Съобщения на Общинска администрация Аврен

Дата на публикуване: 29.11.2022 15:15

Решение№ВА-147/ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с преценка да не се извършва ЕО на Програма за управление на отпадъците
Публикувано на 29.11.2022 г.


 

Доклад от  Емануил Младенов Манолов – Кмет на община Аврен ОТНОСНО: Приемане на план – сметка за разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръженията и инсталациите за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образования на община Аврен през 2023г.
Публикувано на 14.11.2022г.


 Съобщение за инициативата на „АКВА ТРЪСТИКОВО“ ООД за ползване на язовир „Тръстиково“, в землище на с. Тръстиково, община Аврен, област Варна, с цел „аквакултури и свързаните с тях дейности“............ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 19.10.2022г.


СЪОБЩЕНИЕ 

        Във връзка с насрочените на 2 октомври 2022 г. избори за народни представители, избирателите могат да подават заявления за вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва:

 1. До 17.09.2022г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец, саморъчно подписано или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник по постоянен или настоящ адрес /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/. Заявлението /Приложение № 67 - НС/ трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 17.09.2022 г. /събота/ от  8.00 часа до 16.30 часа.

До 26.09.2022 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 17.09.2022 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това /Приложение № 67 - НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.1 и 2 от ИК/.

2До 17.09.2022 г. включително само за кандидатите за народни представители, членовете на централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите могат да подадат заявление –декларация /Приложение № 25 - НС/ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до кмета на общината или кметството по постоянния им адрес /чл.34,  ал.1 - 4 от ИК / за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /Приложение № 26 - НС/.

За улеснение служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 17.09.2022 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

 1. До 17.09.2022 г. включителноизбирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, като подадат заявление /Приложение № 21 - НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на  ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис.

За улеснение служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 17.09.2022 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

 

 1. До 24.09.2022 г. включителновсеки избирател /чл. 43, ал.1, изр.1 и ал.2 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник/Приложение № 17 - НС/.

За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на  24.09.2022 г. /събота/ от  8.00 часа до 16.30 часа.

 1.  До предаването на избирателните списъци на СИК /01.10.2022 г./избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление /чл.27, ал.3 и 4 от ИК / до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 18  - НС/.
 2. До предаването на избирателните списъците на СИК /01.10.2022 г./избирател, който е включен в списъка на заличените лица може да подадезаявление /Приложение № 20 - НС/ за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 - 6 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината.
 3.  До предаването на избирателните списъците на СИК /01.10.2022 г./лица, заявили че ще гласуват извън страната и са заличени в избирателния списък на секцията им по постоянен адрес могат да подадат заявление - декларация до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник за изключване от списъка на заличените лица /Приложение № 19 - НС/ лично или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл.315, ал.2, чл.252 ал.2 във връзка с чл.39, ал.2 от ИК /.
 4. В изборния ден /2.10.2022г./- избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК по постоянния му адрес, но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 22 - НС/. След като му се издаде удостоверение от общината/ кмета на кметството/кметския наместник, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка /Приложение № 24 - НС/ избирателят се вписва в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на удостоверението и попълване на декларация  /Приложение № 23 - НС/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
 5. В изборния ден /02.10.2022г./- избирател, който е вписан в избирателен списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се намира в съответното заведение, място или кораб може да гласува в секцията си по постоянния адрес след представяне на удостоверение /Приложение № 15 - НС/ и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място /Приложение № 23 -НС/.

 

ОБЩИНА  АВРЕН

 Съобщение за инициативата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение –дренажи: „Солугеджит“, „Пмпена станция“ и „Коджа чешма“ от водоснабдителна група „Бенковски“, находящи се в землището на с. Бенковски, община Аврен, област Варна.

Публикувано на 07.07.2022г.


Съобщение за инициативата на „Електрон универс“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – ШК-1 „Електрон универс-Камчия“, находящо се в поземлен имот ПИ№04426.102.349 по КККР на с. Близнаци, община Аврен, област Варна, собственост на „Електрон универс“ ООД.
Публикувано на 07.07.2022г.СЪОБЩЕНИЕ 

           Съгласно изискванията на чл. 39, ал. 2 от Наредба №3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 / 2000г.; обн. в ДВ бр. 88 от 27 октомври 2000 г.), уведомяваме всички физически и юридически лица, че е обявен „Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около сондаж Р-6 „Царевци“ от находище на минерална вода район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския  водоносен хоризонт с температура, по – висока от 20 0 С, № 100 от Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите, участък „Аврен – област Варна, община Аврен“.

            Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проекта и допълнителната информация към него. Същите ще бъдат на разположение на следните места:

 • Басейнова дирекция „Черноморски район”, ул. „Ал. Дякович” № 33, град Варна от понеделник до петък от 9:00 до 17:30 часа.
 • Община Аврен, ул. „Тодор Ноев” №8, с. Аврен от понеделник до петък от 8:00 до 16:30 часа.
 • Кметство с. Царевци, ул. „Лилия” № 5, с. Царевци, Община Аврен от понеделник до петък от 8:00 до 16:30 часа.

            Проектът за СОЗ и допълнителната информация към него ще бъдат на разположение в продължение на 1 месец, считано от 22.06.2022г.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 22.06.2022 г.


ИНФОРМАЦИЯ за обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците
Публикувано на 06.01.2022 г.


Съобщение за инициативата на Десислава Герганова-Малеевска - земеделски производител (ЗП), за водовземане чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „ЗП Десислава Малеевска - Садово”, предвиден за изграждане в поземлен имот 061033 (нов идентификатор 65125.61.33) по КККР на с. Садово, м-ст „Нови места”, община Аврен, област Варна...........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 21.12.2021г.СЪОБЩЕНИЕ 
съгласно чл.62а , ал. 1 от Закона за водите
Публикувано на 10.11.2021 г.Съобщение за инициативата на община Аврен за откриване на процедура за изменение на Разрешително №2151 0445/08.06.2021г. за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 „Садово-община Аврен”..........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 10.12.2021г.Доклад от Кмета на община Аврен относно приемане на план – сметка 
за разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръженията и инсталациите за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места и селищните образования на община Аврен през 2022г.
Публикувано на 04.11.2021 г.З А П О В Е Д

№ 1358

с. Аврен 26.10.2021 год.

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

 1. Границите на районите на територията на Община Аврен, Област Варна, в които през 2022 год. ще се организират услугите по събиране на твърди битови отпадъци (ТБО) по населените места, извозване и преработка в инсталация за механично – биологично третиранена ТБО в с. Езерово, поддържане на чистотата на територията за обществено ползване, както следва:

1.1. в населените места: с. Аврен, с. Бенковски, с. Добри дол, с. Близнаци, с. Болярци,                 с. Дъбравино,  с. Здравец, с. Казашка река, с. Китка, с. Круша, с. Приселци, с. Равна гора,                   с. Садово, с. Синдел, с. Тръстиково, с. Царевци и с. Юнак;

1.2. в КК „Камчия“;

1.3. в местностите: местност „Терасите“ и „Черешова градина“ (с. Бенковски), местност „Зайкова чука и горчивата чешма“ (с. Здравец), местност „Крушките“, „Ветите лозя“,  „Пазарлията“ и „Харамията“ (с. Приселци), местност „Бурунджа“ и местност „Пода“  (с. Равна гора).

 

 1. Честотата за сметоизвозване на съдовете за ТБО е както следва:

2.1. два пъти месечно за: с. Добри дол, с. Садово, с. Китка, с. Круша, с. Болярци, с. Юнак,  с. Казашка река,;

2.2. три пъти месечно за: с. Равна гора,  местност „Бурунджа“ и местност „Пода“  (с. Равна гора);

2.3. четири пъти месечно за: с. Аврен, с. Дъбравино, с. Царевци, с. Синдел, с. Здравец, „Зайкова чука и горчивата чешма“ (с. Здравец), с. Бенковски, местност „Терасите“ и „Черешова градина“ (с. Бенковски) , с. Тръстиково ;

2.4. осем пъти месечно в населените места:  с. Близнаци, с. Приселци, местност „Крушките“, „Ветите лозя“,  „Пазарлията“ и „Харамията“ (с. Приселци);

2.5. четири пъти месечно в КК „Камчия” за периода от месец октомври до месец април.

2.6. дванадесет пъти месечно в КК „Камчия“ за периода от месец май до месец септември.

 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Боян Георгиев - зам.-кмет на Община Аврен.

 Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Аврен.

Препис от заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица и деловодството на Община Аврен за сведение и изпълнение.

 

 

ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН

 

Изготвил: /п/

инж. Даниела Стратева

публикувано на 29.10.2021 г.СЪОБЩЕНИЕ

 

            Съгласно изискванията на чл.39, ал.2 от Наредба№3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба№3/2000г.;Обн. ДВ бр.88 от 27 октомври 2000г.), уведомяваме всички физически и юридически лица, че е представена допълнителна информация към „Проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около тръбен кладенец ТК „Китка-Начев двор” с местоположение имот №043053, с. Китка, община Аврен, област Варна”.

            Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проекта и допълнителната информация към него. Същите ще бъдат на разположение на следните места:

 • Басейнова дирекция „Черноморски район”, ул. „Ал. Дякович” №33, град Варна, от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 часа.
 • Община Аврен, ул. „Тодор Ноев”№8, с. Аврен, от понеделник до петък, от 8:00 до 16:30 часа.

            Проектът за СОЗ и допълнителната информация към него ще бъдат на разположение в продължение на 1 месец, считано от 26.08.2021г.
Публикувано на 26.08.2021г.Обява, съгласно чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ за изготвените предварителни регистри за землищата на Община АвренСъобщение за инициативата на „СТЕФАНИТ 60” ЕООД, за водовземане от подземни води чрез

съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК „Мечта” - КК „Камчия”, изграден в поземлен имот с идентификатор ПИ № 04426.102.220 по КККР на с. Близнаци, община Аврен, област Варна....ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Инициативата на „ЮРОГРИЙН ТЪРФ” ЕООД, град София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „ЮРОГРИЙН ТЪРФ - Приселци”, предстоящ за изграждане в поземлен имот ПИ 58445.48.31 пт КККР на с. Приселци, местност „Свети Константин”, община Аврен, област Варна.......... ВИЖТЕ ПОВЕЧЕОбщина Аврен Ви уведомява, че за изплащане на суми от рента за т.н. ”бели петна”,  е необходимо:

 

 1. Надлежно попълнен формуляр Заявление по образец, който може да се получи от отдел „Финанси и счетоводство“ на Община Аврен в сградата на общината или да бъде свален от интернет-сайта на общината avren.bg.
 1. Към заявлението се прилагат следните документи:
 • Копие от документ за собственост на земеделската земя- Нотариален акт, Скица на имота, Договор за доброволна делба, Договор за покупко-продажба;
 • Пълномощно от собственика /прилага се в случаите на упълномощаване/;
 • Актуално удостоверение за наследници,когато изплащането на сумата за „бели петна“ се заявява от наследник/ци на починал/ли собственик/собственици на имота/имотите;
 • Копие от удостоверение за банкова сметка, по която следва да бъде преведена дължимата сума.
 1. Заявлението с приложените към него документи се подава по един от следните начини:
 • в сградата на Община Аврен, отдел „Финанси и счетоводство“ всеки понеделник и сряда.
 • чрез куриер или пощенска пратка на адрес: 9135 с. Аврен, ул.“Тодор Ноев“ № 8 /препоръчано до Община Аврен/.

Заявления, към които не са приложени всички изброени в т. 2 документи НЕ СЕ ОБРАБОТВАТ!
Заявление 1
Заявление 2З А П О В Е Д 
№ 869 от 05.07.2021 г.
“Восъчна зрялост” на посевите от житни култури за Община Аврен.


Съобщение за инициативата на ЕТ „Ийст Агро-Григор Григоров” за откриване на процедура
издаване на разрешително за водовземане от подземни води за напояване на 229дка лозови масиви в поземлени имоти №58445.28.1, №58445.28.2, №58445.28.3, №58445.28.4, №58445.28.5, №58445.29.6, №58445.29.7, №58445.29.8, №58445.29.9,  №58445.29.14, №58445.29.15, №58445.29.16, №58445.29.17,  №58445.29.20, №58445.29.30.1 по КККР на с.Приселци, м-ст „Пазарлията”, община Аврен, област Варна, със сключен договор за аренда и поземлени имоти №№58445.32.12 и №58445.30.11 по КККР на с. Приселци, м-ст „Пазарлията”, община Аврен, област Варна, собственост на ЕТ „Ийст Агро-Григор Григоров”........НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Обявление за подбор на служители


в  „ДИГИТАЛЕН АРХИВ“ ООД


 

Във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, договор № BG16RFOP002-2.041-0002-C01 „Дигитален архив“ фирма „ДИГИТАЛЕН АРХИВ“ ООД обявява подбор на служители за следните позиции:

 

 • Оператор Художествена фотография- 1бр.;
 • Печатар, проекции/изображения – 2 бр.;
 • Технически сътрудник - 1бр.;
 • Kомпютърен оператор – 2 бройки;
 • Работник, печатарска машина- 1 бр.;
 • Машинен оператор, печатарство - 1бр.;
 1. Общи изисквания към кандидатите:

Кандидатите, които желаят да заемат някоя от горепосочените длъжности, следва да отговарят на следните изисквания:

 • Да имат навършени 18 години;
 • Да са в трудоспособна възраст;
 • Да не са съдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда.
 • Да не са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства.
 • Да не са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност.
 • Да не са представили умишлено документи с невярно съдържание.
 • Да са работоспособни за извършване на дейностите.
 • Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 1. Специфични изисквания за заемане на длъжностите

2.1 Оператор Художествена фотография- 1 бройка

 • Лицето следва да притежава средно образование специалност „фотография“ или минимум 2 години професионален опит на същата или сходна позицията;
 • функции (отговорности и задължения) за изпълнение на длъжността по проекта - Осъществяване на
 • период на заетост – за срока на изпълнение на проекта
 • часова заетост- 8 часа на ден.

2.2 Печатар, проекции/изображения-2 бройки

 

 • Лицето следва да притежава висше или средно техническо образование в областта на полиграфията, дизайна, вътрешната архитектура, художествени занаяти или минимум 2 години професионален опит на същата или сходна позиция.
 • функции (отговорности и задължения) за изпълнение на длъжността по проекта - Систематизация на архива, опериране със закупената принтерна техника. Осигурява качество и бързина при изпълнението на поръчките, като се съобразява с изискванията по зададения проект.
 • Изпълнява поръчките при спазване на технологичните правила и хигиената на обслужване.
 • -период на заетост – за срока на изпълнение на проекта
 • -часова заетост- 8 часа на ден.

 

2.3 Технически сътрудник-1 бройка

 • Лицето следва да притежава висше или образование в областта на икономиката или офис управлението или минимум 2 години професионален опит, на същата или сходна длъжност - / офис сътрудник, технически сътрудник/администратор/секретар и др..
 • функции (отговорности и задължения) по проекта- Приема заявки за услугата, организира технически процеса по предоставяне на услугата, поддържа контакти с външни изпълнители или доставчици.
 • период на заетост – за срока на изпълнение на проекта
 • часова заетост- 8 часа на ден.

2.4 Kомпютърен оператор – 2 бройки

 

 • Лицето следва да притежава висше или средно образование в областта на икономиката, компютърните или информационни технологии или минимум 2 години професионален опит, на същата или сходна длъжност.
 • функции (отговорности и задължения) по проекта- Оперира със закупената компютърна техника. Въвежда данните и прави справки-извлечения от базата данни на компютърната система.
 • период на заетост – за срока на изпълнение на проекта
 • часова заетост- 8 часа на ден.

2.5 Работник, печатарска машина-1 бройка

 

 • Лицето следва да притежава висше инженерно образование или средно образование в областта на полиграфията или минимум 2 години професионален опит, на същата или сходна длъжност .
 • функции (отговорности и задължения) по проекта - Систематизация на архива, опериране със закупената принтерна техника. Осигурява качество и бързина при изпълнението на поръчките, като се съобразява с изискванията по зададения проект.
 • Изпълнява поръчките при спазване на технологичните правила и хигиената на обслужване.
 • период на заетост – за срока на изпълнение на проекта
 • часова заетост- 8 часа на ден.

 

2.6 Машинен оператор, печатарство-1 бройка

 

 • Лицето следва да притежава висше или средно образование в областта на полиграфията, дизайна или минимум 2 години професионален опит, на същата или сходна длъжност .
 • функции (отговорности и задължения) по проекта- Систематизация на архива, опериране със закупената периферна техника/принтери, скенери/. Осигурява качество и бързина при изпълнението на поръчките, като се съобразява с изискванията по зададения проект. Изпълнява поръчките при спазване на технологичните правила и хигиената на обслужване.
 • период на заетост – за срока на изпълнение на проекта
 • часова заетост- 8 часа на ден.
 1. Документи за кандидатстване
 2. Заявление за постъпване на работа;
 3. Автобиография ;
 4. Декларация за обработка на личните данни на кандидата;
 5. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства, по образец;
 6. Копие от документи за придобито образование, допълнителни квалификации и др.;
 7. Копие от трудова/осигурителна книжка.

Всички документи, които трябва да бъдат подадени по образец, кандидатите ще получат

на адреса за кореспонденция на „Дигитален архив“ ООД: гр. Варна, ул. Любен Каравелов № 77

 1. Срок за кандидатстване:

Всички документи следва да бъдат представени или изпратени на кореспонденция на „Дигитален архив“ ООД: гр. Варна, ул. Любен Каравелов № 77 в срок до  30.09.2020 г.

 1. Начин на провеждане на подборът

Подборът ще се извърши по документи:

Комисия ще разгледа подадените документи дали са в съответствие с изискваните за заемане на длъжността.  

За резултатите от подбора кандидатите ще бъдат уведомени лично, чрез оставените от тях контакти за връзка.


Публикувано на 15.09.2020 г.

 

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 

            Съгласно изискванията на чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба№3/2000г.;Обн. ДВ бр.88 от 27 октомври 2000г.), уведомяваме всички физически и юридически лица, че е обявен проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптаж „Селския” и каптаж „Новия” за обществено питейно-битово водоснабдяване на селата Здравец, Аврен и Бенковски, община Аврен, област Варна, изградени съответно в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30627.191.143, с площ 229 157 кв.м., с начин на трайно ползване-пасище и ПИ с идентификатор 30627.270.600, с площ 73 966 кв.м., с начин на трайно ползване-широколистна гора, по КККР на село Здравец, община Аврен, област Варна.  

            Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проекта, който ще бъде на разположение на следните места:

 • Басейнова дирекция „Черноморски район”, ул. „Ал. Дякович” №33, град Варна, от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 часа.
 • Община Аврен, ул. „Тодор Ноев”№8, с. Аврен, от понеделник до петък, от 8:00 до 16:30 часа.

            Проектът за СОЗ ще бъде на разположение в продължение на 1 месец, считано от 10.11.2020г.


О Б Я В А

 

            На основание чл. 66, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администарция /ЗМДТ/ и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Кмета на община Аврен представя на вниманието на всички заитересовани лица Доклад относно приемане на план – сметка за разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръженията и инсталациите за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образования на община Аврен през 2021г., ведно с проект на план – сметка за определяне на разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и проект на решение за одобряване на план - сметка за определяне на разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ.

            Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail:  kmet@avren.bg, в деловодството на община Аврен или на адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ №8.

 

Публикувано на 09.11.2020г.ИНФОРМАЦИЯ за обществеността по чл. 19, ал. 3, т.1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците."


 Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година 

 Заповед №999 от 10.09.2020 г. за определяне на границите на районите на територията на община Аврен, област Варна, в които през 2021 г. ще се организират услугите по събиране на твърди битови отпадъци по населените места, извозване и преработка.  
Обява от Общинска служба по земеделие за извънреден график на заседанията на комисията 
OБЯВА

На основание чл. 66, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администарция /ЗМДТ/ и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Кмета на община Аврен представя на вниманието на всички заитересовани лица Доклад относно приемане на актуализация на план – сметка за разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръженията и инсталациите за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образования на община Аврен през 2020г., ведно с проект на актуализация на план – сметка за определяне на разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и проект на решение за одобряване на актуализация на план - сметка за определяне на разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ.

Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail:  kmet@avren.bg, в деловодството на община Аврен или на адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ №8....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

Публикувано на 06.08.2020г. 

Обява от Общинска служба по земеделие за график на заседанията на комисията 

Обява от Общинска служба по земеделие за предварителен регистър на имотите СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно изискванията на чл.62а, ал.3 от Закона за водите,уведомяваме всички физически и юридически лица, че е обявено съобщение за инициативата на „ПЛАНЕКС” ЕООД, град Варна, за изменение (отпадане на целта за водовземане „самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели”) на Разрешително №21590257/17.08.2017г. за водовземане чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „Планекс - Здравец”, предстоящ да се изгради в имот УПИ №00035 (нов номер - имот с идентификатор ПИ№30627.101.78 по

КККР), с площ 21,358 дка, землището на с. Здравец, местност „Дълбокия дол”, ЕКАТТЕ 30627, община Аврен, област Варна, собственост на „ПЛАНЕКС” ЕООД, град Варна...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

 


 
    СЪОБЩЕНИЕ

 

Във  връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска  администрация   Аврен,   уведомява  всички собственици на пчелини,  разположени в землището на с. Аврен,  че на 07.06.2020 г. и на 08.06.2020 г. от 08.00 ч. до 10.00 ч. в местностите: „Кърчанлъка” и „Топлицата” в землището на с. Аврен, „РЕЛАКС БЕНКОВСКИ” ЕООД, представляван от Росен Христов ще се проведат растителнозащитни,  дезинфекционни  и  дезинсекционни дейности,  за третиране на слънчоглед с хербицид - „Пулсар плюс” за 300 дка.

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

 

            За повече информация: тел. 05106/2260

 
Заповед за определяне на пожароопасен сезон в горските райони в Община Аврен през 2020 година.


 

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на Община Аврен уведомява жителите, че е издадена  Заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,  с която е обявявана  грипна епидемия на територията на Република България, считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително. Засилени са мерките в детските градини за задължителните изисквания за медицински преглед на входа, както и засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията.Съобщение 

Във връзка с регистрирания голям брой отсъстващи ученици от учебните занятия в училищата на територията на община Аврен с цел ограничаване на епидемично разпространение на грип  и ОРЗ и предприемане на превантивни мерки за опазване здравето на учениците със заповед № 262 на кмета на община Аврен от 05.03.2020 г. се преустановяват учебните занятия в ЧСОУ „Юрий Гагарин“ в КК „Камчия“  на 05.03.2020 г. и на 06.03.2020 г.,  а със заповед № 263 от 05.03.2020г. се преустановяват учебните занятия в останалите училища на територията на община Аврен на 06.03.2020 г.
 Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година > Аврен
 публикувано на 04.02.2020 г.О Б Я В А

            На основание чл. 66, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администарция /ЗМДТ/ и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Кмета на община Аврен представя на вниманието на всички заитересовани лица Доклад относно приемане на план – сметка за разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръженията и инсталациите за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образования на община Аврен през 2020г., ведно с проект на план – сметка за определяне на разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и проект на решение за одобряване на план - сметка за определяне на разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ.

            Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail:  kmet@avren.bg, в деловодството на община Аврен или на адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ №8.

 

Публикувано на 08.11.2019г..

 
Заповед №2296/14.10.2019 г. за границите на районите на територията на община Аврен, област Варна, в които през 2020 г. ще се организират услугите по събиране на твърди битови отпадъци по населените места, извозване и преработка.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година > Аврен

публикувано на 27.09.2019 г.О Б Я В А 

 

Общинска служба по земеделие Аврен, на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, обявява предварителен регистър на имотите за землищата на Община Аврен за стопанската 2019 - 2020 г. 

публикувано на 01.08.2019 г.Информация за обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците
 


Заповед № 1664/ 26.06.2019 г.  относно настъпил етап на „восъчна зрялост” на есенниците... научете повече

пубикувана на 26.06.2019 г.


Заповед № РД-19-04-17/04.06.2019.2019 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Варна за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 56з, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ....научете повече

публикувана на 05.06.2019 г.


Информация по чл. 21 от Регламент /ЕС/ 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на граждани чрез опростяване на изискванията за представяне на някой официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент /ЕС/ № 1024/2012 г. - изтегли от тук

 


Протокол по чл.37и, ал.4, във връзка с чл.37м, ал.1 ЗСПЗЗ, одобрен от Кмета на община Аврен, област Варна, публикуван на 20.02.2019 г.

 

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с именуване на улиците в с. Болярци и с.Садово, община Аврен, област Варна информираме населението,  че личните карти на гражданите, издадени от ОД на МВР – Варна са валидни за срока на валидност, отбелязан на документа.

 

Именуване на улиците в населеното място  не прави  личните карти невалидни, същите не подлежат на подмяна по тази причина и гражданите не се санкционират.

 

На основание решение № 567 от заседание № 22 на Общински съвет–Аврен, проведено на 31.07.2013год., Общинският съвет  даде съгласие лицата, които имат настоящ или постоянен адрес към момента на именуване на улици при подаване на заявление за промяна на адрес да бъдат освободени от съответната административна такса.

 

Препоръчително е лицата само с настоящ адрес или с постоянен и настоящ адрес в населеното място да подадат адресна карта за настоящ адрес в кметството с цел актуализиране на Национална база данни и избирателните списъци, като представят копие от изискващите се документи, съгласно чл.92 от Закона за гражданската регистрация.

 

При заявяване на нов постоянен адрес от дадено лице на територията на населеното място, съгласно чл.9, ал.1 от Закона за българските лични документи, същото е длъжно в 30-дневен срок да смени личната си карта, след който период подлежи на санкция, съгласно чл.81, ал.1, т.1 от упоменатия по-горе закон.

 

За лицата с безсрочни лични карти промяната в постоянния им адрес не води до подмяна на същите.

 

За допълнителна информация: тел. 05106/2726,  служба „ЕСГРАОН”

 

 

Общинска администрация – Аврен

 

публикувано на 22.02.2019 г. 


 

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година, публикувано на 31.01.2019 г.

 


 

О Б Я В А

 

На основание чл. 66, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администарция /ЗМДТ/ и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Кмета на община Аврен представя на вниманието на всички заитересовани лица Доклад относно приемане на план – сметка за разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръженията и инсталациите за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образования на община Аврен през 2019 г., ведно с проект на план – сметка за определяне на разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и проект на решение за одобряване на план - сметка за определяне на разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ.

Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail:  kmet@avren.bg, в деловодството на община Аврен или на адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ №8.

публикувано на 07.11.2018 г.

 


 

Заповед 1357 от 25.10.2018 г.  за определяне на границите на районите на територията на община Аврен, област варна, в които през 2019 г. ще се организират услугите по събиране на твърди битови отпадъци по населените места, извозване и преработка.


 

Ползване на земеделски земи, процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година, публикувано на 01.10.2018 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 
Във връзка с именуване на улиците в с. Круша, община Аврен, област Варна информираме жителите на селото, че личните карти на гражданите, издадени от ОД на МВР – Варна са валидни за срока на валидност, отбелязан на документа.
 
Именуване на улиците в населеното място  не прави  личните карти невалидни, същите не подлежат на подмяна по тази причина и гражданите не се санкционират.
 
На основание решение № 567 от заседание № 22 на Общински съвет–Аврен, проведено на 31.07.2013 год., Общинският съвет  даде съгласие лицата, които имат настоящ или постоянен адрес към момента на именуване на улици при подаване на заявление за промяна на адрес да бъдат освободени от съответната административна такса.
 
Препоръчително е лицата само с настоящ адрес или с постоянен и настоящ адрес в населеното място да подадат адресна карта за настоящ адрес в кметството с цел актуализиране на Национална база данни и избирателните списъци, като представят копие от изискващите се документи, съгласно чл. 92 от Закона за гражданската регистрация.
 
При заявяване на нов постоянен адрес от дадено лице на територията на населеното място, съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за българските лични документи, същото е длъжно в 30-дневен срок да смени личната си карта, след който период подлежи на санкция, съгласно чл. 81, ал. 1, т.1 от упоменатия по-горе закон.
 
За лицата с безсрочни лични карти промяната в постоянния им адрес не води до подмяна на същите.
 
За допълнителна информация: тел. за връзка: 05106/2726, служба „ЕСГРАОН”
 
Общинска администрация – Аврен
 
 

 

О Б Я В А 

 

Обява за графика на заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна за стопанската 2018-2019 г. /научете повече/

 


О Б Я В А 

 

Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ за график на комисиите за сключване на споразумения в землищата на Община Аврен за стопанската 2018 - 2019 г.: изтегли ....../научете повече/

публикувано на 06.08.2018 г.  

 


О Б Я В А 

 

Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ за изготвен предварителен регистър на имотите за землищата на Община Аврен за стопанската 2017 - 2018 г. изтегли

публикувано на 01.08.2018 г. 

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно издадени Заповеди №929/13.07.2018 г., №952/17.07.2018 г. и №953/17.07.2018 г. на Кмета на Община Аврен във връзка с разпоредбите на чл.148, ал.1 и по смисъла на 225, ал2, т. 2 от ЗУТ.

 


Протокол от 27.06.2018г. на Комисия, назначена със Заповед № РД 18-11-263/21.06.2018г. на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Варна за разпределение на имоти - ДПФ, с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади на територията на Община Аврен 

 


 

З А П О В Е Д 

№ 434

Аврен, 10.04.2018 год.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със заповед от г-н Нено Димов – Министър на околната среда и водите № РД – 119 от 08.03.2018 год. относно  осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии /научете повече/

 


ИНФОРМАЦИЯ за обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците , публикувано на 28.03.2018 г. 

 


 

Процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година, публикувано на 05.10.2017 г.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В деловодството на Общинска администрация – Аврен е постъпило писмо от инж. Христина Генова - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите  (РИОСВ) – гр. Варна относно Решение № ВА – 39/ВО/2017 г. за прененяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Програма за управление на отпадъците на Община Аврен за периода 2014 год. – 2020 год.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението на РИОСВ – Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ – Варна, пред Министъра на ОСВ и Административен съд – Варна в 14 – дневен срок от съобщаването му.

 Решение на ВА 39/ЕО/2017г. - Публикувано на 27.09.2017г.

 


Списък на землищата на територията на ОБЩИНА АВРЕН с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018г., съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от ДР на ЗСПЗЗ на база предходната стопанска 2016/2017 г., публикувано на 05.09.2017 г.

 

Обява на общинска служба по земеделие - Аврен, публикувано на 31.08.2017 г.

 

Информация и график на комисиите за сключване на споразумения по чл.37 в от ЗСПЗЗ на територията на община Аврен.

публикувано на 11.08.2017 г.


Заповед № 17-17-1 от 01.08.2017 г. на Областна дирекция "Земеделие" Варна относно откриване на процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползателите за ползване на земеделски земи в землищата на Община Аврен, област Варна, за стопанската 2017/2018 г.


 

  Заповед 1044 от 29.06.2017 г. на кмета на Община Аврен за обявяване на фф "восъчна зрялост", засети с житни култури, счита но от 20.06.2017 г. : изтегли

                     


ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 г.

 

На основание Методически указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за изготвяне на Общински програми за управление на отпадъците, Община Аврен осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Аврен за периода 2014-2020 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране.

Проект на програмата за управление на отпадъците на община Аврен 2014-2020 г. е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа в сградата на Община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ № 8 и на интернет страницата на Общината, http://www.avren.bg.

Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 30 дни /20.03.17г./ на turizam_avren@abv.bg . или в деловодството на Община Аврен.

 ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

 Резюме на Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Аврен за периода 2014-2020 г.

Лице за контакти: Галина Георгиева – гл. специалист ИП
Тел.: 0893 559214

e-mail: avren_kmet@abv.bg

 
 

Община Аврен

набира членове за доброволни формирования

 

Община Аврен набира доброволци за сформиране на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Кандидатстване в доброволното формирование:

Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

 

Необходими документи за кандидатстване:

Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на Общината за членство в доброволното формирование /приложение № 1 към чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях/.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. формуляр за кандидатстване по образец /приложение № 2 към Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях/;
 2. медицинско удостоверение доказващо, че лицето е клинично здраво;
 3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
 4. свидетелство за съдимост;
 5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
 6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
 7. декларация за съгласие за обработка на лични данни;
 8. автобиография.

Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Място и срок за подаване на документите: деловодство на Община Аврен на адрес: с. Аврен, ул. „Йордан Ноев“ № 50, Община Аврен, Област Варна всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа.

Лице за допълнителна информация
: Георги Великов, изпълняващ длъжността гл. инспектор „Гражданска защита“ – тел. 0893 33 18 41.

 

Заявление - Приложение № 1.

Формуляр за кандидатстване в доброволно формирование - Приложение № 2.

Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия.

 


 Заповеди на основание 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и Заповеди на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за стопанската 2015-21016 година
 
05.08.2016г.  
                                                          О Б Я В А

Общинска служба по земеделие - Аврен, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява предварителния регистър на имотите за землищата на Община Аврен за стопанската 2016-2017 година /изтегли/02.08.2016г.

Съобщение за инициативата на Община Аврен касаеща ползване на река Камчия, за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект: „Канализационна система на КК „Камчия““, разположен в землището на село Близнаци, община Аврен, област Варна.                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е

28.07.2016г.

Предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Чаирите", участък "Северен 2008", разпорожено в землището на с. Китка, община Аврен, област Варна, на "Лонгоз 04" ООД, гр. Варна, с  Решение № 545 от 4 юли 2016 г. на Министерски съвет  


Протокол за резултатите от извършена проверка
за спазване на изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

На основание §16 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация /обн. в ДВ, бр.55 от 2015 год., в сила от 21.07.2015 год./ кмета на Община Аврен със заповед № 818/23.07.2015 год. определи комисия, която извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 и чл.99а за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода от 01.07.2014 год. до 30.04.2015 год.

Протокол

Oбявления на график за споразумения и за изготвяне на предварителен регистър на имоти в землището на община Аврен


 

                                     ДО ВСИЧКИ ХОТЕЛИЕРИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

    Информираме Ви, че Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма, а именно на:

·                Регистъра за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните оттях нощувки, по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма изтегли

·                 Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма изтегли

      Справката - декларация за броя на реализираните нощувки следва да се подава в актуализирания й вариант при отчитане на м. септември 2014 г. и занапред.


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Аврен уведомява всички хотелиерии ресторантьори, които извършват дейност на територията на Общината, че наоснование чл. 133, ал. 2 от Закона за туризма / обн. в ДВ бр. 30 от26.03.2013г./ срокът на издадените удостоверения за определена категория натуристически обекти е 5 /пет/ години.

В изпълнение на § 5 от Предходните и заключителни разпоредби от Закона за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на Закона туристически обекти, в изпълнение на чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.

5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.

6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

          За допълнителна информация  - тел. 0895-77-04-66 – Тони Драгнев

                                                                


 

 

                                                          С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

 

            С решение № 761 от заседание № 29 на  Общински съвет-Аврен, проведено на 17.03.2014г. е приета Наредба за устройството и управлението на  гробищните паркове в  община Аврен. Гробищните паркове (гробищата) могат да се посещават:

            1.за времето от 01.04 до 30.09 от 07.00 до 20.00 часа;

            2.за времето от 01.10 до 31.03 от 07.00 до 17.30 часа.

            На територията на гробищните паркове се забранява: посещението на деца под  14 години без пълнолетен придружител; въвеждането на кучета, домашни и други животни.

            Забранява се отсичането на дървета, намиращи се в гробните места без разрешение от общината.

         Забранява се влизането на територията на гробищния парк с моторни превозни средства,освен в случаите когато са получили разрешение от кмета/кметския наместник.

            Не се разрешава извън определените за целта места:

            1.Изхвърлянето на цветя, треви и други отпадъци.

            2.Разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и други подобни.

            3.Засаждането на високостеблена растителност в парцелите,алеите и на гробните места.

            Забранява се паленето на огън и изгарянето на отпадъци.

            Забранява се предварително запазване на индивидуални гробни места.

            Благоустрояването на гробните места може да включва и поставянето на монументално-декоративни елементи по смисъла на чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, като последните не следва да превишават параметрите, зададени в чл.147, ал.1, т.7от Закона за устройство на територията, както и извън установените размери на гробните места, съгласно Наредба № 2 от 21.04.2011г. Това  може да се реализира единствено след  уведомяване на  кмета/кметския наместник.

        Лицата,които са извършвали работи по оформянето, благоустрояването и поддръжката на гробни места, са длъжни незабавно, за своя сметка, да възстановят терените,засегнати от дейността и да изчистят работните площадки, като извозят материалите и изхвърлят отпадъците на определените за целта места.

           Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

           Безвъзмездно преотстъпване на това право се допуска само между правоимащите лица. То се извършва с писмено заявление до кмета/кметския наместник с нотариална заверка на подписите на заявителите.

            Предоставянето на нови гробни места става само с писмено разрешение на кмета/кметския наместник.

            Предоставянето на нови гробни места в обособените парцели за различни религиозни общности в гробищните паркове, където съществуват такива се извършва след писмено съгласуване с ръководствата на съответната религиозна общност.

            В гробищните паркове се погребват покойници с последен постоянен  или настоящадрес  през последните 2 години  в Община Аврен.

            Покойници с постоянен адрес приживе в друго населено място, извън територията на общината могат да бъдат погребани на територията на Община Аврен, ако е налице някой от следните случаи:

            1.Единствените им близките са с постоянен адрес в Община Аврен;

            2.Имат право на гробоползване в Община Аврен (имат наследствен гроб);

           На територията на Община Аврен се погребват също и покойници с неустановена самоличност, както и покойници, които не са потърсени от близките им или нямат близки.

            Покойници– чужди граждани се погребват в гробищните паркове на територията на Община Аврен, освен случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.

          Други лица, които поради форсмажорни обстоятелства не могат да бъдат транспортирани и погребани в друг гробищен парк, различен от находящите се на територията на Община Аврен. В такива случаи се извършва погребение след  писмено разрешение на кмета/кметския наместник.

            При неизпълнение  на виновните лица се налагат санкции, съгласно Наредбата за обществения ред на Община Аврен.

                                                                                                            


 


                                                 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

              Във връзка с именуване на улици в населените места на територията на Община Аврен, Област Варна информираме жителите на Общината, че личните карти на гражданите, издадени отОД на МВР – Варна са валидни за срока на валидност, отбелязан на документа.

               Именуване на улици в населени места не прави  личните карти невалидни, същите не подлежат на подмяна по тази причина и гражданите не се санкционират.

            На основание решение № 567 от заседание № 22 на Общински съвет – Аврен, проведено на 31.07.2013 г.,Общинският съвет  даде съгласие лицата,които имат настоящ или постоянен адрес към момента на именуване на улици при подаване на заявление за промяна на адрес да бъдат освободени от съответната административна такса.

          Препоръчително е лицата само с настоящ адрес или с постоянен и настоящ адрес в населеното място да подадат адресна карта за настоящ адрес в кметството/кметското наместничество, с цел актуализиране на Национална база данни и избирателните списъци, като представят копие от изискващите се документи, съгласно чл.92 от Закона за гражданската регистрация.

              При заявяване на нов постоянен адрес от дадено лице на територията на населеното място, съгласно чл.9, ал.1 от Закона за българските лични документи, същото е длъжно в 30-дневен срок да смени личната си карта, след който период подлежи на санкция, съгласно чл.81, ал.1, т.1 от упоменатия по-горе закон.

              За лицата с безсрочни лични карти промяната в постоянния им адрес не води до подмяна на същите.

              За допълнителна информация:тел.05106/2726, служба „ЕСГРАОН”

 


   

ИЗПЛАЩАНЕТО НА РЕНТАТА СТАВА

В КАСАТА НА ОБЩИНАТА

ВТОРНИК  И ЧЕТВЪРТЪК

В  РАБОТНО ВРЕМЕ

 

ПРЕДИ ОБЯД     от 8.30   до  11.30 ЧАСА

 

 СЛЕД ОБЯД       от 13.00  до  16.00 ЧАСА 


                                                         Съобщение

            Във връзка с обслужването от Филиала за спешна медицинска помощ Девня към ЦСМП Варна, Община Аврен, област Варна, уведомява населението от селата Тръстиково, Синдел, Царевци и Казашка река, че в резултат на намаляване екипите за спешна помощ и процедурата по именуване на улиците в общината и свързаното с това изработване на обозначителни табели би могло да се получи затруднено и забавено медицинско обслужване при спешни случаи на упоменатите по-горе населени места от общината.


             Съгласно Закона за гражданската регистрация, обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.,изм. и доп.......посл.., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011г. чл.85, ал.3.,  „Приключените регистри от формуляри на актове се подвързват и се предават за ползване и съхраняване в административния център на общината до 130 години от съставянето им, след което се предават в Държавния архив.

     На основание § 77. (1) от същия закон регистрите на актовете за гражданско състояние, съставени преди 1999 г. в кметствата, се предават за съхранение в административния център на общината в едногодишен срок от влизането в сила на този закон т.е. този срок изтече  на 20.05.2012г. В изпълнение на тези текстове от Закона за гражданската регистрация всички регистри за събития, станали на територията на населените места от общината  се  предават, подвързват и съхраняват по съответния ред  в Общинска администрация Аврен, област Варна.

 


 

 


Наименование Брой тегления
РЕШЕНИЕ№ВА-147ЕО2022Г..pdf 0 Изтегли документ с име "РЕШЕНИЕ№ВА-147ЕО2022Г..pdf"
doklad - plan smetka.doc 2 Изтегли документ с име "doklad - plan smetka.doc"
СЪОБЩЕНИЕ.pdf 2 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ.pdf"
информация за обществеността (1).doc 5 Изтегли документ с име "информация за обществеността (1).doc"
съобщение (1).pdf 6 Изтегли документ с име "съобщение (1).pdf"
Съобщение.pdf 4 Изтегли документ с име "Съобщение.pdf"
съобщение ОП-2945(2) от 20.12.21.pdf 6 Изтегли документ с име "съобщение ОП-2945(2) от 20.12.21.pdf"
съобщение ОП-2393(9).pdf 6 Изтегли документ с име "съобщение ОП-2393(9).pdf"
doklad - plan smetka.doc 9 Изтегли документ с име "doklad - plan smetka.doc"
Обява съгласно чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ.pdf 10 Изтегли документ с име "Обява съгласно чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ.pdf"
оп-2923 ОТ 20.07.2021Г..pdf 11 Изтегли документ с име "оп-2923 ОТ 20.07.2021Г..pdf"
ОП-2809.pdf 10 Изтегли документ с име "ОП-2809.pdf"
31_Заявление образец.doc 11 Изтегли документ с име "31_Заявление образец.doc"
31_Заявление.doc 11 Изтегли документ с име "31_Заявление.doc"
Заповед восъчна зрялост.docx 11 Изтегли документ с име "Заповед восъчна зрялост.docx"
съобщение111.pdf 46 Изтегли документ с име "съобщение111.pdf"
 1. Съобщения на Общинска администрация Аврен - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Минерални води
 6. Мери, пасища и ливади
 7. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 8. Инвестиционни предложения
 9. Заседания на ОЕСУТ
 10. Свободна рубрика
 11. Концесии
 12. Свободна рубрика
 13. Туризъм
 14. Свободна подрубрика ДРУГИ
 15. Свободна рубрика
 16. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 17. Проекти и програми
 18. Свободна рубрика 2
 19. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 20. Oбявление на отдел
 21. Уведомления на РИОСВ – Варна
 22. Обявление на областен управител Варна
 23. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 24. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта