"Нов избор – развитие и реализация”

Дата на публикуване: 14.04.2012 08:23

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”

Наименование на проект

"Нов  избор – развитие и реализация”

Продължителност на проекта 15 месеца

 

Проектът е насочен към безработни лица във възрастови групи до 29г. и над 50г. Целта на проекта е обучение и преквалификация на лицата от целевите групи и последващото им назначаване на работа по населените места на община Аврен. Ще бъдат обучени 36 човека озеленяване и цветарство, от които 30 ще бъдат назначени на работа в Община Аврен. Обучението ще се провежда на три групи в селата  Приселци, Аврен и Царевци.

Спецификата на проекта е намаляване на безработицата и осигуряване на заетост и интеграция  към новите условия и изисквания за трудова заетост на този тип целеви групи.


Стартира нов курс за обучение и преквалификация на безработни лица в Община Аврен


   По Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”, по Проект Развитие и реализация, на 12.07.2012г. стартира нов курс за обучение и преквалификация на безработни лица в Община Аврен. Курсовите за работник, поддръжка пътища” ще се провеждат вселата Синдел и Дъбравино. Ще се обучат 30 лица, като  успешно издържалите обучението ще получат свидетелства за придобита професионална квалификация. Двадесет и шест човека ще бъдат назначени  на работа в Община Аврен за период от една година.

Политиката на Кмета на Община Аврен, г-н Емануил Манолов е в посока намаляване на безработицата и осигуряване на работа на лица трайно безработни, като се използват всички възможности за ефективното използване на европейските ресурси за подобряване общото благосъстояние на населението на Община Аврен.Още нови  работни места по ОП „Развитие на човешките

ресурси”

 

На 24.08.2012г. завърши курса по обучение на „работник – поддръжка пътища“ по  ОП „Развитие на човешките ресурси” по Проект „Нов избор – развитие и реализация”.

На 27.08.2012г. г-н Емануил Манолов - Кмет на Община Аврен, връчи удостоверенията на успешно завършилите обучението, като им пожела успех и ползотворна работа. Двадесет и шест човека ще бъдат назначени на работа в селата Синдел и Дъбравино за период от една година.

По време на практическото си обучение, курсистите положиха усилия и вложиха труд, творчество и енергия облагородявайки населените места, където се провеждаха курсовете по обучение.

До този момент по ОП „Развитие на човешките ресурси“  по Проект „Нов избор – развитие и реализация” са обучени 60 лица и назначени 56 от тях, представители на целевите групи трайно безработни и хора до 29г. и над 50г.

Приоритетите в политиката на управление на г-н Емануил Манолов, за намаляване на безработицата в Община Аврен, ще продължат в посока  търсене на алтернативи и методи за осигуряване на работни места, особено на лица в неравностойно положение.

       

  


 1. \"Нов избор – развитие и реализация” - Текуща страница
 2. „Нови възможности за грижа“
 3. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 4. Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“
 5. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен
 6. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”
 7. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 8. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 9. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"
 10. „Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
 11. Програма “Старт на кариерата”
 12. "Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”
 13. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 14. "Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”
 15. "Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”
 16. "От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”
 17. "Растем различни но заедно”
 18. "Прозрачна и достъпна общинска администрация"
 19. "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"
 20. Подадени проектни предложения за 2011г.

Потърсете в сайта