Конкурси

Дата на публикуване: 23.07.2021 12:55

Класиране

на кандидатите участвали

в конкурса за длъжността: Директор дирекция

„Образование, култура, туризъм и социални дейности“

към Общинска администрация – Аврен

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията класира на първо място:

 В. А. Т.

 Председател на конкурсна комисия:

Снежана Мирова /п/

 


СИСТЕМА

за определяне на резултатите

за провеждане на конкурс за длъжността

директор дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“ към Общинскаадминистрация - Аврен

 

1. Конкурсът за заемане на длъжносттадиректор дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“ се провежда чрез решаване на тест и провеждане на интервю ( чл.33 от НПКПМДСл, във връзка с чл. 34, ал. 1 от НПКПМДСл).

2. Имайки предвид, че Община Аврен е отдалечена от гр. Варна, решаването на тест и провеждането на интервю да се проведат на                   23.07.2021 год. от 10.00 часа в заседателназала „Просвета” към Общинска администрация - Аврен.

3. Продължителността за решаване на теста  е 45 минути, като началото и края  се обявяват от председателя на комисията (чл. 34, ал. 4 от НПКПМДСл).

4. Конкурсната комисия подготвя три различни варианта на тест с                     24 затворени въпроса с един възможен верен отговори одобрява критериите за преценка на резултатите. Изборът на варианта за решаване на тест се извършва по реда на чл. 36, ал. 4 от НПКПМДСл, т.е. след обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

5. На кандидатите се осигуряват листове за решаване на теста подпечатани с печат на Община Аврен  (чл.35, ал.1 от НПКПМДСл).

6. След обявяване на крайният час за решаване на теста – попълнените тестове се поставят в плик голям формат, подпечатан с печатна Община Аврен, като в плик малък формат (подпечатан с печат на Община Аврен), всекикандидат запечатва попълнен формуляр снеговото име. Отварянето на пликамалъкформат става след като тестът се оцени от проверяващите, за да се отбележи резултатътсрещу името на кандидата (чл.35 от НПКПМДСл).

7. Всеки верен отговор носи 0,25 точки.

8. Минималният резултат, при койтокандидата да се счита за успешно издържал теста са 16 точки, което е оценка 4,00 (чл.34, ал. 3 от НПКПМДСл).

9. Коефициента, с който се умножаварезултата от теста е 4.

10. Проверените тестове се подписват от всички членове на комисията.

11. Членовете на комисията, след като оценят тестовете, поканват участниците в конкурса и им обявяват резултатите от теста, за което се съставяпротокол.

12. До участие в интервюто се допускаткандидати, чийто резултат от решаването на теста е най-малко "4".

13. Интервюто се провежда след 30 минути от обяваване на края на решаването на теста при условие, че кандидатите са покрили изискващия се минимум от точки.

14. Всеки член на комисията преценявакачествата на кандидите въз основа на неговитеотговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 7 от НПКПМДСл ( чл. 42, ал.4 от НПКПМДСл).

15. Оценката на кандидата от интервюто е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. За успешно издържал интервюто се счита кандидат, получил не по-малко от 4,50.

16. Коефициент, с който се умножава резултата от интервюто – 4.

17. Окончателният резултат е сбор от резултатите, получени от решаване на тест и от проведеното интервю, умножени с коефициентитепо т.9 и т.16 (чл.43, ал.1 от НПКПМДСл).

18. Окончателните резултати на кандидата се оформят във формуляр съгласно приложение № 8от НПКПМДСл (чл. 43, ал.2 от НПКПМДСл).

19. Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето мястокандидатите с най - висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, за което се съставя протокол (чл.44, ал.1 отНПКПМДСл).

20. В десетдневен срок от приключване наконкурса комисията представя на органа по назначаването протокол за проведения конкурс и всички документи на класираните кандидати(чл.44, ал.3 от НПКПМДСл).

21. В срока по т. 20 класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява на интернет страницата на Община Аврен. Всички кандидати се уведомяват по електронна поща, като им се изпраща извлечение от протокола по т. 19 (чл.44, ал.3 от НПКПМДСл).

 


С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността Директор на дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“ към Община Аврен, Област Варна.

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 1. 1. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.1. В. А. Т.

1.2. Г. И. Ч.

1.3. В. К. К.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 23.07.2021 год. от 10.00 ч. в заседателна зала „Просвета“ към Общинска администрация Аврен.

 1. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане

 

М. К. Н.

Лицето не е подало писмено заявление за участие в конкурса съгласно чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ведно с приложенията към него.

 

Д. Г. Д.

Лицето не е подало писмено заявление за участие в конкурса съгласно чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ведно с приложенията към него.

 

 

Р. А. А.

Лицето не е представило копие на документи, доказващи продължителността на професионалния опит, както и декларация за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

 

 

Снежана Мирова – председател на конкурсна комисия - /п/

Дата: 05.07.2021 г.

Настоящият списък е публикуван  на основание чл.21, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и е обявен съгласно Закона за защита на личните данни.ОБЯВЛЕНИЕ

 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

на длъжност

директор дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“

 

 

Общинска администрация – Аврен, Област Варна със седалище и адрес: с. Аврен, област Варна, ул. „Тодор Ноев“ № 8 на основание  чл. 10а, ал. 2  от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 и ал. 2 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и заповед                № 701 от 14.06.2021 год. на кмета на Община Аврен обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

 1. Конкурсът се обявява за длъжността директор дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“
 2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

2.1. висше образование, степен „магистър”;

2.2. професионален опит – 4 години стаж или ранг ІІІ младши;

2.3. специфични изисквания за длъжността – предвидените в чл. 7 от Закона за държавния служител;

2.4. допълнителни умения и квалификации:

- професионална област на придобито висше образование – направление образование, социални дейности, икономика, мениджмънт;

-   компютърна умения - офис пакет MS Office/Word, Excel; Internet;

- познаване на нормативната уредба в областта на образованието, културата, социалните дейности, здравеопазването и туризма;

- стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, компетентност за преговори и убеждаване, умение за работа в екип, дигитална компетентност;

- български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по              чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 1. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 780 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 1. Начинът на провеждане на конкурс:

- решаване на тест;

- интервю.

5.Допълнителна информация за начина на провеждане:

За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за народните читалища, Закон за личната помощ, Закона за социалните услуги, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Етичен кодекс на работещите с деца и др.

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса: заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

- декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

- копия от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

- копия от други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие: лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в деловодството на Община Аврен, находящо се в информационен център - Аврен на адрес: с. Аврен,  ул. „Йордан Ноев” № 50, Община Аврен, Област Варна всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа или по електронен път, като документите са подписани от кандидата с електронен подпис (при спазване на изискванията посочени в чл.17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители) на адрес: office@avren.bg в 14 – дневен срок от датата на публикуване на обявлението.
 2. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Аврен www.avren.bg.
 3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика: организира, контролира и координира изпълнението на общинската образователна, култура, социална и спортна програма на територията на Общината. Ръководи и контролира цялостната дейност на дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“.

 

Лице за контакт: Св. Василева, главен експерт „Човешки ресурси“, тел. 05106/ 27 28;                                      моб. тел. 0895 77 04 83.
Публикувано на 15.06.2021г.        Община Аврен уведомява заинтересованите лица, че на основание Заповед №474/26.04.2021 г. се прекратява обявения конкурс за възлагане управлението на социалната услуга от резидентентип „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ на Община Аврен, обл. Варна поради възникнала обективна невъзможност за осигуряване на материалната база.
Публикувано на 26.04.2021г.

 

 


ОБЩИНА АВРЕН

О Б Я В Я В А

На основание чл. 64, ал. 2 от Закона за социалните услуги, чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и със Заповед № 384 от 25.03.2021 г. на кмета на Община Аврен

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 за възлагане управлението на социалната услуга за резидентна грижа „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ в Община Аврен, област Варна, както следва:

 

 1. Условия за участие в конкурса:................ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
   Публикувано на 25.03.2021г.


С П И С Ъ К

на допуснати и недопуснати до втори етап на конкурса /тест/ за длъжност Директор на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“

Въз основа на представените документи, комисия назначена със заповед № 365 от 22.03.2021 год. на кмета на Община Аврен, единодушно

 

РЕШИ:

 1. 1. Допуска до втори етап на конкурса /тест/ следния кандидат:

1.1. Заявление с вх. № М-400/16.03.2021 г.

 1. Не допуска до втори етап на конкурса /тест/ следния кандидат:

2.1. Заявление с вх. № М-424/19.03.2021 г. – липсват документи доказващи трудовия стаж съгласно действащото законодателство на Република България

 

Списъка е публикуван при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Живка Тодорова – Председател на комисия -  /п/На основание чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка със заповед № 208/19.02.2021 год. на Кмета на Община Аврен

ОБЯВЯВА КОНКУРС :

За длъжността: Директор на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“

Вид на правоотношението: трудово правоотношение на 8 часов работен ден. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ....

Публикувано на 22.02.2021 г.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АВРЕН 


На основание  чл. 10а, ал. 2  от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на  държавни служители и  заповед №  154/11.02.2020 год. на Кмета на Община Аврен обявява конкурс:

за длъжност: Директор Дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“

за срок: до завръщане на титуляра

Обява за конкурс
Заявление за участие в конкурса
Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл 

Публикувано на 12.02.2020 г.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати, публикуван на 04.03.2020 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители е издадена заповед № 274/10.03.2020 г. на Кмета на община Аврен за прекратяване на конкурсната процедура.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -  АВРЕН

на основание  чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и във връзка със заповед №  24/08.01.2019 год. на Кмета на Община Аврен обявява конкурс:

за длъжност: Директор Дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика“

за срок: до завръщане на титуляра

/научете повече/

публикувано на 09.01.2019 г.

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати, публикуван на 30.01.2019 г.

 
 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН

на основание  чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и във връзка със заповед № 1803/30.11.2018 г. на Кмета на Община Аврен обявява конкурс:

за длъжност: Финансов контрольор в Община Аврен

научете повече...

публикувано на 30.11.2018 г.

 

 

 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН
на основание  чл. 5, ал. 2 от Закона за устройството на територията, чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 7, ал.12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, § 1 от Преходни и заключителни разпоредби от същата и във връзка със заповед № 1186/03.09.2018 г. на кмета на Община Аврен обявява конкурс:
за длъжност: ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
 
публикувано на 05.09.2018 г.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, публикуван на 15.10.2018 г. 

 


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН

на основание  чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и във връзка със заповед №  345/15.03.2018 год. на Кмета на Община Аврен обявява конкурс :
за длъжност Главен юрисконсулт в Община Аврен
за срок: до завръщане на титуляра, научете повече...
 
публикувано на 16.03.2018 г.
 
 
 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН

на основание  чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и във връзка със заповед №  346/15.03.2018 год. на Кмета на Община Аврен обявява конкурс:

за длъжност Директор Дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“

за срок: до завръщане на титуляра, научете повече...
 
публикувано на 16.03.2018 г.
 

Наименование Брой тегления
Обява - за конкурс 2021.doc 45 Изтегли документ с име "Обява - за конкурс 2021.doc"
ОБЯВЛЕНИЕ.doc 102 Изтегли документ с име "ОБЯВЛЕНИЕ.doc"

Потърсете в сайта