Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 13.05.2022 14:50

 

Видове обществена информация са:

 

Официална: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ
Служебна: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ.
Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация,представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”
 
ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставявъв връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица илисе съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

За да получите достъп до обществена информация трябва да подадете заявление за достъп до обществена информация -писмено или устно:
- в Информационен център- Аврен, на ул. "Тодор Ноев" №8;
- с писмо с обратна разписка;
- на e-mail: kmet@avren.bg


Достъпът, разбран като възможност за заявителя да сезапознае със съдържанието на исканата информация е безплатен. Ако желае копие от нея може да го получи на съответен технически носител, след заплащане на нормативно установените разходи за това съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ,според вида на носителя.

Важно е да знаете, че ако не се явите в определения за достъп срок или ако не заплатите определените разходи, това се счита за отказ от предоставения Ви достъп до исканата обществена информация!!!


ИЗТЕГЛИ:
Заявление за достъп до обществена информацията;

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване


Заповед за определяне на длъжностно лице

Заповед 401 от 13.05.2022 г. за определяне на длъжностно лице

Категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност

Годишен отчет за постъпили  и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2021 г.

Годишен отчет за постъпили  и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

Годишен отчет за постъпили  и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.

Годишен отчет за постъпили  и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Годишен отчет за постъпили  и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Годишен отчет за постъпили  и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Аврен, Област Варна за 2019 год.

 

Входяш регистър на получени искания по реда на ЗДОИ за предоставяне на достъп до обществена информация 2018 г.

 

Входящ регистър за получени искания по реда на ЗДОИ за предоставяне на достъп до обществена информация 2017 г.

 

Входящ регистър за получени искания по реда на ЗДОИ за предоставяне на достъп до обществена информация 2016 г.


Потърсете в сайта