Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
"Нов избор – развитие и реализация”

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”

Наименование на проект

"Нов  избор – развитие и реализация”

Продължителност на проекта 15 месеца

 

Проектът е насочен към безработни лица във възрастови групи до 29г. и над 50г. Целта на проекта е обучение и преквалификация на лицата от целевите групи и последващото им назначаване на работа по населените места на община Аврен. Ще бъдат обучени 36 човека озеленяване и цветарство, от които 30 ще бъдат назначени на работа в Община Аврен. Обучението ще се провежда на три групи в селата  Приселци, Аврен и Царевци.

Спецификата на проекта е намаляване на безработицата и осигуряване на заетост и интеграция  към новите условия и изисквания за трудова заетост на този тип целеви групи.


Стартира нов курс за обучение и преквалификация на безработни лица в Община Аврен


   По Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”, по Проект Развитие и реализация, на 12.07.2012г. стартира нов курс за обучение и преквалификация на безработни лица в Община Аврен. Курсовите за работник, поддръжка пътища” ще се провеждат вселата Синдел и Дъбравино. Ще се обучат 30 лица, като  успешно издържалите обучението ще получат свидетелства за придобита професионална квалификация. Двадесет и шест човека ще бъдат назначени  на работа в Община Аврен за период от една година.

Политиката на Кмета на Община Аврен, г-н Емануил Манолов е в посока намаляване на безработицата и осигуряване на работа на лица трайно безработни, като се използват всички възможности за ефективното използване на европейските ресурси за подобряване общото благосъстояние на населението на Община Аврен.Още нови  работни места по ОП „Развитие на човешките

ресурси”

 

На 24.08.2012г. завърши курса по обучение на „работник – поддръжка пътища“ по  ОП „Развитие на човешките ресурси” по Проект „Нов избор – развитие и реализация”.

На 27.08.2012г. г-н Емануил Манолов - Кмет на Община Аврен, връчи удостоверенията на успешно завършилите обучението, като им пожела успех и ползотворна работа. Двадесет и шест човека ще бъдат назначени на работа в селата Синдел и Дъбравино за период от една година.

По време на практическото си обучение, курсистите положиха усилия и вложиха труд, творчество и енергия облагородявайки населените места, където се провеждаха курсовете по обучение.

До този момент по ОП „Развитие на човешките ресурси“  по Проект „Нов избор – развитие и реализация” са обучени 60 лица и назначени 56 от тях, представители на целевите групи трайно безработни и хора до 29г. и над 50г.

Приоритетите в политиката на управление на г-н Емануил Манолов, за намаляване на безработицата в Община Аврен, ще продължат в посока  търсене на алтернативи и методи за осигуряване на работни места, особено на лица в неравностойно положение.

       

  


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове