Мери, пасища и ливади

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АВРЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37”И” ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА В СРОК ДО 10.03.2020 г., ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, СЪОБРАЗНО БРОЯ И ВИДА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЖИВОТНИ, ПО ЦЕНА, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ.

ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЛИЦА, КОИТО НЯМАТ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КАКТО И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ", ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И ЗА ЗЕМИ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗСПЗЗ.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, ТЕЛ: 05106/2260ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 2020-2021 Г.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА АВРЕН  ЗА СТОПАНСКАТА 2020-2021 ГОДИНА


СПИСЪК НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НТП - ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ОБЩИНА АВРЕН

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА 2020 - 2021 Г.

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО ЧЛ. 37 ОТ ЗСПЗЗ


 
 
 

Потърсете в сайта