Добре дошли


23.01.2023
ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг,

Кметът на община Аврен, кани местната общност ивсички обществени организации и юридически лица от общината, да участват в обществено обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Аврен, осигурен от Фонд ФЛАГ ЕАД, за финансиране на следните приоритетни инвестиционни проекти:

„Рехабилитация на общински път  VAR 2007- VAR 2005Китка – Круша от  км 0+000 до км 5+593.32“
Рехабилитация на общински път VАR 2005- от км  0+000 до км 4+470 (с. Бенковски – с. Равна гора )“.

В резултат на изпълнението на двата проекта ще бъдат възстановени и подобрени  транспортно – експлоатационните качества на пътните участъци, ще бъдат удовлетворени потребностите на населението и осигурена комфортна, качествена транспортна достъпност да населените места обслужвани от гореописаните пътни артерии.  

 

1. За проект: „Рехабилитация на общински път VAR2007- VAR 2005 Китка – Круша от  км 0+000 до км 5+593.32“, Община Аврен да кандидатства пред Фонд ФЛАГ ЕАД за кредит със следните параметри: 

• Максимален размер на дълга – до 4 200 000 лв., за финансиране на строително ремонтни дейности за проект: „Рехабилитация на общински път  VAR2007 - VAR2005 Китка –Круша  от  км 0+000 до км 5+593.32“, съгласно договор с изпълнител, сключен следпроведена процедура, в съответствие със Закона за обществените поръчки. 

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем. 

• Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – собствени бюджетни средства. 

• Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент до 3% или плаващ лихвен процент: шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка до 3%. 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ ЕАД. 

• Начин на обезпечение на кредита: 

• Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Аврен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

 

2. За проект: Рехабилитация на общински път VАR 2005- от км  0+000 до км 4+470 (с. Бенковски – с. Равна гора)“, Община Аврен да кандидатства пред Фонд ФЛАГ ЕАД за кредит със следните параметри: 

• Максимален размер на дълга – до 4 600 000 лв., за финансиране на строително ремонтни дейности за проект: „Рехабилитация на общински път VАR 2005- от км  0+000 до км 4+470  (с. Бенковски – с. Равна гора )“, съгласно договор с изпълнител, сключен след проведена процедура, в съответствие със  Закона за обществените поръчки. 

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем. 

• Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – собствени бюджетни средства. 

• Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент до 3% или плаващ лихвен процент: шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка до 3%. 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ ЕАД. 

• Начин на обезпечение на кредита: 

• Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Аврен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

 

 

Общественото обсъждане ще се състои на 24.02.2023 год. /петък/ от 12:00 часа в заседателна зала „Просвета“ на Община Аврен на ул. „Тодор Ноев“ № 6.

Всички заинтересовани страни могат да се запознаят с материалите по проектите в сградата на Общинска администрация А


18.01.2023
На 23.11.2022 година, общинска администрация- Аврен е изпратила писмо до д-р Славова, с което и се предлага да подаде Заявление за сключване на нов договор поради изтичане срока на действие на договор за наем на помещение в село Аврен, където преглежда своите пациенти. Писмото е изпратено по Български пощи и е получено на 12.12.2022 година с известие за доставка (обратна разписка).
На 05.01.2023 година в деловодството на общината постъпи Уведомление от д-р Славова, с което същата ни информира, че считано от 01.01.2023 година дейността на практиката и в село Аврен е прекратена. Към него е приложено копие от Анекс с Национална здравноосигурителна каса от 30.12.2022 година, в което изрично е изписано, че се заличава адрес на лечебно заведение в село Аврен, ул. „Йордан Ноев“ №36, както и че на 10.01.2023 година ще предаде ключовете за кабинета.
Д-р Славова прекратява практиката си в село Аврен без предварително предупреждение към общината и най-вече към своите пациенти, които са доверили здравето си. По този начин пациентите, които са обслужвани от нея в село Аврен, остават без лекарска грижа в поликлиниката.
Община Аврен полага всички усилия да намери общопрактикуващ лекар,  който да обслужва желаещото население от населените места: Аврен, Здравец и Садово, както и за пълно съдействие за отдаване под наем на кабинет.
Некоректното поведение на д-р Славова оставяме на преценка на Вашата преценка и на нейните пациенти!

18.01.2023
Община Аврен стартира предпроектно проучване, относно нагласата и желанието на жителите за безплатно предоставяне
на съдове за домашно компостиране.
 

Община Аврен има възможност да кандидатства пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проект за закупуване на домашни компостери за зелени и биоразградими отпадъци. При одобрен проект от страна на ПУДООС, същите ще бъдат осигурени и раздадени на жителите по реда на постъпилите заявления, до изчерпване на закупените с отпуснатите средства съдове за домашно компостиране.

С това си начинание Общината има за цел да насърчи и подобри разделното изхвърляне и събиране на отпадъци на своята територия.

Компостирането е естественият начин на природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци, в резултат на който е получаването на един изключително полезен продукт богат на органични съставки, естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за нашите растения, подобряващ структурата, състава и задържането на влага в почвата.


Проучването стартира от 23.01.23г. /понеделник/ и набирането на заявления ще продължи до 03.02.23г. /петък/.

За заявяване на компостер е необходимо:

  1. Кандидатите да бъдат собственици на имота, върху който ще бъде разположен компостера.
  2. Собствениците на имота да подадат заявление по образец с приложено към него копие на нотариален акт, удостоверяващ собствеността на имота.

Образецът на заявлението може да бъде получен от:

  1. Деловодството на Община Аврен.
  2. Кметствата по населените места.
  3. Интернет страницата на Община Аврен. 


Пакетът документи (Заявление и копие на документ за собственост) се подава:

  1. В деловодството на Община Аврен (с. Аврен, ул. „Йордан Ноев“ №50)
  2. На e-mail: office@avren.bg.
  3. В кметствата по населените места
Приложения:
Заявление

Ръководство за домашно компостиране


19.12.2022

       Във връзка с входирано писмо в деловодството на община Аврен от „Недев и ЙО“ ООД /превозвач на автобусна линия Садово-Варна-Садово/, Ви информираме, че във връзка с предстоящите празници и посрещането на 2023г., през коледната ваканция, автобусната линия по маршрут Садово-Варна-Садово, няма да изпълнява от 25.12.2022г. до 02.01.2023г. включително.

       * Ще се изпълнява само на 29.12 и 30.12., като от 07:45 ч. от Варна-Аврен и от 16:45 ч. Аврен-Варна и от 03.01.2023г., ще се изпълнява по редовно разписание.

 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-АВРЕН

08.12.2022

ОУ „Христо Ботев“- село Аврен, Ви кани на Благотворителен концерт „Чудото на Коледа“ на 23.12.2022 година от 11:00 часа в НЧ „П. Р. Славейков- 1901 г.“, село Аврен.

С подкрепата на Община Аврен.

Очакваме Ви!


08.12.2022

СКЪПИ СТУДЕНТИ,

 

Днес е празник на всички, които са част от студентската общност. Този ден бележи порива към знания на онези младежи, които прекрачват прага на университета с дълбокото убеждение, че знанието е сила, светлина и бъдеще.

Пожелавам ви преди всичко здраве, за да чертаете нови хоризонти, да вървите към висините, за които мечтаете и да постигате всичките си цели, които един ден ще ви превърнат в успели и удовлетворени от себе си професионалисти.

Бъдете разумни, сбъдвайте себе си и правете по-добър света!

Община Аврен е подкрепяла и ще продължи да подкрепя финансово желаещите да продължат обучението си във висше учебно заведение!

 

 

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

Кмет на Община Аврен