Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Конкурси

 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АВРЕН 

На основание  чл. 10а, ал. 2  от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на  държавни служители и  заповед №  154/11.02.2020 год. на Кмета на Община Аврен обявява конкурс:

за длъжност: Директор Дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“

за срок: до завръщане на титуляра

Обява за конкурс
Заявление за участие в конкурса
Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл 

Публикувано на 12.02.2020 г.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати, публикуван на 04.03.2020 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители е издадена заповед № 274/10.03.2020 г. на Кмета на община Аврен за прекратяване на конкурсната процедура.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -  АВРЕН

на основание  чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и във връзка със заповед №  24/08.01.2019 год. на Кмета на Община Аврен обявява конкурс:

за длъжност: Директор Дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика“

за срок: до завръщане на титуляра

/научете повече/

публикувано на 09.01.2019 г.

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати, публикуван на 30.01.2019 г.

 
 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН

на основание  чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и във връзка със заповед № 1803/30.11.2018 г. на Кмета на Община Аврен обявява конкурс:

за длъжност: Финансов контрольор в Община Аврен

научете повече...

публикувано на 30.11.2018 г.

 

 

 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН
на основание  чл. 5, ал. 2 от Закона за устройството на територията, чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 7, ал.12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, § 1 от Преходни и заключителни разпоредби от същата и във връзка със заповед № 1186/03.09.2018 г. на кмета на Община Аврен обявява конкурс:
за длъжност: ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
 
публикувано на 05.09.2018 г.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, публикуван на 15.10.2018 г. 

 


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН

на основание  чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и във връзка със заповед №  345/15.03.2018 год. на Кмета на Община Аврен обявява конкурс :
за длъжност Главен юрисконсулт в Община Аврен
за срок: до завръщане на титуляра, научете повече...
 
публикувано на 16.03.2018 г.
 
 
 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН

на основание  чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и във връзка със заповед №  346/15.03.2018 год. на Кмета на Община Аврен обявява конкурс:

за длъжност Директор Дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“

за срок: до завръщане на титуляра, научете повече...
 
публикувано на 16.03.2018 г.
 

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове