Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Програма “Старт на кариерата”

ПРОГРАМА  „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” - ПРОЦЕДУРА 2015г.

Във връзка с реализиране на Програма „Старт на кариерата“ – процедура 2015 год. за кандидатстване за работни места в областните и общински администрации,  съгласно квота 3 – приложение № 6 към Заповед № РД 01-798 от 24.09.2015 год. на Министъра на труда и социалната политика за Община Аврен, Област Варна са утвърдени 2 работни места със следните професионални направления:
1. Архитектура, строителство и геодезия
2. Право
В срок до 23.10.2015 г. включително, кандидатите могат да подадат в дирекция „Бюро по труда” комплект документи със заявление за кандидатстване по Програмата, в което посочват съответното работно място.  
Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.
Документите се подават лично.
Пълният комплект документи се публикува също така на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/).

Програма „Старт на кариерата“
Заповед № РД 01-798 от 24.09.2015 год. на Министъра на труда и социалната политика
Процедура за кандидатстване на работните места в областните и общинските администрации по Програма „Старт на кариерата“
Критерии за подбор на кандидатите по Програма „Старт на кариерата“
Квота 3 за работните места в общинските админия
Заявление за кандидатстване по Програма „Старт на кариерата“


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове