"Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"

Дата на публикуване: 19.07.2012 11:23

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”

Наименование на проект

"Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"

Обща стойност на проекта 299 330.77 лв.

Договор №BG051PO001-5.1.02-0014-C0001

Продължителност на проекта 18 месеца

Проекта предвижда създаване на социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж и обществени трапезарии в с.Синдел и с.Дъбравино. Социалните услуги от домашния патронаж ще бъдат предоставяни в селата Синдел, Аврен и Дъбравино. В предприятието ще бъдат заети 21 лица от целевите групи за срок от 12 месеца. Персонал от 9 човека ще насърчава социалната интеграция на наетите лица от целевите групи. Пет от тези лица ще продължат трудовата си заетост в предприятието и след приключване на проекта.

Общата цел на проекта е социална интеграция, осигуряване на заетост и активност на лица от рисковите групи в община Аврен.

 


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Първа пресконференция по проект „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен”.                        

Информационни листиСтартираха дейности на социалнотопредприятие за хора в неравностойно положение на територията на община Аврен

по

Проект „Социално предприятие заобществено хранене в община Аврен”

по Договор № BG051PO001-5.1.02-0014-С0001

на 01.08.2012 год.

В рамките на 12 месеца ще бъдат предоставяни:

 - комплексни услуги от домашния социален патронаж - доставяне на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от обслужвания;съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване; помощ в общуването и в поддържането на социални контакти,развлечения и занимания в дома или извън него; битови услуги;

 - закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със средства на лицето; съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на трудово-експертна лекарска комисия;

- храна на нуждаещи се лица и семейства, чрез изградените обществени трапезарии в с. Синдел и с. Дъбравино. Капацитета на домашния социален патронаж ще бъде 65 потребителя и ще се предоставя в населените места: Аврен,Синдел и Дъбравино, а на обществените трапезарии 20 човека за всяко населено място, общо 40 .

 „Директор” на Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен - Айше Осман.

Телефон за връзка: 05106/ 75 86
                Със заповед № 789 от 24.07.2012год.  г-н Емануил Манолов откри „Социално предприятие за обществено хранене  в община Аврен“, считано от 02.08.2012 год.

                 Съобщение за провежданена мотивационно обучение


                     

                                                    МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

  

Кмета на Община Аврен връчи сертификати на участниците в мотивационното обучение по Проект „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен” - още..

         

                   


 

На 27.09.2012 год. официално се откри „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“.

Лентата прерязаха г-н Данчо Симеонов – Областен управител на Област Варна и г-н Емануил Манолов – Кмет Община Аврен. ГАЛЕРИЯ - ОТКРИВАНЕ


                                                                     ОБЯВЛЕНИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“  приема заявления на желаещите да ползват услугата „Домашен социален патронаж“ – с. Аврен.

 

Заявления могат да се подават лица, които са:

-над 60-годишнавъзраст;

-инвалиди с определена първа и втора група инвалидност;

-деца инвалиди;

-крайно нуждаещи се;

-които не са в състояние сами да организират и задоволяват жизнените си потребности или нямат близки, които да се грижат за тях;

-самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / пенсии за осигурителен стаж и възраст ; пенсии за инвалидност;наследствена пенсия; пенсии,несвързани с трудова дейност /.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. заявление по образец;
 2. документ за самоличност за справка;
 3. копие от ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК;
 4. копие от протокол на ЛКК;
 5. други медицински документи, с което се удостоверява здравословното състояние на лицето /епикриза и др./.

Документи се подават 31.07.2013 год.  в офиса на „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“ на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул.„Йордан Ноев“ № 53 всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.

 

При наличие на свободни места,кандидатурата Ви ще бъде разгледана.

 

Документите се приемат от социалните работници – г-жа Христина Кондова и г-жа Нина Петкова.

Телефон за връзка: 05106/75 86.

                                                                                                           

Директор „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“  приема заявления на желаещите да ползват услугата „Домашен социален патронаж“ – с. Синдел.

 

Заявления могат да се подават лица, които са:

-над 60-годишнавъзраст;

-инвалиди с определена първа и втора група инвалидност;

-деца инвалиди;

-крайно нуждаещи се;

-които не са в състояние сами да организират и задоволяват жизнените си потребности или нямат близки, които да се грижат за тях;

-самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / пенсии за осигурителен стаж и възраст ; пенсии за инвалидност;наследствена пенсия; пенсии,несвързани с трудова дейност /.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. заявление по образец;
 2. документ за самоличност за справка;
 3. копие от ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК;
 4. копие от протокол на ЛКК;
 5. други медицински документи, с което се удостоверява здравословното състояние на лицето /епикриза и др./.

 

Документи се подават 31.07.2013 год.  в офиса на „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“ на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев“ № 53 всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.

 

При наличие на свободни места,кандидатурата Ви ще бъде разгледана.

 

Документите се приемат от социалните работници – г-жа Христина Кондова и г-жа Нина Петкова.

Телефон за връзка: 05106/75 86.

                                                                                                        

  Директор „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“  приема заявления на желаещите да ползват услугата „Домашен социален патронаж“ – с. Дъбравино.

 

Заявления могат да се подават лица, които са:

-над 60-годишнавъзраст;

-инвалиди с определена първа и втора група инвалидност;

-деца инвалиди;

-крайно нуждаещи се;

-които не са в състояние сами да организират и задоволяват жизнените си потребности или нямат близки, които да се грижат за тях;

-самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / пенсии за осигурителен стаж и възраст ; пенсии за инвалидност;наследствена пенсия; пенсии,несвързани с трудова дейност /.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. заявление по образец;
 2. документ за самоличност за справка;
 3. копие от ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК;
 4. копие от протокол на ЛКК;
 5. други медицински документи, с което се удостоверява здравословното състояние на лицето /епикриза и др./.

Документи се подават 31.07.2013 год.  в офиса на „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“ на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев“ № 53 всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.

 

При наличие на свободни места,кандидатурата Ви ще бъде разгледана.

 

Документите се приемат от социалните работници – г-жа Христина Кондова и г-жа Нина Петкова.

Телефон за връзка: 05106/75 86.

                                                                                                         

 Директор „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“  приема заявления на желаещите да се хранят в„Обществена трапезария“ – с. Синдел.

 

Заявления могат да се подават:

-лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

- самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност;наследствена пенсия; пенсии, несвързани с трудова дейност/.

- скитащи и бездомни хора.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. заявление по образец;
 2. документ за самоличност за справка;
 3. копие от ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК;
 4. копие от протокол на ЛКК;
 5. други медицински документи, с което се удостоверява здравословното състояние на лицето /епикриза и др./.

Документи се подават 31.07.2013 год.  в офиса на „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“ на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев“ № 53 всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.

 

При наличие на свободни места,кандидатурата Ви ще бъде разгледана.

 

Документите се приемат от социалните работници – г-жа Христина Кондова и г-жа Нина Петкова.

Телефон за връзка: 05106/75 86.


Директор „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“  приема заявления на желаещите да се хранят в„Обществена трапезария“ – с. Дъбравино.

 

Заявления могат да се подават:

-лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

- самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност;наследствена пенсия; пенсии, несвързани с трудова дейност/.

- скитащи и бездомни хора.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. заявление по образец;
 2. документ за самоличност за справка;
 3. копие от ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК;
 4. копие от протокол на ЛКК;
 5. други медицински документи, с което се удостоверява здравословното състояние на лицето /епикриза и др./.

Документи се подават 31.07.2013 год.  в офиса на „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“ на адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев“ № 53 всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.

 

При наличие на свободни места,кандидатурата Ви ще бъде разгледана.

 

Документите се приемат от социалните работници – г-жа Христина Кондова и г-жа Нина Петкова.

Телефон за връзка: 05106/75 86.


Директор „Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен“.

  1. \"Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен\" - Текуща страница
 2. „Нови възможности за грижа“
 3. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 4. Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“
 5. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен
 6. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”
 7. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 8. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 9. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"
 10. „Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
 11. Програма “Старт на кариерата”
 12. "Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”
 13. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 14. "Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”
 15. "Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”
 16. "От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”
 17. "Нов избор – развитие и реализация”
 18. "Растем различни но заедно”
 19. "Прозрачна и достъпна общинска администрация"
 20. Подадени проектни предложения за 2011г.

Потърсете в сайта