МКОРС

Дата на публикуване: 01.08.2016 11:40Местна комисия за обществен ред и сигурност
към  Община Аврен

 

 

В изпълнение на Стратегията за превенция на престъпността за периода 2012 г. - 2020 г. на 19.02.2020 г. между Община Аврен и Четвърто РУ при ОД на МВР  гр.  Варна се сключи Споразумение за обществен ред и сигурност.
Предмет на споразумението е обединяване на усилията, възможностите и компетенциите на страните и привличане на широката общественост, гражданските, административните, стопанските и неформални органи, организации и институции на територията на Община Аврен, Област Варна за реализиране на общата кауза за повишаване ефективността по опазване на обществения ред и сигурност на гражданите, създаване на ефективна, резултатна и близка до хората система от мерки и превенции, с цел осигуряване на стабилен обществен ред и сигурност.
 
 
Основните принципи за работата на МКОРС са:
  1. приоритет – опазване на живота и здравето на гражданите, собствеността на юридически и физически лица, подобряване на обществения ред и гарантиране на сигурността на населението;
  2. прагматизъм – залагане на реално постижими цели, чието изпълнение ще допринесе за осъществяване на посочените по – горе приоритети;
  3. партньорство и съгласуваност – реализирането на приоритетите и постигане на целите е в резултат на партньорство, съгласуваност и координация между заинтересованите страни, в лицето на местната администрация, полицейски органи, местна общественост, юридически лица, неправителствените структури и др.;
  4. териториалност – предметът на дейност касае реализиране на ефикасни решения по местни проблеми на сигурността и обществения ред на територията на съответните населени места.
 

 

        

         контакти

 

          Споразумение за обществен ред и сигурност

          
         ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ НА ОБЩИНА АВРЕН ЗА ПЕРИОДА 2020 год. – 2021 год.

       

          

                                                                                                                                                                          

 
            

        

        
          
Потърсете в сайта