21.10.2021

Информация за сключени нови договори

по Стратегията на СНЦ „Местна инициативна група Аврен - Белослав“  

/Споразумение за изпълнение на СВОМР с Рег. № РД50-44/19.04.2017 г./

 

На 21.10.2021 г. бе подписан нов договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Аврен – Белослав.

Договорът е по процедура BG06RDNP001-19.155, Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансиран чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с бенефициент „И С И“ ООД    с. Бенковски, община Аврен, на стойност 130 543.00 лв., и срок на изпълнение от 21.10.2021 г. до 30.06.2023 г. По проекта ще бъдат инвестирани средства в подкрепа на производството на яхтено оборудване и аксесоари.

Предстои подписването на още 6 договора по процедура BG06RDNP001-19.155, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 15.10.2021
ОБЩИНА АВРЕН СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД и „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД  ЩЕ ПРОВЕДЕ АКЦИЯ   
ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ.
ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ МОЖЕ ДА ОСТАВИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, СТАРИ ПЕЧКИ, ТЕЛЕВИЗОРИ   И ДРУГО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННООБОРУДВАНЕ В СГРАДАТА НА ВСЯКО КМЕТСТВО, А ЗА СЕЛО АВРЕН  В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА ОТ 18.10.2021Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ДО 29.10.2021Г. /ПЕТЪК/.
НИЕ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАС  В БОРБАТА СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!
НЕКА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА ЗА НАС И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ!
За допълнителна информация:
Телефон: 05106/23-20
 

14.10.2021

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), процедура „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2020“ за периода от 19.10.2021 г. до 29.10.2021 г. включително състава на Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете / кметските наместници по населените места на територията на Община Аврен ще раздава индивидуални пакети с хранителни продукти.

 

Групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма са:

  1. лица и семейства подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2019 г./2020 г.);
  2. майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД през м. юли 2021г.;
  3. лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2020/2021;
  4. лица с над 90% степен на увреждане с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия ( до 369 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по чл.70 от ЗХУ през м. юли 2021 г.;
  5. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през м. юли 2021г. ;
  6. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД през м. юли 2021 г., като по отношение на еднократните помощи - за периода 01.01.2021 - 31.07.2021 г.;
  7. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, на основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2021 г.-31.07.2021 г.

 

        

На интернет адрес https://foodprogram.redcross.bg/ всеки потребител може да направи  справка по ЕГН дали фигурира в списъците с правоимащи лица, изготвени от Агенцията за социално подпомагане.

 


12.10.2021

 Уведомяваме Ви, че на територията на община Аврен заработи нова система за разделно събиране на отпадъци, а именно „Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки”.

  Целта на въвеждането на новата система е максимално оползотворяване на рециклируемите отпадъци и по възможност намаляване на общите количества отпадъци.

 Новата система е от двуконтейнерен тип - зелените контейнери са предназначени за разделно събиране на стъкло, а жълтите за разделно събиране на хартия, пластмаса и метал.

 Разчетите за необходимия брой съдове са направени при съблюдаване на минималните изисквания към системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирани от организациите по оползотворяване, съгласно чл.24 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки и броя на жителите по настоящ адрес в община Аврен, по данни на ГД ГРАО към 31.12.2020г.

 Контейнерите са разположени по своите локации, както следва:

Населени места, разположени жълти, разположени зелени, Местоположение на съдовете

за отпадъци от опаковки:

с. Аврен, 2, 2, ул. „Йордан Ноев”№50 и до  ВиК;

с. Близнаци, 2, 2, Горен Близнак-кметство; Долен Близнак-Параклис (център);

с. Дъбравино, 4, 4, ул. „Камчия”№16 (завоя); ул. „Камчия” - до чешмата; до гробищен парк; ул. „Нептун (зад кметството);

с. Приселци, 3, 3, На площада зад читалището; на спирката; на бензиностанция „Газпром”;

с. Синдел, 3, 3, До гарата; на центъра до кметството; горен парк (посока с. Царевци);

с. Тръстиково, 2, 2, ул. „Кирил и Методий”; ул. „Христо Ботев”;

с. Царевци, 2, 2, ул. „Теменуга” (преди №1 и 4); ул. „Орхидея” (между№2 и 4);

с. Бенковски, 2, 2, ул. „Бели Лом”; ул. „Дунав”;

с. Здравец, 2, 2, ул. „Св. Архангел Михаил” (терена зад спирката); на кръстовището на ул. „Кедър” и ул. „Света Марина”;

с. Садово, 1, 1, ул. „Васил Левски” №10.

До края на седмицата предстои разставяне на контейнери за отпадъци от опаковки и на следните четири локации:

Населени места, разположени жълти, разположени зелени, Местоположение на съдовете

за отпадъци от опаковки:

с. Приселци, 1, 1, ул. „Централна”№31;

с. Близнаци, 1, 1, Долен Близнак - Кръстовището на ул. „Лонгоз” и ул.”Камчия” (над трафопоста);

КК „Камчия”, 2, 2, На паркинга над заведение „Златна рибка” (от страната на бивша дискотека „Луцифер”); ПБ „Захарчето”.

  Общинска администрация - Аврен апелира жителите и собствениците на търговски обекти да не изхвърлят смесен битов отпадък в специализираните контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки.