„Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”

Дата на публикуване: 15.01.2014 09:40 

ПРОЕКТ „OБЩИНА АВРЕН – ПО – ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ В ПАРТНЬОРСТВО “

 

ДОГОВОР за БФП  № 13-13-74/08.01.2014 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет

Приоритетна ос: I  Добро управление

Подприоритет1.3. Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“

Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07.

Общата стойност на проекта е 74 333, 20 лв.

Период: 9 месеца

 

 

Общата цел на проекта е Подобряване процеса на формулиране, прилагане, отчетност и мониторинг на общински политики, в условия на координация и партньорство. Тя предполага насочване на усилията към повишаване качеството и резултатността в работата на администрацията при изпълнението на политики. Нейното реализиране би допринесло за постигане на стратегическата цел на ОПАК: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост”.

 

Специфичните цели на проекта са:

·        Разработване на стратегически документи, свързани с развитието на общината и местните политики за опазване на околната среда и за развитие на туризма;

·        Повишаване на прозрачността и отчетността на общинските политики за опазване на околната среда и за развитие на туризма,чрез въвеждане на правила и методи за мониторинг, контрол и последваща оценка;

·        Подобряване на комуникацията и сътрудничеството между общинската администрация и структурите на гражданското общество по отношение местните политики за опазване на околната среда и за развитието на туризма;

 

            Горепосочените цели задават посока на действие към подобряване на прилагането на принципите на добро управление: по-висока ефективност и ефикасност, повече прозрачност и достъпност, по-добра координация. Това е в унисон с целта на приоритетна ос І „Добро управление” – „Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система”. Основен елемент  на проектното предложение са по-голямата прозрачност, отчетност и сътрудничеството със СГО. Това кореспондира пряко с целта на подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики – „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни”,

 

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

*       Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта;

 

*       Дейност 2: Разработване на Общински план за развитие на община Аврен за периода 2014-2020г (ОПР2014-2020);

*       Дейност 3: Провеждане на обществени консултации и разработване на стратегически документи по политиките за опазване на околната среда и за развитието на туризма в община Аврен;

*       Дейност 4: Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общиснки политики;

 

*       Дейност 5: Провеждане на съпътстващи обучения на общинските служители;

*       Дейност 6: Дейности за информация и публичност;

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

 

*       Успешно изпълнен и отчетен проект, с успешно постигнати цели, резултатии индикатори.;

*       Успешно изготвени и подадени тръжни документации по съответните процедури за избор на външен изпълнител по дейностите на проекта;

*       Успешно проведена оценка на ОПР 2007-2013 г. на община Аврен;

*       Успешно разработен ОПР за периода 2014-2020г., с проведена предварителна оценка на въздействието на плана;

*       Успешно проведени консултации във връзка с разработването на стратегическите документи по местните политики за опазване на околната среда и за развитие на туризма;

*       Успешно разработена и приета Програма за опазване на околната среда на община Аврен 2014-2020;

*       Успешно разработена и приета Програма за управление дейностите по отпадъците на община Аврен2014-2018;

*       Успешно разработена и приета Стратегия за опазване на културното наследство на община Аврен2014-2020;

*       Успешно разработена и приета Програма за развитие на туризма на община Аврен 2014-2017;

*       Успешно разработени приет План за развитие на туризма на община Аврен 2014-2015

*        2 бр. успешно разработени и въведени механизми за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката за развитието натуризма и на политиката за опазване на околната среда на община Аврен;

*       Успешно обучени 20служители на общината за прилагане на механизмите за мониторинг, контрол и последваща оценка;

*       Успешно проведени две пресконференции – при стартиране и при закриване на проекта;

*       Успешно и коректно изработени и разпространени информационни и рекламни материали;

*       2 бр. публикации в местни медии;

*       Регулярни публикации с информация за хода на проекта и резултатите от него – на интернет страницата на общината;

 

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Община Аврен– по- ефективна администрация в партньорство с гражданите”, по Договор №13-13-74/08.01.2014г.  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 


Информация за проекта
Покана за пресконференция

ПРЕЗЕНТАЦИЯ IНа  29.04.2014 г. от 11:30 ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска Администрация - Аврен се проведе първа пресконференция по проект „Община Аврен– по-ефективна администрация в партньорство с гражданите“ по Договор №13-13-74/08.01.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.

Ръководителят на проекта -  Даниела Петрова –  запозна присъстващите с приоритетните цели и очаквани резултати по проектното предложение. Подробно бяха разяснени етапите  на развитие на дейностите  по реализирането му.

По време на пресконференцията присъстваха представители на  екипа на управление на проекта и служители  на  Общинска администрация – Аврен.


Въпросник
Настоящият Въпросник е изготвен във връзка с обществени консултации,  провеждани във връзка с планираното разработване на стратегически документи  в двете приоритетни области  за опазване на околната среда и и развитие на туризма на Община Аврен по проект Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, съглансо Договор за БФП № 13-13-74/08.01.2014 г.  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Желаещите да изразят идеи, мнения и становища по  важни за развитието на Община Аврен области, молим да изпратят попълнени въпросниците в Деловодството на общината или електронно попълнени на следните ел. пощи: avren.eu@gmail.com и  avren_kmet@abv.bg


Публикувано на 01.08.2014
Общински план за развитие
Приложение 2Презентация за Проект на Общински план за развитие 2014 - 2020 г.

Проект за решение, относно:Приемане на Общински план за развитие на Община Аврен, Област Варна /2014 г. – 2020 г./ изготвен в изпълнение на дейност № 2 по проект  “Община Аврен – по-ефективна администрация в партньорство с гражданите”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-74/08.01.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., финансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд

Проект на Общински план за развитие 2014-2020г. след обществено обсъждане

Предварителна оценка

Проект за решение относно: Одобрение на доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнение на Общински план за развитие на община Аврен за периода 2007 – 2013 г., изготвен в изпълнение на дейност № 2 по проект  “Община Аврен – по-ефективна администрация в партньорство с гражданите”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-74/08.01.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., финансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд

Последваща оценка на изпълнението

Доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнението

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020г.

Приложение 2 към ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020г.

Доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнение на ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2020г.

Последваща оценка на изпълнение на ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2020г.

Покана за пресконференция
ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНА АВРЕН ПО-ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНИТЕ“ ПО ОПАК

На  02.10.2014 г. от 11:30 ч. в Заседателна зала „Просвета“ към Общинска Администрация - Аврен се проведе Заключителна пресконференция по проект „Община Аврен – по-ефективна администрация в партньорство с гражданите“, съгласно Договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ  № 13-13-74/08.01.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
Ръководителят на проекта -  Даниела Петрова –  запозна присъстващите с постигнатите резултати и разходваните средства по упоменатия по-горе проект. Подробно бяха разяснени етапите  на изпълнение на дейностите  по реализирането му.
По проект „Община Аврен – по-ефективна администрация в партньорство с гражданите“  са разработени стратегически документи, свързани с развитието на общината и местните политики за опазване на околната среда и за развитие на туризма. Повишена е  прозрачността и отчетността на общинските политики за опазване на околната среда и за развитие на туризма, чрез въвеждане на правила и методи за мониторинг, контрол и последваща оценка.
Подобрена е комуникацията и сътрудничеството между общинската администрация и структурите на гражданското общество по отношение на местните политики за опазване на околната среда и за развитието на туризма.
На пресконференцията присъстваха представители на  екипа на управление на проекта и служители  на  Общинска администрация – Аврен.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Община Аврен – по-ефективна администрация в партньорство с гражданите”, по Договор №13-13-74/08.01.2014 г.  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 1. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите” - Текуща страница
 2. „Нови възможности за грижа“
 3. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 4. Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“
 5. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен
 6. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 7. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 8. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"
 9. „Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
 10. Програма “Старт на кариерата”
 11. "Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”
 12. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 13. "Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”
 14. "Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”
 15. "От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”
 16. "Нов избор – развитие и реализация”
 17. "Растем различни но заедно”
 18. "Прозрачна и достъпна общинска администрация"
 19. "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"
 20. Подадени проектни предложения за 2011г.

Потърсете в сайта