Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
                УВЕДОМЛЕНИЕ


На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 21.02.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез  подадено заявление с вх. № М-278 от 19.02.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 Поземлен имот с идентификатор ПИ № 05311.10.17 с площ 16 030 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -188/24.01.2018 г. на ИД на АГКК гр. Варна, находящ се в село Болярци, Община Аврен, област Варна, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 010017, при съседи: 05311.14.500, 05311.10.16, 05311.10.15, 05311.10.14, 05311.10.13, 05311.10.26.

Поземлен имот с идентификатор ПИ № 05311.23.6 с площ 3 167 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18 - 188/24.01.2018 г. на ИД на АГКК гр. Варна, находящ се в село Болярци, Община Аврен, Област Варна, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 023006, при съседи: 05311.9.50, 05311.23.5, 05311.23.4, 05311.23.7.

Поземлен имот с идентификатор ПИ № 05311.38.10 с площ 13 823 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -188/24.01.2018 г. на ИД на АГКК гр. Варна, находящ се в село Болярци, Община Аврен, Област Варна, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 038010, при съседи: 05311.38.13, 05311.37.523, 05311.38.11, 05311.38.9, 05311.39.524.

Поземлен имот с идентификатор ПИ № 61128.20.40 с площ 8 599 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -635/07.03.2018 г. на ИД на АГКК гр. Варна, находящ се в село Равна гора, Община Аврен, Област Варна, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 020040, при съседи: 61128.20.105, 61128.20.67, 61128.20.114, 61128.20.17, 61128.20.16.

Поземлен имот с идентификатор ПИ № 61128.34.21 с площ 6 702 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 635/07.03.2018 г. на ИД на АГКК гр. Варна, находящ се в село Равна гора, Община Аврен, Област Варна, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 034021, при съседи: 61128.34.20, 61128.34.9, 61128.34.10, 61128.34.11, 61128.34.1, 61128.34.35. 

  

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението  се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 21.02.2020 г.

 

 

 

               УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, че на 18.02.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-208 от 05.02.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот площ 375 кв.м. ид. ч. съставляващ ПИ № 296 в квартал 30 по регулационния план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 3972 от 20.07.1971 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет - Варна, ведно с построена жилищна сграда със застроена площ 80 кв. м.

55 кв. м. ид. ч. от имот с планоснимачен № 296 попадат в улична регулация с О.Т. 66 и О.Т. 67 и час от УПИ XI-за парк по регулационния план на село Тръстиково.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост за улиците не се съставя Акт за общинска собственост.

Поземлен имот с планоснимачен № 296 от квартал 30 по сега действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, отговаря на част от площад, част от УПИ I-88 от квартал 42 и на част от имот с планоснимачен номер № 87 от квартал 42 по стар план на село Тръстиково, одобрен с Указ на Царя № 3325 от 25.12.1928 г. за дворищна и улична регулация. Със Заповед № 954 от 04.07.2007 г. на Кмета на Община Аврен е одобрено преотреждането и попълването на поземлени имоти 296, 297, 298, 299, 300 и 301 в квартал 30 по плана на село Тръстиково, община Аврен.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, за планоснимачен № 296 в квартал 30, като собственик е вписано трето лице, различно от заявителя.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението  се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 18.02.2020 г.УВЕДОМЛЕНИЕ

 

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

 Уведомяват се *** и ***, чрез упълномощеното лице адвокат *** и всички заинтересовани лица, че на 06.02.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на *** и ***, чрез подадено заявление с вх. № М-177 от 30.01.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 250 кв.м., съставляващ УПИ IХ-137 в квартал 18 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Аврен. Частта от имот с планоснимачен № 137 включена в УПИ-137 е с площ 980 кв.м., като за разликата няма уредени регулационни сметки.

 Парцел V-80 в кв. 29 по предходен регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г., отговаря на част от урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-137 в кв. 18 по сега действащия регулационен план на същото село.

Съгласно нотариален акт № 37, том IV, дело № 1239 от 08.04.1975 г. *** е собственик на парцел V-80 в кв. 29 по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна с площ от 790 кв. м.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, за УПИ IХ-137 в кв. 18, като собственик е вписан *** с нотариален акт №  37, том IV, дело № 1239 от 08.04.1975 г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 06.02.2020 г.

  

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице адвокат *** и всички заинтересовани лица, че на 28.01.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-90 от 16.01.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ 1 170 кв.м., частта от имот с планоснимачен № 241)  включен в УПИ IХ-241 в квартал 26 по сега действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 3972 от 20.07.1971 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна, ведно с построените в него едноетажна жилищна сграда и лятна кухня.

Към поземлен имот с планоснимачен № 241, включен в УПИ IХ-241 в кв. 26 по плана на село Тръстиково, община Аврен, област Варна има придаваема част от улица с площ 140 кв. м.

Съгласно § 7, ал.1, т. 4 от ЗМСМА общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване с общинска собственост, а съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост за тях не се съставят Актове за общинска собственост.

Поземлен имот с планоснимачен № 241 включен в УПИ IХ-241 в кв. 26 по сега действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 3972 от 20.07.1971 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна, отговаря на част от УПИ I-90 от квартал 41 по стар план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 3325 от 25.12.1928 г. за дворищна и улична регулация.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Тръстиково, община Аврен, област Варна, за УПИ IХ-241 в кв. 26, като собственик е вписано трето лице различно от заявителя.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен на 28.01.2020 г.

 

 

 


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове