Заповед № 2871 от 09.05.1967г. на Председателя на Окръжен народен съвет – Варна.

Съгласно нотариален акт № 163, том VI, рег. № 1515, дело № 1723 от 07.02.1997 г. ***** е собственик на УПИ VIII-215 в квартал 20 по плана на село Аврен, община Аврен с площ 780 кв. м., а мерено графически по регулационния план е с площ 1235 кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

с. Аврен

Публикувано на 08.12.2021 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

   Уведомява се ***** и всички заинтересовани лица, че на 10.11.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *****, чрез подадено заявление с вх. № М-1988 от 08.11.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ имот с площ 790 кв. м., съставляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XXI-201 в квартал 25 по сега действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 972 от 20.07.1971 г. за улична и Заповед № 3972 от 20.07.1971 г. за дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна и жилищна сграда с площ 45 кв. м.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXI-201 в квартал 25 по сега действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 972 от 20.07.1971 г. за улична и Заповед № 3972 от 20.07.1971 г. за дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна, отговаря на част от парцел VIII-61 в квартал 21 по стар план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 3325 от 25.12.1928 г. за дворищна и улична регулация.

            По разписен лист към действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 3972 от 20.07.1971 г. на Председателя на изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна за УПИ XXI-201 в квартал 25, като собственик е вписано трето лице, различно от заявителя.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 Публикувано на 10.11.2021 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице – адвокат ***, че на 10.11.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1658 от 14.09.2021 г. и допълващо заявление с вх. № М-1658(2) от  26.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот, находящ се в село Бенковски, община Аврен, област Варна, съставляващ УПИ III-283 в квартал 24 по плана на село Бенковски, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 169 от 14.06.1991 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Аврен за улична и дворищна регулация.

Урегулиран поземлен имот III-283 в квартал 24 по плана на село Бенковски, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 169 от 14.06.1991 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Аврен за улична и дворищна регулация, попада извън строителните граници на населеното място по предходен план на село Бенковски, община Аврен, одобрен със Заповед № 100 от 18.01.1935 г. за улична и дворищна регулация.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.
 Публикувано на 10.11.2021 г.


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице адв. ***, че на 19.10.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1774 от 05.10.2021 г. и допълващо заявление с вх. № М-1774(1) от 11.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за имот с планоснимачен № 255 включен в Урегулиран поземлен имот (УПИ) № IV-255 в квартал 30, с площ 541 кв. м. по плана на село Бенковски, община Аврен, област Варна.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) № IV-255 в квартал 30 по действащия регулационен план на село Бенковски, община Аврен, област Варна одобрен със Заповед № 169 от 14.06.1991 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Аврен за улична и дворищна регулация, отговаря на Урегулиран поземлен имот (УПИ) № VI-217 от квартал 20 по предходен план село Бенковски, община Аврен, област Варна одобрен със Заповед № 100 от 18.01.1935 г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

с. Аврен

19.10.2021 г.

 

 


 1. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 5. Минерални води
 6. Мери, пасища и ливади
 7. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 8. Инвестиционни предложения
 9. Заседания на ОЕСУТ
 10. Свободна рубрика
 11. Концесии
 12. Свободна рубрика
 13. Туризъм
 14. Свободна подрубрика ДРУГИ
 15. Свободна рубрика
 16. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 17. Проекти и програми
 18. Свободна рубрика 2
 19. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 20. Oбявление на отдел
 21. Уведомления на РИОСВ – Варна
 22. Обявление на областен управител Варна
 23. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 24. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта