ОССЕИВ

Дата на публикуване: 05.09.2012 15:07

Общински съвет

за сътрудничество

по етнически и интеграционни въпроси

към Община Аврен

 

 

Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/ е създаден с решение № 105, прието на заседание№ 8, проведено на 27.04.2012 год. на Общински съвет – Аврен.

Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Община Аврен е координиращи консултативен орган, наричан по-нататък „Съвет”, който подпомага ръководството на Община Аврен в разработването и провеждането на политиката по етническите и интеграционни въпроси на общинско ниво.

Съветът съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи,местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на между етническите отношения, защитата на правата на човека.

 

Съветът осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

1.Гарантиране равното право на човешко развитие;

2.Запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство;

3.Анализиране на възникналите и работа за недопускане на локални между етнически и етносоциални конфликти;

4.Създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани, принадлежащи към етнически малцинства, да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност –религия, език, традиции и културно наследство;

5.Утвърждаване във всички области на икономическия,социалния, политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация.

 

Съветът:

1.Обсъжда, приема и координира изпълнението на Общински програми и стратегии, свързани с интеграцията на малцинствата;

2.Координира действията на местните органи и неправителствените организации в изпълнение на политиката за интеграция на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и за развитие на между етническите отношения;

3.Реализира и управлява международни проекти и програми,имащи за цел осигуряването на равноправно участие в обществото на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, включително проекти,финансирани от предприсъединителните и структурните фондове и програмите на Европейския съюз;

4.Консултира Кмета на Община Аврен при съставянето на становища за разрешаване на проблеми, свързани с етническите и интеграционни въпроси;

5.Организира провеждането на изследвания и оказва помощ при координацията на изследователската дейност на държавните институции и звена, представени в Националния и Областния съвет  по въпроси засягащи тяхната дейност, като изгражда научно консултантски групи по етническите и интеграционните въпроси;

6.Координира изпълнението и осъществява консултации по изпълнението на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и на други програмни документи на държавни органи в областта на между етническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства;

7. Съвместно с Комисията за защита от дискриминация предлага мерки за провеждане на националната политика в областта на защитата от дискриминация по етнически признак;

8.Съдейства за реализирането на значими национални и регионални проекти, насочени към реализирането на целите заложени в чл.2;

9.Съветът координира своята работа с Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси – гр.Варна;

10. Изготвя отчети за своята дейност и ги предоставя на Областния съвет;

11. Координира, анализира и взима отношения по изпълнението на Националния план за действие по инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.".

12.Реализира на местно ниво политиката по интеграция на ромите заложена в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 год. и План за действие към нея.

 

Правилник за организацията на работата на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен.


        ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА АВРЕН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ OT РОМСКИ ПРОИЗХОД В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ДРУГИ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНИ НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2015 – 2020)

 

Основни документи

Формуляр за кандидатстване в ОССЕИВ КЪМ Община Аврен

 

 

            

 


Потърсете в сайта