Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Мери, пасища и ливади

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АВРЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37”И” ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА В СРОК ДО 10.03.2018 г., ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, СЪОБРАЗНО БРОЯ И ВИДА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЖИВОТНИ, ПО ЦЕНА, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ.

ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЛИЦА, КОИТО НЯМАТ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КАКТО И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ", ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И ЗА ЗЕМИ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗСПЗЗ.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, ТЕЛ: 05106/2260

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША - 2017/2018 г.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА АВРЕН ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА

 


 

 
 
 
 

 
"Процедура за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за стопанската 2017-2018г."
 


 
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

            ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АВРЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37”И” ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ  МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА В СРОК ДО 10.03.2016Г., ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА  ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД , СЪОБРАЗНО БРОЯ И ВИДА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЖИВОТНИ, ПО ЦЕНА, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ.

           ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЛИЦА, КОИТО НЯМАТ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КАКТО И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ", ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И ЗА ЗЕМИ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗСПЗЗ.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, ТЕЛ: 05106/2260

 

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове