"Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”

Дата на публикуване: 07.03.2012 09:05

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

Наименование на проект

 

"Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите"

Обща стойност на проекта 132 963.80лв.

Договор №BG051PO001-7.0.01-0040

Продължителност на проекта 12 месеца

 

Проектът ще бъде осъществен в партньорство с Община Венафро, Провинция Исерния, Държава Италия. Общата цел на проекта включва обмяна на опит с други държави членки на ЕС в областта на интеграцията на ромите и борба с дискриминацията. Цели се повишаване на капацитета на общинските служители чрез проучване на практики по прилагане 10-те основни принципа на интеграция на ромите и предоставяне на общински социални услуги за същите. Създаване на партньорска мрежа за сътрудничество при осъществяване на проекти и политики по приобщаване на ромите и борбата с дискриминацията.


ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
ПОКАНА – ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


 На 07.11.2012 год. от 11.00 часа в заседателна зала с. Аврен се проведе първа пресконференция по Проект „Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите” по договор BG051PO001-0040-С0001, осъществяван с финансова подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Г-н Емануил Манолов – Кмет на Община Аврен и г-жа Даниела Петрова – Ръководител на проекта запознаха присъстващите с целите на проекта и очакваните резултати.

  Присъстваха представители на медийте: „Радио „Фокус”, „Радио Варна“, „Днес плюс” и Медиа бокс“ ЕООД. - ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


   

Проучване относно приложението на 10-те принципа на интеграция на ромите в община Аврен


В периода от 26 до 30 ноември 2012 година четиринадесет представители на Община Аврен посетиха Община Венафро, Провинция Исерния, Република Италия. Работното посещение е в изпълнение на проекта -
ПОВЕЧЕ......


 
  

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА
ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

Кръгла маса на тема:

 „Интеграция на ромите, проблеми и добри практики

за решаването им“- ИЗТЕГЛИ


На 30.01.2013 г.в заседателна зала - с. Аврен се проведе кръгла маса на тема: „Интеграция на ромите, проблеми и добри практики за решаването им“ по проект „Партньорството– ключ за ефективната интеграция на ромите” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.01 „Без граници– Компонент 1” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В кръглата маса взеха участие кметове, кметски наместници на територията на общината, общинска администрация, жители на община Аврен и представители на неправителствен сектор.

Участниците в кръглата маса бяха приветствани от г-н Емануил Манолов – Кмет Община Аврен. Той благодари на всички за участието в мероприятието. В обръщението си сподели, че познава проблемите на ромската общност, както и че общинската администрация работи в насока за решаване на проблемите им, свързани с осигуряване на работни места, повишаване на образованието, квалификацията и преквалификацията им, чрез кандидатстване по програми и проекти.

            Даниела Петрова – фасилитатор по проекта представи наблюдаваните добри практики от работното посещение на общинските служители в Община Венафро, Република Италия, които са:Трудова борса”, офис на „Социалното гражданство”, структурата „Институт за настаняване”, здравно осигуряване,клиника за семейно планиране в района на Венафро, превенция на ранното напускане на училище, работа с деца в риск, между културен медиатор, местна ромска организация  „Tikanè Assiem”,музей на ромите.

            Г-жа Ганка Георгиева - координатор по проекта представи партньорска мрежа„Интеграцията на ромите - приоритетна задача на местните власти” и интернет портал www.avren-venafro.com  на български и английски език, с която се предоставя възможност за регистрация.

Дискутираха се представените добри практики от работното посещение.

Чрез анкетно проучване се определи най – добрата практика приложима в Община Аврен.

 


Покана за пресконференция

На19.04.2013 год. от 14.00 часа в големият Арт салон на Радио„Варна” се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатитепо проекта повече...
 1. \"Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите” - Текуща страница
 2. „Нови възможности за грижа“
 3. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 4. Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“
 5. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен
 6. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”
 7. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 8. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 9. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"
 10. „Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
 11. Програма “Старт на кариерата”
 12. "Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”
 13. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 14. "Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”
 15. "От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”
 16. "Нов избор – развитие и реализация”
 17. "Растем различни но заедно”
 18. "Прозрачна и достъпна общинска администрация"
 19. "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"
 20. Подадени проектни предложения за 2011г.

Потърсете в сайта