Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Комисия за детето

ВСЯКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА:

 • ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ
 • ЗДРАВЕ
 • ГРИЖА
 • ЗАКРИЛА
 • ОБРАЗОВАНИЕ

Комисията за детето е консултативен орган към община Аврен, създадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.20а от Закона за закрила на детето. Комисията е обединяващо звено на политиките за всички деца на територията на общината, формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето.

 Комисията:

 1. Разработва общинска програма за закрила на детето съобразно потребностите на децата и техните семейства в община Аврен.
 2. Осъществява сътрудничество, координация и подпомага обмена на информация между компетентните органи и юридическите лица при осъществяване на дейностите по закрила на детето на общинско ниво.
 3. Осъществява и други дейности, възложени с нормативен акт.
 4. Съставът на комисията се определя със заповед на кмета на община Аврен.
 5. За  участие в заседанията на комисията могат да бъдат поканени и лица с обществен авторитет, учени, както и представители на медиите в община Аврен.
 6. Комисията за детето провежда редовни заседания най-малко на два месеца по предварително установен дневен ред.
 7. Всяка комисия за детето изработва и приема правила за реда и организацията на своята работа.
 8. Материално-техническото и финансово осигуряване на работата на комисията се осъществява от общинската администрация.

       - 

ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ДЕТЕТО

 

ТИ СИ ДЕТЕ И ИМАШ ПРОБЛЕМ:

 1. ОБАДИ СЕ НА ТЕЛЕФОН  116 111 – ТОВА Е НАЦИОНАЛНАТА ДЕНОНОЩНА БЕЗПЛАТНА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА
 2. ОБАДИ СЕ НА ТЕЛЕФОН 05142 2180  – ТОВА Е ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
 3. ОБАДИ СЕ НА ТЕЛЕФОН 0894 497 077 – ТОВА Е КОМИСИЯ ЗА ДЕТЕТО В ОБЩИНА АВРЕН

 

КОМИСИЯ ЗА ДЕТЕТО – ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА

С.Аврен, ул.”Тодор Ноев” № 8

Тел.: 0894 497 077; e-mail: obrazovanie@avren.bg

 

Държавна агенция за закрила на детето

 

Национален център за безопасен интернет: www.safenet.bg

Гореща линия за борба с вредното и незаконно съдържание в българското интернет пространство: web112.net


ПОТЪРСИ СЪВЕТ, ИЗБЕРИ РЕШЕНИЕ - БЪЛГАРСКА ЛИНИЯ ЗА ОНЛАЙН БЕЗОПАСНОСТ  НА ТЕЛ.: 124 123

www.blob.bg

 

 

Безплатна гореща телефонна линия 116 000 за изчезнали деца


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове