„Нови възможности за грижа“

Дата на публикуване: 14.04.2015 00:00

14.03.2016 г.

Съобщение

Приключва

изпълнението на Проект „Нови възможности  грижа“

Информираме ви, че на 29.02.2016 г. приключи дейността по предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ по проект „Нови възможности за грижа“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.15.001 „Нови алтернативи”. Община Аврен участваше като партньор на Агенция за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“. Общата продължителност на проекта е 12 месеца, а дейностите по предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ - 10 месеца. Предоставянето на услугата започна на 11.05.2015 г., като от 32 кандидати за ползване на услугата и 26 кандидати за предоставяне на услугата,  бяха сключени договори с 7 потребители/в т.ч. 1 дете/ и 6 лични асистенти. При приключване на дейността,  броя се запази същия. Потребителите възползвали се от услугата „Личен асистент“ са деца, самотно живеещи и тежко болни хора, хора с увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване. За предоставяне на услугата бяха назначени лица в  трудоспособна възраст, от които близки и роднини на потребителите и в следствие на участието им в проекта, всеки личен асистент получаваше ежемесечни доходи по трудово правоотношение. Потребителите получаваха помощ от назначените лични асистенти и подкрепа в семейна среда за справяне с ежедневните си потребности, проблеми и трудности при самообслужването. За предоставяне на почасовите услуги и усъвършенстване на уменията при обгрижването на потребителите, личните асистенти преминаха обучения – въвеждащо преди назначаването им и поддържащо през месец октомври 2015 г. С цел насочване и оказване на професионална подкрепа на практикуващите лични асистенти за справяне при възникнали рискови ситуации с потребителите и подобряване работата по отношение качеството на услугата,

на 26.01.2016 г. се проведе групова супервизия на наетите  лични асистенти. Те споделиха проблемите, които срещат в своята работа с  потребителите. Дискутираха се различни методи за справяне в кризисни ситуации и начините за тяхното предотвратяване.

Предоставянето на услугата „Личен асистент” и изпълнението на индивидуалните планове на потребителите се контролираше от екипа за организация и управление на проекта, които ежемесечно извършваха проверки по домовете. Служител към Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Долни чифлик  извърши проверки за предоставяне качеството на услугата през месец ноември 2015 г., за което няма констатирани нередности. През месец февруари 2016 г. на всички потребители ползващи услугата „Личен асистент“, им се предоставиха здравни услуги от наетия на граждански договор медицински специалист.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Екипът по проект „Нови възможности за грижа“ извършва ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график за упражняване на вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от личните асистенти. През месец януари 2016 г. са извършени 5 проверки в дома на потребителите, които са 6 на брой, като резултатите се вписват в дневника на потребителя. Към настоящият момент няма постъпили жалби и сигнали за предоставяната услуга. Социалната услуга личен асистент се предоставя на потребителите качествено с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на потребностите им съгласно целите на проекта. През отчетния период няма напуснали, новоназначени лични асистенти и потребители.

През месец януари 2016 год. се проведе процедура за „ Кандидатстване, подбор и назначаване на медицински специалисти“.

От 01.02.2016 год. е назначено едно медицинско лице, което ще осигурява достъп до здравни услуги на потребителите – 7 лица, които ползват услугата „личен асистент“ по проект „Нови възможности за грижа”.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 /assets/novini-2016/P1200746.JPG/assets/novini-2016/P1200741.JPG

 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

Днес 26.01.2016 год. в изпълнение на Дейност № 6 „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти“ по проект „Нови възможности за грижа“, екипът по проекта на общинско ниво съвместно с представител от Д СП - г- жа Станка Тодорова се реализира. Супервизията се проведе в заседателна зала към общинска администрация. Всички поканени лични асистенти - 5 бр. присъстваха на супервизията.

Основни теми, които се обсъдиха по време на супервизията:

 • Несправяне със ситуацията при потребители, чиито проблеми не се разрешават или се разрешават трудно;
 • Трудно измеримия успех в професията на личния асистент води до конфликт между него и потребителя и при управление на услугата;
 • Емоционални и личностни характеристики на личния асистент се проявява в единство с професионалната му дейност – чрез супервизия се постига ясно разграничаване между личност, роля и функция на личния асистент;
 • Проблеми свързани с позицията на власт на личния асистент в отношенията с потребителя и на безсилие към причинителите на проблемната ситуация;

Всички без притеснение споделиха своя опит, проблеми и нагласи пред групата. Част от назначените лични асистенти за община Аврен са близки роднини т.е. родители, които обгрижват своите деца, които са навършили пълнолетие и се нуждаят от постоянни грижи и подкрепа при справяне с ежедневието. При тези потребители, здравословния или психически проблем, датира от самото раждане и личните асисистенти с годините са се научили да се справят в кризисни ситуации и да преодоляват възникналите трудности. Въпреки   опита на личните асистенти, по време на извършената супервизия се установи, че се нуждаят от оказване на помощ и подкрепа пред различни институции, свързани с представителство на децата си навършили пълнолетие, като се сблъскват с административни и бюрократични проблеми, за които не са подготвени и нямат познания, свързани с нормативната рамка на законодателството.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

22.01.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на дейност № 3 „Кандидатстване, подбор и назначаване на медицински специалисти“ и № 5 “Предоставяне на социалната услуга „личен асистент” и осигуряване на достъп до здравни услуги“ по проект „Нови възможности за грижа” и сключен договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05М90Р001-2.2015.001-001“ Нови алтернативи“ по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014г.-2020г., започва прием на документи за назначаване на медицински специалисти с професионална квалификация „Медицински сестри“ или „Медицински фелдшер“.

Срокът за подаване на заявления е от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително.

Желаещите медицински специалисти подават Заявление - образец /Приложение №1/, което се приема в деловодството на общинска администрация Аврен.

Към заявлението по образец се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • диплома за базово медицинско образование (копие);
 • документ доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/трудова книжки/др);
 • служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран).
 • пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

При кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребителите на услугата „Личен асистент“, ще се сформира комисия за подбор на медицинските специалисти, която ще проведе интервю с кандидатите, представили коректни документи, едновременно с подаването.

Списък на одобрените медицински лица

 

05.01.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

Екипът по проект „Нови възможности за грижа“ извършва ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график за упражняване на вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от личните асистенти. В началото на месец декември 2015 г. са извършени 6 проверки в дома на потребителите които са 7 на брой, като резултатите се вписват в дневника на потребителя. От 12.12.2015 год. четири лични асистента бяха в полагаем платен годишен отпуск. Към настоящият момент няма постъпили жалби и сигнали за предоставяната услуга. Социалната услуга личен асистент се предоставя на потребителите качествено с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на потребностите им съгласно целите на проекта. През отчетния период има един личен асистент, който е в болничен за 45 дни преди раждане няма напуснали, новоназначени лични асистенти и потребители.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

02.12.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ

Екипът по проект „Нови възможности за грижа“ извършва ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график за упражняване на вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от личните асистенти. През месец ноември 2015 г. са извършени 6 проверки в дома на потребителите които са 7 на брой, като резултатите се вписват в дневника на потребителя. В периода от 09.11.2015 год. – 13.11.2015 год. се реализира Дейност 6 „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти“, от определено със заповед длъжностно лице,   служител в Дирекция „Социално подпомагане„ – гр. Долни чифлик, а именно г-жа Станка Тодорова – началник отдел „Закрила на детето“, която извърши заложените по проекта дейност – посещения в домовете на потребителите на услугата, като не са констатирани нередности. Към настоящият момент няма постъпили жалби и сигнали за предоставяната услуга. Социалната услуга личен асистент се предоставя на потребителите качествено с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на потребностите им съгласно целите на проекта. През отчетния период няма напуснали, новоназначени лични асистенти и потребители.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


 

02.11.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.10.2015 г. от 09.30 до 13.30 в общинска администрация Аврен се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти. Обучението се проведе от социален работник към Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Долни чифлик. По време на обучението се наблегна на техните уменията, които притежават като лични асистенти - да изслушва какви са притесненията на човека, за който се грижи и отношенията му със семейството и хората около него, да се отнася с разбиране, да помага на потребителя без да уронва личното му достойнство. Наред с тези психологически умения, личният асистент трябва да може да извършва животоспасяващи действия, т. е. да оказва първа помощ при необходимост. Основният принцип, на който трябва да се облягат личните асистенти при работата си с хората с увреждания е зачитането на личното пространство на потребителя, закрилата на личността, гарантиране поверителността на личните данни и защитата на финансовите средства и имуществото му. Проведен бе и разговор за основните дейности, които личните асистенти извършват и трудностите, които срещат в работата си. Личните асистенти се грижат за социалните условия, необходими за нормален живот на възрастните хора и децата с увреждания, които обслужват. Дейността им обхваща не само чисто практическо съдействие при попълване и подаване на документи пред различни институции, грижи за здравето и личната хигиена, но и помощ при общуване и поддържане на лични контакти, развлечения и занимания в дома и извън него. Извършени се и ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график за упражняване на вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от личните асистенти. През месец октомври 2015 г. са извършени 6 проверки в дома на потребителите които са 7 на брой, като резултатите се вписват в дневника на потребителя. Към настоящият момент няма постъпили жалби и сигнали за предоставяната услуга. През отчетния период няма напуснали, новоназначени лични асистенти и потребители.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

30.09.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ

Екипът по проект „Нови възможности за грижа“ извършва ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график за упражняване на вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от личните асистенти. През месеците август и септември 2015 г. са извършени 12 проверки в дома на потребителите, като резултатите се вписват в дневника на потребителя, като да настоящият момент няма оплаквания за предоставяната услуга. Социалната услуга личен асистент се предоставя на потребителите качествено с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на потребностите им съгласно целите на проекта. През отчетния период няма напуснали, новоназначени лични асистенти и потребители.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

03.07.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ

Екипът по проект „Нови възможности за грижа“ извършва ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график за упражняване на вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от личните асистенти. През месец юли 2015 г. са извършени 6 проверки в дома на потребителите които са 7 на брой, като резултатите се вписват в дневника на потребителя. До настоящият момент няма оплаквания за предоставяната услуга. Социалната услуга личен асистент се предоставя на потребителите качествено с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на потребностите им съгласно целите на проекта. През отчетния период няма напуснали, новоназначени лични асистенти и потребители.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

18.06.2015г.
СЪОБЩЕНИЕ


В  Общинска администрация – Аврен е получено писмо от Министерството на труда и социалната политика - Агенция за социално подпомагане с изх.№ BG 05-653/ 17.06.2015 г., относно реализиране на Проект № 2014BG05M90P001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“, в което ни уведомяват, че  управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е отменил обявяването на  втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти.

12.05.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 11 май 2015 год. бяха назначени 6 бр. лични асистенти, които обгрижват 7 бр. потребители от населените места: Синдел, Бенковски, Китка и Приселци. Към настоящият момент в регистъра на чакащите кандидат – потребители са 16 бр., които са удобрени и отговарят на условията за ползване на услугата.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

10.05.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ

За предоставянето на услугата „ Личен асистент“ по проект „Нови възможности за грижа“ и във връзка с партньорско споразумение с Министерството на труда и социалната политика за общината са отпуснати 840 часа. Съобразявайки се с това и с многото подадени заявление , от нуждаещите се потребители за ползване на услугата бяха подбрани 7 бр. потребители за всеки от които се определи индивидуален месечен бюджет, без да се надхвърля определената за общината квота.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

08.05.2015г.За периода от 07.05.2015 год. до 08.05.2015 год. включително в заседателна зала към Общинска администрация – Аврен се проведе  обучение на одобрените лични асистенти по Проект „Нови възможности за грижа“ към Агенция за социално подпомагане.  
Обучението се реализира по разработена от екипа за координация и управление на проекта обучителна програма, изготвена в съответствие с базистните изисквания на Методиката за предоставяне на социалната услуга в общността „Личен асистент“ утвърдена от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.
 
27.03.2015г.
 
Започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”.
Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” се приемат в общинска администрация  Аврен от днес, 27 март 2015г. до 9 април 2015 г. включително.

Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:
•    документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
•    документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
•    експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
•    удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
•    заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане” гр. Долни чифлик.

Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти подават заявление в деловодството на община Аврен в срок - от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

Към заявлението се прилагат следните документи:
•    документ за самоличност (за справка);
•    автобиография;
•    документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
•    служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
•    служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
•    пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
•    копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.»
За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:
•    безработни лица;
•    трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
•    неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Целеви групи са:
•    Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
•    Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
•    Семейства на деца, с увреждания;
•    Самотно живеещи тежко болни лица.


Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – до 10 месеца.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
 
26.03.2015

     На 25.03.2015г. община Аврен като партньор на АСП /с представителство в Долни чифлик – Дирекция „Социално подпомагане“/, започна изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”  по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020.Дейностите по проекта  предвиждат предоставяне на услугата  «Личен асистент» като целта е  подобряване достъпа не само до социални, но и до здравни услуги на хората с увреждания.

За потребители на услугата могат да кандидатстват:
1.    Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
2.    Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
3.    Семейства на деца с увреждания;
4.    Самотно живеещи тежко болни лица.

Заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти /по образец/ ще се приемат от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г./вкл./.

За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания:

1.    Безработни лица;
2.    Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
3.     Неактивни лица /студенти или придобили пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст/

Индивидуалната оценка на потребностите на кандидат-потребителите ще се извършва в дома им от служители на Дирекция «Социално подпомагане» гр.Долни чифлик.

Образец на заявленията и подробна информация ще бъде получена в община Аврен на 26.03.2015 г. Същите ще бъдат публикувани в сайта на Община Аврен

Приемането на Заявления от кандидат потребители и кандидати за „Лични асистенти“ ще се извършва в деловодството на Община Аврен

Приложение - списък на класираните кандидати

Приложение - списък на оценените кандидати


 1. „Нови възможности за грижа“ - Текуща страница
 2. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 3. Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“
 4. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен
 5. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”
 6. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 7. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 8. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"
 9. „Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
 10. Програма “Старт на кариерата”
 11. "Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”
 12. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 13. "Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”
 14. "Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”
 15. "От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”
 16. "Нов избор – развитие и реализация”
 17. "Растем различни но заедно”
 18. "Прозрачна и достъпна общинска администрация"
 19. "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"
 20. Подадени проектни предложения за 2011г.

Потърсете в сайта