МКБППМН

Дата на публикуване: 13.09.2021 09:15

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ – ОБЩ. АВРЕН

Адрес: с. Аврен, ул. “Тодор Ноев” №8, тел. 0894 497 077

 

      Воден от разбирането, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието,осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие биха повлияли по-силно на детето за промяна в поведението му, българският законодател е уредил превенцията и противодействието на детското асоциално поведение със специален закон - Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/. С този закон са регламентирани дейността и функциите на системата от:

 • Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

 • Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/;

 • Детски педагогически стаи;

 • Социално-педагогически интернати и Възпитателни училища-интернати;

 • Домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

       Дейността на Местната комисия за БППМН като структура към община Аврен, е уредена с чл.10 от Закона за БППМН, като акцентът е поставен върху организацията и координацията на социално-превантивната дейност на територията на района, ограничаване и противодействие на обществено опасните прояви и превенция на насилието сред децата.

      Местната комисия осъществява своите задължения и правомощия, ръководейки се от националните и европейските правни норми и изисквания.

     Целта на МКБППМН при община Аврен е изготвяне на ефективен и устойчив механизъм за действие чрез реализиране на политика за превенция на зависимости /наркотици, тютюнопушене, употреба на алкохол/ и на други рискови фактори /асоциално поведение, вандализъм и престъпления/ сред подрастващите.

 

СЪСТАВ НА МКБППМН, ОБЩИНА АВРЕН

Председател – Снежана Мирова, зам.-кмет на Община Аврен

Секретар – Даниела Николова, гл. спец. “Туризъм“

11 члена/инспектор от детска педагогическа стая, правоспособен юрист, директори на училища, педагози, социални работници и представители на общинска администрация/;

 

3. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА МКБППМН

 • взаимодейства с всички институции на територията на общината, които имат пряко отношение към малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви;

 • издирва малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви или се нуждаят от помощ и взима мерки за тяхната социална защита и развитие;

 • разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по постановления от прокуратура, съд, полиция, сигнали от граждани;

 • налага възпитателни мерки по чл.13 и чл 15 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

 • ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели;

 • поддържа връзка със специализираните заведения и се информира за развитието, поведението и проблемите на децата, настанени в тях от съда по предложение на МКБППМН;

 • съдейства на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

 • консултира деца и семейства в риск;

 • изготвя програми за предотвратяване на извършване на противообществени прояви от децата;

 • оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват при възпитанието на децата;

 • взаимодейства с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, методически ги подпомага и контролира тяхната дейност;

 • упражнява контрол върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;

 • сезира специалните органи в случаите, когато са нарушени правата на децата от родителите и от други лица;

 • отчита ежегодно резултатите от дейността си пред ЦКБППМН.

 НОРМАТИВНИ АКТОВЕ,ВЪРХУ КОИТО СЕ БАЗИРА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН

Семеен кодекс

Наказателен кодекс

Наказателно-процесуален кодекс

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/ЗБППМН/;

Закон за закрила на детето

Закон за защита на домашното насилие

Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Закон за борба с трафика на хора

Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Закон за борба с трафика на хора

Закон за национален архивен фонд

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

Правилник за детските педагогически стаи

Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища - интернати и социално - педагогическите интернати

Наредба № 2 от 07.07.1999г. за материално стимулиране на обществените възпитатели

Наредба №3от 19.04.2005г. за възнаграждения на членовете на МКБППМН

Инструкция №Iз-1813 от 06.10.2006 г. за организация на дейността на полицейските и младши полицейски инспектори от териториална полиция в Национална служба"Полиция".

 

 
 

Потърсете в сайта