"Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”

Дата на публикуване: 07.03.2012 21:41

Оперативна програма "Регионално развитие"

Наименование на проект

"Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен"

Обща стойност на проекта 3 740 000 лв.

Договор №BG161PO001/1.4-05/2009/012

Продължителност на проекта 24 месеца

 

 

Предвидено е да се извърши пълно преасфалтиране на 3.5 км. улична мрежа в центъра на общината , реконструкция на 10 000 кв.м. тротоари, рехабилитация на канавки и други прилежащи съоръжения към уличните платна, хоризонтална и вертикална маркировка. Обновяване и модернизация на 7 дка. парк– зона за обществен отдих в общински център Аврен.

ПОКАНА ЗА ПРИСЪСТВИЕ В ОФИЦИАЛНА ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПОКАНА ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОБЕКТИ

На 27. 09. 2012 г. официално бяха открити успешно реализираните обекти по проект „Рехабилитация на улична мрежа и зона за обществен отдих в община Аврен“, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 –2013 г. по Договор № BG161PO001/1.4-05/2009/012,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда“.

            След като приветстваха гостите в празничния ден и изнесоха речите си, Кмета на Община Аврен – г-н Емануил Манолов и Областният Управител на Варна – г-н Данчо Симеонов прерязаха лентата и засадиха по едно дръвче в обновения парк.

        Гостите на Община Аврен бяха поканени да разгледат обновения парк, който изцяло промени визията на с. Аврен
ГАЛЕРИЯ


 1. \"Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен” - Текуща страница
 2. „Нови възможности за грижа“
 3. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 4. Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“
 5. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен
 6. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”
 7. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 8. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 9. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"
 10. „Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
 11. Програма “Старт на кариерата”
 12. "Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”
 13. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 14. "Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”
 15. "От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”
 16. "Нов избор – развитие и реализация”
 17. "Растем различни но заедно”
 18. "Прозрачна и достъпна общинска администрация"
 19. "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"
 20. Подадени проектни предложения за 2011г.

Потърсете в сайта